Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

(nebo (a dále i průběh, případně rozhodnutí o odvolání)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "(nebo (a dále i průběh, případně rozhodnutí o odvolání)"— Transkript prezentace:

1 http://studuj.czu.cz http://www.af.czu.cz (nebo www.fappz.czu.cz) http://is.czu.cz/prihlaska (a dále i průběh, případně rozhodnutí o odvolání)

2 Historické mezníky Více než 200letá tradice studia Vysoká škola zemědělského a lesního inženýrství při ČVUT (1906) Samostatná vysoká škola a fakulta od roku 1952 Česká zemědělská univerzita v Praze od roku 1995 Hlavní budova Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

3 agroekologie a biometeorologie agroenvironmentální chemie a výživy rostlin botaniky a fyziologie rostlin genetiky a šlechtění obecné zootechniky a etologie chemie kvality zemědělské produkce mikrobiologie, výživy a dietetiky ochrany rostlin Přehled kateder vodních zdrojů pedologie a ochrany půd pícninářství a trávníkářství rostlinné výroby speciální zootechniky veterinárních disciplín zahradnictví zahradní a krajinné architektury zoologie a rybářství Katedra

4 Bakalářské studium tříleté prezenční a kombinované Navaz. magister. stud. dvouleté prezenční a kombinované Doktorské studium čtyřleté prezenční a kombinované Programové kurikulum: Volitelné předměty Povinně volitelné předměty Povinné předměty Úroveň a forma studia

5 Zásady studia Prezenční studiumKombinované studium Plnění studijního plánu (ZS a LS) 12 výukových týdnů v každém semestru 4 povinné konzultace v průběhu semestru (Pá, So) 1 souvislý týden praktického cvičení (závěr semestru) Praktická výuka praxe učební, odborná, praktická encyklopedie praxe odborná, praktická encyklopedie Zkouškové obdobízpravidla 5 týdnů v semestru bez výuky Výuka cizích jazyků Stejné povinnosti posluchačů, stejné požadavky na úroveň znalostí Zpracování bakalářské a diplomové práce Kreditní systém Státní závěrečná zkouška

6 Fytotechnika  Rostlinná produkce Zahradnictví  Zahradnictví  Zahradní a krajinářské úpravy  Trávníkářství Zahradní a krajinářská architektura  Zahradní a krajinářská architektura Ekologické zemědělství  Ekologické zemědělství Zootechnika  Živočišná produkce  Speciální chovy  Chov koní  Kynologie  Zoorehabilitace a asistenční aktivity se zvířaty  Rybářství a akvaristika Veřejná správa v zemědělství a krajině  Veřejná správa v zemědělství a krajině

7 Zemědělství, zahradnictví a rozvoj venkova  Chovatelství  Pěstování rostlin  Rozvoj venkova  Produkční a okrasné zahradnictví  Kvalita produkce  Rostlinolékařství  Výživa a potraviny Ochrana krajiny a využívání přírodních zdrojů  Ochrana krajiny a využívání přírodních zdrojů Sustainable Use of Natural Resources  Sustainable Use of Natural Resources Agriculture and Food  Agriculture and Food

8 Zootechnika  Živočišná produkce  Zájmové chovy zvířat  Výživa zvířat a dietetika Fytotechnika  Rostlinná produkce  Výživa a ochrana rostlin Rostlinolékařství  Rostlinolékařství Zahradnictví  Produkční zahradnictví  Zahradní tvorba Zahradní a krajinářská architektura  Zahradní a krajinářská architektura Biotechnologie  Biotechnologie a šlechtění zvířat  Biotechnologie a šlechtění rostlin  Reprodukční biotechnologie Rozvoj venkova a zemědělství  Hospodaření v zemědělství  Zemědělství  Rozvoj venkovského prostoru Kvalita a zpracování zem. produktů  Kvalita a zpracování zem. produktů Technologie odpadů  Technologie zpracování a využití odpadů Ochrana a využívání přírodních zdrojů  Ochrana a využívání přírod. zdrojů Hodnocení a ochrana půdy  Hodnocení a ochrana půdy Ekologické zemědělství  Ekologické zemědělství Výživa a potraviny  Výživa a potraviny Natural Resources and Environment  Natural Resources and Environment Sustainable Agriculture and Food Security  Sustainable Agriculture and Food Security Natural Resources Management and Ecological Engineering  Natural Resources Management and Ecological Engineering Studijní programy a obory navazujícího magisterského studia

