Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bezpečnost práce, požární ochrana a první pomoc< Prezentace nových částí výuky Pro 1-4. ročník oboru UŽITÁ FOTOGRAFIE A MÉDIA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bezpečnost práce, požární ochrana a první pomoc< Prezentace nových částí výuky Pro 1-4. ročník oboru UŽITÁ FOTOGRAFIE A MÉDIA."— Transkript prezentace:

1 Bezpečnost práce, požární ochrana a první pomoc< Prezentace nových částí výuky Pro 1-4. ročník oboru UŽITÁ FOTOGRAFIE A MÉDIA

2 PROČ 4M? Dřevo,kov, sklo a plast jsou nedílnou součástí našeho světa a jsou pevně spojeny s užitou fotografií, souvisejícímí médií a TEORIÍ FOTOGRAFIE

3 Pro lepší práci s návrhy je tedy nutné lepší pochopení těchto materiálů Jejich vlatnosti Vývoj zpracování a použití především v technologickém oboru jako je fotografie

4 Součástí IVP – INOVOVANÝCH VÝUKOVÝCH PLÁNŮ JSOU: Inovované osnovy Plánované stáže Inovované zadání klauzurních prací

5 Stáže Budou realizovány v kooperaci s partnerem projektu a odborníky Rozděleny jsou dle 4 materiálů: Dřevo Kov Sklo Plast

6 OSNOVA Bezpečnost práce (BUZP) Nové učivo 4materiály

7 CO JE TO BUZP?! BUZP – je tzv. Bezpečnost práce Používá se všude ve školách a na pracovištích Měla by se užívat i v domácnosti Není pouze o dodržování předpisů Stačí selský rozum a vše řešit s rozmyslem

8 Aneb v Rusku to berou jinak

9 Bezpečnost práce Zákoník práce – Zákon č. 262/2006 Sb. povinnosti zaměstnavatele při zajištění BOZP při poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, v odpovědnosti za škody a náhrady škod v zabezpečení péče o pracovníky Zákoník práce vymezuje i povinnosti zaměstnanců z hlediska BOZP, jejich práva.

10 Bezpečnost práce ČSN 05 0600 – Bezpečnostní ustanovení pro svařování kovů – projektování a příprava pracovišť názvosloví, druhy nebezpečí při svařování, svařovací plyny, lahve a jejich rozvod, větrání a odsávání, osvětlení svařovací pracoviště – pro jednotlivé metody, instalace a zkoušky zařízení, přílohy – např. koncentrace škodlivin, přípustné hodnoty záření,……...

11 Bezpečnost práce ČSN 05 0601 – Bezpečnostní ustanovení pro svařování kovů (aplikace pro plasty) ve všeobecných předpisech splňuje zásady BOZP i pro svařování plastů, zejména v oblastech charakteristik prací se zvýšeným nebezpečím, příkazem k vykonání práce se zvýšeným nebezpečím, ochrana před úrazem elektrickým proudem, ochrana před úrazem pohyblivými částmi zařízení, ochrana před popálením,……... K zajištění BOZP při svařování oblokem (závěsy)nutno využít i ustanovení normy ČSN EN 1598 – Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a jiných procesech.

12 Bezpečnost práce ČSN 05 0610 – Bezpečnostní ustanovení pro plamenové svařování a řezání kovů určuje bezpečnostní požadavky pro obsluhu, nastavování, programování, údržbu a opravu zařízení na plamenové sváření kovů a řezání kovů kyslíkem detailněji se zabývá rozvodem plynů a lahvemi na plyn, má obdobnou stavbu, jako ČSN 05 0600 a ČSN 05 0601 s tím, že obsahuje velmi málo doplňků pokud jde o nebezpečí při sváření Platí i pro další způsoby zpracování kovů, při nichž používaný plamen vzniká spalováním hořlavého plynu s kyslíkem nebo stlačeným vzduchem (např. pájkování, žíhání, kalení, rovnání apod.)

