Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. - pozemní komunikace (místní a účelové)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. - pozemní komunikace (místní a účelové)"— Transkript prezentace:

1 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. - pozemní komunikace (místní a účelové)

2 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. - Rozdělení místních komunikací (MK) MK I. třídy - rychlostní MK ve městech: - dopravně nejvýznamnější sběrné komunikace ve městech MK II. třídy - sběrné MK: - spojující části měst navzájem - napojující města nebo jejich části na pozemní komunikace vyšší třídy nebo kategorie MK III. třídy - obslužné MK: - ve městech a obcích umožňující přímou dopravní obsluhu jednotlivých objektů MK IV. třídy : - samostatné chodníky, stezky pro pěší - cyklistické stezky - cesty v chatových oblastech - podchody, lávky, schody - pěšiny - zklidněné komunikace - obytné a pěší zónydle Zákona 13/1997 Sb.

3 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. - Funkční skupiny MK dle své urbanistické a dopravní funkce se MK člení: A – rychlostní s funkcí dopravní B – sběrné, s funkcí dopravně obslužnou C – obslužné, s funkcí obslužnou D – komunikace se smíšeným provozem (D1 – pěší zóny, obytné zóny) (D2 - nemotoristické) Termín rychlostní komunikace pro místní komunikace funkční skupiny A odpovídá jejich příčnému uspořádání, které vychází z příčného uspořádání dálnic a rychlostních silnic, na které místní rychlostní komunikace v zastavěném území obvykle navazují - max. v n 80 (km/h)dle ČSN 73 6110 ( z r. 2006)

4 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. - Charakteristika funkčních skupin

5 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. - Charakteristika MK tříd A - C

6 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. - Značení MK Kategorie MK je dána šířkovým uspořádáním a návrhovou rychlostí. MK téže funkční třídy mohou být navrženy v různých kategoriích. Značení se skládá z písemné značky a číselného údaje, který je: šířka prostoru MK (m) /šířka hlavního doprav. prostoru (m) /návrhová rychlost (km/h) MR místní komunikace rychlostní (příklad MR 26,50/80) MS místní komunikace sběrná (příklad MS 14/60) MO místní komunikace obslužná (příklad MO2a 13,5/10/50) MOk místní komunikace obslužná s krajnicí (příklad MO2k 3,5/3,5/30) Písmenný znak pro označení typu místní komunikace vyjadřuje: M – MK, R – rychlostní, S – sběrná, O – obslužná, číslo = počet jízdních pruhů, c – zpevněná krajnice, T – tramvajový pás, d – směrově rozdělené, p – parkovací pruh/pás, b – autobusový/ trolejbusový pruh, a – pruh pro cyklisty, k – komunikace s nezpevněnou krajnicí bez chodníků

7 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. - Příčné uspořádání MK Pozn.: Typická příčná uspořádání MK jsou schematicky zobrazena v ČSN 73 6110 na obrázcích číslo 5 – 24 s hodnotami skladebních prvků, které dávají připojené tabulky viz Hlavní dopravní prostor Přidružený prostor Prostor místní komunikace Skladební prvky pro šířkové uspořádání MK:

8 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. - MK se smíšeným provozem Dovolená rychlost (km/h) Intenzita motorové dopravy Stupeň oddělení ŽÁDOUCÍPŘIJATELNÝPŘÍPUSTNÝ >70 Při jakékoli intenzitě Široký dělicí pás Dělící pásZábradlí 50 -70Dělící pásÚzký dělící pás Zvýšený obrubník případně zábradlí 50Úzký dělící pás Zvýšený obrubník případně zábradlí Zvýšený obrubník <50 Zvýšený obrubník Široký dělicí pás nejméně v šířce 8 (m) Dělící pás nejméně v šířce 3 (m) Zábradlí se umístí vždy za obrubník a je vhodné je doplnit úzkým dělicím pásem Úzký dělící pás v šířce 1,50 m (v odůvodněných případech 1,00 m). s vyloučením motor. provozu a

9 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. - Návrhové prvky MK pro motorovou dopravu: Návrhová rychlost (pokud mono jednotná pro nejdelší úsek MK, tabelována*) Délka rozhledu (bezpečnost dle dovolené rychlosti – tabelováno*, pozor oprava normy*) Osa v přímé (neomezuje se) Směrové oblouky (tvar oblouků s doporučenými poloměry dle rychlosti) Příčný sklon (zpravidla 2%, další specifikace viz *) Podélný sklon (dle druhu MK, další specifikace viz *) Výškové oblouky (vypuklé) – tvar parabolických oblouků s dopor. R Výsledný sklon (vypočte se dle vzorce, nesmí překročit tab. hodnoty*) * dle ČSN 73 6110

