Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OKO – občanské kompetence občanům registrační číslo : CZ.1.07/3.1.00/50.0009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OKO – občanské kompetence občanům registrační číslo : CZ.1.07/3.1.00/50.0009."— Transkript prezentace:

1 OKO – občanské kompetence občanům registrační číslo : CZ.1.07/3.1.00/50.0009

2 2 Daně

3 3 Úvod Pojem daň Pojem daň Daň je: Daň je: povinná, zákonem stanovená platba povinná, zákonem stanovená platba neúčelová platba neúčelová platba neekvivalentní platba neekvivalentní platba pravidelně se opakující platba pravidelně se opakující platba nenávratná platba nenávratná platba ve prospěch veřejného rozpočtu.

4 4 Funkce daní fiskální – cílem daní je vytvořit dostatečný objem zdrojů pro úhradu veřejných výdajů. fiskální – cílem daní je vytvořit dostatečný objem zdrojů pro úhradu veřejných výdajů. alokační – část vytvořených zdrojů je užívána pro produkci veřejných statků, které jsou poskytovány buď zcela zdarma nebo za ceny nižší, než jsou vynaložené náklady na jejich produkci. alokační – část vytvořených zdrojů je užívána pro produkci veřejných statků, které jsou poskytovány buď zcela zdarma nebo za ceny nižší, než jsou vynaložené náklady na jejich produkci. (re)distribuční – stát prostřednictvím daní odebírá část vytvářených důchodů jejich vlastníkům a pomocí plateb různého druhu vyrovnává tyto rozdíly. (re)distribuční – stát prostřednictvím daní odebírá část vytvářených důchodů jejich vlastníkům a pomocí plateb různého druhu vyrovnává tyto rozdíly. stabilizační – zdroje získané prostřednictvím daní mohou být použity pro řešení rozdílů, nestability v tržním mechanizmu. stabilizační – zdroje získané prostřednictvím daní mohou být použity pro řešení rozdílů, nestability v tržním mechanizmu.

5 5 Geneze daní Otrokářská společnost Otrokářská společnost příležitostný zdroj příjmu, naturální podoba, nepravidelné, tribut příležitostný zdroj příjmu, naturální podoba, nepravidelné, tribut Feudalismus Feudalismus peněžní charakter, válečné výpravy a finan. obrany peněžní charakter, válečné výpravy a finan. obrany domény, regály, kontribuce, akcízy domény, regály, kontribuce, akcízy Liberalismus (po buržoasních revolucích) Liberalismus (po buržoasních revolucích) min. státních zásahů, pravidelné platby, první daňové soustavy min. státních zásahů, pravidelné platby, první daňové soustavy Přelom 19. a 20. století Přelom 19. a 20. století první daňové reformy, daňové přiznání, stoupá podíl přímých daní, spotřební daně již ne na nezbytné zboží první daňové reformy, daňové přiznání, stoupá podíl přímých daní, spotřební daně již ne na nezbytné zboží Období mezi dvěma světovými válkami Období mezi dvěma světovými válkami růst daňové kvóty (až 30 % HDP) růst daňové kvóty (až 30 % HDP) akcízy jsou uvalovány opět na zboží nezbytného charakteru akcízy jsou uvalovány opět na zboží nezbytného charakteru válečné daně a majetkové dávky, vysoké zdanění alkoholu a tabáku válečné daně a majetkové dávky, vysoké zdanění alkoholu a tabáku Období po 2. svět. válce Období po 2. svět. válce prvé zavádění DPH, diskuze o podílu přímých a nepřímých daní, trend zvyšování nepřímých daní prvé zavádění DPH, diskuze o podílu přímých a nepřímých daní, trend zvyšování nepřímých daní

6 6 Daňové principy (pravidla tvorby daňových soustav) Princip efektivnosti Princip efektivnosti řeší otázky vlivu daní na změny ekonomického chování subjektů řeší otázky vlivu daní na změny ekonomického chování subjektů Princip pružnosti Princip pružnosti daňová soustava musí být značně flexibilní s co nejrychlejší reakcí subjektů na ni. daňová soustava musí být značně flexibilní s co nejrychlejší reakcí subjektů na ni. Princip administrativní jednoduchosti Princip administrativní jednoduchosti jednoduchý výběr a správa daní jednoduchý výběr a správa daní oblast přímých a nepřímých nákladů oblast přímých a nepřímých nákladů Princip spravedlnosti Princip spravedlnosti řeší kritérium spravedlnosti tedy přijatelnosti ke všem poplatníkům. řeší kritérium spravedlnosti tedy přijatelnosti ke všem poplatníkům. zdanění podle užitku a podle schopnosti daňové úhrady zdanění podle užitku a podle schopnosti daňové úhrady

7 7 Klasifikace daní podle dopadu daně Přímé daně vyměřeny přímo, každému poplatníkovi podle důchodové či majetkové situace vyměřeny přímo, každému poplatníkovi podle důchodové či majetkové situace adresné, přihlíží k situaci poplatníka adresné, přihlíží k situaci poplatníka jedinec je zpravidla sám vypočítává a odvádí, demotivují jeho pracovní úsilí jedinec je zpravidla sám vypočítává a odvádí, demotivují jeho pracovní úsilí Nepřímé daně placeny a vybírány v cenách zboží, služeb, převodů a pronájmů placeny a vybírány v cenách zboží, služeb, převodů a pronájmů rozhodujícím momentem zdanění je nákup, spotřeba rozhodujícím momentem zdanění je nákup, spotřeba nerespektují důchodovou ani majetkovou situaci poplatníka nerespektují důchodovou ani majetkovou situaci poplatníka mají menší nemotivační účinky na poplatníky mají menší nemotivační účinky na poplatníky jejich změny zpravidla působí za změnu úrovně cenové hladiny jejich změny zpravidla působí za změnu úrovně cenové hladiny

8 8 Klasifikace daní 1. podle subjektu daně  jednotlivcem  domácnostmi  oběma manželi  všemi členy domácnosti  firmou 2. podle objektu daně  důchodové  majetkové  spotřební  a řadu dalších např. obratová 3. podle způsobu úhrady  daně vybírané srážkou u zdroje příjmu  daně vybírané na základě daňového přiznání 4. podle vztahu mezi velikostí daně a velikostí daňového základu  jednotkové daně  daně ad valorem (k hodnotě) 5. podle národní právní úpravy

9 9 Členění daní podle národní právní úpravy Zákon č. 568/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění novel Zákon č. 568/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění novel Zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních ve znění novel Zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních ve znění novel Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění novel Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění novel Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb. o dani z nabytí nemovitých věcí Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb. o dani z nabytí nemovitých věcí Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí ve znění novel Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí ve znění novel Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu ve znění novel Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu ve znění novel Vybraná ustanovení zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů (ekologické či energetické daně) Vybraná ustanovení zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů (ekologické či energetické daně)

