Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bezpečnost práce, požární ochrana a první pomoc< Prezentace nových částí výuky Pro 1-4. ročník oboru DESIGN INTERIÉRU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bezpečnost práce, požární ochrana a první pomoc< Prezentace nových částí výuky Pro 1-4. ročník oboru DESIGN INTERIÉRU."— Transkript prezentace:

1 Bezpečnost práce, požární ochrana a první pomoc< Prezentace nových částí výuky Pro 1-4. ročník oboru DESIGN INTERIÉRU

2 PROČ 4M? Dřevo,kov, sklo a plast jsou nedílnou součástí našeho světa a jsou nedílnou součástí interiérového designu a KONSTRUKCE NÁBYTKU Pro lepší práci s návrhy je tedy nutné lepší pochopení těchto materiálů

3 Součástí IVP – INOVOVANÝCH VÝUKOVÝCH PLÁNŮ JSOU: Inovované osnovy Plánované stáže Inovované zadání klauzurních prací

4 Stáže Budou realizovány v kooperaci s partnerem projektu a odborníky Rozděleny jsou dle 4 materiálů: Dřevo Kov Sklo Plast

5 OSNOVA Bezpečnost práce (BUZP) Nové učivo

6 CO JE TO BUZP?! BUZP – je tzv. Bezpečnost práce Používá se všude ve školách a na pracovištích Měla by se užívat i v domácnosti Není pouze o dodržování předpisů Stačí selský rozum a vše řešit s rozmyslem

7 Bezpečnost práce Zákoník práce – Zákon č. 262/2006 Sb. povinnosti zaměstnavatele při zajištění BOZP při poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, v odpovědnosti za škody a náhrady škod v zabezpečení péče o pracovníky Zákoník práce vymezuje i povinnosti zaměstnanců z hlediska BOZP, jejich práva.

8 Bezpečnost práce ČSN 05 0600 – Bezpečnostní ustanovení pro svařování kovů – projektování a příprava pracovišť názvosloví, druhy nebezpečí při svařování, svařovací plyny, lahve a jejich rozvod, větrání a odsávání, osvětlení svařovací pracoviště – pro jednotlivé metody, instalace a zkoušky zařízení, přílohy – např. koncentrace škodlivin, přípustné hodnoty záření,……...

9 Bezpečnost práce ČSN 05 0601 – Bezpečnostní ustanovení pro svařování kovů (aplikace pro plasty) ve všeobecných předpisech splňuje zásady BOZP i pro svařování plastů, zejména v oblastech charakteristik prací se zvýšeným nebezpečím, příkazem k vykonání práce se zvýšeným nebezpečím, ochrana před úrazem elektrickým proudem, ochrana před úrazem pohyblivými částmi zařízení, ochrana před popálením,……... K zajištění BOZP při svařování oblokem (závěsy)nutno využít i ustanovení normy ČSN EN 1598 – Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a jiných procesech.

10 Bezpečnost práce ČSN 05 0610 – Bezpečnostní ustanovení pro plamenové svařování a řezání kovů určuje bezpečnostní požadavky pro obsluhu, nastavování, programování, údržbu a opravu zařízení na plamenové sváření kovů a řezání kovů kyslíkem detailněji se zabývá rozvodem plynů a lahvemi na plyn, má obdobnou stavbu, jako ČSN 05 0600 a ČSN 05 0601 s tím, že obsahuje velmi málo doplňků pokud jde o nebezpečí při sváření Platí i pro další způsoby zpracování kovů, při nichž používaný plamen vzniká spalováním hořlavého plynu s kyslíkem nebo stlačeným vzduchem (např. pájkování, žíhání, kalení, rovnání apod.)

11 Bezpečnost práce ČSN 05 0630 – Bezpečnostní ustanovení pro obloukové svařování kovů Technická norma má podobné uspořádání, jako ČSN 05 0600 a ČSN 05 0601 s tím, že : určuje bezpečnostní opatření pro obsluhu, nastavování, programování, údržbu a opravu zařízení na obloukové sváření a naváření kovů, elektrostruskové sváření, žlábkování uhlíkovou elektródou a tepelné dělení elektrickým obloukem (dále jen obloukové sváření), nezávisle od stupně automatizace. platí i pro další způsoby zpracování, při nichž se využívá zařízení na obloukové sváření. Norma se musí používat společně s ČSN 05 0601 zejména v oblastech charakteristik prací se zvýšeným nebezpečím, obsahuje poměrně značný objem doplňků pokud jde o nebezpečí při obloukovém sváření. Zvláštní kapitoly věnuje také provozu zařízení (kap. 6) a údržbě a opravě svářecích zařízení (kap. 7)

