Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bezpečnost práce, požární ochrana a první pomoc< Prezentace nových částí výuky Pro 1-4. ročník oboru UŽITÁ FOTOGRAFIE A MÉDIA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bezpečnost práce, požární ochrana a první pomoc< Prezentace nových částí výuky Pro 1-4. ročník oboru UŽITÁ FOTOGRAFIE A MÉDIA."— Transkript prezentace:

1 Bezpečnost práce, požární ochrana a první pomoc< Prezentace nových částí výuky Pro 1-4. ročník oboru UŽITÁ FOTOGRAFIE A MÉDIA

2 PROČ 4M? Dřevo,kov, sklo a plast jsou nedílnou součástí našeho světa a jsou pevně spojeny s užitou fotografií, souvisejícímí médií a TEORIÍ FOTOGRAFIE

3 Pro lepší práci s návrhy je tedy nutné lepší pochopení těchto materiálů Jejich vlatnosti Vývoj zpracování a použití především v technologickém oboru jako je fotografie

4 Součástí IVP – INOVOVANÝCH VÝUKOVÝCH PLÁNŮ JSOU: Inovované osnovy Plánované stáže Inovované zadání klauzurních prací

5 Stáže Budou realizovány v kooperaci s partnerem projektu a odborníky Rozděleny jsou dle 4 materiálů: Dřevo Kov Sklo Plast

6 OSNOVA Bezpečnost práce (BUZP) Nové učivo 4materiály

7 CO JE TO BUZP?! BUZP – je tzv. Bezpečnost práce Používá se všude ve školách a na pracovištích Měla by se užívat i v domácnosti Není pouze o dodržování předpisů Stačí selský rozum a vše řešit s rozmyslem

8 Aneb v Rusku to berou jinak

9 Bezpečnost práce Zákoník práce – Zákon č. 262/2006 Sb. povinnosti zaměstnavatele při zajištění BOZP při poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, v odpovědnosti za škody a náhrady škod v zabezpečení péče o pracovníky Zákoník práce vymezuje i povinnosti zaměstnanců z hlediska BOZP, jejich práva.

10 Bezpečnost práce ČSN – Bezpečnostní ustanovení pro svařování kovů – projektování a příprava pracovišť názvosloví, druhy nebezpečí při svařování, svařovací plyny, lahve a jejich rozvod, větrání a odsávání, osvětlení svařovací pracoviště – pro jednotlivé metody, instalace a zkoušky zařízení, přílohy – např. koncentrace škodlivin, přípustné hodnoty záření,……...

11 Bezpečnost práce ČSN – Bezpečnostní ustanovení pro svařování kovů (aplikace pro plasty) ve všeobecných předpisech splňuje zásady BOZP i pro svařování plastů, zejména v oblastech charakteristik prací se zvýšeným nebezpečím, příkazem k vykonání práce se zvýšeným nebezpečím, ochrana před úrazem elektrickým proudem, ochrana před úrazem pohyblivými částmi zařízení, ochrana před popálením,……... K zajištění BOZP při svařování oblokem (závěsy)nutno využít i ustanovení normy ČSN EN 1598 – Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a jiných procesech.

12 Bezpečnost práce ČSN – Bezpečnostní ustanovení pro plamenové svařování a řezání kovů určuje bezpečnostní požadavky pro obsluhu, nastavování, programování, údržbu a opravu zařízení na plamenové sváření kovů a řezání kovů kyslíkem detailněji se zabývá rozvodem plynů a lahvemi na plyn, má obdobnou stavbu, jako ČSN a ČSN s tím, že obsahuje velmi málo doplňků pokud jde o nebezpečí při sváření Platí i pro další způsoby zpracování kovů, při nichž používaný plamen vzniká spalováním hořlavého plynu s kyslíkem nebo stlačeným vzduchem (např. pájkování, žíhání, kalení, rovnání apod.)

