Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SYSTÉM AKREDITACÍ výstupy projektu, navrhované změny

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SYSTÉM AKREDITACÍ výstupy projektu, navrhované změny"— Transkript prezentace:

1 SYSTÉM AKREDITACÍ výstupy projektu, navrhované změny
listopad 2015 SYSTÉM AKREDITACÍ výstupy projektu, navrhované změny Fond dalšího vzdělávání listopad 2015

2 PROJEKT SYSTÉM AKREDITACÍ
název: Podpora kvality v celoživotním a kvalifikačním vzdělávání zaměstnanců v sociálních službách (reg. č. CZ.1.04/3.1.00/ ) realizace: – hlavní cíl: najít koncepční, efektivní a dlouhodobě udržitelné řešení pro proces agendy akreditací v resortu MPSV, které povede ke zvýšení kvality vzdělávání v oblasti sociálních služeb

3 PROJEKT SYSTÉM AKREDITACÍ
partner projektu: MPSV ČR realizační tým FDV: metodici inspektoři kvality – kmenoví inspektoři + regionální externisté expertní skupina – zástupci poskytovatelů sociálních služeb, vzdělávacích institucí, měst a krajů, ministerstva, univerzit, profesních sdružení konzultace v průběhu realizace, oponentura výstupů

4 Kontext činnosti projektu
V roce 2007 vznikla na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, Akreditační komise MPSV (AK) Trh s akreditovaným kurzy – cca 500 vzdělávacích institucí s cca 6 000 akreditovanými vzdělávacími programy Sekretariát AK – je schopen za rok provést maximálně 12 kontrol

5 Změna akreditačního procesu
listopad 2015 Změna akreditačního procesu zefektivnění procesu schvalování žádosti – zpracování nových metodik a formulářů (elektronizace) kvalitativní hodnocení žádosti – nejen formální, sjednocení kritérií hodnocení („kalibrace“ hodnotitelů – členů AK), dva hodnotitelé na jednu žádost optimalizace složení akreditační komise – vyšší zastoupení odborníků (externisté), specializace na jednotlivé oblasti změna kontrolní činnosti – na základě inspekcí kvality (dobrovolných auditů) – navýšení, hodnocení

6 DOBROVOLNÉ AUDITY od února 2014 do března 2015 proběhlo celkem 101 dobrovolných auditů po celé ČR 93 vzdělávacích institucí obdrželo certifikát a bylo zařazeno mezi příklady dobré praxe (z toho 5 vzdělavatelů po doložení nápravy zjištěných nedostatků) výstupem této aktivity je souhrnná zpráva o uskutečněných dobrovolných auditech a revidovaná metodika kontrol

7 VÝSTUPY PROJEKTU analýza současného stavu vzdělávání v sociální oblasti (listiny + informace z terénu) revidované metodiky metodický výklad ke Kvalifikačnímu kurzu pro pracovníky v sociálních službách návrh struktury kreditního systému informační systém (IS) – elektronizace agendy akreditací, veřejný internetový katalog akreditovaných vzdělávacích programů a kurzů

8 AKRIS INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO AGENDU AKREDITACÍ MPSV

9 ZÁKLADNÍ FUNKCE AKRIS elektronické podávání a schvalování žádostí o akreditaci 2. veřejný katalog akreditovaných vzdělávacích programů

10 Registrovaní uživatelé
UŽIVATELÉ AKRIS Registrovaní uživatelé vzdělavatelé, lektoři MPSV sekretariát AK, hodnotitelé – členové AK Veřejnost poskytovatelé sociálních služeb, jejich zaměstnanci

11 ELEKTRONIZACE PROCESU
Podávání a schvalování žádostí o akreditaci načítání údajů o vzdělavateli z jeho profilu načítání údajů o lektorech z jejich profilů žádosti jsou odesílány elektronicky, poštou (nebo datovou schránkou) odchází pouze podepsané potvrzení o podání odborné posudky jsou vytvářeny, upravovány a schvalovány v elektronické podobě

12 PŘÍNOSY PRO UŽIVATELE Vzdělavatel
možnost ukládat rozpracované žádosti a vytvářet šablony žádostí přehled vytvořených žádostí o akreditaci, sledování jejich stavu v procesu schvalování snadná editace žádostí vrácených k doplnění a jejich opětovné elektronické odeslání možnost inzerovat pořádané kurzy ke všem akreditovaným vzdělávacím programům