10 10 Daňový subjekt Obecné vymezení daňového subjektu znamená určení toho, kdo je povinen platit nebo odvádět daň. Daňová technika – v konkrétní podobě se jedná o daňový řád, který je určující pro její realizaci, definuje daňové subjekty na poplatníka poplatníka plátce daně plátce daně

11 11 Daňovým subjektem může být fyzická nebo právnická osoba. Daňovým subjektem může být fyzická nebo právnická osoba. Poplatník – osoba, jejíž příjmy, majetek nebo úkony jsou přímo podrobeny dani Plátce daně – osoba, která pod vlastní majetkovou odpovědností odvádí daň vybranou od poplatníků nebo poplatníkům sraženou

12 12 Daňový objekt – skutečnost, která podléhá dani. Aby mohla být daň vyčíslena a vybírána účelně a spravedlivě, je nutné jednoznačně stanovit její předmět. Daňový objekt – skutečnost, která podléhá dani. Aby mohla být daň vyčíslena a vybírána účelně a spravedlivě, je nutné jednoznačně stanovit její předmět. Osvobození od daně Osvobození od daně Vynětí z předmětu daně Vynětí z předmětu daně Předmět daně Předmět daně Základ daně Základ daně Zdaňovací období Zdaňovací období Sazba daně Sazba daně

13 13 Daňové sazby pevná pevnájednotná Typ daňové sazby Typ daňové sazby progresivní progresivní diferencovaná relativní lineární lineární

14 14 Správa daní Stát v zájmu zajištění potřebných zdrojů má pravomoc daně stanovit (zákonodárná moc) a pro zajištění reálného toku peněžních prostředků musí zajistit mechanismus kontroly a výběru daní od daňových subjektů, tzn. správu daní. Stát v zájmu zajištění potřebných zdrojů má pravomoc daně stanovit (zákonodárná moc) a pro zajištění reálného toku peněžních prostředků musí zajistit mechanismus kontroly a výběru daní od daňových subjektů, tzn. správu daní. Daňový řád definuje pravomoci správce daně takto: Daňový řád definuje pravomoci správce daně takto: 1. vede daňová řízení a jiná dle zákona, 2. provádí vyhledávací činnosti, 3. kontroluje plnění povinností osob zúčastněných na správě daní, 4. vyzývá ke splnění povinností, 5. zabezpečuje placení daní.

15 15 Pro realizaci úkolů stanovených při správě daní je nutno specifikovat samozřejmě i osobu, která tyto úkoly bude zajišťovat, a to správce daně. Jako správce daně vystupují v daňovém systému České republiky (viz § 10 daňového řádu): Orgán moc výkonné, Orgán moc výkonné, Orgán územně samosprávného celku, Orgán územně samosprávného celku, Jiný orgán ve veřejné správě. Jiný orgán ve veřejné správě. Jedná se o Ministerstvo financí, Územní finanční orgány, orgány obcí, jiné orgány ČR (např. celní úřady).

16 16 Praktickou aplikaci správy daní, tedy činnosti správce daně vedoucí ke stanovení daňové povinnosti a vybrání daně, označuje zákon pojmem daňové řízení. Osoby zúčastněné na řízení (viz Díl 2) Pověření pracovníci správce daně Pověření pracovníci správce daně Daňové subjekty Daňové subjekty Třetí osoby (jehož práva a povinnosti jsou řízením dotčena) Třetí osoby (jehož práva a povinnosti jsou řízením dotčena)

17 17 Struktura daňového řízení Daňové řízení lez rozčlenit do základních částí, které vyplývají z logiky správy daní. Těmito částmi jsou: Přípravné řízení, jehož smyslem je vytvoření předpokladů pro budoucí výběr daně registrací daňových subjektů a jejich vyhledáváním. Přípravné řízení, jehož smyslem je vytvoření předpokladů pro budoucí výběr daně registrací daňových subjektů a jejich vyhledáváním. Vyměřovací řízení, jehož smyslem je daň vyměřit a stanovit i lhůty a podmínky pro vyměření daní. Vyměřovací řízení, jehož smyslem je daň vyměřit a stanovit i lhůty a podmínky pro vyměření daní.

18 18 Placení daní, jehož smyslem je přesné vymezení způsobu a termínu placení daní. Placení daní, jehož smyslem je přesné vymezení způsobu a termínu placení daní. Vymáhací řízení, jehož smyslem je zajistit úhradu daňových nedoplatků a penále. Vymáhací řízení, jehož smyslem je zajistit úhradu daňových nedoplatků a penále. Opravné řízení, které poskytuje možnost daňovým subjektům bránit svá práva v daňovém řízení. Opravné řízení, které poskytuje možnost daňovým subjektům bránit svá práva v daňovém řízení.

19 19 Daně z příjmu Daně z příjmu - fyzických osob - fyzických osob - právnických osob - právnických osob Přímé daně Daně majetkové Přímé daně Daně majetkové - z nemovitých věcí - z nemovitých věcí - z nabytí nemovitých - z nabytí nemovitýchvěcí - silniční - silniční

20 20 Všeobecné Všeobecné - daň z přidané hodnoty - daň z přidané hodnoty Nepřímé daně Spotřební daně Spotřební daně - z tabákových výrobků - z tabákových výrobků - z piva - z piva - z vína a meziproduktů - z vína a meziproduktů - z lihu - z lihu - z minerálních olejů - z minerálních olejů Ekologické daně - ze zemního plynu a některých dalších plynů - z elektřiny - z pevných paliv

21 21 Daň z příjmu fyzických osob daň z příjmu FO není jednoduchou záležitostí vzhledem k tomu, že se jedná o daň, která se dotýká příjmů jednotlivců a musí jednak zahrnout všechny možné formy příjmů, jednak i státem uplatňované daňové principy v přístupu k poplatníkům v obecné rovině i v členění podle zdrojů jednotlivých příjmů. daň z příjmu FO není jednoduchou záležitostí vzhledem k tomu, že se jedná o daň, která se dotýká příjmů jednotlivců a musí jednak zahrnout všechny možné formy příjmů, jednak i státem uplatňované daňové principy v přístupu k poplatníkům v obecné rovině i v členění podle zdrojů jednotlivých příjmů.

22 22 Poplatníci daně z příjmu FO Daňový rezident ČR nebo nerezident Daňový rezident ČR nebo nerezident Poplatníci s bydlištěm na území ČR a poplatníci, kteří se zde obvykle zdržují – mají daňovou povinnost vztahující se na všechny příjmy. Poplatníci s bydlištěm na území ČR a poplatníci, kteří se zde obvykle zdržují – mají daňovou povinnost vztahující se na všechny příjmy. Pojem „obvykle se zdržovat“ znamená, že poplatník pobývá na území ČR alespoň 183 dní v kalendářním roce, buď souvisle nebo v několika obdobích. Toto pravidlo se však nevztahuje na případy pokud se poplatník zdržuje na území ČR za účelem studia nebo léčení. Poplatníci, kteří nesplňují podmínky uvedené v prvním bodě mají daňovou povinnost, která se vztahuje na příjmy ze zdrojů na území ČR. Poplatníci, kteří nesplňují podmínky uvedené v prvním bodě mají daňovou povinnost, která se vztahuje na příjmy ze zdrojů na území ČR.