13 Bezpečnost práce ČSN 05 0630 – Bezpečnostní ustanovení pro obloukové svařování kovů Technická norma má podobné uspořádání, jako ČSN 05 0600 a ČSN 05 0601 s tím, že : určuje bezpečnostní opatření pro obsluhu, nastavování, programování, údržbu a opravu zařízení na obloukové sváření a naváření kovů, elektrostruskové sváření, žlábkování uhlíkovou elektródou a tepelné dělení elektrickým obloukem (dále jen obloukové sváření), nezávisle od stupně automatizace. platí i pro další způsoby zpracování, při nichž se využívá zařízení na obloukové sváření. Norma se musí používat společně s ČSN 05 0601 zejména v oblastech charakteristik prací se zvýšeným nebezpečím, obsahuje poměrně značný objem doplňků pokud jde o nebezpečí při obloukovém sváření. Zvláštní kapitoly věnuje také provozu zařízení (kap. 6) a údržbě a opravě svářecích zařízení (kap. 7)

14 Bezpečnost práce ČSN 05 0650 – Bezpečnostní ustanovení pro odporové svařování kovů určuje bezpečnostní opatření pro obsluhu, nastavování, programování, údržbu a opravu zařízení na odporové sváření kovů, nezávisle na stupni automatizace bezpečnostní opatření pro odporové sváření musí vyhovovat příslušným ustanovením ČSN 05 0601, popř. ČSN 05 0600. řeší doplňující problematiku prevence rizika vznikajícího při odporovém sváření kovů

15 Bezpečnost práce ČSN 05 0705 – Předpisy pro základní zkoušky svářečů ČSN EN xxxx - Zkoušky EN a EN ISO – Certifikace požadavky na svářečský personál uvádějící, že svařovat a lepit plasty mohou jen osoby, které splňují normální fyzické a psychické předpoklady pro výkon práce, tj. že byly lékařem uznány zdravotně způsobilými vykonávat svářečské práce a dovršily 18 let věku Pozn.: Lékařská prohlídka ve svářečském průkazu platí: 5 let do 50 let věku; 3 roky nad 50 let věku

16 Bezpečnost práce NV 591/2006 Sb. - Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje: bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, náležitosti oznámení o zahájení prací, práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví další činnosti, které je koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor") povinen provádět při přípravě a realizaci stavby.

17 Bezpečnost práce NV 591/2006 Sb. - Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích výkopy a práce ve výkopech :

18 Bezpečnost práce NV 591/2006 Sb. - Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích výkopy a práce ve výkopech : osamoceně smí pracovat svářeč ve výkopu v extravilánu (ve volné přírodě) do 1,3 m a v intravilánu (v zastavěném území) do 1,5 m Zaměstnanec, který pokládal kanalizaci byl zasypán

19 Bezpečnost práce NV 101/2005 Sb. - Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracovišti a pracovní prostředí Pracoviště musí být po dobu provozu udržována potřebnými technickými a organizačními opatřeními, splňujícími požadavky tohoto nařízení, ve stavu, který neohrožuje bezpečnost a zdraví osob. Zaměstnavatel při zajištění bezpečného stavu pracoviště vychází z hodnocení rizik vyplývajících z možných zdrojů ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců ve vztahu k vykonávané činnosti, zejména na ochranu zaměstnanců před účinky škodlivin a rizik vyplývajících z provozování a používání výrobních a pracovních prostředků a zařízení. Podmínkou k uvedení pracoviště, včetně výrobních a pracovních prostředků, do provozu a používání je, že odpovídají požadavkům stanoveným ve zvláštních právních předpisech a požadavkům tohoto nařízení.

20 Bezpečnost práce ZÁKON 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). prostory určené pro práci, chodby, schodiště – rozměry a požadavky pracoviště byla osvětlena, mikroklimatické podmínky, větrání, vlhkost, teplotu a zásobování vodou prostory pro osobní hygienu, převlékání, odkládání osobních věcí, aby únikové cesty, východy a dopravní komunikace byly stále volné ve výše uvedených prostorách byla zajištěna pravidelná údržba, úklid pracoviště byla vybavena prostředky pro poskytnutí první pomoci a vybavena prostředky pro přivolání zdravotnické záchranné služby.

21 Bezpečnost práce Evidence - každý pracovní úraz do sešitu úrazů Registrace - vyplňování hlášení u úrazů trvajících déle než 3 dny NV 201/2010 – Stanovení způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu.

22 Bezpečnost práce NV č. 362/2005 Sb. - Požadavky na bezpečnost práce ve výškách - nařízení vlády vymezuje požadavky na zajištění pracovišť k zabránění pádu zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení a zajistí jejich provádění

23 Bezpečnost práce NV č. 378/2001 Sb.- Požadavky na provoz a používání strojů, a technických zařízení - uvádí požadavky na stroje a jejich údržbu

24 Bezpečnost práce ČSN 33 1500 – Revize elektrických zařízení a ČSN 33 1600 – Revize a kontroly elektrického ručního nářadí během používání, jsou normy řešící lhůty pravidelných revizí dle třídy zařízení, používání a typu přístroje. ČSN 34 0350 – Předpisy pro pohyblivé přívody a pro šňůrová vedení uvádějí normalizované délky prodlužovacích přívodů až do maximální délky 50 m, zásady jejich zapojení a použití, jakož i jejich pravidelné kontroly a revize.