12 Bezpečnost práce ČSN 05 0650 – Bezpečnostní ustanovení pro odporové svařování kovů určuje bezpečnostní opatření pro obsluhu, nastavování, programování, údržbu a opravu zařízení na odporové sváření kovů, nezávisle na stupni automatizace bezpečnostní opatření pro odporové sváření musí vyhovovat příslušným ustanovením ČSN 05 0601, popř. ČSN 05 0600. řeší doplňující problematiku prevence rizika vznikajícího při odporovém sváření kovů

13 Bezpečnost práce ČSN 05 0705 – Předpisy pro základní zkoušky svářečů ČSN EN xxxx - Zkoušky EN a EN ISO – Certifikace požadavky na svářečský personál uvádějící, že svařovat a lepit plasty mohou jen osoby, které splňují normální fyzické a psychické předpoklady pro výkon práce, tj. že byly lékařem uznány zdravotně způsobilými vykonávat svářečské práce a dovršily 18 let věku Pozn.: Lékařská prohlídka ve svářečském průkazu platí: 5 let do 50 let věku; 3 roky nad 50 let věku

14 Bezpečnost práce NV 591/2006 Sb. - Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje: bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, náležitosti oznámení o zahájení prací, práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví další činnosti, které je koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor") povinen provádět při přípravě a realizaci stavby.

15 Bezpečnost práce NV 591/2006 Sb. - Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích výkopy a práce ve výkopech :

16 Bezpečnost práce NV 591/2006 Sb. - Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích výkopy a práce ve výkopech : osamoceně smí pracovat svářeč ve výkopu v extravilánu (ve volné přírodě) do 1,3 m a v intravilánu (v zastavěném území) do 1,5 m Zaměstnanec, který pokládal kanalizaci byl zasypán

17 Bezpečnost práce NV 101/2005 Sb. - Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracovišti a pracovní prostředí Pracoviště musí být po dobu provozu udržována potřebnými technickými a organizačními opatřeními, splňujícími požadavky tohoto nařízení, ve stavu, který neohrožuje bezpečnost a zdraví osob. Zaměstnavatel při zajištění bezpečného stavu pracoviště vychází z hodnocení rizik vyplývajících z možných zdrojů ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců ve vztahu k vykonávané činnosti, zejména na ochranu zaměstnanců před účinky škodlivin a rizik vyplývajících z provozování a používání výrobních a pracovních prostředků a zařízení. Podmínkou k uvedení pracoviště, včetně výrobních a pracovních prostředků, do provozu a používání je, že odpovídají požadavkům stanoveným ve zvláštních právních předpisech a požadavkům tohoto nařízení.

18 Bezpečnost práce ZÁKON 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). prostory určené pro práci, chodby, schodiště – rozměry a požadavky pracoviště byla osvětlena, mikroklimatické podmínky, větrání, vlhkost, teplotu a zásobování vodou prostory pro osobní hygienu, převlékání, odkládání osobních věcí, aby únikové cesty, východy a dopravní komunikace byly stále volné ve výše uvedených prostorách byla zajištěna pravidelná údržba, úklid pracoviště byla vybavena prostředky pro poskytnutí první pomoci a vybavena prostředky pro přivolání zdravotnické záchranné služby.

19 Bezpečnost práce Evidence - každý pracovní úraz do sešitu úrazů Registrace - vyplňování hlášení u úrazů trvajících déle než 3 dny NV 201/2010 – Stanovení způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu.

20 Bezpečnost práce NV č. 362/2005 Sb. - Požadavky na bezpečnost práce ve výškách - nařízení vlády vymezuje požadavky na zajištění pracovišť k zabránění pádu zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení a zajistí jejich provádění

21 Bezpečnost práce NV č. 378/2001 Sb.- Požadavky na provoz a používání strojů, a technických zařízení - uvádí požadavky na stroje a jejich údržbu

22 Bezpečnost práce ČSN 33 1500 – Revize elektrických zařízení a ČSN 33 1600 – Revize a kontroly elektrického ručního nářadí během používání, jsou normy řešící lhůty pravidelných revizí dle třídy zařízení, používání a typu přístroje. ČSN 34 0350 – Předpisy pro pohyblivé přívody a pro šňůrová vedení uvádějí normalizované délky prodlužovacích přívodů až do maximální délky 50 m, zásady jejich zapojení a použití, jakož i jejich pravidelné kontroly a revize.