23 23 Předmět daně z příjmu FO Vzhledem k již zmíněné různorodosti příjmů a rozdílnému přístupu k nim ze strany státu jsou příjmy FO rozčleněny do jednotlivých dílčích částí. Vzhledem k již zmíněné různorodosti příjmů a rozdílnému přístupu k nim ze strany státu jsou příjmy FO rozčleněny do jednotlivých dílčích částí. Předmětem daně jsou: Předmětem daně jsou: Příjmy ze závislé činnosti (vč. funkční požitky) (§ 6) Příjmy ze závislé činnosti (vč. funkční požitky) (§ 6) Příjmy ze samostatné činnosti (§ 7) Příjmy ze samostatné činnosti (§ 7) Příjmy z kapitálového majetku (§ 8) Příjmy z kapitálového majetku (§ 8) Příjmy z nájmu (§ 9) Příjmy z nájmu (§ 9) Ostatní příjmy (§ 10) Ostatní příjmy (§ 10) Přičemž za příjem se považuje příjem peněžní, příjem nepeněžní a příjem dosažený směnou.

24 24 Předmětem daně nejsou: příjmy získané nabytím akcií nebo podílových listů na základě zákona upravujícího podmínky převodu majetku státu na jiné osoby příjmy získané nabytím akcií nebo podílových listů na základě zákona upravujícího podmínky převodu majetku státu na jiné osoby úvěry a zápůjčky úvěry a zápůjčky příjmy z rozšíření rozsahu nebo vypořádání společného jmění manželů příjmy z rozšíření rozsahu nebo vypořádání společného jmění manželů

25 25 Osvobození od daně Zákon v § 4 specifikuje velmi značný počet výjimek – tedy osvobození řady příjmů od daně. Uvedeme jen některé, např. a) příjmy z prodeje rodinného domu nebo bytu za stanovených podmínek b) příjmy z prodeje nemovitých věcí a hmotné věci s omezujícími podmínkami c) náhrady přijaté v souvislosti s nápravou některých majetkových křivd d) příjmy získané ve formě dávek nebo služby z nemocenského pojištění, důchodového pojištění, státní politiky zaměstnanosti, veřejného zdravotního poj. …. e) plnění z vyživovací povinnosti f) atd.

26 26 Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. Základ daně Příjmy FO jsou členěny do dílčích základů daně, které vymezuje ustanovení o předmětu daně. Tato skutečnost je odrazem nutného různého přístupu k jednotlivým druhům příjmů a podmínkám, ve kterých byl příjem získán. Z jednotlivých dílčích základů daně jsou vyčleněny vybrané příjmy (samostatný základ daně), které jsou zdaňovány zvláštním režimem – zvláštní sazbou daně. Zvláštní sazbu daně a k ní příslušné příjmy řeší § 36 zákona. Základem daně je částka, o kterou příjmy plynoucí poplatníkovi ve zdaň. období přesahují výdaje prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení.

27 27 Struktura dílčích daňových základů Dílčí základ daně Samostatný základ daně (např.) Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky (§ 6) příjmy do 5 000,- Kč za měsíc u „dalšího zaměstnavatele“ příjmy do 5 000,- Kč za měsíc u „dalšího zaměstnavatele“ Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnost (§ 7) příjmy autorů za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu, televize příjmy autorů za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu, televize Příjmy z kapitálového majetku (§ 8) z dávek penzijního připojištění z dávek penzijního připojištění z úroků, výher a jiných výnosů z vkladů na vkladních knížkách z úroků, výher a jiných výnosů z vkladů na vkladních knížkách Příjmy z pronájmu (§ 9) Ostatní příjmy (§ 10) z výher a cen v loteriích, v reklamních soutěžích z výher a cen v loteriích, v reklamních soutěžích z cen z veřejných soutěží, ze sportovních soutěží z cen z veřejných soutěží, ze sportovních soutěží

28 28 Jak je patrné z tabulky, zákon vyčleňuje v jednotlivých dílčích částech příjmů (dílčích základech daně) některé příjmy stejného charakteru do „samostatného základu daně“. Charakteristické pro tyto příjmy je, že Většinou je vyplácí právnické osoby Většinou je vyplácí právnické osoby Daň (srážku daně) provádí subjekt, který tento příjem vyplácí Daň (srážku daně) provádí subjekt, který tento příjem vyplácí Samostatný základ daně je řešen zejména ustanovením § 36 zákona – zvláštní sazba daně. Pro účely vyčíslení daně z příjmu fyzických osob se základ daně tvořený součtem dílčích základů daně dále upravuje.

29 29 Nezdanitelné části základu daně Jejich souhrn a podmínky pro uplatnění stanovuje § 15 zákona. dary dary úroky z úvěrů na bytové potřeby úroky z úvěrů na bytové potřeby příspěvek zaplacený poplatníkem na penzijní připojištění se státním příspěvkem příspěvek zaplacený poplatníkem na penzijní připojištění se státním příspěvkem pojištění na soukromé životní pojištění pojištění na soukromé životní pojištění členské příspěvky odborové organizaci členské příspěvky odborové organizaci úhrada za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání dle příslušného zákona úhrada za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání dle příslušného zákona Sníží základ daně FO až v daňovém přiznání za kalendářní rok anebo na základně ročního zúčtování příjmů ze závislé činnosti.

30 30 Sazba daně za r. 2007 Sazba daně z příjmu FO je konstruována jako sazba relativní, s mírnou progresí. Daň je rozdělena do 4 pásem. Daň se vypočítá ze základu daně sníženého o nezdanitelnou část základu daně (§ 15) a odčitatelné položky od základu daně (§ 34) zaokrouhleného na celá sta Kč dolů dle procentuálních sazeb viz tabulka v § 16 zákona. Základ daně od Kč do Kč Daň Ze základu přesahujícího 0 121 200 12 % 121 200 218 400 14 544 Kč + 19 % 121 200 Kč 218 400 331 200 33 012 Kč + 25 % 218 400 Kč 331 200 a více 61 212 Kč + 32 % 331 200 Kč

31 31 Sazba daně Daň ze základu daně sníženého o nezdanitelnou část základu daně (§ 15) a odčitatelné položky od základu daně (§ 34) zaokrouhlené na celá sta Kč dolů činí 15 %

