Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bezpečnost práce, požární ochrana a první pomoc< Prezentace nových částí výuky Pro 1-4. ročník oboru DESIGN INTERIÉRU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bezpečnost práce, požární ochrana a první pomoc< Prezentace nových částí výuky Pro 1-4. ročník oboru DESIGN INTERIÉRU."— Transkript prezentace:

1 Bezpečnost práce, požární ochrana a první pomoc< Prezentace nových částí výuky Pro 1-4. ročník oboru DESIGN INTERIÉRU

2 PROČ 4M? Dřevo,kov, sklo a plast jsou nedílnou součástí našeho světa a jsou nedílnou součástí interiérového designu a KONSTRUKCE NÁBYTKU Pro lepší práci s návrhy je tedy nutné lepší pochopení těchto materiálů

3 Součástí IVP – INOVOVANÝCH VÝUKOVÝCH PLÁNŮ JSOU: Inovované osnovy Plánované stáže Inovované zadání klauzurních prací

4 Stáže Budou realizovány v kooperaci s partnerem projektu a odborníky Rozděleny jsou dle 4 materiálů: Dřevo Kov Sklo Plast

5 OSNOVA Bezpečnost práce (BUZP) Nové učivo

6 CO JE TO BUZP?! BUZP – je tzv. Bezpečnost práce Používá se všude ve školách a na pracovištích Měla by se užívat i v domácnosti Není pouze o dodržování předpisů Stačí selský rozum a vše řešit s rozmyslem

7 Bezpečnost práce Zákoník práce – Zákon č. 262/2006 Sb. povinnosti zaměstnavatele při zajištění BOZP při poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, v odpovědnosti za škody a náhrady škod v zabezpečení péče o pracovníky Zákoník práce vymezuje i povinnosti zaměstnanců z hlediska BOZP, jejich práva.

8 Bezpečnost práce ČSN – Bezpečnostní ustanovení pro svařování kovů – projektování a příprava pracovišť názvosloví, druhy nebezpečí při svařování, svařovací plyny, lahve a jejich rozvod, větrání a odsávání, osvětlení svařovací pracoviště – pro jednotlivé metody, instalace a zkoušky zařízení, přílohy – např. koncentrace škodlivin, přípustné hodnoty záření,……...

9 Bezpečnost práce ČSN – Bezpečnostní ustanovení pro svařování kovů (aplikace pro plasty) ve všeobecných předpisech splňuje zásady BOZP i pro svařování plastů, zejména v oblastech charakteristik prací se zvýšeným nebezpečím, příkazem k vykonání práce se zvýšeným nebezpečím, ochrana před úrazem elektrickým proudem, ochrana před úrazem pohyblivými částmi zařízení, ochrana před popálením,……... K zajištění BOZP při svařování oblokem (závěsy)nutno využít i ustanovení normy ČSN EN 1598 – Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a jiných procesech.

10 Bezpečnost práce ČSN – Bezpečnostní ustanovení pro plamenové svařování a řezání kovů určuje bezpečnostní požadavky pro obsluhu, nastavování, programování, údržbu a opravu zařízení na plamenové sváření kovů a řezání kovů kyslíkem detailněji se zabývá rozvodem plynů a lahvemi na plyn, má obdobnou stavbu, jako ČSN a ČSN s tím, že obsahuje velmi málo doplňků pokud jde o nebezpečí při sváření Platí i pro další způsoby zpracování kovů, při nichž používaný plamen vzniká spalováním hořlavého plynu s kyslíkem nebo stlačeným vzduchem (např. pájkování, žíhání, kalení, rovnání apod.)

11 Bezpečnost práce ČSN – Bezpečnostní ustanovení pro obloukové svařování kovů Technická norma má podobné uspořádání, jako ČSN a ČSN s tím, že : určuje bezpečnostní opatření pro obsluhu, nastavování, programování, údržbu a opravu zařízení na obloukové sváření a naváření kovů, elektrostruskové sváření, žlábkování uhlíkovou elektródou a tepelné dělení elektrickým obloukem (dále jen obloukové sváření), nezávisle od stupně automatizace. platí i pro další způsoby zpracování, při nichž se využívá zařízení na obloukové sváření. Norma se musí používat společně s ČSN zejména v oblastech charakteristik prací se zvýšeným nebezpečím, obsahuje poměrně značný objem doplňků pokud jde o nebezpečí při obloukovém sváření. Zvláštní kapitoly věnuje také provozu zařízení (kap. 6) a údržbě a opravě svářecích zařízení (kap. 7)