9 Další možnosti studentů Koleje a menza Sportovní aktivity Zájmové organizace a spolky Stipendia (ubytovací, sociální, prospěchové, mimořádné, grantové) Studijní a informační centrum (SIC) – studovny, knihovna IT (celosvětová síť wifi, e-mail, databáze, software) PODPORA STUDIA

10 K přijímacímu řízení vezměte s sebou: průkaz totožnosti úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení (u maturantů 2016 akceptujeme předložení originálu maturitního vysvědčení + kopie maturitního vysvědčení, kterou ověří předseda přijímací komise) případně doklady potvrzující absolvovanou olympiádu Veškeré další informace o průběhu přijímacího řízení sledujte pouze na webu http://is.czu.cz/prihlaska Bakalářské studium Pouze elektronická forma, je elektronicky zaevidována přes webové stránky http://is.czu.cz/prihlaska Jedna přihláška = jeden poplatek = jeden obor Podaná přihláška do 31. března 2016 Přijímací řízení

11 Přijímací zkoušky pro Bc. programy profesní Biologie - písemný test Přijímací zkoušky pro Bc. programy teoretické Biologie - písemný test Chemie - písemný test Termíny zkoušek: 14. - 17. června 2016 Přijímací řízení Bakalářské studium ZÁPIS přijatých studentů do 1.ročníků dle studijních oborů a forem v předběžně stanoveném termínu 12. - 15. 7. 2016 Termín zápisu pro každého přijatého studenta bude uveden v rozhodnutí o přijetí ke studiu (informace pouze elektronicky, viz http://is.czu.cz/prihlaska)

12 U oboru Zahradní a krajinářská architektura. Talentová zkouška se skládá z technické kresby (lineální perspektivní zobrazení reálného prostoru), kresby kompozice v plenéru (areálu ČZU), kresby na zadané téma a ústního pohovoru s prezentací portfolia vlastních výtvarných prací uchazeče. Hodnocení jednotlivých částí talentové zkoušky: technická kresba – lineální perspektivní zobrazení reálného prostoru 30 bodů, kresba kompozice v plenéru 30 bodů, kresba na zadané téma 30 bodů, ústní pohovor s prezentací portfolia vlastních prací uchazeče 10 bodů. (15 - 20 ukázek vlastní tvorby, originály ve formátu A3, kresba tužkou, uhlem, perokresba, malba akvarelem, lavírovaná kresba, koláž, grafika… Ne ruční práce a foto) Přijímací zkouška je rozdělena do 2 dnů. První den se uchazeč účastní písemného testu z biologie a ústního pohovoru s prezentací portfolia vlastních výtvarných prací, druhý den jsou na programu kresby (technická, kompozice v plenéru a na zadané téma). Přijímací řízení Bakalářské studium – talentová zkouška

13 1. Pro absolventy nové matur. zkoušky (v roce 2011 a později), v rámci které nekonali žádnou opravnou zkoušku a dosáhli průměru maturity: Přijímací řízení Kritéria pro prominutí písemné části přij. řízení (1/3) Název oboru Prostý aritmetický průměr ze všech povinných zkoušek absolvovaných ve společné (státní) a profilové (školní) části maturity A) Bakalářské studium teoreticky zaměřené Chovatelství ≤ 2,5 Pěstování rostlin ≤ 2,5 Produkční a okrasné zahradnictví ≤ 2,5 Rostlinolékařství ≤ 2,5 Rozvoj venkova ≤ 2,5 Kvalita produkce ≤ 2,5 Výživa a potraviny ≤ 1,5 Ochrana krajiny a využívání přírodních zdrojů ≤ 2,5 Sustainable Use of Natural Resources ≤ 2,5 Agriculture and Food ≤ 2,5

