Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Účtování daní a dotací „3“. Definice daně Příspěvek do státního rozpočtu Povinná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu, která se vyznačuje neúčelovostí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Účtování daní a dotací „3“. Definice daně Příspěvek do státního rozpočtu Povinná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu, která se vyznačuje neúčelovostí."— Transkript prezentace:

1 Účtování daní a dotací „3“

2 Definice daně Příspěvek do státního rozpočtu Povinná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu, která se vyznačuje neúčelovostí a neekvivalentností tzn. ukládá se jako jednostranná povinnost bez nároku plátce na plnění ze strany státu. Daně jsou placené pravidelně v určitých intervalech nebo při určitých okolnostech

3 Definice dotace Příspěvek FO nebo PO osobám ze státního nebo jiných rozpočtů, které jsou čerpány za určitým účelem po určitou dobu v určité výši

4 Dělení daní Daně přímé: – Daň důchodové, tj. z příjmů Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů právnických osob – Daně majetkové Daň z nemovitých věcí Daň z nabytí nemovitých věcí Silniční daň Daně nepřímé: – Univerzální daň = Daň z přidané hodnoty (DPH) – Selektivní daň = Spotřební daň – Ekologická daň

5 Dělení dotací Dotace ze státního rozpočtu Dotace z jiných rozpočtů (měst, krajů, EU, atd.)

6 Poplatník x plátce Poplatník = osoba, jíž je daň vyměřena Plátce = osoba, která je daň ze zákona povinná vypočítat, vybrat nebo srazit a v určité lhůtě odnést správci daně Poplatník = plátce např. daň z příjmů FO u OSVČ Poplatník = plátce např. daň z příjmů FO u zaměstnance

7 Daň z příjmů PO Základ daně: hospodářský výsledek (V – N), upravený o nedaňové náklady a nedaňové výnosy Sazba daně: 19% (r. 2013 i 2014) Termín podání daňového přiznání: 1.dubna, popř. 1.července (je daňový poradce, auditor)

8 Nezdanitelná část základu daně: Poskytnutý dar (min 2.000, max. 10% ze základu daně) Daňovou ztrátu z minulých let Podpora výzkumu a odborného vzdělávání Sleva na dani: Za zaměstnávání osoby zdravotně postižené

9 Účtování: – Předpis daně z příjmů PO591/341 – Úhrada zálohy na daň z příjmů341 / 221 – Přeplatek daně221 / 341 – Doplatek daně341 / 221

10 Daň z příjmů FO Základ daně: příjmy dle §6-§10 §6 – ze závislé činnosti §7 – ze samostatné činnosti §8 – z kapitálového majetku §9 – z nájmu §10 – ostatní Sazba daně: 15% (rok 2013 i 2014) Solidární zvýšení daně: 7% z kladného rozdílu mezi příjmy dle §6a§7 a 48násobkěm průměrné mzdy (103.536,-/měsíc) Termín podání daňového přiznání: 1.dubna, popř. 1.července (je daňový poradce, auditor)

11 Nezdanitelná část základu daně: Poskytnutý dar (min 1.000,- Kč, max. 15% ze základu daně) Darování krve = 2.000,- Darování orgánů = 20.000,- Úroky ze stavebního/hypotečního úvěru Penzijní připojištění (max. 12.000,-) Soukromé životní pojištění (max. 12.000,-) Příspěvky odborové organizaci Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání Sleva na dani: Základní sleva na poplatníka Sleva na manželku/manžela Základní sleva na invaliditu (1. a 2. stupeň) Rozšířenou slevu na invaliditu (3. stupeň) Slevu na držitele ZTP/P Slevu na studenta Daňové zvýhodnění: Na vyživované dítě (vlastní, osvojené, dítě v náhradní rodinné péči, vnuk-kdy rodič je sám vyživovanou osobou)

12 Účtování: – Předpis daně z příjmů FO - OSVČ591/341 – Předpis daně z příjmů FO - zaměstnance331/342 – Úhrada zálohy na daň z příjmů - OSVČ341 / 221 – Úhrada zálohy na daň z příjmů - zaměstnance342 / 221 – Přeplatek daně221 / 341 – Doplatek daně341 / 221