32 32 Slevy na dani r. 2007 Dle § 35 ba může poplatník uplatnit také tzv. slevy na dani. Jedná se např. o následující: na poplatníka 7 200,- tj. 600,- měsíčně, slevu nelze uplatnit na starobního důchodce (s nárokem na důchod k 1. 1.), pokud by byl jeho příjem vyšší než 38 040,- Kč za rok, na poplatníka 7 200,- tj. 600,- měsíčně, slevu nelze uplatnit na starobního důchodce (s nárokem na důchod k 1. 1.), pokud by byl jeho příjem vyšší než 38 040,- Kč za rok, na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti ve výši 4 200,-, případně 8 200,- Kč ročně pokud je manžel (-ka) držitel průkazu ZTP/P (uplatnění až v daň. přiznání nebo ročním zúčt., nesmí mít příjmy větší než 38 040,-) na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti ve výši 4 200,-, případně 8 200,- Kč ročně pokud je manžel (-ka) držitel průkazu ZTP/P (uplatnění až v daň. přiznání nebo ročním zúčt., nesmí mít příjmy větší než 38 040,-) na poplatníka s částečným invalidním důchodem 1 500,- ročně, tj. 125,- měsíčně na poplatníka s částečným invalidním důchodem 1 500,- ročně, tj. 125,- měsíčně na poplatníka s plným invalidním důchodem 3 000,- ročně, tj. 250,- měsíčně na poplatníka s plným invalidním důchodem 3 000,- ročně, tj. 250,- měsíčně na poplatníka, který je držitelem ZTP/P 9 600,- ročně, tj. 800,- měs. na poplatníka, který je držitelem ZTP/P 9 600,- ročně, tj. 800,- měs. při soustavné přípravě na budoucí povolání studiem 2 400,- ročně, tj. 200 měsíčně. při soustavné přípravě na budoucí povolání studiem 2 400,- ročně, tj. 200 měsíčně.

33 33 Slevy na dani r. 2008 - 2014 Dle § 35 ba může poplatník uplatnit také tzv. slevy na dani. Jedná se např. o následující: na poplatníka 24 840,- tj. 2 070,- měsíčně ( r. 2011 1970,- měs. povodňová daň) na poplatníka 24 840,- tj. 2 070,- měsíčně ( r. 2011 1970,- měs. povodňová daň) na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti ve výši 24 840,-, případně 49 680,- Kč ročně pokud je manžel (-ka) držitel průkazu ZTP/P (uplatnění až v daň. přiznání nebo ročním zúčt., nesmí mít příjmy větší než 68 000,-) na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti ve výši 24 840,-, případně 49 680,- Kč ročně pokud je manžel (-ka) držitel průkazu ZTP/P (uplatnění až v daň. přiznání nebo ročním zúčt., nesmí mít příjmy větší než 68 000,-) na poplatníka s invaliditou 1. a 2. stupně 2 520,- ročně, tj. 210,- měsíčně na poplatníka s invaliditou 1. a 2. stupně 2 520,- ročně, tj. 210,- měsíčně na poplatníka s invaliditou 3. stupně 5 040,- ročně, tj. 420,- měsíčně na poplatníka s invaliditou 3. stupně 5 040,- ročně, tj. 420,- měsíčně na poplatníka, který je držitelem ZTP/P 16 140,- ročně, tj. 1 345,- měs. na poplatníka, který je držitelem ZTP/P 16 140,- ročně, tj. 1 345,- měs. při soustavné přípravě na budoucí povolání studiem 4 020,- ročně, tj. 335 měsíčně. při soustavné přípravě na budoucí povolání studiem 4 020,- ročně, tj. 335 měsíčně.

34 34 Slevy na dani může poplatník uplatnit pouze za předpokladu, že podepíše u zaměstnavatele „Prohlášení poplatníka“ a prokáže nárok na uplatnění slev na dani. Vypočtená záloha na daň se nejprve sníží o měsíční slevy dle § 35ba. Slevy na dani lze uplatnit max. do výše vypočtené zálohy na daň.

35 35 Daňové zvýhodnění na děti Po odečtení daň. slev se od daně odečítá také daňové zvýhodnění na vyživované dítě. Daňové zvýhodnění náleží poplatníkovi ve výši 13 404,- (6 000,- r. 2007, 10 680,- r. 2011) ročně tj. 1 117,- měsíčně za každé vyživované dítě žijící s ním v domácnosti. Uplatní se z vypočtené daně formou: slevy na dani slevy na dani daňového zvýhodnění daňového zvýhodnění kombinací obou forem. kombinací obou forem.

36 36 Zdanění příjmů ze závislé činnosti (§ 6) Daň z příjmu ze závislé činnosti, tedy zdanění platů a mezd, je co do počtu poplatníků nejrozsáhlejší. Charakteristika příjmů ze závislé činnosti Příjem ze závislé činnosti specifikuje zákon v § 6 jako 1. „příjem ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního, služebního nebo členského obdobného poměru, ve kterých je poplatník povinen dbát příkazů plátce“ + 2. funkční požitky. a dále také i příjmy jako Příjem za práci členů družstev, společníků a jednatelů společností s ručením omezeným a komanditistů komanditních společností a příjmy za práci likvidátorů Příjem za práci členů družstev, společníků a jednatelů společností s ručením omezeným a komanditistů komanditních společností a příjmy za práci likvidátorů Odměny členů statutárních orgánů. Odměny členů statutárních orgánů.

37 37 Poplatníkem daně je příjemce těchto příjmů – zaměstnanec. Plátcem daně je zaměstnavatel. Vzhledem k tomu, že příjmy ze závislé činnosti jsou obvykle vypláceny měsíčně a stát má zájem na plynulém toku příjmů z daní, stanovuje zákon rovněž pravidla pro placení záloh na daň. U příjmů ze závislé činnosti to znamená, že plátce daně srazí zálohu na daň z příjmu ze závislé činnosti ze zdanitelné mzdy. Zdanitelnou mzdou se rozumí úhrn příjmů ze závislé činnosti zúčtovaný a vyplacený poplatníkovi za kalendářní měsíc – vyjma příjmů zdanitelných daní vybíranou srážkou (dle § 36) a příjmů, které nejsou předmětem daně:

38 38  snížený o částky, které jsou od daně osvobozeny, a  Zvýšený o částku odpovídající pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistnému na všeobecné zdravotní pojištění, které je povinen platit zaměstnavatel sám za sebe, a u zaměstnance, na kterého se vztahuje povinné zahraniční pojištění stejného druhu, zvýšený o částku odpovídající příspěvkům zaměstnavatele na toto zahraniční pojištění.  Tzv. „superhrubá mzda“.