12 Bezpečnost práce ČSN – Bezpečnostní ustanovení pro odporové svařování kovů určuje bezpečnostní opatření pro obsluhu, nastavování, programování, údržbu a opravu zařízení na odporové sváření kovů, nezávisle na stupni automatizace bezpečnostní opatření pro odporové sváření musí vyhovovat příslušným ustanovením ČSN , popř. ČSN řeší doplňující problematiku prevence rizika vznikajícího při odporovém sváření kovů

13 Bezpečnost práce ČSN – Předpisy pro základní zkoušky svářečů ČSN EN xxxx - Zkoušky EN a EN ISO – Certifikace požadavky na svářečský personál uvádějící, že svařovat a lepit plasty mohou jen osoby, které splňují normální fyzické a psychické předpoklady pro výkon práce, tj. že byly lékařem uznány zdravotně způsobilými vykonávat svářečské práce a dovršily 18 let věku Pozn.: Lékařská prohlídka ve svářečském průkazu platí: 5 let do 50 let věku; 3 roky nad 50 let věku

14 Bezpečnost práce NV 591/2006 Sb. - Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje: bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, náležitosti oznámení o zahájení prací, práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví další činnosti, které je koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor") povinen provádět při přípravě a realizaci stavby.

15 Bezpečnost práce NV 591/2006 Sb. - Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích výkopy a práce ve výkopech :

16 Bezpečnost práce NV 591/2006 Sb. - Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích výkopy a práce ve výkopech : osamoceně smí pracovat svářeč ve výkopu v extravilánu (ve volné přírodě) do 1,3 m a v intravilánu (v zastavěném území) do 1,5 m Zaměstnanec, který pokládal kanalizaci byl zasypán

17 Bezpečnost práce NV 101/2005 Sb. - Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracovišti a pracovní prostředí Pracoviště musí být po dobu provozu udržována potřebnými technickými a organizačními opatřeními, splňujícími požadavky tohoto nařízení, ve stavu, který neohrožuje bezpečnost a zdraví osob. Zaměstnavatel při zajištění bezpečného stavu pracoviště vychází z hodnocení rizik vyplývajících z možných zdrojů ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců ve vztahu k vykonávané činnosti, zejména na ochranu zaměstnanců před účinky škodlivin a rizik vyplývajících z provozování a používání výrobních a pracovních prostředků a zařízení. Podmínkou k uvedení pracoviště, včetně výrobních a pracovních prostředků, do provozu a používání je, že odpovídají požadavkům stanoveným ve zvláštních právních předpisech a požadavkům tohoto nařízení.

18 Bezpečnost práce ZÁKON 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). prostory určené pro práci, chodby, schodiště – rozměry a požadavky pracoviště byla osvětlena, mikroklimatické podmínky, větrání, vlhkost, teplotu a zásobování vodou prostory pro osobní hygienu, převlékání, odkládání osobních věcí, aby únikové cesty, východy a dopravní komunikace byly stále volné ve výše uvedených prostorách byla zajištěna pravidelná údržba, úklid pracoviště byla vybavena prostředky pro poskytnutí první pomoci a vybavena prostředky pro přivolání zdravotnické záchranné služby.

19 Bezpečnost práce Evidence - každý pracovní úraz do sešitu úrazů Registrace - vyplňování hlášení u úrazů trvajících déle než 3 dny NV 201/2010 – Stanovení způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu.

20 Bezpečnost práce NV č. 362/2005 Sb. - Požadavky na bezpečnost práce ve výškách - nařízení vlády vymezuje požadavky na zajištění pracovišť k zabránění pádu zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení a zajistí jejich provádění

21 Bezpečnost práce NV č. 378/2001 Sb.- Požadavky na provoz a používání strojů, a technických zařízení - uvádí požadavky na stroje a jejich údržbu

22 Bezpečnost práce ČSN – Revize elektrických zařízení a ČSN – Revize a kontroly elektrického ručního nářadí během používání, jsou normy řešící lhůty pravidelných revizí dle třídy zařízení, používání a typu přístroje. ČSN – Předpisy pro pohyblivé přívody a pro šňůrová vedení uvádějí normalizované délky prodlužovacích přívodů až do maximální délky 50 m, zásady jejich zapojení a použití, jakož i jejich pravidelné kontroly a revize.

