Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Technologie – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Technologie – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci."— Transkript prezentace:

1 Technologie – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

2 Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0608 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo materiálu: 03_O1_32_INOVACE_2

3 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Předmět: Technologie Ročník: 1. Jméno autora: Ing. Leopold Voharek Škola: SPŠ Hranice Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Leopold Voharek Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Anotace : úvod do teorie bezpečnost a ochrana zdraví při práci, ujasnění základních pojmů, vytyčení práv a povinností zaměstnavatele a zaměstnance, legislativa Klíčová slova: bezpečnost a ochrana zdraví při práci

4 BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  je souhrn opatření stanovených legislativou a zaměstnavatelem, která mají předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví v pracovním procesu.

5 BOZP Součástí problematiky BOZP jsou především:  vyhledání a vyhodnocení rizik při práci,  kategorizace prací,  bezpečnost technických zařízení,  osobní ochranné pracovní prostředky,  ergonomie,  hygiena práce včetně pracovního prostředí.

6 BOZP Odkaz na video http://www.stream.cz/chybamaseclovekuc i/750450-sbirka-blbcu-2

7 BOZP Minimum PRO ZAMĚSTNAVATELE Z OBLASTI BOZP I. Odpovědnost Za plnění úkolů BOZP zaměstnavatele odpovídají vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení v rozsahu svých funkcí. Tyto úkoly jsou rovnocennou a nedílnou součástí jejich pracovních povinností. Vedoucí zaměstnanci jsou povinni vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat BOZP.

8 BOZP II. Odborná způsobilost pro plnění úkolů Zaměstnavatel je povinen zajišťovat a provádět úkoly v hodnocení a prevenci rizik (všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat jejich působení). Má-li nejvýše 25 zaměstnanců a má potřebné znalosti, může tyto úkoly zajišťovat sám. Má-li 26 až 500 zaměstnanců a je-li odborně způsobilý, může tyto úkoly zajišťovat sám. Není-li, nebo má více než 500 zaměstnanců, musí mít zajištěnu odborně způsobilou osobu k prevenci rizik. Odborná způsobilost – alespoň střední vzdělání s maturitou, odborná praxe v délce alespoň 3 let (resp. 1 roku pokud osoba dokončila vysokoškolské vzdělání v oblasti BOZP) a úspěšné vykonání zkoušky z odborné způsobilosti. Odborná způsobilost platí po dobu 5 let. Odborové organizaci musí být umožněno projednání ustanovení odborně způsobilé osoby k prevenci rizik.

9 BOZP III. Základní povinnosti  1. Zajistit si (pracovní poměr, obchodní vztah) odborně způsobilou osobu k prevenci rizik (dále jen „OZO“).  2. Zajistit si lékaře, který bude poskytovat pracovnělékařské služby (preventivní zdravotní prohlídky zaměstnanců, kontroly  pracovišť z hlediska ochrany zdraví, poradenskou činnost pro zaměstnavatele – např. při budování pracovišť, zavádění  technologií, opatření ke snížení rizik a školení zaměstnanců v poskytování první pomoci).  3. Vyhledávat a vyhodnocovat rizika práce a stanovovat opatření k jejich odstranění nebo alespoň k snížení jejich působení  (provádí OZO v úzké spolupráci s jednotlivými vedoucími zaměstnanci a lékařem pracovnělékařských služeb). O výsledku  informovat odborové orgány.

10 BOZP  4. Provést kategorizaci prací (provádí OZO v úzké spolupráci s vedoucími zaměstnanci, lékařem pracovnělékařských služeb a orgánem ochrany veřejného zdraví).  5. Provést, případně provádět, opatření, která vyplynula z vyhledání rizik, případně i z kategorizace prací (zajišťují vedoucí zaměstnanci).  6. Zajistit provádění preventivních lékařských prohlídek a měření rizikových faktorů, která vyplynula z kategorizace prací, případně zavést evidenci rizikové práce (zajišťují vedoucí zaměstnanci ve spolupráci s lékařem pracovnělékařských služeb a akreditovanou firmou).  7. Vytvořit vhodnou organizaci zajištění BOZP, včetně pracovnělékařských služeb a systému zajištění bezpečnosti technických zařízení (kontroly, zkoušky, revize) – např. vydáním samostatného interního předpisu (zpracuje OZO a vydá vedení firmy).  8

11 BOZP  8. Přijmout opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí (havárie, požáry), jiných nebezpečí a evakuace zaměstnanců.  9. Vydat interní předpisy řešící poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP), mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů; zákazy prací těhotným a kojícím ženám, matkám do devátého měsíce po porodu a mladistvým; zdravotní prohlídky zaměstnanců a lhůty kontrol, zkoušek a revizí technických zařízení (zpracuje OZO).  10. Zkompletovat, případně zpracovat provozní dokumentaci strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí (zajistí ved. zam.).  11. Zavést a vést dokumentaci o kontrolách a revizích elektrických spotřebičů a elektrického nářadí.  12. Zajišťovat provádění kontrol, zkoušek, inspekčních prohlídek a revizí technických zařízení a vést o tom dokumentaci.  13. Odstraňovat, případně zajišťovat odstranění závad zjištěných kontrolami, zkouškami, inspekčními prohlídkami nebo revizemi  technických zařízení (provádí vedoucí zaměstnanec).