23 Bezpečnost práce A NAKONEC VÍTĚZOVÉ SOUTĚŽE O NEJVYŠŠÍ BEZPEČNOST PŘI PRÁCI VE VÝŠKÁCH: 1. MÍSTO 2. MÍSTO 3. MÍSTO

24 Požární ochrana Zákon č. 133/85 Sb. – Požární ochrana ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláška MV ČR č. 246/2001 Sb. prevence před požáry, povinnosti organizací při školení svých pracovníků, vydání poplachových a požárních směrnic, instalace a použití hasicích prostředků Povinnosti občanů (fyzických osob) při požáru a jeho likvidaci. Povinnosti hasičů

25 Požární ochrana Hasicí přístroje: vodní a pěnový HP – není přípustné hasit zařízení pod el. proudem, práškový a sněhový HP – je určený k hašení zařízení pod proudem, halonový HP – je vhodný k hašení zařízení pod el. proudem, ale nikoli v uzavřených prostorách. Plasty je možno hasit všemi typy hasicích přístrojů, přičemž je nutno zachovávat výše uvedené obecné předpisy při hašení. Většina plastů je z hlediska reakce na oheň aktivní (dle nových EN norem), když mají nízký bod vznícení už kolem 500 °C.

26 Požární ochrana Vyhláška MV 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách - stanoví podmínky požární bezpečnosti pro svařování, jímž se rozumí tepelné spojování, drážkování a tepelné dělení kovových i nekovových materiálů, pokud jsou prováděny otevřeným plamenem, elektrickým obloukem, plazmou, elektrickým odporem, laserem, třením, aluminotermickým svařováním, jakož i používání elektrických pájedel a benzínových pájecích lamp, a nahřívání živic v tavných nádobách.

27 První pomoc Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví a soustavu orgánů ochrany veřejného zdraví, jejich působení a pravomoc. Úrazy elektrickým proudem – hlavní zásady ve zkratce: vyprostit postiženého z dosahu elektrického proudu při vědomí dát napít tekutiny, posadit postiženého na čerstvý vzduch při poruše dýchání a zástavě srdeční činnosti zahájit umělé dýchání a nepřímou masáž srdce přivolat lékaře Popálení při svařování – hlavní zásady ve zkratce: při menším rozsahu chladit popáleninu čistou studenou vodou při větším rozsahu je nutno na popáleniny přiložit sterilní gázu, podávat tekutiny, uložit popáleného, zajistit vzdušnost u popáleného a přivolat zdravotní pomoc

28 První pomoc Nadýchání škodlivých výparů nebo zplodin hoření – hlavní zásady ve zkratce: uložit postiženého a zajistit přívod vzduchu dle stupně postižení zahájit umělé dýchání přivolat lékaře Poranění končetin a těla – hlavní zásady ve zkratce: zastavit krvácení a dezinfikovat okolí rány ránu překrýt obvazem, znehybnit poraněné místo a dle stupně postižení přivolat lékaře Integrovaný záchranný systém č. tel.112

29 Bezpečnost práce při svařování nejpoužívanějších materiálů na bázi polyolefinů nevznikají škodlivé plyny a nucené větrání není nutné. při svařování fluorovaných plastů podle listiny bezpečnostních dat DIN 52900 – větrání a odsávání je nutné při svařování materiálů PVC, a materiálů styrenových (ABS) je větrání nutné Škodlivé plyny při svařování plastů:

30 Nové učivo Co je nového v kontrukci nábytku Nové formy výuky Provázání mezi obory Důraz na souvislost teoretické a praktické výuky Aplikace odborných stáží a přednášek s odborníky

31 Úvod do předmětu Jak to začalo Obráběcí způsoby dřeva v minulosti Nástroje pro ruční obrábění Rozdělení nástojů pro ruční obrábění Teoretické možnosti použití nástrojů k různým druhům obrábění

32 Problematika ručního obrábění v malovýrobě Strojní zařízení pro třískové obrábění Problematika strojních zařízení Moderní vybavení malovýroben nábytku interiérových prvků Beztřískové obrábění Tváření za tepla a za studena

33 Dřevo Problematika estetiky materiálu: Barevnost haptické kvality chemické vlastnosti mechanické vlastnosti

34 Problematika hygieny materiálu: obecný úvod a přehled druhy tuzemských dřevin

35 druhy exotických dřevin zhodnocení jednotlivých druhů dřeva podle hledisek: užitkových, výrobních a estetických

36 Kovy Problematika estetiky materiálu Problematika hygieny materiálu

37 Plasty rozdělení podle složení, výroby a použitelnosti postupy výroby plastů Problematika estetiky materiálu Problematika hygieny materiálu

38 Materiály pro povrchovou úpravu rozdělení podle složení, výroby a použitelnosti postupy výroby vlastnosti druhů nátěrových hmot způsoby nanášení

39 vhodnost druhů nátěrových hmot ke konečnému místu a účelu užívání věcí Problematika estetiky materiálu Problematika hygieny materiálu

40 Lepidla rozdělení podle složení, výroby a použitelnosti postupy výroby vlastnosti druhů lepidel pro druhy technologie a místa použití

41 chemické, fyzikální a mechanické vlastnosti Problematika estetiky materiálu Problematika hygieny materiálu