25 Bezpečnost práce A NAKONEC VÍTĚZOVÉ SOUTĚŽE O NEJVYŠŠÍ BEZPEČNOST PŘI PRÁCI VE VÝŠKÁCH: 1. MÍSTO 2. MÍSTO 3. MÍSTO

26 Požární ochrana Zákon č. 133/85 Sb. – Požární ochrana ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláška MV ČR č. 246/2001 Sb. prevence před požáry, povinnosti organizací při školení svých pracovníků, vydání poplachových a požárních směrnic, instalace a použití hasicích prostředků Povinnosti občanů (fyzických osob) při požáru a jeho likvidaci. Povinnosti hasičů

27 Požární ochrana Hasicí přístroje: vodní a pěnový HP – není přípustné hasit zařízení pod el. proudem, práškový a sněhový HP – je určený k hašení zařízení pod proudem, halonový HP – je vhodný k hašení zařízení pod el. proudem, ale nikoli v uzavřených prostorách. Plasty je možno hasit všemi typy hasicích přístrojů, přičemž je nutno zachovávat výše uvedené obecné předpisy při hašení. Většina plastů je z hlediska reakce na oheň aktivní (dle nových EN norem), když mají nízký bod vznícení už kolem 500 °C.

28 Požární ochrana Vyhláška MV 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách - stanoví podmínky požární bezpečnosti pro svařování, jímž se rozumí tepelné spojování, drážkování a tepelné dělení kovových i nekovových materiálů, pokud jsou prováděny otevřeným plamenem, elektrickým obloukem, plazmou, elektrickým odporem, laserem, třením, aluminotermickým svařováním, jakož i používání elektrických pájedel a benzínových pájecích lamp, a nahřívání živic v tavných nádobách.

29 První pomoc Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví a soustavu orgánů ochrany veřejného zdraví, jejich působení a pravomoc. Úrazy elektrickým proudem – hlavní zásady ve zkratce: vyprostit postiženého z dosahu elektrického proudu při vědomí dát napít tekutiny, posadit postiženého na čerstvý vzduch při poruše dýchání a zástavě srdeční činnosti zahájit umělé dýchání a nepřímou masáž srdce přivolat lékaře Popálení při svařování – hlavní zásady ve zkratce: při menším rozsahu chladit popáleninu čistou studenou vodou při větším rozsahu je nutno na popáleniny přiložit sterilní gázu, podávat tekutiny, uložit popáleného, zajistit vzdušnost u popáleného a přivolat zdravotní pomoc

30 První pomoc Nadýchání škodlivých výparů nebo zplodin hoření – hlavní zásady ve zkratce: uložit postiženého a zajistit přívod vzduchu dle stupně postižení zahájit umělé dýchání přivolat lékaře Poranění končetin a těla – hlavní zásady ve zkratce: zastavit krvácení a dezinfikovat okolí rány ránu překrýt obvazem, znehybnit poraněné místo a dle stupně postižení přivolat lékaře Integrovaný záchranný systém č. tel.112

31 Bezpečnost práce při svařování nejpoužívanějších materiálů na bázi polyolefinů nevznikají škodlivé plyny a nucené větrání není nutné. při svařování fluorovaných plastů podle listiny bezpečnostních dat DIN 52900 – větrání a odsávání je nutné při svařování materiálů PVC, a materiálů styrenových (ABS) je větrání nutné Škodlivé plyny při svařování plastů:

32 Nové učivo Co je nového v předmětu Teorie fotografie Nové formy výuky Provázání mezi obory Důraz na souvislost teoretické a praktické výuky Aplikace odborných stáží a přednášek s odborníky

33 Úvod do předmětu -Historický vývoj -První kroky od camery obsury -Uplatne ̌ ní materiálu ̊ dr ̌ evo, kov, sklo a a plast ve fotografii -Vliv zpracování materiálu ̊ dr ̌ evo, sklo, kov a plast v kinmetografii

34 Dr ̌ evo Problematika estetiky materiálu: - barevnost - haptické kvality - chemické vlastnosti - mechanické vlastnosti - stavba dr ̌ eva a její vliv na vyuz ̌ ití materiálu