39 39 Záloha na daň Plátce daně (zaměstnavatel) srazí zálohu na daň, ve které zohlední slevy na dani, pokud poplatník podepíše tzv. „prohlášení“ (blíže viz odst. 4 a 5, § 38k). Odpočet na dani může uplatnit poplatník pouze u jednoho zaměstnavatele. Záloha ze základu pro výpočet zálohy, zaokrouhleného do 100 Kč na celé koruny nahoru a nad 100 Kč na celé stokoruny nahoru, za kalendářní měsíc činí 15 % (r. 2008 – 2014).

40 40 Jiný režim zdanění příjmů ze závislé činnosti platí za situace, kdy poplatník nemá podepsané „prohlášení“. Plátce daně vypočte zálohu stejně (viz odst. 1 a 2 § 38h), pokud nejde o příjmy zdaněné daní vybíranou srážkou sazbou daně podle § 36 odst. 2 nebo § 36 odst. 1 písm. a). U poplatníka, který u plátce nepodepsal prohlášení k dani, se při výpočtu zálohy nepřihlédne k měsíční slevě na dani podle § 35 ba a k měsíčnímu daňovému zvýhodnění (§ 35 c).

41 41 Povinnosti plátců daně z příjmů ze závislé činnosti (§ 38j) Vzhledem k tomu, že plátci daně jsou ze zákona povinni daň vyčíslit a odvést správci daně, mají současně řadu povinností, které s tím souvisí. Zákon všem plátcům daně ukládá povinnost vést: mzdové listy poplatníků mzdové listy poplatníků rekapitulaci o sražených zálohách za každý kalendářní měsíc a za celé zdaňovací období rekapitulaci o sražených zálohách za každý kalendářní měsíc a za celé zdaňovací období evidenci o dani sražené na základě zvláštní sazby daně za kalendářní měsíce a celé zdaňovací období evidenci o dani sražené na základě zvláštní sazby daně za kalendářní měsíce a celé zdaňovací období provést roční zúčtování záloh na daň z příjmu u poplatníků, kteří u něj mají podepsané „prohlášení“ a požádají o provedení ročního zúčtování. (to neplatí pro případ, kdy poplatník má povinnost podat daňové přiznání nebo daňové přiznání podá z vlastního rozhodnutí). provést roční zúčtování záloh na daň z příjmu u poplatníků, kteří u něj mají podepsané „prohlášení“ a požádají o provedení ročního zúčtování. (to neplatí pro případ, kdy poplatník má povinnost podat daňové přiznání nebo daňové přiznání podá z vlastního rozhodnutí).

42 42 výpočet daně a roční zúčtování provést v termínu nejpozději do 15. března po uplynutí zdaňovacího období výpočet daně a roční zúčtování provést v termínu nejpozději do 15. března po uplynutí zdaňovacího období na žádost poplatníka vystavit nejpozději do deseti dnů od podání žádosti doklad o souhrnných údajích uvedených na mzdovém listě, které jsou rozhodné pro výpočet zdanitelné mzdy, daně a záloh za období, za které byla vyplácena mzda na žádost poplatníka vystavit nejpozději do deseti dnů od podání žádosti doklad o souhrnných údajích uvedených na mzdovém listě, které jsou rozhodné pro výpočet zdanitelné mzdy, daně a záloh za období, za které byla vyplácena mzda Náležitosti mzdového listu specifikuje odstavec 2, § 38j zákona.

43 43 Společné zdanění manželů do r. 2007 Výpočet daně ze společného základu daně manželů se uskutečňuje dle § 13a. Manželé, kteří jsou poplatníky podle § 2 a vyživují alespoň 1 dítě žijící s nimi v domácnosti, mohou uplatnit výpočet daně ze společného základu daně, jestliže tyto podmínky splní nejpozději poslední den zd. období. Společné zdanění mohou manželé uplatnit i v případě, že jeden z nich neměl příjmy, které jsou předmětem daně podle tohoto zákona. Společným základem daně se rozumí součet dílčích základů daně u obou manželů. Společné zdanění uplatňuje každý z manželů ve svém daňovém přiznání, které podávají oba manželé ve stejné lhůtě.

44 44 Daňové přiznání k dani z příjmu FO (§ 38g) Daňové přiznání je povinen podat každý jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně, přesáhly částku Kč 15 000,- jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně, přesáhly částku Kč 15 000,- jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně, nepřesáhly 15 000,- Kč, ale poplatník vykazuje daňovou ztrátu (příjmy podle § 7 až 9) jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně, nepřesáhly 15 000,- Kč, ale poplatník vykazuje daňovou ztrátu (příjmy podle § 7 až 9) Daňové přiznání není povinen podat poplatník, který má příjmy pouze ze závislé činnosti u zaměstnavatele, u kterého podepsal prohlášení k dani. Tento poplatník může mít i příjmy podle § 7 až 10 pokud nepřesáhnou výši 6 000,- Kč.

45 45 FO podávají přiznání za r. 2013 na tiskopisu vzor č č. 20 – Přiznání k dani z příjmu FO. Lhůta pro podání daňové přiznání je obecně do konce března (za r. 2013 do 1. 4. 2014), pokud nevyužije možnosti využít pro sestavení přiznání a vyčíslení daňové povinnosti služeb daňového poradce. V tomto případě je lhůta pro podání stanovena do konce června (za r. 2013 do 1. 7. 2014). Tuto skutečnost však do 1. 4. oznámí na FÚ. Lhůta pro zaplacení daně: nejpozději v den podání daňového přiznání.

46 46 Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu PO lze charakterizovat jako přímou důchodovou daň, u které je stanovena relativní lineární daňová sazba. Poplatníci daně z příjmu PO jsou osoby, které nejsou osobami fyzickými a i organizační složky státu. Zdaňovacím obdobím je : kalendářní rok kalendářní rok hospodářský rok hospodářský rok účetní období, pokud je toto účetní období delší než nepřetržitě po sobě jdoucích 12 měsíců. účetní období, pokud je toto účetní období delší než nepřetržitě po sobě jdoucích 12 měsíců. Předmět daně Obecně jsou předmětem daně příjmy (výnosy) z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem. Zákon v další specifikaci předmětu daně z příjmu rozlišuje dvě skupiny právnických osob, a to právnické osoby, které nejsou založeny nebo zřízeny za účelem podnikání a podnikatelské subjekty.