10 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – Další součásti MK Těleso komunikace (viz zemní práce, odvodnění) Veřejná hromadná doprava (podmínky pro dokonalou funkci systému veřejné hromadné dopravy) Nemotoristické komunikace (komunikace pro pěší, zklidněné komunikace, obytné zóny, cyklistické komunikace) Křižovatky a křížení (viz další přednáška a podrobněji norma ČSN 63 0102 Dopravní plochy (odstavné a parkovací plochy, obratiště a výhybny, náměstí a rozptylové plochy) Součásti a zařízení místních komunikací (objekty, bezpečnostní zařízení, dopravní značky, zařízení dopravních služeb, zeleň, vozovky, osvětlení, drobná zařízení místních služeb … Podzemní sítě

11 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. - Příklady uspořádání chodníků Chodník se souvislou podélnou překážkou vedený podél obytné zástavby tak podél volného prostoru (zeleně) Souvislá podélná překážka nesmí mít délku > 50 m a CH – šířka chodníku, Šířka jednoho pruhu pro chodce je 0,75 (m), pás pro chodce je násobkem „n“ počtu pruhů. Počet pruhů určuje požadovaná kvalita pohybu chodců a výkonnost komunikací pro chodce (viz kap. 10.5 ČSN 73 6110).

12 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. - Výkonnost komunikací pro chodce Výkonnost pásů pro chodce (zohledňuje se jen při jejich velké koncentraci!), rozptylových ploch a schodišť se posuzuje na vyšší z obou hodnot špičkových hodin průměrného pracov- ního či rekreačního dne. Obdobně pro stání (různé druhy prostorů) viz. Tab. 20 normy

13 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – Přechody pro chodce poleTyp opatření A Nejsou nutná opatření B Vyznačený přechod pro chodce/místo pro přecházení podle potřeby se stavebními opatřeními (vysazené chodníkové plochy, střední dělení, zúžení jízdních pruhů, zvýšené plochy – kombinace prvků je možná) C Vyznačený přechod pro chodce se středním dělením D Přechod pro chodce řízený světelnou signalizací

14 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. - Příklady přechodů (dle ČSN 73 6110)

15 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – Rozhled přechodů (dle ČSN 73 6110) U přechodů musí být zajištěna včasná rozlišitelnost přechodu i chodců pro řidiče vozidla a dostatečný pohledový vztah mezi chodcem a řidičem. Tam, kde rozhledovou vzdálenost omezují parkující vozidla a případně jiné překážky, je třeba zajistit rozhled např. zřízením vysazených chodníkových ploch. Tyto plochy mají být chráněny proti odstavování motorových vozidel sloupky, nebo zelení, aby nebyl omezen výhled na chodce, kteří mají v úmyslu přecházet. Min. vzdálenosti pro rozlišitelnost a rozhled. poměry přechodu a míst přecházení: Kóty jsou tabelovány v normě Tab.17

16 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. - Rozhled přechodů (dle ČSN 73 6110) Cyklistický provoz se ve vztahu k ostatním účastníkům dopravy navrhuje jako společný, nebo oddělený. V provozu společném jsou cyklisté vedeni ve společném prostoru s ostatními účastníky dopravy (jízdní pruh, pruh/pás/stezka pro chodce a cyklisty), v provozu odděleném jsou vedeni po pruzích/pásech pro cyklisty v prostoru místní komunikace (v hlavním nebo přidruženém dopravním prostoru), nebo po samostatných stezkách pro cyklisty mimo prostor místní komunikace ( po místních komunikacích funkční podskupiny D2).

