Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Směrnice o zadávání veřejných zakázek z pohledu zadavatelského útvaru Leden 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Směrnice o zadávání veřejných zakázek z pohledu zadavatelského útvaru Leden 2012."— Transkript prezentace:

1 Směrnice o zadávání veřejných zakázek z pohledu zadavatelského útvaru Leden 2012

2 Důvody a cíle vydání nové směrnice Úprava zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a zakázek zákonných (podlimitních, nadlimitních). Přechod administrace zadávacích řízení na odbor veřejných zakázek (dále jen „O K6“): centralizace zadávání veřejných zakázek v rámci specializovaného útvaru, odlehčení zadavatelským útvarům odnětím povinností nad rámec vlastní agendy. 2

3 Dopady vydání směrnice na zadavatelské útvary snížení požadavků na odbornou znalost problematiky veřejných zakázek přechod odpovědnosti za průběh zadávacího řízení na O K6 ponechání prostoru zadavatelskému útvaru vyjadřovat se = nezbytnost součinnosti zadavatelského útvaru s O K6 3

4 Povinnosti zadavatelského útvaru Dle čl. III. odst. 8 směrnice zadavatelský útvar: provádí průzkum trhu, stanovuje předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, připravuje záměr veřejné zakázky a záměr soutěže o návrh (dále společně jen „záměr VZ“), přiděluje veřejné zakázce evidenční číslo, žádá o výjimku z postupu dle směrnice, zprostředkovává schvalování a podepisování oprávněnou osobou, 4

5 Povinnosti zadavatelského útvaru II. Dle čl. III. odst. 8 směrnice zadavatelský útvar: zajišťuje účast svých pracovníků na komisi, vyjadřuje se k zadávacím podmínkám a návrhu smlouvy, zajišťuje provedení předběžné řídící kontroly správcem rozpočtu před podpisem smlouvy, zasílá záměr VZ odboru investic ke schválení – pokud je u podřízené organizace finanční krytí zajištěno z programového financování, 5

6 Povinnosti zadavatelského útvaru III. Dle čl. III. odst. 8 směrnice zadavatelský útvar: zasílá záměr VZ odboru investic ke schválení – pokud je u podřízené organizace finanční krytí zajištěno z fondu reprodukce majetku u akcí, kde výše předpokládané hodnoty VZ financované z FRM dosahuje nejméně 500 000 Kč bez DPH, zajišťuje uchovávání dokumentace k veřejné zakázce, informuje O K6 o nezbytnosti plnění povinností vyplývajících pro zadavatele v rámci operačních programů. 6

7 Povinnosti zadavatelského útvaru IV. Další ze směrnice vyplývající povinnosti Zadavatelský útvar: zasílá plán veřejných zakázek sám obstarává dodávky a služby, jejichž hodnota nedosahuje 100 000 Kč bez DPH a stavební práce, jejichž hodnota nedosahuje 200 000 Kč bez DPH informuje O K6 o zadání veřejné zakázky, jejíž hodnota dosáhla nejméně 5 000 Kč bez DPH 7

8 Povinnosti zadavatelského útvaru V. Zadavatelský útvar: informuje O K6, jakým způsobem byla vyřízena žádost o výjimku připomínkuje podklady předložené O K6 a poskytuje součinnost O K6 dává podnět ke zrušení zadávacího řízení 8

9 Záměr veřejné zakázky dokument, který zpracovává zadavatelský útvar a který obsahuje zejména věcné vymezení potřeby, předpokládanou hodnotu a druh veřejné zakázky, navrhovaný druh zadávacího řízení, návrh kvalifikačních předpokladů, návrh hodnotících kritérií; vzor záměru veřejné zakázky je součástí směrnice jako příloha č. 1. 9

10 Záměr veřejné zakázky II. za obsah odpovídá zadavatelský útvar je základem pro zpracování zadávacích podmínek vytváří se v případě VZ na dodávky a služby s hodnotou alespoň 100 000 Kč bez DPH a na stavební práce 200 000 Kč bez DPH v případě žádosti o výjimku zasílá zadavatelský útvar tuto žádost současně se záměrem VZ 10