42 Materiály dneška ve vztahu k interiérovému předmětovému prostředí Technologie zpracování dřeva

43 Chemické složení dřeva Možnosti zpracování dřevěného odpadu

44 Zpracování Překližkářské výrobky a aglomerované materiály

45 Technologie užití lepidel Lepení nesourodých materiálů a materiálů vystavovaných změnám povětrnostních podmínek Technologie lepení ve velkovýrobě

46 Technologie povrchových úprav materiálů Nanášení barev, laků, mořidel a dalších materiálů pro povrchovou úpravu ve velkovýrobě Nanášení barev, laků, mořidel a dalších materiálů pro povrchovou úpravu v malovýrobě

47 Technologie ošetření materiálů před povrchovou úpravou

48 Konstrukc ̌ ní spoje pro dr ̌ evo a aglomerované materiály

49 Spoje používané v souc ̌ asné sériové výrobe ̌ i spoje pro exkluzivní soliterní výrobky

50 Spoje kovových souc ̌ ástí Pohyblivé a pevné spoje, problematika pohybem namáhaných spoju ̊

51 Spoje plastu ̊ Problematika dodatec ̌ ného lepení plastových souc ̌ ástí

52 Kombinace spoju ̊ pro všechny materiály Spoje všech materiálu ̊ používaných pro interiérovou tvorbu

53 Pohyblivé spoje Jejich problematika pr ̌ i kombinaci materiálu ̊

54 Specifika konstrukc ̌ ních r ̌ ešení Konstrukce základních nábytkových prvku ̊ : úložné prostory sedací nábytek stolový nábytek postele

55 Konstrukc ̌ ní návrhár ̌ ství Soulad s normami C ̌ SN Ostatní celoevropské normy Využití normovaných spoju ̊ a tolerance

56 Ergonomie Vymezení pojmu, metody práce Úkoly ergonomie v praxi Ergonomie a průmyslový design Úloha, místo a význam ergonomie v designu

57 Hygienická kritéria Úroveň osvětlení Úroveň teploty Úroveň větratelnosti Úroveň vlhkosti Úroveň tlaku Úroveň napětí magnetického a elektrického pole

58 Úroveň prašnosti Úroveň radiace Úroveň toxicity Úroveň hluku Úroveň vibrací Úroveň gravitačního přetížení a zrychlení

59 Antropometrická kritéria Velikostní a proporční přiměřenost výrobku rozměrům lidského těla a jeho jednotlivých částí Přiměřenost výrobku tělesné formě a jejím jednotlivým částem, které přicházejí do styku s výrobkem Úměrnost výrobku rozdělení váhy člověka

60 Kritéria fyziologická a psychofyziologická Přiměřenost výrobku pohybovým možnostem člověka a jeho rychlosti Přiměřenost výrobku silovým možnostem člověka Přiměřenost výrobku energetickým možnostem člověka

61 Přiměřenost výrobku (rozměru, formy, jasu, kontrastu, barvy a prostorové polohy objektu vnímání) zrakovým psychofyziologickým možnostem člověka Přiměřenost výrobku (formy a plochy výrobku a jeho částí) hmatovým možnostem člověka Přiměřenost výrobku chuťovým a čichovým možnostem člověka

62 Psychologická kritéria Přiměřenost výrobku možnostem vnímání a zpracování informace (pomocí daného výrobku) Přiměřenost výrobku vůči stabilním a nově utvářeným návykům člověka (vzhledem k snadnosti a rychlosti jejich utváření) při používání výrobku

63 Estetická kritéria Morfologická struktura průmyslových výrobků Forma jako prostředek realizace užitkové funkce výrobku Forma jako nositel estetické vlastnosti - hodnoty věci Skladba estetického vědomí

64 Podstata průmyslového designu v současnosti Funkce Forma Struktura Účelnost Užitečnost Kontext životního prostředí

65 Kritéria průmyslového designu Sociální kritéria Funkční kritéria Kritérium ergonomické Estetická kritéria Formy průmyslového designu

66 Metodika průmyslového designu Údaje o významu a hodnotáchpředmětů podle druhů /axiologické pole/ Údaje o materiálové a prostorovéorganizaci předmětů a jejich forem/ morfologické pole/ Souhr údajů první a druhé skupiny

67 Výzkumy průmyslového designu Vztah"lidského faktoru" k předmětu a předmětovému prostředí v procesu spotřeby Vlivy předmětu na prostředí Zkoumání pozic výrobku na domácím trhu

68

69 KONEC

70


Stáhnout ppt "Bezpečnost práce, požární ochrana a první pomoc< Prezentace nových částí výuky Pro 1-4. ročník oboru DESIGN INTERIÉRU."

Podobné prezentace


Reklamy Google