17 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. - Cyklistická doprava dle ČSN 73 6110 Provoz – prostor A společný – hlavní dopravní prostor B společný nebo oddělený – hlavní dopravní prostor nebo přidružený prostor C oddělený – hlavní dopravní prostor nebo přidružený prostor D oddělený – přidružený prostor E oddělený – mimo prostor místní komunikace

18 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. - Cyklistická doprava dle ČSN 73 6110

19 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. - Výkonnost MK MK (kromě obslužných komunikací funkční skupiny C) se navrhují na intenzitu špičkové hodiny stanovené přepočtem podle denního rozdělení intenzit. Celodenní intenzity se stanoví na základě dopravního modelu, nebo celostátních koeficientů růstu dopravy. + vývojové trendy na období cca 20 let po uvedení komunikace do provozu. MK v přechodových úsecích ---- ÚKD stupeň D (funkční skupiny A a B) MK funkční skupiny A; ---- ÚKD stupeň D (viz ČSN 63 0101) MK funkční skupiny B; --- určena kapacitou křižovatek MK funkční skupiny C. --- výkonnost se neposuzuje Pokud intenzita špičkové hodiny je dosahována v období výjezdových a návratových špiček (pracovních i rekreačních), připouští se užití úrovně kvality dopravy E. Tato špičková období se mohou vyskytovat v průběhu kteréhokoliv dne. V kratších časových úsecích lze připustit dosažení úrovně F.

20 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. - Výkonnost MK Stupeň A: Dopravní tok je volný. Účastníci dopravy jsou ovlivňováni ostatními účastníky jen mimořádně. Velmi nízká hustota dopravy umožňuje volnost pohybu, jakou si účastníci přejí. Jednotliví řidiči mohou svou rychlost volit volně při dodržování nejvyšších dovolených rychlostí, pokud to umožňují charakteristiky trasy. Aby se udržela zvolená cestovní rychlost, je zapotřebí jen malého počtu předjíždění, která jsou proveditelná bez velkého časového zdržení. Stupeň B: Dopravní tok je téměř plynulý. Vzniká nepatrné ovlivnění jinými řidiči, které však individuální jízdní chování ovlivňuje pouze nepodstatně. Stupeň vytížení je nízký. Rychlosti dosahují téměř úrovně, o niž řidiči usilují. Stupeň C: Stav dopravy je stabilní. Přítomnost ostatních účastníků silničního provozu je zřetelná. Individuální volnost pohybu je omezena. Stupeň vytížení dosahuje střední úrovně. Rychlosti již není možno svobodně volit. Stupeň D: Stav dopravy je ještě stabilní. Vznikají permanentní interakce mezi účastníky silničního provozu, které vedou až ke konfliktním situacím a vzájemným omezením. Stupeň vytížení je vysoký. Možnosti individuální volby rychlosti a jízdního pruhu jsou silně omezeny. Stupeň E: Kapacita jízdního pásu je naplněna. Motorová vozidla se často pohybují v kolonách. Stupeň vytížení je velmi vysoký. Již nepatrné nebo krátkodobé zesílení intenzity dopravy může vést ke kongescím a zastavení provozu. Vzniká nebezpečí dopravního kolapsu již při nepatrných nepravidelnostech v dopravním proudu. Stav dopravního toku se mění ze stabilního na nestabilní. Stupeň F: Úsek je přetížen. Intenzita přijíždějící dopravy je větší než kapacita. Doprava se hroutí, tzn. že dochází k zastavení a ke kongescím, které se střídají s provozem charakteru stop-and-go (popojíždění). Tato situace se vyřeší teprve po zřetelném snížení dopravní poptávky. U MK funkční skupiny A a u MK v přechodových úsecích funkčních skupin A a B platí tyto stupně úrovně kvality dopravy (ÚKD):

21 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. - Výkonnost MK U MK funkční skupiny B (sběrné) se ÚKD odvozuje od průměrné cestovní rychlosti. Průměrná jízdní rychlost se udává v % rychlosti volné, kdy za rychlost volnou na sběrných komunikacích se uvažuje rychlost 50 km/h. Stupeň A: Volný tok. Průměrná cestovní rychlost je obvykle 90 % rychlosti volné (cca 45 km/h). Vozidla jsou zcela nerušená ve schopnosti manévrovat v dopravním proudu. Zdržení ze zastavení na řízených křižovatkách je malé. Stupeň B: Nerušený provoz. Průměrná cestovní rychlost je obvykle 70 % rychlosti volné (cca 35 km/h).Schopnost manévrovat v dopravním proudu je pouze mírně omezována. Zdržení ze zastavení na řízených křižovatkách rychlost neovlivňuje. Stupeň C: Ustálený provoz. Průměrná cestovní rychlost klesá na 50 % rychlosti volné (cca 25 km/h) v důsledku zdržení před řízenými křižovatkami. Schopnost manévrovat v dopravním proudu je omezována. Stupeň D: Provoz ještě stabilní. Průměrná cestovní rychlost klesá na 40 % rychlosti volné (cca 20 km/h)v důsledku delších front před řízenými křižovatkami. Schopnost manévrovat v dopravním proudu je více omezována. Vjezdová zdržení se zvětšují. Stupeň E: Kapacita je naplněna. Průměrná cestovní rychlost dále klesá na 30 % rychlosti volné (cca15 km/h) v důsledku hustšího sledu řízených křižovatek a rozsáhlou tvorbou front před kritickými křižovatkami Schopnost manévrovat v dopravním proudu je značně omezována. Výrazná vjezdová zdržení. Stupeň F: Úsek je přetížen. Průměrná cestovní rychlost klesá až pod 25 % rychlosti volné (cca13 km/h až 10 km/h). Dochází k zastavování vozidel, tvorbě kongescí a k popojíždění kolon s provozem stop-and-go. Schopnost manévrovat v dopravním proudu je velmi omezena až vyloučena. Velká vjezdová zdržení.