11 Záměr veřejné zakázky III. Zadavatelský útvar: Připravuje záměr veřejné zakázky v případě, kdy je plnění v souladu se schváleným nebo upraveným rozpočtem MŠMT, případně v souladu se schválenými programy, projekty nebo jinými rozhodnutími upravujícími plnění úkolů MŠMT, a pouze v případě zajištění finančního krytí zakázky v době zahájení zadávacího řízení. Přidělí veřejné zakázce evidenční číslo (č.j. v EPD). Předkládá záměr veřejné zakázky ke schválení a podpisu oprávněné osobě. Zajistí předložení záměru veřejné zakázky O K6 – prostřednictvím věcně příslušného náměstka nebo vrchního ředitele sekce. 11

12 Záměr veřejné zakázky IV. O K6 Vyjadřuje se k záměru VZ. Předkládá záměr VZ prostřednictvím VŘ KM panu ministrovi ke schválení a podpisu. Zadavatelský útvar V případě schválení záměru předá zadavatelský útvar spis O K6 s žádostí o administraci zadávacího řízení. 12

13 Záměr veřejné zakázky V. Oběh referátníku obsahujícího záměr VZ: Zadavatelský útvar Oprávněná osoba Věcně příslušný náměstek nebo vrchní ředitel sekce O K6 VŘ KM PM Zpět zadavatelský útvar 13

14 Aktuální výklady směrnice Veřejné zakázky do 100 000 Kč bez DPH zadávané prostřednictvím elektronického tržiště si zadává zadavatelský útvar sám. Nezbytnost předložení originálů smluv O K6 za účelem evidence. Zajištění podpisu oprávněné osoby zabezpečuje zadavatelský útvar. 14

15 Kvalifikace a hodnotící kritéria vztahují se k předmětu veřejné zakázky nesmí být diskriminační za nastavení odpovídá zadavatelský útvar O K6 kontroluje soulad se zákonem o veřejných zakázkách, odpovídá za splnění souvisejících povinností – způsob prokazování kvalifikace, stáří dokladů 15

16 Kvalifikace vs. hodnotící kritéria Kvalifikační předpoklady nemohou být předmětem hodnocení. Oboje vychází z předmětu veřejné zakázky. Lze však zjednodušit, že kvalifikace se vztahuje k osobě uchazeče, hodnotící kritéria k předmětu veřejné zakázky. 16

17 Kvalifikace vs. hodnotící kritéria II. Smysl prokazování kvalifikace: dodavatel prokazuje, že je schopen plnit předmět veřejné zakázky. Poté, co zadavatel posoudí kvalifikaci a nabídku, hodnotí, tedy vybírá nejlepšího z těch, kteří jsou schopni předmět veřejné zakázky plnit. 17

18 Kvalifikace vs. hodnotící kritéria III. 1.Posouzení kvalifikace 2.Posouzení nabídky 3.Hodnocení nabídky 18

19 Kvalifikační předpoklady musí být nastaveny v souladu se zákonem o veřejných zakázkách kvalifikace nesmí být požadována nad rozsah předmětu veřejné zakázky v opačném případě hrozí porušení zákazu diskriminace lhůta poskytnutá k prokázání - přiměřená 19

20 Kvalifikační předpoklady II. Vychází z předmětu veřejné zakázky, musí s ním bezprostředně souviset a ve vztahu k němu musí být přiměřené – nastavit tak, aby jejich naplnění zaručovala, že dodavatel bude plnit, ale nesmí být příliš přísná, aby zbytečně nezúžila okruh možných dodavatelů – smyslem zadávacího řízení je umožnění co nejširší soutěže mezi dodavateli; nesmí dojít k nedůvodnému omezení okruhu subjektů způsobilých plnit předmět veřejné zakázky. 20

21 Kvalifikační předpoklady III. Specifický trh - zvážit, kolik dodavatelů na trhu je schopno prokázat splnění požadovaných kvalifikačních předpokladů (umožnit přístup na trh i novým dodavatelům) 21

