Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ"— Transkript prezentace:

1 FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Pracoviště FŽP v Mostě Most, 20. ledna 2011

2 KONTAKTY UJEP A FŽP UJEP Ústí nad Labem
Internetové stránky univerzity: FŽP Ústí nad Labem Internetové stránky fakulty: tel: Pracoviště FŽP Most Internetové stránky pracoviště: tel./fax:

3 VEDENÍ FAKULTY Děkan: Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR ING
Proděkani: Ing. Martin Neruda, Ph.D. Mgr. Petr Bogan Ing. Vladimír Brůna Doc. Ing. Pavel Janoš, CSc. Tajemník: Mgr. Jan Vojtíšek Vedoucí pracoviště v Mostě: Ing. Vladimír Brůna Vedoucí studijního oddělení: Dana Anýžová

4 VEDOUCÍ KATEDER Katedra přírodních věd (KPV) Prof. Ing. Jaroslava Vráblíková, CSc. Katedra technických věd (KTEV) Ing. Milena Rýznarová Katedra společenských věd (KSPV) Mgr. Kateřina Marková Katedra informatiky a geoinformatiky (KIG) Ing. Vladimír Brůna

5 Navazující magisterské studium
STUDIJNÍ PROGRAMY Bakalářské studium Ekologie a ochrana prostředí s oborem: Ochrana životního prostředí - prezenční a kombinovaná forma studia v Ústí nad Labem a v Mostě Inženýrská ekologie s obory: Ochrana životního prostředí v průmyslu Vodní hospodářství - prezenční a kombinovaná forma studia v Ústí nad Labem Navazující magisterské studium Ekologie a ochrana prostředí s obory: Odpadové hospodářství Revitalizace krajiny - prezenční forma studia v Ústí nad Labem

6 UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ Úřady státní správy a samosprávy.
Správy CHKO a NP. Česká inspekce životního prostředí. Krajské a okresní hygienické stanice. Průmyslové podniky. Vodohospodářské podniky a správy povodí. Firmy zabývající se odpadovým hospodářstvím. Poradenské, vzdělávací a projekční firmy.

7 MINIMÁLNÍ POČTY PŘIJÍMANÝCH STUDENTŮ Bakalářské studium
Ekologie a ochrana prostředí s oborem: Ochrana životního prostředí Ústí nad Labem prezenční studium 90 studentů, kombinované studium 140 studentů. Most prezenční studium 50 studentů, kombinované studium 50 studentů. Inženýrská ekologie s obory: Ochrana životního prostředí v průmyslu Ústí nad Labem prezenční studium 25 studentů, kombinované studium 70 studentů, Vodní hospodářství Ústí nad Labem prezenční studium 25 studentů, kombinované studium 70 studentů.

8 MINIMÁLNÍ POČTY PŘIJÍMANÝCH STUDENTŮ Navazující magisterské studium
Ekologie a ochrana prostředí s obory: Odpadové hospodářství Ústí nad Labem prezenční studium 30 studentů. Revitalizace krajiny Ústí nad Labem prezenční studium 30 studentů

9 PŘIHLÁŠKA KE STUDIU Termín podání přihlášek:
do bakalářské studijní programy, prezenční forma studia do bakalářské studijní programy, kombinovaná forma studia do navazující magisterský studijní program, prezenční forma studia

10 POPLATKY ZA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Poplatek při podání elektronické přihlášky na bakalářské nebo navazující magisterské studium: 420,- Kč. Úhradu lze provést jen bankovním převodem. Poplatek při podání jen písemné přihlášky na bakalářské nebo navazující magisterské studium: 520,- Kč. Úhradu lze provést jen poštovní poukázkou typu "A".

11 PODMÍNKY PŘIJETÍ DO BAKALÁŘSKÉHO STUDIA
Uchazeči všech bakalářských studijních programů a oborů budou přijímáni bez písemných nebo ústních přijímacích zkoušek. Kriteriem pro stanovení pořadí uchazečů o bakalářských studijní programy je prospěch z biologie (botanika, zoologie …) a chemie (anorganické, organické, analytické, fyzikální) na výročních vysvědčeních 1. až 3. ročníku a na pololetním vysvědčení 4. ročníku střední školy nebo středního odborného učiliště s maturitou. U víceletých gymnázií bude brán prospěch z posledních čtyř ročníků. Základem pro výpočet pořadí bude vždy součet z osmi známek. Chybějící známky může uchazeč nahradit pomocí národních srovnávacích testů. Ověřenou kopii maturitního vysvědčení předat na studijní oddělení fakulty nejpozději do