23 Bezpečnost práce A NAKONEC VÍTĚZOVÉ SOUTĚŽE O NEJVYŠŠÍ BEZPEČNOST PŘI PRÁCI VE VÝŠKÁCH: 1. MÍSTO 2. MÍSTO 3. MÍSTO

24 Požární ochrana Zákon č. 133/85 Sb. – Požární ochrana ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláška MV ČR č. 246/2001 Sb. prevence před požáry, povinnosti organizací při školení svých pracovníků, vydání poplachových a požárních směrnic, instalace a použití hasicích prostředků Povinnosti občanů (fyzických osob) při požáru a jeho likvidaci. Povinnosti hasičů

25 Požární ochrana Hasicí přístroje: vodní a pěnový HP – není přípustné hasit zařízení pod el. proudem, práškový a sněhový HP – je určený k hašení zařízení pod proudem, halonový HP – je vhodný k hašení zařízení pod el. proudem, ale nikoli v uzavřených prostorách. Plasty je možno hasit všemi typy hasicích přístrojů, přičemž je nutno zachovávat výše uvedené obecné předpisy při hašení. Většina plastů je z hlediska reakce na oheň aktivní (dle nových EN norem), když mají nízký bod vznícení už kolem 500 °C.

26 Požární ochrana Vyhláška MV 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách - stanoví podmínky požární bezpečnosti pro svařování, jímž se rozumí tepelné spojování, drážkování a tepelné dělení kovových i nekovových materiálů, pokud jsou prováděny otevřeným plamenem, elektrickým obloukem, plazmou, elektrickým odporem, laserem, třením, aluminotermickým svařováním, jakož i používání elektrických pájedel a benzínových pájecích lamp, a nahřívání živic v tavných nádobách.

27 První pomoc Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví a soustavu orgánů ochrany veřejného zdraví, jejich působení a pravomoc. Úrazy elektrickým proudem – hlavní zásady ve zkratce: vyprostit postiženého z dosahu elektrického proudu při vědomí dát napít tekutiny, posadit postiženého na čerstvý vzduch při poruše dýchání a zástavě srdeční činnosti zahájit umělé dýchání a nepřímou masáž srdce přivolat lékaře Popálení při svařování – hlavní zásady ve zkratce: při menším rozsahu chladit popáleninu čistou studenou vodou při větším rozsahu je nutno na popáleniny přiložit sterilní gázu, podávat tekutiny, uložit popáleného, zajistit vzdušnost u popáleného a přivolat zdravotní pomoc

28 První pomoc Nadýchání škodlivých výparů nebo zplodin hoření – hlavní zásady ve zkratce: uložit postiženého a zajistit přívod vzduchu dle stupně postižení zahájit umělé dýchání přivolat lékaře Poranění končetin a těla – hlavní zásady ve zkratce: zastavit krvácení a dezinfikovat okolí rány ránu překrýt obvazem, znehybnit poraněné místo a dle stupně postižení přivolat lékaře Integrovaný záchranný systém č. tel.112

29 Bezpečnost práce při svařování nejpoužívanějších materiálů na bázi polyolefinů nevznikají škodlivé plyny a nucené větrání není nutné. při svařování fluorovaných plastů podle listiny bezpečnostních dat DIN – větrání a odsávání je nutné při svařování materiálů PVC, a materiálů styrenových (ABS) je větrání nutné Škodlivé plyny při svařování plastů:

30 Nové učivo Co je nového v kontrukci nábytku Nové formy výuky Provázání mezi obory Důraz na souvislost teoretické a praktické výuky Aplikace odborných stáží a přednášek s odborníky

31 Úvod do předmětu Jak to začalo Obráběcí způsoby dřeva v minulosti Nástroje pro ruční obrábění Rozdělení nástojů pro ruční obrábění Teoretické možnosti použití nástrojů k různým druhům obrábění

32 Problematika ručního obrábění v malovýrobě Strojní zařízení pro třískové obrábění Problematika strojních zařízení Moderní vybavení malovýroben nábytku interiérových prvků Beztřískové obrábění Tváření za tepla a za studena

33 Dřevo Problematika estetiky materiálu: Barevnost haptické kvality chemické vlastnosti mechanické vlastnosti

34 Problematika hygieny materiálu: obecný úvod a přehled druhy tuzemských dřevin

35 druhy exotických dřevin zhodnocení jednotlivých druhů dřeva podle hledisek: užitkových, výrobních a estetických

36 Kovy Problematika estetiky materiálu Problematika hygieny materiálu

37 Plasty rozdělení podle složení, výroby a použitelnosti postupy výroby plastů Problematika estetiky materiálu Problematika hygieny materiálu

38 Materiály pro povrchovou úpravu rozdělení podle složení, výroby a použitelnosti postupy výroby vlastnosti druhů nátěrových hmot způsoby nanášení

39 vhodnost druhů nátěrových hmot ke konečnému místu a účelu užívání věcí Problematika estetiky materiálu Problematika hygieny materiálu

40 Lepidla rozdělení podle složení, výroby a použitelnosti postupy výroby vlastnosti druhů lepidel pro druhy technologie a místa použití

41 chemické, fyzikální a mechanické vlastnosti Problematika estetiky materiálu Problematika hygieny materiálu