13 PŘÍNOSY PRO UŽIVATELE Lektor
možnost editovat profil, tj. průběžně doplňovat profesní životopis schvalování výuky v připravovaných vzdělávacích programech přehled akreditovaných vzdělávacích programů, ve kterých vyučuje, případně kurzů, které k nim byly vypsány

14 PŘÍNOSY PRO UŽIVATELE Hodnotitel – člen AK
možnost nahlížet do posudků ostatních hodnotitelů (včetně dříve schválených) přehled o aktuálním dosaženém vzdělání a kvalifikaci všech lektorů – nahlížení do profilů snadná editace odborných posudků požadavky na opravu/doplnění se zapisují přímo ke konkrétním polím žádosti, která se následně vzdělavateli „odemknou“ pro editaci

15 VEŘEJNÝ KATALOG Katalog akreditovaných vzdělávacích programů
přístupný široké veřejnosti všechny vzdělávací programy akreditované MPSV na jedné webové stránce možnost vyhledávat programy a kurzy dle různých kritérií – podle vzdělavatele, tematické oblasti, cílové skupiny, lektorů, termínu a místa konání kurzu atd. zveřejnění poptávky po nových programech

16 VEŘEJNÝ KATALOG

17 FÁZE PROCESU 1. registrace vzdělavatele
2. vyplnění profilu vzdělavatele 3. vytvoření žádosti 4. výběr/registrace lektorů

18 1. REGISTRACE VZDĚLAVATELE

19 2. PROFIL VZDĚLAVATELE

20 3. VYTVOŘENÍ ŽÁDOSTI

21 4a. PŘIDÁNÍ LEKTORA

22 4b. VÝBĚR/REGISTRACE LEKTORA

23 7. elektronické odeslání žádosti 8. potvrzení o podání (pošta/DS)
FÁZE PROCESU 5. registrace/potvrzení výuky lektorem 6. finalizace žádosti 7. elektronické odeslání žádosti 8. potvrzení o podání (pošta/DS)

24 5. POTVRZENÍ VÝUKY LEKTOREM

25 6. FINALIZACE ŽÁDOSTI

26 7. ELEKTRONICKÉ ODESLÁNÍ

27 8. POTVRZENÍ O PODÁNÍ ŽÁDOSTI
listopad 2015 8. POTVRZENÍ O PODÁNÍ ŽÁDOSTI

28 FÁZE PROCESU 9. formální kontrola žádosti
10. ev. odstranění formálních nedostatků 11. hodnocení žádosti (odborný posudek) 12. ev. doplnění/oprava žádosti

29 10. ODSTRANĚNÍ FORM. NEDOSTATKŮ

30 12. DOPLNĚNÍ/OPRAVA ŽÁDOSTI

31 15. inzerce kurzů v katalogu 16. výkaz realizovaných kurzů
FÁZE PROCESU 13. schválení/zamítnutí žádosti 14. zveřejnění programu v katalogu 15. inzerce kurzů v katalogu 16. výkaz realizovaných kurzů

32 15. INZERCE KURZŮ V KATALOGU

33 16. VÝKAZ REALIZOVANÝCH KURZŮ

34 KVALIFIKAČNÍ KURZ PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

35 KVALIFIKAČNÍ KURZ (KK) cíle navrhovaných úprav
zvýšit kvalitu kvalifikačních kurzů prostřednictvím stanovení jednotných podmínek a pravidel umožnit přenositelnost kvalifikace nabyté v rámci jednotlivých kurzů napříč sociální oblastí zlepšit orientaci v nabídce kvalifikačních kurzů pro poskytovatele sociálních služeb a pracovníky samotné jasně stanovenými pravidly umožnit členům AK sjednotit posuzování žádostí o akreditaci KK jednotná kritéria pro kontrolu vzdělávacích institucí

36 NÁSTROJE K REALIZACI ZMĚN
sjednocení názvu a rozsahu kurzu definice obsahu kurzu – jednotlivých modulů, včetně cílových kompetencí a minimální časové dotace stanovení požadavků na lektorský tým nastavení pravidel výkonu odborné praxe definice podmínek pro získání osvědčení a způsobu ověření znalostí a dovedností účastníků stanovení požadavků na vedení dokumentace nastavení jasných pravidel pro hodnocení žádostí a udělení akreditace KK