12 PODMÍNKY PŘIJETÍ DO BAKALÁŘSKÉHO STUDIA
Pokud uchazeč nemá potřebný počet celkem osmi známek z biologie a chemie (např. chemii studoval jen ve třech ročnících střední školy), jsou chybějící známky doplněny do celkového počtu osmi známek prospěchem od nejvyšších ročníků studia střední školy a to z následujících předmětů a v uvedeném pořadí: Ekologicky zaměřených předmětů (ekologie, základy ekologie, obecná ekologie, ekologie krajiny, ekologie člověka v uvedeném pořadí). Např. známka z předmětu ekologie je vybírána ze 4., 3. a předchozích ročníků, byl-li předmět vyučován, nebo pak následuje výběr známek z předmětu základy ekologie ze 4., 3., 2. ročníku atd.). Pokud nebude dostatek známek v této skupině a), budou do výpočtu zařazeny známky z následujících skupin předmětů v uvedeném pořadí: matematiky, fyziky, statistiky, odborných přírodovědně orientovaných předmětů. Vzorec pro výpočet: počet bodů = (součet 8 známek * 4)‏

13 PODMÍNKY PŘIJETÍ DO NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA
Ke studiu navazujícího magisterského oboru Odpadové hospodářství může být přijat absolvent jakéhokoliv bakalářského studijního programu a oboru vyučovaného na Fakultě životního prostředí UJEP či absolvent jiného příbuzného bakalářského studijního programu, který úspěšně složil státní závěrečnou zkoušku včetně obhajoby bakalářské práce. Absolvent bakalářského studia musí k přihlášce přiložit úředně ověřenou kopii diplomu s dodatkem k diplomu (Diploma Supplement) případně vysvědčením o státní závěrečné zkoušce (SZZ). V případě předložení vysvědčení o SZZ předloží i výpis absolvovaných předmětů studovaného bakalářského oboru včetně hodnocení potvrzeného příslušnou vysokou školou. Uchazeči, kteří v době podání přihlášky ještě neukončili bakalářské studium, předloží požadované dokumenty nejpozději do Toto ustanovení se nevztahuje na absolventy FŽP UJEP.

14 PODMÍNKY PŘIJETÍ DO NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA
Nedoručení diplomu, vysvědčení a výpisu absolvovaných předmětů řádně a včas je považováno za nesplnění jedné z nutných podmínek k přijetí ke studiu na fakultě. Příbuznost oboru je posuzována na základě absolvovaných bloků předmětů VŠ studia biologie (např. botanika, zoologie, mikrobiologie), chemie (např. obecná chemie, analytická chemie, chemie životního prostředí, toxikologie) a ekologie (např. obecná ekologie, krajinná ekologie, ochrana přírody a krajiny). Při přijímacím řízení budou rozhodujícími kritérii prospěch v bakalářském studiu, hodnocení státní závěrečné zkoušky a bakalářské práce, popř. hodnocení přijímací zkoušky a maximální počet přijímaných uchazečů do oboru. Přijímací zkouška do 1. ročníku navazujícího magisterského studia proběhne dne (absolventi FŽP UJEP přijímací zkoušku nekonají).

15 PODMÍNKY PŘIJETÍ DO NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA
Ze všech přihlášených bude sestaveno absolutní pořadí uchazečů zpracované na základě jejich studijních výsledků a popř. přijímací zkoušky - jako průměru ze tří dílčích průměrů: průměr známek za bakalářské studium bez státní bakalářské zkoušky, známka z obhajoby bakalářské práce, průměr známek státní bakalářské zkoušky (u absolventů FŽP) a nebo známka z přijímacího řízení (u ostatních absolventů). Rozhoduje pořadí nejlepších. Fakulta bude rozesílat písemná rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení nejpozději do 30 dnů od termínu stanoveného pro ověření splnění podmínek k přijetí. Uchazeči, kteří byli ke studiu přijati, obdrží současně pozvánku k zápisu.

16 ROZHODNUTÍ DĚKANA Uchazeči o studium obdrží od děkana fakulty rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení nejpozději do 30 dnů od termínu stanoveného pro ověření splnění podmínek k přijetí. Uchazeči, kteří byli ke studiu přijati, obdrží současně pozvánku k zápisu.

17 Přejeme Vám úspěšné zvládnutí nyní navštěvované školy!
Nashledanou u zápisu na FŽP!


Stáhnout ppt "FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google