13 Bezpečnost práce ČSN – Bezpečnostní ustanovení pro obloukové svařování kovů Technická norma má podobné uspořádání, jako ČSN a ČSN s tím, že : určuje bezpečnostní opatření pro obsluhu, nastavování, programování, údržbu a opravu zařízení na obloukové sváření a naváření kovů, elektrostruskové sváření, žlábkování uhlíkovou elektródou a tepelné dělení elektrickým obloukem (dále jen obloukové sváření), nezávisle od stupně automatizace. platí i pro další způsoby zpracování, při nichž se využívá zařízení na obloukové sváření. Norma se musí používat společně s ČSN zejména v oblastech charakteristik prací se zvýšeným nebezpečím, obsahuje poměrně značný objem doplňků pokud jde o nebezpečí při obloukovém sváření. Zvláštní kapitoly věnuje také provozu zařízení (kap. 6) a údržbě a opravě svářecích zařízení (kap. 7)

14 Bezpečnost práce ČSN – Bezpečnostní ustanovení pro odporové svařování kovů určuje bezpečnostní opatření pro obsluhu, nastavování, programování, údržbu a opravu zařízení na odporové sváření kovů, nezávisle na stupni automatizace bezpečnostní opatření pro odporové sváření musí vyhovovat příslušným ustanovením ČSN , popř. ČSN řeší doplňující problematiku prevence rizika vznikajícího při odporovém sváření kovů

15 Bezpečnost práce ČSN – Předpisy pro základní zkoušky svářečů ČSN EN xxxx - Zkoušky EN a EN ISO – Certifikace požadavky na svářečský personál uvádějící, že svařovat a lepit plasty mohou jen osoby, které splňují normální fyzické a psychické předpoklady pro výkon práce, tj. že byly lékařem uznány zdravotně způsobilými vykonávat svářečské práce a dovršily 18 let věku Pozn.: Lékařská prohlídka ve svářečském průkazu platí: 5 let do 50 let věku; 3 roky nad 50 let věku

16 Bezpečnost práce NV 591/2006 Sb. - Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje: bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, náležitosti oznámení o zahájení prací, práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví další činnosti, které je koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor") povinen provádět při přípravě a realizaci stavby.

17 Bezpečnost práce NV 591/2006 Sb. - Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích výkopy a práce ve výkopech :

18 Bezpečnost práce NV 591/2006 Sb. - Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích výkopy a práce ve výkopech : osamoceně smí pracovat svářeč ve výkopu v extravilánu (ve volné přírodě) do 1,3 m a v intravilánu (v zastavěném území) do 1,5 m Zaměstnanec, který pokládal kanalizaci byl zasypán

19 Bezpečnost práce NV 101/2005 Sb. - Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracovišti a pracovní prostředí Pracoviště musí být po dobu provozu udržována potřebnými technickými a organizačními opatřeními, splňujícími požadavky tohoto nařízení, ve stavu, který neohrožuje bezpečnost a zdraví osob. Zaměstnavatel při zajištění bezpečného stavu pracoviště vychází z hodnocení rizik vyplývajících z možných zdrojů ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců ve vztahu k vykonávané činnosti, zejména na ochranu zaměstnanců před účinky škodlivin a rizik vyplývajících z provozování a používání výrobních a pracovních prostředků a zařízení. Podmínkou k uvedení pracoviště, včetně výrobních a pracovních prostředků, do provozu a používání je, že odpovídají požadavkům stanoveným ve zvláštních právních předpisech a požadavkům tohoto nařízení.

20 Bezpečnost práce ZÁKON 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). prostory určené pro práci, chodby, schodiště – rozměry a požadavky pracoviště byla osvětlena, mikroklimatické podmínky, větrání, vlhkost, teplotu a zásobování vodou prostory pro osobní hygienu, převlékání, odkládání osobních věcí, aby únikové cesty, východy a dopravní komunikace byly stále volné ve výše uvedených prostorách byla zajištěna pravidelná údržba, úklid pracoviště byla vybavena prostředky pro poskytnutí první pomoci a vybavena prostředky pro přivolání zdravotnické záchranné služby.

21 Bezpečnost práce Evidence - každý pracovní úraz do sešitu úrazů Registrace - vyplňování hlášení u úrazů trvajících déle než 3 dny NV 201/2010 – Stanovení způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu.

22 Bezpečnost práce NV č. 362/2005 Sb. - Požadavky na bezpečnost práce ve výškách - nařízení vlády vymezuje požadavky na zajištění pracovišť k zabránění pádu zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení a zajistí jejich provádění

23 Bezpečnost práce NV č. 378/2001 Sb.- Požadavky na provoz a používání strojů, a technických zařízení - uvádí požadavky na stroje a jejich údržbu

24 Bezpečnost práce ČSN – Revize elektrických zařízení a ČSN – Revize a kontroly elektrického ručního nářadí během používání, jsou normy řešící lhůty pravidelných revizí dle třídy zařízení, používání a typu přístroje. ČSN – Předpisy pro pohyblivé přívody a pro šňůrová vedení uvádějí normalizované délky prodlužovacích přívodů až do maximální délky 50 m, zásady jejich zapojení a použití, jakož i jejich pravidelné kontroly a revize.