47 47 U právnických osob, které nejsou zřízeny za účelem podnikání nejsou předmětem daně příjmy vyplývající z jejich poslání, pokud výdaje na zajištění této činnosti jsou vyšší než příjmy. Další specifikaci viz § 18a zákona. Schéma daně z příjmu právnických osob Zúčtované výnosy (+) Zúčtované náklady (-) Účetní hospodářský výsledek - příjmy vyňaté z předmětu daně - osvobozené příjmy - příjmy zahrnované do samostatného základu daně +úprava výnosů +úprava nákladů (zohlednění nákladů, které nejsou daňově uznatelné) - úprava nákladů (náklady, které lze uznat ve výši větší než účetní) ZÁKLAD DANĚ - odečitatelné položky (ztráta z předchozích 5 let, výdaje při realizaci výzkumu a vývoje (§ 34) SNÍŽENÝ ZÁKLAD DANĚ zaokrouhlení sníženého základu daně * sazba daně = DAŇ – slevy na dani = DAŇ po slevě = DAŇOVÁ POVINNOST

48 48 Sazba daně Sazba daně činí v r. 2010 - 2014 19 % vztažená na upravený základ daně, který je zaokrouhlen na celé tisícikoruny dolů. Pozn. 20 % (r. 2009). Úpravy účetních výnosů a účetních nákladů Úpravy nákladů a výnosů, tedy i účetního hospodářského výsledku na základ daně se dají rozdělit na dvě části, a to 1. úpravy vyplývající ze zákona o účetnictví, při kterých se jedná o důsledné uplatnění takzvaného akruálního principu. Znamená to, aby byly zúčtovány všechny výnosy a náklady do toho účetního období, se kterým věcně a časově souvisí (účty časového rozlišení). 2. úpravy vyplývající ze zákona o dani z příjmů, které respektují zejména ustanovení § 24 a § 25. Samostatnou částí úprav jsou ustanovení zákona o dani z příjmu upravující odepisování majetku. V této části je nutno přesně rozlišovat mezi účetními a daňovými odpisy.

49 49 Odečitatelné položky od základu daně a položky snižující základ daně Např. Daňová ztráta – poplatník může od základu daně odečíst daňovou ztrátu, která byla vyměřena za předchozí zdaňovací období, a to nejdéle v pěti následujících obdobích, za která byla daňová ztráta vyměřena. Daňová ztráta – poplatník může od základu daně odečíst daňovou ztrátu, která byla vyměřena za předchozí zdaňovací období, a to nejdéle v pěti následujících obdobích, za která byla daňová ztráta vyměřena. Dary – od sníženého základu daně lze odečíst hodnotu bezúplatného plnění poskytnutého obcím, krajům, organizačním složkám státu a právnickým osobám, a to na financování vědy a vzdělávání, kultury, školství, na policii, na podporu a ochranu mládeže atd. (blíže viz § 20, odstavec 8 zákona). Hodnota bezúplatného plnění musí činit minimálně 2 000 Kč a nejvýše lze odečíst 10 % ze základu daně sníženého podle § 34. Dary – od sníženého základu daně lze odečíst hodnotu bezúplatného plnění poskytnutého obcím, krajům, organizačním složkám státu a právnickým osobám, a to na financování vědy a vzdělávání, kultury, školství, na policii, na podporu a ochranu mládeže atd. (blíže viz § 20, odstavec 8 zákona). Hodnota bezúplatného plnění musí činit minimálně 2 000 Kč a nejvýše lze odečíst 10 % ze základu daně sníženého podle § 34.

50 50 Zálohy na daň z příjmu Zálohy na daň z příjmu se platí v průběhu zálohového období. Zálohy na daň neplatí poplatníci, jejichž poslední známá daňová povinnost nepřesáhla 30 000 Kč. Poplatníci, jejichž poslední známá daňová povinnost je v intervalu od 30 000 do 150 000 Kč platí zálohy ve dvou termínech, a to ve výši 40 % poslední známé daňové povinnosti. Poplatníci, jejichž poslední známá daňová povinnost přesahuje 150 000 Kč platí čtyři zálohy, a to každou ve výši 1/4 poslední známé daňové povinnosti. Více viz § 38a.

51 51 Daň z nemovitých věcí Daň z nemovitostí je majetkovou daní a v daňové soustavě ČR ji upravuje zákon č. 338/1992 Sb. ve znění novel (popř. zákonného opatření Senátu). Zákon dělí pro daňové účely nemovité věci (dříve nemovitosti) do dvou skupin, pro které platí samostatná pravidla zdanění, a to na a) daň z pozemků b) daň ze staveb a jednotek Daňové příjmy z obou daní jsou příjmem obcí, v jejichž katastrálním území se dané nemovité věci nacházejí. Rozhodujícím okamžikem pro stanovení daně (určení výše daně i poplatníka) je stav k 1. lednu. Změny vlastnictví v průběhu roku nemají na daň vliv.

52 52 Daň z pozemků Předmět daně - pozemky na území ČR evidované v katastru nemovitostí. Z daně jsou vyňaty pozemky: - zastavěné pozemky zdanitelnými stavbami v rozsahu zastavěné plochy těchto staveb - lesní pozemky s lesy ochrannými a lesy zvláštního určení - Pozemky, které jsou vodní plochou s výjimkou rybníků sloužících k intenzivnímu a průmyslovému chovu ryb - pozemky určené pro obranu České republiky Osvobození od daně (celý rozsah viz § 4 zákona): pozemky ve vlastnictví České republiky pozemky ve vlastnictví České republiky pozemky tvořící jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou sloužící školám a školským zařízením zapsanému v rejstříku,.. pozemky tvořící jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou sloužící školám a školským zařízením zapsanému v rejstříku,.. pozemky veřejně přístupných parků, prostor a sportovišť pozemky veřejně přístupných parků, prostor a sportovišť pozemky ve vlastnictví veřejných vysokých škol, které slouží k uskutečňování akreditovaných studijních programů pozemky ve vlastnictví veřejných vysokých škol, které slouží k uskutečňování akreditovaných studijních programů

53 53 Poplatníci daně (přesná specifikace viz § 3 zákona):  vlastník pozemku  uživatel pozemku v případě, že vlastník není znám  nájemce nebo pachtýř, za podmínek stanovených v § 3, odstavec 3 Základ daně: je stanoven diferencovaně ve třech skupinách, a to a) pro orné půdy, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty, u kterých je základ daně stanoven jako celková cena pozemku vyčíslená jakou součin plošné výměry v m2 a průměrné ceny 1 m2 stanovené vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 215/1995 Sb. b) pro pozemky hospodářských lesů a rybníků s intenzivním chovem ryb je základ daně stanoven buď jako cena stanovená podle platných předpisů k 1. lednu zdaňovacího období nebo jako součin skutečné výměry v m2 a částky 3,80 Kč c) pro ostatní pozemky skutečná výměra v m2 zjištěná k 1. lednu zdaňovacího období Zdaňovací období: - kalendářní rok, přičemž se nepřihlíží s ke změnám, ke kterým dojde v jeho průběhu