14 Přijímací řízení Kritéria pro prominutí písemné části přij. řízení (2/3) Název oboru Prostý aritmetický průměr ze všech povinných zkoušek absolvovaných ve společné (státní) a profilové (školní) části maturity B) Bakalářské studium profesně zaměřené Rostlinná produkce ≤ 2,5 Zahradnictví ≤ 2,5 Trávníkářství ≤ 2,5 Zahradní a krajinářské úpravy ≤ 2,5 Zahradní a krajinářská architektura ≤ 1,25 Živočišná produkce ≤ 2,5 Chov koní ≤ 2,5 Kynologie ≤ 2,0 Speciální chovy ≤ 2,0 Zoorehabilitace a asistenční aktivity se zvířaty ≤ 1,25 Rybářství a akvaristika ≤ 2,5 Ekologické zemědělství ≤ 2,5 Veřejná správa v zemědělství a krajině ≤ 2,5 1. Pro absolventy nové matur. zkoušky (v roce 2011 a později), v rámci které nekonali žádnou opravnou zkoušku a dosáhli průměru maturity:

15 2. Úspěšní řešitelé z krajských kol (a tedy i účastníci celostátního kola) níže uvedených předmětových soutěží kategorie A vyhlášených MŠMT Přijímací řízení Kritéria pro prominutí písemné části přij. řízení (3/3) 1. Chemická olympiáda – vítězové (úspěšní řešitelé) kategorií: SŠ A, B, C a SŠ s odborným zaměřením E 2. Biologická olympiáda – vítězové (úspěšní řešitelé) kategorií: SŠ A, B Podmínkou je předložení dokladů osvědčujících úspěšné řešení některé z výše uvedených soutěží. Studenti přijatí na základě umístění v předmětových soutěžích MŠMT budou v prvním ročníku studia podpořeni stipendiem vypláceným měsíčně, vždy se zpětnou platností, ze stipendijního fondu fakulty v následující výši: první místo v celostátním kole soutěže: 5 000,- Kč; druhé místo v celostátním kole soutěže: 4 000,- Kč; třetí místo v celostátním kole soutěže: 3 000,- Kč; čtvrté až desáté místo v celostátním kole soutěže: 2 000,- Kč; první místo v krajském kole soutěže: 2 500,- Kč; druhé místo v krajském kole soutěže: 2 000,- Kč; třetí místo v krajském kole soutěže: 1 500,- Kč; čtvrté až desáté místo v krajském kole soutěže: 1 000,- Kč. Pokud se student umístí na předních místech ve výše uvedených předmětových soutěžích vícekrát, stipendia se nesčítají, ale vyplácí se jedno stipendium za nejvyšší dosažené umístění. V případě přerušení nebo ukončení studia nárok na stipendium zaniká.

16 Potvrzený výpis absolvovaných předmětů bakalářského studia (uchazeči z ostatních vysokých škol) Diplom a Diploma supplement - úředně ověřená kopie Přijímací řízení Navazující magisterské studium Pouze elektronická forma, přihláška je elektronicky zaevidována přes webové stránky http://is.czu.cz/prihlaska Jedna přihláška = jeden poplatek = jeden obor Podaná přihláška do 31. března 2016

17 Přijímací řízení Přijímací zkoušky pro Mgr. programy Termíny zkoušek: 9., 10. a 13. 6. 2016 Navazující magisterské studium ZÁPIS přijatých studentů do 1.ročníků dle studijních oborů a forem v předběžně stanoveném termínu 29. a 30. 6. 2016 Výsledky Bc. studia (průměr všech absolvovaných předmětů) Předpoklady ke studiu – písemný test (tematické okruhy viz http://obory.agrobiologie.cz) Termín zápisu pro každého přijatého studenta bude uveden v rozhodnutí o přijetí ke studiu (informace pouze elektronicky, viz http://is.czu.cz/prihlaska)