37 NÁZEV A ROZSAH KURZU dle vyhlášky č. 505/2006 Sb. má kurz jednotný název, který nelze modifikovat: Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách rozsah kvalifikačního kurzu je 170 hodin a časová dotace je rozdělena na: 3 oblasti dle kompetencí – 122 hodin odbornou praxi – 40 hodin seminář k odborné praxi – 8 hodin

38 OBSAH KURZU 3 oblasti kompetencí obsahují moduly, u nichž jsou stanovena dílčí témata, ze kterých vycházejí cílové kompetence pro všechny oblasti kompetencí a moduly jsou stanoveny minimální časové dotace – zbývající časovou dotaci (14 hodin) lze rozdělit dle potřeby mezi jednotlivé moduly minimální časové dotace pro 3 oblasti kompetencí: měkké dovednosti – min. 14 hodin obecné znalosti – min. 28 hodin odborné znalosti a dovednosti – min. 66 hodin

39 OBSAHOVÉ MODULY měkké dovednosti (minimálně 14 hodin)
Základy komunikace, komunikační dovednosti v přímé práci s uživatelem, asertivita (min. 8 hodin) Zvládání psychické zátěže a stresu, psychohygiena (min. 6 hodin) obecné znalosti (minimálně 28 hodin) Právní minimum (min. 4 hodiny) Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (min. 8 hodin) Etika, lidská práva a důstojnost, současné pojetí kvality života (min. 8 hodin) Základy poskytování první pomoci (min. 8 hodin)

40 OBSAHOVÉ MODULY odborné znalosti a dovednosti (minimálně 66 hodin)
Základy péče o nemocné, základy hygieny (min. 4 hodiny) Základy výuky péče o domácnost, podpora vedení běžného způsobu života (min. 6 hodin) Aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky v sociálních službách (min. 8 hodin) Psychiatrické minimum (min. 8 hodin) Specifika práce se seniory (min. 8 hodin) Specifika práce s osobami se zdravotním postižením (min. 16 hodin) Specifika práce s rizikovými skupinami (min. 8 hodin) Rizika při poskytování služby a jejich zvládání (min. 8 hodin)

41 ODBORNÁ PRAXE A DENÍK PRAXE
minimální časová dotace odborné praxe – 40 hodin výběr pracoviště pro výkon odborné praxe a její organizační zajištění jsou v kompetenci vzdělávací instituce, která musí mít s příslušným zařízením uzavřenou smlouvu účastník kurzu může absolvovat celou odbornou praxi u svého zaměstnavatele (poskytovatele sociálních služeb) účastník má povinnost vést tzv. deník praxe, jehož podobu připravuje vzdělavatel (jsou zde stanoveny praktické úkoly, které mají vést k tomu, aby si účastník z praxe odnesl nové poznatky, zkušenosti a kompetence) předpokládají se 2 varianty deníku praxe: praxe u vlastního zaměstnavatele (náročnější úkoly) praxe u jiného poskytovatele (jednodušší úkoly)

42 GARANT ODBORNÉ PRAXE garant odborné praxe (lektor) zajišťuje účastníkům kurzu podporu při výkonu praxe a dbá na kvalitu jejího plnění nepůsobí přímo na pracovišti odborné praxe – kontroluje absolvování praxe účastníky kurzu, vede tzv. semináře k odborné praxi, vypracovává závěrečné hodnocení účastníků garant odborné praxe má minimálně středoškolské vzdělání s maturitou a alespoň 3letou praxi v sociálních službách

43 SEMINÁŘ K ODBORNÉ PRAXI
odbornou praxi doplňuje seminář v rozsahu 8 hodin je doporučeno seminář rozdělit do 2 částí: úvodní část – stanovení obsahu a cílů praxe, pokyny k vyplnění deníku praxe závěrečná část (po absolvování praxe) – kontrola plnění stanovených úkolů účastníci zde kladou dotazy, popisují, čemu při praxi nerozuměli, reflektují zde své pocity a vnímání poskytovaných sociálních služeb v daném zařízení pod vedením garanta řeší modelové situace obsažené v deníku praxe