54 54 Sazba daně: je stanovena v návaznosti na členění základu daně s dalším rozlišením, a to pro pozemky orné půdy, chmelnice, vinice, zahrady a ovocné sady 0,75 % orné půdy, chmelnice, vinice, zahrady a ovocné sady 0,75 % trvalé travní porosty, hospodářské lesy a rybníky s... 0,25 % trvalé travní porosty, hospodářské lesy a rybníky s... 0,25 % ostatní činí za 1 m2 u ostatní činí za 1 m2 u zpevněných ploch pozemků užívaných k podnikání (zeměd., lesní a vodní hospod. 1,00 Kč, průmysl, staveb,. … 5,00 Kč) zpevněných ploch pozemků užívaných k podnikání (zeměd., lesní a vodní hospod. 1,00 Kč, průmysl, staveb,. … 5,00 Kč) zastavěných ploch a nádvoří 0,20 Kč zastavěných ploch a nádvoří 0,20 Kč stavebních pozemků 2,00 Kč stavebních pozemků 2,00 Kč ostatních ploch 0,20 Kč ostatních ploch 0,20 Kč Tyto sazby jsou sazbami základními. Pro konečné vyčíslení daňové povinnosti poplatníka se stanovené sazby násobí koeficientem, jehož velikost je závislá na velikosti obce, v jejímž katastrálním území se daný pozemek nachází (viz § 6, odstavec 4 zákona). Koeficient například v obcích - do 1000 obyvatelčiní 1,0 - nad 1000 obyvatel a do 6000činí 1,4 - nad 6000 obyvatel a do 10000 činí 1,6 Pro praktické použití koeficientů je vhodné zdůraznit, že je navíc v pravomoci obce zvýšit velikostní kategorii o 1 popřípadě snížit o jednu až tři.

55 55 Daň ze staveb a jednotek Předmět daně: - zdanitelná stavba na území ČR (budova podle katastrálního zákona, inženýrská stavba uvedená v příloze tohoto zákona), - jednotka na území ČR, - předmětem není budova, v níž jsou jednotky. Poplatníci daně (§ 8 zákona): - vlastník zdanitelné stavby nebo jednotky - jde-li o zdanitelnou stavbu či jednotku ve vlastnictví ČR, je poplatníkem organizační složka státu nebo státní organizace,.. - nájemce nebo pachtýř u pronajaté či propachtované jednotky

56 56 Osvobození od daně například (rozsáhlý výčet viz § 9 zákona): - zdanitelné stavby nebo jednotky ve vlastnictví státu - zdanitelné stavby nebo jednotky sloužící školám a školským zařízením zapsaným ve šk. rejstříku, muzeím a galeriím, zdravotnickým zařízením, fundaci - zdanit. stavby nebo jednotky sloužící k zajištění hromadné osobní přepravy - zdanit. stavby na dobu pěti let od roku následujícího po provedení změny systému vytápění přechodem z pevných paliv na systém využívající energie solární, větrné, geotermální, biomasy Základ daně: Základem daně u zdanitelné stavby je výměra zastavěné plochy v m2 podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období (odpovídající nadzemní části zdanitelné stavby). Základem daně u jednotky je upravená podlahová plocha - výměra v m2 podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období vynásobená koeficientem 1,22 (kdy zastavěná plocha domu je menší než celková výměra parcely) nebo 1,2 v ostatních případech.

57 57 Sazba daně: Základní sazba daně činí například (celé znění § 11 zákona): - u budovy obytného domu 2 Kč za 1 m2 zastavěné plochy, u ostatní budovy tvořících příslušenství k budově obytného domu z výměry přesahující 16 m2 zastavěné plochy 2 Kč za 1 m2 zastavěné plochy - u budovy pro rodinnou rekreaci a budovy rodinného domu využívaného pro rodinnou rekreaci 6 Kč za 1 m2 zastavěné plochy, u garáže 8 Kč za 1m2 - zdanit. stavby a jednotky k podnikání - v zemědělské prvovýrobě 2 Kč za 1 m2 zastavěné plochy - v průmyslu, stavebnictví, dopravě,… 10 Kč za 1 m2 zastavěné plochy - u ostatních druhů podnikání 10 Kč za 1 m2 zastavěné plochy Tyto základní sazby se modifikují pomocí koeficientu závislého na velikosti obce měřené pomocí počtu obyvatel tak, že se základní sazba násobí příslušným koeficientem, a to např. 1 v obci nad1000 1,4 v obci nad1000do 6000 obyvatel 2,5 v obci nad 25000do50000 obyvatel U obou daní (z pozemků i ze staveb a jednotek) je obec oprávněna ze zákona použít „koeficientu“ k úpravě výše daně. Zdaňovací období: - kalendářní rok, přičemž se nepřihlíží ke změnám v průběhu zdaňovacího období.

58 58 Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb. o dani z nabytí nemovitých věcí Do 1. 1. 2014 byla tato problematika upravena zákonem č. 357/1992 Sb. o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí, která shrnovala tři přímé, majetkové daně (tzv. trojdaň). Úprava všech tří daní v jednom zákoně byla ovlivněna velmi podobnou konstrukcí všech tři daní, což v zákoně dokladovala společná ustanovení vztahující se ke všem třem částem. S účinností od 1. 1. 2014 je problematika daně z převodu nemovitostí nahrazena uvedeným zákonným opatřením Senátu. Daň dědická a darovací je upravena v rámci zákona o daních z příjmu, neboť příjem z dědění a darování se nově stává příjmem podléhajícím dani z příjmu (§ 4a, § 10).

59 59 Daň z nabytí nemovitých věcí Poplatník Poplatníkem daně z převodu nemovitostí je: a) převodce (prodávající) jde-li o nabytí vlastnického práva koupí nebo směnou a převodce a nabyvatel se v kupní nebo směnné smlouvě nedohodnou, že poplatník je nabyvatel b) nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci v ostatních případech

60 60 Předmět daně - úplatné nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která je pozemkem, stavbou, částí inženýrské sítě nebo jednotkou na území ČR, … Základ daně - nabývací hodnota snížená o uznatelný výdaj např. cena zjištěná podle zvláštního předpisu, cena sjednaná, cena zvláštní, srovnávací daňová hodnota.

61 61 Sazba daně z nabytí nemovitých věcí - činí 4 % ze základu daně. Výpočet daně - součin základu daně zaokrouhleného na celé stokoruny nahoru a sazby daně. Výnos daně z nabytí nemovitých věcí je příjmem státního rozpočtu.

62 62 Daň silniční Poplatník daně - Ten kdo: a) je jako provozovatel vozidla zapsán v technickém průkazu vozidla, b) užívá vozidlo, v jehož technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena, anebo vozidlo, jehož provozovatel je odhlášen z registru vozidel. - poplatníkem je také zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci a dále viz § 4 zákona. Předmět daně Předmětem daně silniční jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla registrovaná v ČR, provozovaná v ČR a jsou-li používaná „k podnikání nebo k jiné výdělečné činnosti nebo jsou používána v přímé souvislosti s podnikáním“. Bez ohledu na to zda jsou používána k podnikání jsou předmětem daně vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny určena výlučně k přepravě nákladů a registrovaná v ČR.