22 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. - Výkonnost MK (třídy A) mezní hodnoty kapacity jízdního pásu MK rychlostní se dvěma nebo třemi jízdními pruhy pro návrhovou/dovolenou rychlost 80 km/h, při ÚKD = D za denního světla a za sucha, jakož i vyjádření ovlivňujících veličin: podélný sklon (%) 0 – 2, 4 délka stoupání (m) 0, 500, 1 000, 2 000 podíl pomalých vozidel (%) 5, 15, 25 43004200 3500 3200

23 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – MK (třídy B) 1 100 1 500 1 100 900

24 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. - Účelové komunikace Polní cesty (PC) a jejich vegetační doprovod dotvářejí krajinný ráz, zvyšují biodiverzitu (druhovou pestrost) území a slouží k ohraničení pozemků a ka- tastrálních hranic… Návrh sítě polních cest je povinnou součástí plánu pozemkových úprav (viz Zákon č. 139/2002 Sb.) Účel PC: 1.zpřístupnění pozemků vlastníků (možnost uplatnění vlastnických práv) pro účely užívání k zemědělské výrobě a dopravě; 2.zpřístupnění krajiny (doplnění stávající sítě pozemních komunikací, propojení důležitých bodů ve volné krajině z hlediska možnosti vedení turistických cest, cyklotras, apod.); 3.napojení na silnice, místní komunikace, lesní dopravní síť, popř. na další sítě účelových komunikací.

25 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – PC dle ČSN 73 6109 Dle významu: Hlavní – soustřeďují dopravu z vedlejších PC, napojení na silnice III. výjimečně II. tř., plní protierozní funkci, jsou vždy zpevněné a odvodněné; Vedlejší - napojeny na hlavní PC a i místní komunikace, převážně jednopruhové, zpravidla nezpevněné, možná i kolejová úprava; Doplňkové - zajišťují sezónní komunikační propojení. Dle návrhové kategorie: Návrhové kategorie se rozlišují podle návrhové rychlosti a podle uspořádání v příčném profilu, závislé od terénních podmínek. Charakterizují se zlomkem obsahujícím: a) v čitateli písmenný znak označující polní cestu (P) a volnou šířku polní cesty v (m); b) ve jmenovateli návrhovou rychlost v (km/h). Návrhové kategorie PC jsou tabelovány dle ČSN 73 6109 Projektování polních cest

26 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – PC dle ČSN 73 6109

27 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – PC dle ČSN 73 6109

28 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – PC dle ČSN 73 6109 Koruna polní cesty: jízdní pás - na jednopruhových PC jedním obousměrným jízdním pruhem; na dvoupruhových PC dvěma protisměrnými jízdními pruhy; tvořen u zpevněných polních cest vozovkou a nezpevněných zpravidla zemní; krajnice - šířka tabelována normou; zpevnění; výhybny - na délku 20 (m) rozšíří úsek vozovky minimálně o 2 (m), v odůvodněných případech na šířku dvoupruhové polní cesty; doporučená vzdálenost výhyben je 400 (m). Další prvky příčného uspořádání PC: – rozšíření ve směrovém oblouku – zvláštní úpravy příčného řezu (zpevnění, odvedení srážkové vody – eroze!)