22 Kvalifikační předpoklady IV. Kvalifikační předpoklady VýčetZpůsob splněníNezbytnost požadování Základní TaxativníKumulativněObligatorní Profesní TaxativníKumulativněObligatorní Ekonomické a finanční DemonstrativníAlternativněFakultativní Technické TaxativníAlternativněFakultativní 22

23 Základní kvalifikační předpoklady § 53 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách: Základní kvalifikační předpoklady (1) Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, 23

24 Základní kvalifikační předpoklady II. b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu 40), d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující 41) nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, 24

25 Základní kvalifikační předpoklady III. e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) který nemá nedoplatek na pojistném a napenále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, 25

26 Základní kvalifikační předpoklady IV. j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu77), l) který předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech pracovali u zadavatele a m) který, má-li formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10 %. 26

27 Základní kvalifikační předpoklady V. Způsob prokázání -u zákonných veřejných zakázek určuje zákon o veřejných zakázkách -v případě veřejných zakázek malého rozsahu se splnění základních kvalifikačních předpokladů prokazuje předložením čestného prohlášení -odpovídá O K6, vč. možnosti předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo certifikát v rámci systému certifikovaných dodavatelů 27

28 Profesní kvalifikační předpoklady slouží k prokázání odborné způsobilosti plnit předmět veřejné zakázky ve všech zadávacích řízeních: obecné ve specifických případech: zvláštní zvažovat, jaká oprávnění k podnikání se k předmětu veřejné zakázky vztahují 28

29 Profesní kvalifikační předpoklady II. § 54 zákona o veřejných zakázkách: Profesní kvalifikační předpoklady Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence 42), pokud je v ní zapsán, b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, 29

30 Profesní kvalifikační předpoklady III. c) doklad vydaný profesní samosprávnou komorou či jinou profesní organizací prokazující jeho členství v této komoře či jiné organizaci, je-li takové členství nezbytné pro plnění veřejné zakázky na služby podle zvláštních právních předpisů 43), d) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů 44) a e) doklad prokazující schopnost dodavatele zabezpečit ochranu utajovaných informací podle příslušného druhu zajištění ochrany utajované informace16) při plnění veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti, odpovídající požadavkům na opatření, která stanovil zadavatel v zadávacích podmínkách. 30

31 Profesní kvalifikační předpoklady IV. K písm. c) Zvážit, zda je členství v komoře skutečně nezbytným předpokladem pro plnění veřejné zakázky. K písm. d) Odborná způsobilost – vyplývá ze zvláštních právních předpisů (např. autorizovaní architekti) 31

32 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady Jsou stanoveny fakultativně a jejich výčet je demonstrativní, tzn. že zadavatel může požadovat i jiné doklady, např. poslední zpracovanou rozvahu, ze které bude vyplývat jím určený ukazatel (kladný hospodářský výsledek, celková likvidita, celková zatíženost apod.). Musí být stanovena požadovaná minimální úroveň kvalifikačních předpokladů, rozsah požadovaných informací dokladů a způsob prokázání. 32

33 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady II. Zaručují, že bude uchazeč schopen veřejnou zakázku realizovat do budoucna, že „nezkrachuje“. Zaručují určitou ekonomickou stabilitu uchazeče. Musí být odpovídající druhu, rozsahu a složitosti veřejné zakázky. 33

34 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady III. § 55 zákona o veřejných zakázkách: Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady (1) K prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dodavatele může veřejný zadavatel požadovat předložení jednoho či více z těchto dokladů a) pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, b) poslední zpracovanou rozvahu podle zvláštních právních předpisů 45) nebo určitou část takové rozvahy, nebo 34