63 63 Základ daně a) zdvihový objem motoru v cm3 u osobních automobilů s výjimkou osobních automobilů na elektrický pohon, b) součet největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počet náprav u návěsů, c) největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav u ostatních vozidel. Sazby daně Roční sazba daně je určena absolutní částkou dle jednotlivých základů daní.

64 64 Zdaňovací období: Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. Daňové přiznání podává každý poplatník, kterému vzniká daňová povinnost nejpozději do 31. ledna. Poplatník si daň sám vypočítá v daňovém přiznání a zaplatí je ve stejné lhůtě. Silniční daň je majetkovou daní, kterou jsou povinni platit vlastníci (uživatelé) používající vozidla k podnikání. Sazba daně je stanovena odlišně pro osobní vozidla (na základě zdvihového objemu motoru) a pro nákladní vozidla (podle celkové hmotnosti a počtu náprav). V ustanoveních o osvobození od daně je možno nalézt důvody veřejně prospěšných zájmů státu.

65 65 Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty je svou konstrukcí relativně nejsložitější daní. Toto konstatování je zapříčiněno tím, že je všeobecnou spotřební daní, kterou platí každý plátce ze svého obratu, ale pouze za tu část, která je nově vytvořenou – tedy přidanou hodnotou. Znamená to, že hodnota vstupů se nezahrnuje do základu daně. Podíl daně v konečné ceně je vždy stejný a nezávisí na počtu subjektů, které se na tvorbě a oběhu hodnot podílejí. Terminologie daně z přidané hodnoty proto užívá dva nejpodstatnější pojmy, které jsou základem pro pochopení zdanění, a to daň na vstupu daň na vstupu daň na výstupu daň na výstupu

66 66 Předmět daně je: dodání zboží nebo převod nemovitosti za úplatu osobou povinnou k dani, s místem plnění v tuzemsku, dodání zboží nebo převod nemovitosti za úplatu osobou povinnou k dani, s místem plnění v tuzemsku, poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani, s místem plnění v tuzemsku, poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani, s místem plnění v tuzemsku, pořízení zboží z jiného členského státu EU, pořízení zboží z jiného členského státu EU, dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku. dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku.

67 67 Plátce daně Je osoba povinná k dani, která má sídlo, místo podnikání nebo provozovny v tuzemsku, jejíž obrat za nejvýše 12 kalendářních měsíců přesáhne částku 1 000 000 Kč. Osoba povinná k dani je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti. Osobou povinnou k dani je i právnická osoba, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, pokud uskutečňuje ekonomické činnosti. Ekonomickou činností se rozumí soustavná činnost výrobců, obchodníků a osob poskytujících služby a soustavné činnosti vykonávané podle zvláštních předpisů (dále viz § 5 zákona).

68 68 Daň na vstupu je daň, která je obsažena v částce za přijaté plnění, daň při dovozu zboží, daň při pořízení zboží, daň při poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě nebo daň při poskytnutí služby zahraniční osobou. Daň na výstupu je daň, kterou je plátce povinen přiznat ze základu daně za uskutečněné zdanitelné plnění nebo z přijaté platby, daň při pořízení zboží, daň při poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě nebo daň při poskytnutí služby zahraniční osobou.

69 69 Nadměrný odpočet je daňová povinnost, kdy odpočet daně převyšuje daň na výstupu za zdaňovací období. Odpočet daně je daň na vstupu. Osvobození od daně (např.): Poštovní služby Poštovní služby Finanční a pojišťovací činnosti Finanční a pojišťovací činnosti Výchova a vzdělávání Výchova a vzdělávání Zdravotnické služby Zdravotnické služby Provozování loterií Provozování loterií Sociální pomoc Sociální pomoc Rozhlasové a televizní vysílání Rozhlasové a televizní vysílání A to za podmínek stanovených zákonem pro jednotlivé výše uvedené skupiny (§ 51 a dále).

70 70 Zákon stanoví, že plátce daně je povinen daň zahrnout do ceny. Plátce tedy musí daň vypočítat. K výpočtu je nutno stanovit základ daně a příslušnou sazbu. Základem daně je vše, co jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce za uskutečněné zdanitelné plnění od osoby, pro kterou je zdanitelné plnění uskutečněno, nebo od třetí osoby, vyjma daně za toto zdanitelné plnění. Základem daně v případě přijetí platby před uskutečněním zdanitelného plnění je částka přijaté platby snížená o daň. Zdaňovací období je kalendářní měsíc (§ 99).

71 71 Sazba daně U zdanitelného plnění se uplatňuje dle § 47: a) základní sazba daně ve výši 21 %, nebo b) snížená sazba daně ve výši 15 %. U zdanitelného plnění se uplatní sazba platná v den vzniku povinnosti přiznat daň. U zboží se uplatňuje základní sazba daně. Z řady důvodů stát zohledňuje poplatníky a zákonem snižuje výši daně, a tím ceny, u vybraných položek, u kterých je používána snížená sazba daně. Taxativní vymezení těchto položek je uvedeno v příloze č. 3 zákona. U služeb se uplatňuje základní sazba daně. U vybraných služeb se naopak používá základní sazby daně. Tyto služby vymezuje příloha č. 2 zákona.

72 72 Sazby daně u staveb pro sociální bydlení (od 1.1.2013 zrušeno): - Byt o celkové podlahové ploše do 120 m2. - Dům o celkové podlahové ploše do 350 m2. Výše daně se stanoví jako součin základu daně a příslušné sazby daně. Daň D = základ Z x sazba S v % D = Z x S/100 Konečná prodejní cena C pak jako součet základu a daně, tedy C = Z + D

73 73 Spotřební daně Oblast spotřebních daní upravuje v daňové soustavě ČR zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních ve znění novel. Spotřební daně patří mezi daně nepřímé, jimiž stát řeší jednak dopad externalit – škodlivých návyků a negativních důsledků výroby a spotřeby některých zbožových komodit, jednak i podstatný příjem pro veřejné finance – státní rozpočet. Předmětem spotřební daně jsou: Minerální oleje Minerální oleje Víno a meziproduktů Víno a meziproduktů Pivo Pivo Tabákové výrobky Tabákové výrobky Lihu Lihu Plátci daně jsou 1. Výrobci 2. Dovozci.

74 74 Zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc (s výjimkou vybraných dovážených výrobků). Vznik daňové povinnosti Výrobou vybraných výrobků na daňovém území Evropské unie nebo dovozem vybraných výrobků na daňové území Evropské unie. Sazby a výpočet daně Zákon uvádí celou škálu sazeb u jednotlivých skupin. Daň se vypočte jako součin základu daně a sazby daně stanovené pro příslušný vybraný výrobek.


Stáhnout ppt "OKO – občanské kompetence občanům registrační číslo : CZ.1.07/3.1.00/50.0009."

Podobné prezentace


Reklamy Google