25 Bezpečnost práce A NAKONEC VÍTĚZOVÉ SOUTĚŽE O NEJVYŠŠÍ BEZPEČNOST PŘI PRÁCI VE VÝŠKÁCH: 1. MÍSTO 2. MÍSTO 3. MÍSTO

26 Požární ochrana Zákon č. 133/85 Sb. – Požární ochrana ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláška MV ČR č. 246/2001 Sb. prevence před požáry, povinnosti organizací při školení svých pracovníků, vydání poplachových a požárních směrnic, instalace a použití hasicích prostředků Povinnosti občanů (fyzických osob) při požáru a jeho likvidaci. Povinnosti hasičů

27 Požární ochrana Hasicí přístroje: vodní a pěnový HP – není přípustné hasit zařízení pod el. proudem, práškový a sněhový HP – je určený k hašení zařízení pod proudem, halonový HP – je vhodný k hašení zařízení pod el. proudem, ale nikoli v uzavřených prostorách. Plasty je možno hasit všemi typy hasicích přístrojů, přičemž je nutno zachovávat výše uvedené obecné předpisy při hašení. Většina plastů je z hlediska reakce na oheň aktivní (dle nových EN norem), když mají nízký bod vznícení už kolem 500 °C.

28 Požární ochrana Vyhláška MV 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách - stanoví podmínky požární bezpečnosti pro svařování, jímž se rozumí tepelné spojování, drážkování a tepelné dělení kovových i nekovových materiálů, pokud jsou prováděny otevřeným plamenem, elektrickým obloukem, plazmou, elektrickým odporem, laserem, třením, aluminotermickým svařováním, jakož i používání elektrických pájedel a benzínových pájecích lamp, a nahřívání živic v tavných nádobách.

29 První pomoc Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví a soustavu orgánů ochrany veřejného zdraví, jejich působení a pravomoc. Úrazy elektrickým proudem – hlavní zásady ve zkratce: vyprostit postiženého z dosahu elektrického proudu při vědomí dát napít tekutiny, posadit postiženého na čerstvý vzduch při poruše dýchání a zástavě srdeční činnosti zahájit umělé dýchání a nepřímou masáž srdce přivolat lékaře Popálení při svařování – hlavní zásady ve zkratce: při menším rozsahu chladit popáleninu čistou studenou vodou při větším rozsahu je nutno na popáleniny přiložit sterilní gázu, podávat tekutiny, uložit popáleného, zajistit vzdušnost u popáleného a přivolat zdravotní pomoc

30 První pomoc Nadýchání škodlivých výparů nebo zplodin hoření – hlavní zásady ve zkratce: uložit postiženého a zajistit přívod vzduchu dle stupně postižení zahájit umělé dýchání přivolat lékaře Poranění končetin a těla – hlavní zásady ve zkratce: zastavit krvácení a dezinfikovat okolí rány ránu překrýt obvazem, znehybnit poraněné místo a dle stupně postižení přivolat lékaře Integrovaný záchranný systém č. tel.112

31 Bezpečnost práce při svařování nejpoužívanějších materiálů na bázi polyolefinů nevznikají škodlivé plyny a nucené větrání není nutné. při svařování fluorovaných plastů podle listiny bezpečnostních dat DIN – větrání a odsávání je nutné při svařování materiálů PVC, a materiálů styrenových (ABS) je větrání nutné Škodlivé plyny při svařování plastů:

32 Nové učivo Co je nového v předmětu Teorie fotografie Nové formy výuky Provázání mezi obory Důraz na souvislost teoretické a praktické výuky Aplikace odborných stáží a přednášek s odborníky

33 Úvod do předmětu -Historický vývoj -První kroky od camery obsury -Uplatne ̌ ní materiálu ̊ dr ̌ evo, kov, sklo a a plast ve fotografii -Vliv zpracování materiálu ̊ dr ̌ evo, sklo, kov a plast v kinmetografii

34 Dr ̌ evo Problematika estetiky materiálu: - barevnost - haptické kvality - chemické vlastnosti - mechanické vlastnosti - stavba dr ̌ eva a její vliv na vyuz ̌ ití materiálu