35 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady IV. c) údaj o celkovém obratu dodavatele zjištěný podle zvláštních právních předpisů 46), popřípadě obrat dosažený dodavatelem s ohledem na předmět veřejné zakázky, a to nejvýše za poslední 3 účetní období; jestliže dodavatel vznikl později nebo prokazatelně zahájil činnost vztahující se k předmětu veřejné zakázky později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu za všechna účetní období od svého vzniku nebo od zahájení příslušné činnosti. (2) Veřejný zadavatel je oprávněn požadovat vedle dokladů podle odstavce 1 rovněž jiné doklady prokazující splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dodavatele. 35

36 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady V. K písm. a) Výši pojistné částky vztahovat k možné škodě způsobené uchazečem. K písm. c) Uchazeč nesmí být závislý pouze na zadavatelem zadané veřejné zakázce – legitimním se zásadně jeví požadavek na obrat ve výši dvojnásobku ročního plnění veřejné zakázky. 36

37 Technické kvalifikační předpoklady Slouží k prokázání způsobilosti plnit veřejnou zakázku z hlediska odbornosti. Prokazují, že uchazeč má zázemí: - materiální (vybavení), - personální (znalosti a zkušenosti). Liší se dle druhu veřejné zakázky; pro každý jsou zákonem o veřejných zakázkách vyjmenovány konkrétní požadavky. 37

38 Technické kvalifikační předpoklady II. Požadovat v případě, kdy je to odůvodněno předmětem VZ. Stanovit minimální rozsah požadovaných informací a dokladů, úroveň a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů. Musí odpovídat druhu, rozsahu a složitosti předmětu veřejné zakázky. 38

39 Technické kvalifikační předpoklady III. § 56 zákona o veřejných zakázkách: Technické kvalifikační předpoklady (1) K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky na dodávky může veřejný zadavatel požadovat a) seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech a v případě oblasti obrany nebo bezpečnosti v posledních 5 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění; přílohou tohoto seznamu musí být 1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli, 2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo 3. čestné prohlášení dodavatele, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně, 39

40 Technické kvalifikační předpoklady IV. b) seznam techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména techniků či technických útvarů zajišťujících kontrolu jakosti, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli, c) popis technického vybavení a opatření používaných dodavatelem k zajištění jakosti a popis zařízení či vybavení dodavatele určeného k provádění výzkumu, d) provedení kontroly výrobní kapacity veřejným zadavatelem nebo jinou osobou jeho jménem, a je-li to nutné, také provedení kontroly opatření týkajících se zabezpečení jakosti a výzkumu, a to za předpokladu, že zboží, které má být dodáno, je složité nebo je požadováno pro zcela zvláštní účely, e) vzorky, popisy nebo fotografie zboží určeného k dodání, nebo f) doklad prokazující shodu požadovaného výrobku vydaný příslušným orgánem 47). 40

41 Technické kvalifikační předpoklady V. (2) K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky na služby může veřejný zadavatel požadovat a) seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto seznamu musí být 1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo 2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo 3. čestné prohlášení dodavatele, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně, 41

42 Technické kvalifikační předpoklady VI. b) seznam techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména techniků či technických útvarů zajišťujících kontrolu jakosti, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli, c) popis technického vybavení a opatření používaných dodavatelem k zajištění jakosti a popis zařízení či vybavení dodavatele určeného k provádění výzkumu, d) provedení kontroly technické kapacity veřejným zadavatelem nebo jinou osobou jeho jménem, a je-li to nutné, také provedení kontroly opatření týkajících se zabezpečení jakosti a výzkumu, a to vše za předpokladu, že služby, které mají být poskytnuty, jsou složité nebo jsou požadovány pro zcela zvláštní účely, 42

43 Technické kvalifikační předpoklady VII. e) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců 48) dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za poskytování příslušných služeb, f) opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí, která bude dodavatel schopen použít při plnění veřejné zakázky, je-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, g) přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců 48) dodavatele nebo osob v obdobném postavení za poslední 3 roky, nebo h) přehled nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici. 43

44 Technické kvalifikační předpoklady VIII. (3) K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky na stavební práce může veřejný zadavatel požadovat a)seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně, b) seznam techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména techniků či technických útvarů zajišťujících kontrolu jakosti, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli, 44