18 Přijímací řízení Navazující magister. studium – talentová zkouška U oboru Zahradní a krajinářská architektura a Zahradní tvorba. Talentová zkouška se skládá z písemného testu z předpokladů ke studiu, poznávání rostlin (česky a latinsky), z technické kresby (lineální perspektivní zobrazení reálného prostoru), kresby kompozice v plenéru (areálu ČZU), kresby na zadané téma a ústního pohovoru s prezentací portfolia vlastních výtvarných prací uchazeče. Hodnocení jednotlivých částí talentové zkoušky: test z předpokladů ke studiu 10 bodů, poznávání rostlin 20 bodů, technická kresba – lineální perspektivní zobrazení reálného prostoru 20 bodů, kresba kompozice v plenéru 20 bodů, kresba na zadané téma 20 bodů, ústní pohovor s prezentací portfolia vlastních prací uchazeče 10 bodů. (15 - 20 ukázek vlastní tvorby, originály ve formátu A3, kresba tužkou, uhlem, perokresba, malba akvarelem, lavírovaná kresba, koláž, grafika… Ne ruční práce a foto) Přijímací zkouška je rozdělena do 2 dnů. První den proběhne test z předpokladů ke studiu, poznávání rostlin a pohovor nad portfoliem vlastních výtvarných prací uchazeče, druhý den jsou na programu kresby (technická, kompozice v plenéru a na zadané téma). Maximální počet získaných bodů v talentové zkoušce je 100. Maximální celkový počet získaných bodů, včetně bodů za bakalářské studium, je 120. Přijati budou uchazeči v pořadí podle počtu získaných bodů.

19 TermínČas výuky (hod.)Předmět 9. 4. 20168.45 – 11.15Biologie (zoologie I.) 11.20 – 13.50Chemie I. 23. 4. 20168.45 – 11.15Biologie (zoologie II.) 11.20 – 13.50Chemie II. 14. 5. 20168.45 – 11.15Biologie (genetika) 11.20 – 13.50Chemie III. 21. 5. 20168.45 – 11.15Biologie (botanika I.) 11.20 – 13.50Chemie IV. 4. 6. 20168.45 – 11.15Biologie (botanika II.) 11.20 – 13.50Chemie V.

20 Pro Dny otevřených dveří připravila pro vás fakulta nové přehledné informační a studijní publikace: skládaný leták „Studium 2016/2017 – FAPPZ ČZU v Praze“, který uchazečům poskytuje základní stručné informace o možnostech studia na fakultě, brožuru „Informace o studiu 2016/2017 – FAPPZ ČZU v Praze“ s obsáhlejším profilem jednotlivých nabízených studijních oborů, možností uplatnění absolventa oboru a harmonogramem přijímacího řízení (tisk v září 2016, aktualizace na web.stránkách), publikaci „Modelové otázky k přijímacím zkouškám z biologie – FAPPZ ČZU v Praze“, publikaci „Modelové otázky k přijímacím zkouškám z chemie – FAPPZ ČZU v Praze“, přihlášky do přípravných kurzů k přijímacím zkouškám (do 31. března 2016). Uvedené publikace jsou zájemcům o studium dostupné v učebně 18 v přízemí hlavní budovy fakulty.

21 Prohlídka pokusné a demonstrační stáje (30 min., max. 20 účastníků) Prohlídka pokusných a demonstračních skleníků, popř. Libosadu (45 min., max. 25 účastníků) Prohlídka uměleckých ateliérů krajinného inženýrství, vyhlídková terasa (30 min., max. 20 účastníků) Přesné informace o místu konání informačních besed a srazu účastníků výše uvedených exkurzí získáte od zástupců studentské fakultní organizace v prezentační expozici umístěné ve vestibulu hlavní budovy fakulty.

22 Vybavení výukové budovy v Humpolci

23 Brandejsův statek

24 „Libosad“

25 Výukové a výzkumné prostory ve sklenících

26 Centrum pro výzkum chování psů

27 Demonstrační a pokusná stáj

28 Nové výukové a laboratorní prostory – pavilon B a D

29 Výzkumné stanice a polní dny organizované v ČR a SR

30 Vybavení laboratoří na fakultě

31 Katedra tělesné výchovy

32 Děkujeme za Váš zájem, přejeme hodně štěstí u přijímacích zkoušek! http://studuj.czu.cz http://www.af.czu.cz http://is.czu.cz/prihlaska (a dále i průběh, případně rozhodnutí o odvolání)


Stáhnout ppt "(nebo (a dále i průběh, případně rozhodnutí o odvolání)"

Podobné prezentace


Reklamy Google