29 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – Návrh PC dle ČSN 73 6109 Provozní kriteria: zpřístupnit pozemky; propojení zemědělských podniků nebo farem ; vyloučit nebo omezit potřebu průjezdu zastavěnou částí obce; omezit nebo vyloučit potřebu využívání silnic k účelové dopravě; zvýšit prostupnost krajiny a prostupnost zemědělského území vedením značených turistických cest, cyklistických tras, popř. běžeckých tratí; zajistit návaznost na stávající silniční síť, síť místních komunikací v obcích a stávající lesní cesty; umožnit přístup k vodohospodářským stavbám, k lokalitám s těžbou nerostů a surovin, ke skládkám tuhého komunálního odpadu; Kriteria vnějších vztahů: respektovaní krajinotvorné funkce cest v území; tvořit krajinotvorný prvek s funkcí ekologickou, ochrany půdy, vodohospodářskou a estetickou ; využití polních cest jako liniového tvaru vhodného pro stanovení nové hranice pozemku, nebo hranice katastrálního území; začlenit do systému protierozní ochrany půdy, vodohospodářských opatření na ochranu vodního režimu a ochrany vod proti znečištění. musí respektovat kritéria dopravní, geotechnická, technická, ekologická, ochrany zemědělské půdy, vodohospodářská, estetická a ekonomická a to zejména:

30 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – Návrhové prvky PC dle ČSN 73 6109 Návrhová rychlost Délka rozhledu Osa polní cesty Směrové oblouky Přechodnice Příčný sklon Dostředný sklon Výsledný sklon Klopení Vzestupnice (sestupnice) Podélný sklon Poloha nivelety Rozhled ve směrovém oblouku Prostorové řešení trasy platí pro zpevněné hlavní a vedlejší polní cesty a přiměřeně pro nezpevněné vedlejší a doplňkové PC. Volba návrhových prvků má vycházet ze skutečných místních podmínek, a to zejména z charakteru území. Navržená trasa cesty má zajistit plynulou a bezproblémovou jízdu danou návrhovou rychlostí.

31 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – Návrh PC dle ČSN 73 6109 těleso polní cesty (zemní práce, příkopy, sklony ad.) připojení a křižovatky s pozemními komunikacemi objekty (mostky, propustky…) bezpečnostní zařízení (značení, svodidla, zábradlí….) souběhy a křížení PC s el. vedením, dráhou začleněním PC do krajiny (vegetační doprovod,) protierozní funkce PC údržba, oprava a rekonstrukce

32 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. - LITERATURA 1.RŮŽIČKA M.: Přednášky - Dopravní inženýrství I., Moodle TF ČZU Praha, http://moodle.czu.cz - každý rok aktualizované přednáškyhttp://moodle.czu.cz 2.SLINN M.-GUEST P.-MATTHEWS P.: Traffic Engineering Design, Elsevier Butterworth-Heinemann, 2005,Oxford,, 2. ed., ISBN 0-7506-5865-7, 232 p. 3.Juan de Dios Ortúzar – Willumsen Luis G.: Modelling transport, John Wiley and sons. LTD, 3rd. Ed. ISBN 13:978-0-471-86110- 2(H/B), 2006, 498 p. 4.KOČÁRKOVÁ D.- KOCOUREK J.- JACURA M.: Základy dopravního inženýrství, ČVUT Praha 2009, ISBN:978-80-01-04233-5, 142 s., Zákony ČR: Zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a další (včetně všech doplňků a vyhlášek http://www.portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/699/place ) (29.2.2012)http://www.portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/699/place Informace o pozemních komunikacích: 1.www.rsd.cz (15.3.2012)www.rsd.cz 2.http://www.dalnice-silnice.cz (15.3.2012)http://www.dalnice-silnice.cz 3.http://www.ceskedalnice.cz/ (15.3.2012)http://www.ceskedalnice.cz/ 4.http://www.dopravniinfo.cz/ (15.3.2012) – doporučené odkazy => správci komunikacíhttp://www.dopravniinfo.cz/ Základní normy: 6.ČSN 73 6100 1-2 Názvosloví 7.ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic (2004 oprava 2005, 2009 změna Z1) 8.ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích (11/2007, změna 2011) 9.ČSN 73 6104. Klasifikace mezinárodních silnic (1990) 10.ČSN 73 6108 Lesní dopraní síť (1996) 11.ČSN 73 6109 Projektování polních cest (2004) 12.ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (2006)


Stáhnout ppt "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. - pozemní komunikace (místní a účelové)"

Podobné prezentace


Reklamy Google