45 Technické kvalifikační předpoklady IX. c) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců 48) dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních prací 49), d) opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí, která bude dodavatel schopen použít při plnění veřejné zakázky, je-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, e) přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců 48) dodavatele nebo osob v obdobném postavení za poslední 3 roky, nebo f) přehled nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici. 45

46 Technické kvalifikační předpoklady X. K písm. a) Za poslední právě 3 roky / 5 let. K nástrojům a pomůckám Uchazeč nemusí být vlastníkem, stačí i jiný právní titul. K certifikátům ISO Velmi opatrně. 46

47 Hodnotící kritéria Zadavatel musí mít představu, které vlastnosti jsou pro něj důležité. Způsob hodnocení musí být předem nastaven – údaje relevantní, přesné a úplné. Hodnotící kritéria se vztahují k předmětu veřejné zakázky. Určité vlastnosti a požadavky lze nadefinovat v rámci předmětu veřejné zakázky či platebních a obchodních podmínek. 47

48 Hodnotící kritéria II. Základní hodnotící kritérium: 1) Nejnižší nabídková cena – jednotková, celková 2) Ekonomická výhodnost nabídky – dílčí hodnotící kritéria Určuje se dle druhu a složitosti veřejné zakázky. 48

49 Hodnotící kritéria III. Ekonomická výhodnost nabídky - dílčí hodnotící kritéria vyjadřující vztah užitné hodnoty a ceny kvalitativní či kvantitativní povahy; číselně vyjádřitelná či nevyjádřitelná poměr vyjádřit procentem či jiným matematickým způsobem, příp. sestupným pořadím 49

50 Hodnotící kritéria IV. Ekonomická výhodnost nabídky - dílčí hodnotící kritéria musí být určitá, jednoznačná, schopná být předmětem hodnocení vždy předem jasně a srozumitelně stanovit, jakým způsobem budou nabídky hodnoceny, obzvlášť u matematicky nevyjádřitelných kritérií musí se vztahovat k předmětu veřejné zakázky 50

51 Hodnotící kritéria V. Ekonomická výhodnost nabídky - dílčí hodnotící kritéria jako kritérium nestanovovat ukazatele, které je možné zakotvit ve vymezení předmětu nebo ve smlouvě – typicky smluvní pokuta určovat jednotky, v jakých mají uchazeči hodnoty uvádět (např. dodací lhůta) u určitých hodnotících kritérií je nezbytné vymezit „stropy“ 51

52 Hodnotící kritéria VI. Ekonomická výhodnost nabídky - dílčí hodnotící kritéria Dle zákona o veřejných zakázkách mohou být dílčími hodnotícími kritérii zejména: nabídková cena, kvalita, technická úroveň nabízeného plnění, estetické a funkční vlastnosti, plnění z hlediska vlivu na životní prostředí, vliv na zaměstnanost osob se zdravotním postižením, provozní náklady, návratnost nákladů, záruční a pozáruční servis, zabezpečení dodávek, dodací lhůta nebo lhůta pro dokončení. 52

53 Hodnotící kritéria VII. Ekonomická výhodnost nabídky - dílčí hodnotící kritéria Dle praxe jsou nemožnými či nevhodnými dílčími hodnotícími kritérii: smluvní sankce, platební podmínky, „kvalita nabídky“- bez dalšího, reference, kritéria příliš obecná, neurčitá, nehodnotitelná. 53

54 Hodnotící kritéria VIII. Ekonomická výhodnost nabídky - dílčí hodnotící kritéria Dle směrnice musí být vždy jedním z dílčích hodnotících kritérií nabídková cena, která musí mít váhu nejméně 55 %. 54

55 Děkuji za pozornost. JUDr. Markéta Bergerová Marketa.Bergerova@msmt.cz tel.: 234 811 607 mobil: 773 378 736


Stáhnout ppt "Směrnice o zadávání veřejných zakázek z pohledu zadavatelského útvaru Leden 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google