35 druhy exotických dr ̌ evin zhodnocení jednotlivých druhu ̊ dr ̌ eva podle hledisek: uz ̌ itkových, výrobních a estetických Problematika hygieny materiálu:

36 obecný úvod a pr ̌ ehled druhy tuzemských dr ̌ evin vyuz ̌ ití tuzemských dr ̌ evin podle druhu ̊

37 Kovy Problematika estetiky materiálu Problematika hygieny materiálu

38 Plasty rozde ̌ lení podle sloz ̌ ení, výroby a pouz ̌ itelnosti postupy výroby plastu ̊ Problematika estetiky materiálu Problematika hygieny materiálu

39 Sve ̌ tlo Teoretické aspekty sve ̌ tla ve fotografii Význam sve ̌ tla, jeho vliv na expozici, me ̌ r ̌ ení sve ̌ telných hodnot Clonové c ̌ íslo Uzáve ̌ rka Praktická cvic ̌ ení

40 Typy fotopr ̌ ístroju ̊ Princip fotopr ̌ ístroje Pru ̊ hledové na matnici a plochý film Pravé (jednooké) zrcadlovky Systémy zaostr ̌ ování Praktická cvic ̌ ení

41 Od snímku po pozitivní obraz a souvislost mezi digitální a klasickou fotografií Teorie vyvolávání a jeho podobnost s digitálními postprodukc ̌ ní mitechnikami jako jsou Photoshop, Lightroom a zpracováním RAW obrazu Rozlis ̌ ování negativu Druhy negativních filmu ̊ a jejich pouz ̌ ití v praxi

42 prohloubení teorie negativu druhy negativu ̊, pojem kontrast, zrnitost význam krytí a jeho podání strmost negativu

43 specifika barevného negativu co je to inversní materiál praktická cvic ̌ ení

44 Druhy sve ̌ telných zdroju ̊ Sve ̌ tlo pr ̌ irozené (denní) Sve ̌ tlo ume ̌ lé - slangově “kahoun” z ̌ árovky, halogenová svítidla zásady osve ̌ tlování informativní a emotivní orientace sde ̌ lení

45 Zákon o úbytku osve ̌ tlení se c ̌ tvrercem vzdálenosti Sve ̌ tlo na pozadí Praktická cvic ̌ ení

46 Korekc ̌ ní pomu ̊ cky - filtry Teorie filtru ̊, filtry barevné, polarizac ̌ ní, soft, barevné korekce, chyby expozice Praktická cvic ̌ ení

47 Barevná teplota - kolorimetrie Barevná teplota, její me ̌ r ̌ ení a vztah k expozic ̌ ním hodnotám Specika denního a ume ̌ lého sve ̌ tla Sve ̌ tlo halogenové Praktická cvic ̌ ení

48 Teorie svícení pro snímání artefaktu ̊ Teoretické aspekty osve ̌ tlení denním sve ̌ tlem a jeho vyuz ̌ itív dokumentární fotografii Slunec ̌ ní sve ̌ tlo, me ̌ kké denní sve ̌ tlo

49 Plochá pr ̌ edloha povaha pr ̌ edlohy: zar ̌ ízení technické vybaveni osve ̌ tlování: rovnome ̌ rnost osve ̌ tlení postup pr ̌ i osve ̌ tlování ploché pr ̌ edlohy pr ̌ edloha pod sklem (lesklá pr ̌ edloha) Praktická cvic ̌ ení

50 Aplikace digitální formy obrazu ve fototechnice Postprodukce fotografií a jejich zpracování Vyuz ̌ ití forografií v dals ̌ ích médiích Moz ̌ nosti zpracování bitmapové grafiky

51 4materiály DŘEVO KOV SKLO PLAST

52 Stáže Sklo Sklárna Vznik organického skla Užití Vlastnosti a aplikace ve fotografii

53 Dřevo Stáž v odborném provozu Akustické vlastnosti Uplatnění ve fotografii/videu

54 Kov Stáž v UNO Praha Svařování Opracování materiálu Stáž v TV Nova

55 Plast Stáže Uno Praha Svařování Práce s plastem Vlastnosti plastů v rámci fotografie/videa

56 KONEC

57


Stáhnout ppt "Bezpečnost práce, požární ochrana a první pomoc< Prezentace nových částí výuky Pro 1-4. ročník oboru UŽITÁ FOTOGRAFIE A MÉDIA."

Podobné prezentace


Reklamy Google