42 Materiály dneška ve vztahu k interiérovému předmětovému prostředí Technologie zpracování dřeva

43 Chemické složení dřeva Možnosti zpracování dřevěného odpadu

44 Zpracování Překližkářské výrobky a aglomerované materiály

45 Technologie užití lepidel Lepení nesourodých materiálů a materiálů vystavovaných změnám povětrnostních podmínek Technologie lepení ve velkovýrobě

46 Technologie povrchových úprav materiálů Nanášení barev, laků, mořidel a dalších materiálů pro povrchovou úpravu ve velkovýrobě Nanášení barev, laků, mořidel a dalších materiálů pro povrchovou úpravu v malovýrobě

47 Technologie ošetření materiálů před povrchovou úpravou

48 Konstrukc ̌ ní spoje pro dr ̌ evo a aglomerované materiály

49 Spoje používané v souc ̌ asné sériové výrobe ̌ i spoje pro exkluzivní soliterní výrobky

50 Spoje kovových souc ̌ ástí Pohyblivé a pevné spoje, problematika pohybem namáhaných spoju ̊

51 Spoje plastu ̊ Problematika dodatec ̌ ného lepení plastových souc ̌ ástí

52 Kombinace spoju ̊ pro všechny materiály Spoje všech materiálu ̊ používaných pro interiérovou tvorbu

53 Pohyblivé spoje Jejich problematika pr ̌ i kombinaci materiálu ̊

54 Specifika konstrukc ̌ ních r ̌ ešení Konstrukce základních nábytkových prvku ̊ : úložné prostory sedací nábytek stolový nábytek postele

55 Konstrukc ̌ ní návrhár ̌ ství Soulad s normami C ̌ SN Ostatní celoevropské normy Využití normovaných spoju ̊ a tolerance

56 Ergonomie Vymezení pojmu, metody práce Úkoly ergonomie v praxi Ergonomie a průmyslový design Úloha, místo a význam ergonomie v designu

57 Hygienická kritéria Úroveň osvětlení Úroveň teploty Úroveň větratelnosti Úroveň vlhkosti Úroveň tlaku Úroveň napětí magnetického a elektrického pole

58 Úroveň prašnosti Úroveň radiace Úroveň toxicity Úroveň hluku Úroveň vibrací Úroveň gravitačního přetížení a zrychlení

59 Antropometrická kritéria Velikostní a proporční přiměřenost výrobku rozměrům lidského těla a jeho jednotlivých částí Přiměřenost výrobku tělesné formě a jejím jednotlivým částem, které přicházejí do styku s výrobkem Úměrnost výrobku rozdělení váhy člověka

60 Kritéria fyziologická a psychofyziologická Přiměřenost výrobku pohybovým možnostem člověka a jeho rychlosti Přiměřenost výrobku silovým možnostem člověka Přiměřenost výrobku energetickým možnostem člověka

61 Přiměřenost výrobku (rozměru, formy, jasu, kontrastu, barvy a prostorové polohy objektu vnímání) zrakovým psychofyziologickým možnostem člověka Přiměřenost výrobku (formy a plochy výrobku a jeho částí) hmatovým možnostem člověka Přiměřenost výrobku chuťovým a čichovým možnostem člověka

62 Psychologická kritéria Přiměřenost výrobku možnostem vnímání a zpracování informace (pomocí daného výrobku) Přiměřenost výrobku vůči stabilním a nově utvářeným návykům člověka (vzhledem k snadnosti a rychlosti jejich utváření) při používání výrobku

63 Estetická kritéria Morfologická struktura průmyslových výrobků Forma jako prostředek realizace užitkové funkce výrobku Forma jako nositel estetické vlastnosti - hodnoty věci Skladba estetického vědomí

64 Podstata průmyslového designu v současnosti Funkce Forma Struktura Účelnost Užitečnost Kontext životního prostředí

65 Kritéria průmyslového designu Sociální kritéria Funkční kritéria Kritérium ergonomické Estetická kritéria Formy průmyslového designu

66 Metodika průmyslového designu Údaje o významu a hodnotáchpředmětů podle druhů /axiologické pole/ Údaje o materiálové a prostorovéorganizaci předmětů a jejich forem/ morfologické pole/ Souhr údajů první a druhé skupiny

67 Výzkumy průmyslového designu Vztah"lidského faktoru" k předmětu a předmětovému prostředí v procesu spotřeby Vlivy předmětu na prostředí Zkoumání pozic výrobku na domácím trhu

68

69 KONEC

70


Stáhnout ppt "Bezpečnost práce, požární ochrana a první pomoc< Prezentace nových částí výuky Pro 1-4. ročník oboru DESIGN INTERIÉRU."

Podobné prezentace


Reklamy Google