12 BOZP  14. Zpracovat osnovy školení zaměstnanců (provádí OZO). O organizaci školení, instruktážích a pokynech k BOZP informovat  odbory.  15. Vést dokumentaci o provedených školeních zaměstnanců z právních a ostatních předpisů BOZP, o poskytnutí první pomoci (ve spolupráci s lékařem pracovnělékařských služeb) a o speciálních školeních (práce ve výškách, svařování atd.).  16. Vést dokumentaci o výdeji osobních ochranných pracovních prostředků.  17. Vést evidenci o absolvování preventivních lékařských prohlídek zaměstnanců (vstupní, periodické, mimořádné, výstupní i následné) včetně jejich výsledků (provádí vedoucí zaměstnanec, příp. personální odd.).  18. Šetřit vzniklé pracovní úrazy (dále jen „PÚ“), vést o nich předepsanou dokumentaci, případně i o nemocech z povolání, oznamovat a ohlašovat PÚ na příslušné instituce a stanovovat opatření proti opakování (šetří a záznam sepisuje ved. zam.).

13 BOZP  19. Vyplácet náhrady škod vzniklých v důsledku PÚ nebo nemoci z povolání (za tím účelem hradit zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při PÚ nebo nemoci z povolání) a vést o tom evidenci (platí do 31. 12. 2012, dále viz zákon č. 266/2006 Sb.).  20. Provádět kontroly zajištění BOZP.  21. Jedenkráte za rok provést prověrku BOZP na všech pracovištích a zařízeních (ve spolupráci s odborovou organizací).  22. Vést dokumentaci o prováděných interních kontrolách BOZP, včetně kontrol a prohlídek pracovišť lékařem pracovnělékařských  služeb.  23. Odstraňovat nebo zajišťovat odstranění závad zjištěných interní kontrolou, stát.i kontrol. orgány nebo odborovými orgány.

14 BOZP IV. Základní legislativa  Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce  Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek BOZP  Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví  Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách  Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru  Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce  Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci  Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí  Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, tech. zařízení,  přístrojů a nářadí

15 BOZP Jaké jsou práva zaměstnance v oblasti BOZP  Práva zaměstnance jsou obsaženy v § 106 zákoníku práce  Zaměstnanec má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na informace o rizicích jeho práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením; informace musí být pro zaměstnance srozumitelná.  Zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob; takové odmítnutí není možné posuzovat jako nesplnění povinnosti zaměstnance.  Zaměstnanec má právo a povinnost podílet se na vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí, a to zejména uplatňováním stanovených a zaměstnavatelem přijatých opatření a svou účastí na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

16 BOZP Jaké jsou povinnosti zaměstnance  Každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci. Znalost základních povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů a požadavků zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů zaměstnance.  Mezi základní povinnosti zaměstnance patří: - Účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem zaměřených na bezpečnost a ochranu zdraví při práci včetně ověření svých znalostí, - podrobit se preventivním prohlídkám, vyšetřením nebo očkováním stanoveným zvláštními právními předpisy,

17 BOZP - dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s nimiž byl řádně seznámen, a řídit se zásadami bezpečného chování na pracovišti a informacemi zaměstnavatele, - dodržovat při práci stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovní prostředky, dopravní prostředky, osobní ochranné pracovní prostředky a ochranná zařízení a svévolně je neměnit a nevyřazovat z provozu, - nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště, nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele (zde opravdu platí: NEMYSLÍŠ-ZAPLATÍŠ) a nekouřit na pracovištích a v jiných prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci.

18 BOZP  - oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci nedostatky a závady na pracovišti, které ohrožují nebo by bezprostředně a závažným způsobem mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví zaměstnanců při práci, zejména hrozící vznik mimořádné události nebo nedostatky organizačních opatření, závady nebo poruchy technických zařízení a ochranných systémů určených k jejich zamezení,  - s ohledem na druh jím vykonávané práce se podle svých možností podílet na odstraňování nedostatků zjištěných při kontrolách orgánů, kterým přísluší výkon kontroly podle zvláštních právních předpisů,  - pracovní úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, a pracovní úraz jiného zaměstnance, popřípadě úraz jiné fyzické osoby, jehož byl svědkem, a spolupracovat při objasňování jeho příčin,  - podrobit se na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance písemně určeného zaměstnavatelem zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek

19 Použité zdroje Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Leopold Voharek Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. http://bozppo.vfn.cz/minimum_bozp.pdf http://www.cmkos.cz/data/articles/down_2534. pdf http://www.stream.cz/chybamaseclovekuci/75 0450-sbirka-blbcu-2


Stáhnout ppt "Technologie – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci."

Podobné prezentace


Reklamy Google