44 UKONČENÍ KURZU pevně stanovené podmínky pro úspěšné ukončení a získání osvědčení o absolvování kurzu (standardizace zkoušky) A. povinná účast na kurzu – 80 % (absence není povolena v části odborné praxe), účastník může mít 20% absenci, která musí být řádně omluvena a odůvodněna B. absolvování praxe v rozsahu 40 hodin a semináře k odborné praxi v rozsahu 8 hodin C. zpracování a odevzdání deníku praxe D. úspěšné složení závěrečné zkoušky

45 ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA závěrečná zkouška se skládá ze 3 částí: písemný test
ústní zkouška (prostor pro vyjasnění případných nesrovnalostí v písemném testu) praktická zkouška (řešení modelových situací dle zadání zkušební komise) pro všechny části závěrečné zkoušky musí být stanovena jasná kritéria úspěšnosti účastník má právo na 2 opravné termíny zkoušky závěry zkušební komise a vyhodnocení průběhu zkoušky jsou zaznamenávány do „Protokolu o výkonu závěrečné zkoušky“, který musí být archivován

46 ZKUŠEBNÍ KOMISE zkouška probíhá před minimálně 3člennou zkušební komisí složenou se zástupců vzdělávací instituce a poskytovatelů sociálních služeb zástupci poskytovatelů sociálních služeb musejí mít alespoň středoškolské vzdělání a 3letou praxi v sociálních službách ideální složení zkušební komise: jeden z lektorů kvalifikačního kurzu, garant odborné praxe a zaměstnanec zařízení, kde byla praxe vykonávána

47 LEKTORSKÝ TÝM v kurzu vyučují minimálně 2 různí lektoři (+ minimálně jeden lektor jako případný zástup) požadované vzdělání: minimálně VOŠ vzdělání v oblasti vyučovaného tématu požadovaná praxe: minimálně 2 roky v modulech „Právní minimum“ a „Základy poskytování první pomoci“ – praxe alespoň v oblasti lektorování v sociální oblasti v ostatních modulech – minimálně 2 roky v sociální oblasti

48 VEDENÍ DOKUMENTACE povinné minimální výstupy kurzu, které vzdělavatel vede a uchovává pro potřeby kontroly: přihlášky či databáze účastníků kurzu prezenční listiny (docházkové listy) s identifikačními údaji účastníků, umožňující kontrolu účasti v rámci jednotlivých modulů, včetně praxe závěrečné testy hodnocení praxe garantem odborné praxe protokoly o výkonu závěrečné zkoušky (identifikační údaje účastníka, výsledek písemného testu, otázky ústní části, řešené modelové situace, celkové hodnocení) seznamy vydaných osvědčení

49 NEJČASTĚJŠÍ CHYBY V ŽÁDOSTECH O AKREDITACI

50 ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY Vazba programu na sociální oblast rozsah programu
anotace tematická oblast obsah programu cílové kompetence

51 HODNOCENÍ KURZU Kritéria pro získání osvědčení
způsob ověřování znalostí docházka opravné prostředky Monitorování kurzu evaluační dotazníky pro účastníky kurzu evaluační dotazníky pro lektora

52 LEKTORSKÝ TÝM CV ve vztahu k tematickému zaměření programu
vzdělání v sociální oblasti praxe v sociální oblasti specifické programy – bazální stimulace, šetrná sebeobrana apod. teoretické vzdělání lektora

53 VZTAH PROGRAMU K ÚČASTNÍKOVI KURZU
listopad 2015 VZTAH PROGRAMU K ÚČASTNÍKOVI KURZU pracovní zařazení účastníka kurzu: sociální pracovník pracovník v sociálních službách pracovník v manažerské, řídicí pozici neformální pečovatel cílová skupina, se kterou bude absolvent pracovat počet účastníků kurzu

54 seznam doporučené literatury
PŘÍLOHY ŽÁDOSTI studijní materiály CV lektora seznam doporučené literatury smlouva o praxi (KK) evaluační dotazník osvědčení

55 Děkujeme za pozornost! Mgr. Iva Kabeláčová PhDr. Hana Thielová Mgr. Petra Verdis Ing. Alena Šiková Bc. Jakub Pavlíček


Stáhnout ppt "SYSTÉM AKREDITACÍ výstupy projektu, navrhované změny"

Podobné prezentace


Reklamy Google