35 druhy exotických dr ̌ evin zhodnocení jednotlivých druhu ̊ dr ̌ eva podle hledisek: uz ̌ itkových, výrobních a estetických Problematika hygieny materiálu:

36 obecný úvod a pr ̌ ehled druhy tuzemských dr ̌ evin vyuz ̌ ití tuzemských dr ̌ evin podle druhu ̊

37 Kovy Problematika estetiky materiálu Problematika hygieny materiálu

38 Plasty rozde ̌ lení podle sloz ̌ ení, výroby a pouz ̌ itelnosti postupy výroby plastu ̊ Problematika estetiky materiálu Problematika hygieny materiálu

39 Sve ̌ tlo Teoretické aspekty sve ̌ tla ve fotografii Význam sve ̌ tla, jeho vliv na expozici, me ̌ r ̌ ení sve ̌ telných hodnot Clonové c ̌ íslo Uzáve ̌ rka Praktická cvic ̌ ení

40 Typy fotopr ̌ ístroju ̊ Princip fotopr ̌ ístroje Pru ̊ hledové na matnici a plochý film Pravé (jednooké) zrcadlovky Systémy zaostr ̌ ování Praktická cvic ̌ ení

41 Od snímku po pozitivní obraz a souvislost mezi digitální a klasickou fotografií Teorie vyvolávání a jeho podobnost s digitálními postprodukc ̌ ní mitechnikami jako jsou Photoshop, Lightroom a zpracováním RAW obrazu Rozlis ̌ ování negativu Druhy negativních filmu ̊ a jejich pouz ̌ ití v praxi

42 prohloubení teorie negativu druhy negativu ̊, pojem kontrast, zrnitost význam krytí a jeho podání strmost negativu

43 specifika barevného negativu co je to inversní materiál praktická cvic ̌ ení

44 Druhy sve ̌ telných zdroju ̊ Sve ̌ tlo pr ̌ irozené (denní) Sve ̌ tlo ume ̌ lé - slangově “kahoun” z ̌ árovky, halogenová svítidla zásady osve ̌ tlování informativní a emotivní orientace sde ̌ lení

45 Zákon o úbytku osve ̌ tlení se c ̌ tvrercem vzdálenosti Sve ̌ tlo na pozadí Praktická cvic ̌ ení

46 Korekc ̌ ní pomu ̊ cky - filtry Teorie filtru ̊, filtry barevné, polarizac ̌ ní, soft, barevné korekce, chyby expozice Praktická cvic ̌ ení

47 Barevná teplota - kolorimetrie Barevná teplota, její me ̌ r ̌ ení a vztah k expozic ̌ ním hodnotám Specika denního a ume ̌ lého sve ̌ tla Sve ̌ tlo halogenové Praktická cvic ̌ ení

48 Teorie svícení pro snímání artefaktu ̊ Teoretické aspekty osve ̌ tlení denním sve ̌ tlem a jeho vyuz ̌ itív dokumentární fotografii Slunec ̌ ní sve ̌ tlo, me ̌ kké denní sve ̌ tlo

49 Plochá pr ̌ edloha povaha pr ̌ edlohy: zar ̌ ízení technické vybaveni osve ̌ tlování: rovnome ̌ rnost osve ̌ tlení postup pr ̌ i osve ̌ tlování ploché pr ̌ edlohy pr ̌ edloha pod sklem (lesklá pr ̌ edloha) Praktická cvic ̌ ení

50 Aplikace digitální formy obrazu ve fototechnice Postprodukce fotografií a jejich zpracování Vyuz ̌ ití forografií v dals ̌ ích médiích Moz ̌ nosti zpracování bitmapové grafiky

51 4materiály DŘEVO KOV SKLO PLAST

52 Stáže Sklo Sklárna Vznik organického skla Užití Vlastnosti a aplikace ve fotografii

53 Dřevo Stáž v odborném provozu Akustické vlastnosti Uplatnění ve fotografii/videu

54 Kov Stáž v UNO Praha Svařování Opracování materiálu Stáž v TV Nova

55 Plast Stáže Uno Praha Svařování Práce s plastem Vlastnosti plastů v rámci fotografie/videa

56 KONEC

57


Stáhnout ppt "Bezpečnost práce, požární ochrana a první pomoc< Prezentace nových částí výuky Pro 1-4. ročník oboru UŽITÁ FOTOGRAFIE A MÉDIA."

Podobné prezentace


Reklamy Google