13 Darovací daň - zrušena Od 1.1.2014 zrušena Řeší se jako bezúplatný příjem v Zákoně o dani z příjmů FO, které měly bezúplatný příjem z daru, jsou osvobozeny, pokud Jsou s dárcem v přímé linii Jsou s dárcem ve vedlejší linii Sdílel s dárcem společnou domácnost po dobu minimálně 1 roku Dary byly příležitostné a nedosahovaly hodnoty 15.000,- PO jsou osvobozeny, pokud bezúplatný příjem byl Do svěřeneckého fondu PO je veřejně prospěšným poplatníkem Plyne do / z veřejné sbírky

14 Dědická daň - zrušena Od 1.1.2014 zrušena Řeší se jako bezúplatný příjem v Zákoně o dani z příjmů PO a FO, které měly bezúplatný příjem z nabytí dědictví nebo odkazu, jsou osvobozeny

15 Daň z nemovitých věcí Základ daně: vlastnictví nemovitosti – stavby a jednotky + pozemky Sazba daně: se stanoví podle velikosti plochy, počtu podlaží u staveb, bonity (kde se nachází), účelu použití Termín podání daňového přiznání: 31.ledna, pokud nejsou změny oproti minulému roku, nové přiznání se nepodává, pokud jsou změny podává se dílčí daňové přiznání, FÚ posílá platební výměr Účtování: Předpis daně z nemovitosti532/345 Úhrada daně z nemovitosti345/221

16 Silniční daň Předmět daně: silniční motorová vozidla používaná k podnikání nebo k jiné samostatné výdělečné činnosti Základ daně: zdvihový objem motoru u osobních automobilů, součet největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počet náprav u nákladních automobilů Základ daně: fixně stanovená částka pro jednotlivé skupiny automobilů Termín podání daňového přiznání: 31. ledna Rozhodná období: 5 období Leden – březen Duben – červen Červenec – září Říjen – listopad Prosinec Účtování: Předpis daně silniční531/345 Úhrada zálohy na daň silniční345/221 Úhrada nedoplatku na dani silniční345/221 Vrácení přeplatku na dani silniční221/345

17 Daň z nabytí nemovitých věcí Základ daně: nabývací hodnota nemovitého majetku snížená o uznatelný výdaj: Sjednaná cena = kupní cena Srovnávací daňová hodnota = 75% směrné (stanoví FÚ) nebo zjištěné ceny (dle zákona k oceňování majetku) Zjištěná nebo zvláštní hodnota (stanovená při exekuci, veřejné dražbě, stanovená znalcem) Daň platí prodávající (kupující je ručitel daně), pokud není ve smlouvě uvedeno, že ji bude platit kupující Sazba daně: 4% ( rok 2013 i 2014) Termín podání daňového přiznání: do konce 3 kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl v katastru nemovitosti proveden vklad Účtování: Předpis daně z převodu nemovitosti538/345 Úhrada daně z převodu nemovitosti345/221

18 DPH Základ daně: ze zboží a služeb Sazba daně (rok 2013 i 2014): Základní 21% První Snížená 15% Druhá snížená 10= (od 1.1.2015) Termín podání daňového přiznání: k 25. dni rozhodného období Pojmy: DPH na vstupu = přijatá plnění, při nákupu, 343 na MD DPH na výstupu = uskutečněná plnění, při prodej, 343 na výstupu Dovoz z EU/mimo EU = samovyměření daně plátcem daně » Z EU – se DPH počítá jen z hodnoty zboží/služby » Mimo EU – se DPH počítá z hodnoty zboží navýšené o hodnotu cla Účtování: – DPH na vstupu343/XXX – DPH na výstupuXXX/343 – DPH – samovyměření – při přechodu přes hranice349/343 – DPH – samovyměření – při daňovém dokladu343/349 – Platba DPH FÚ343/221 – Vrácení přeplatku DPH od FÚ221/343

19 Spotřební daň Základ daně: vybrané komodity (ohrožují zdraví, přírodu) Líh, pivo, víno, meziprodukty, tabákové výrobky a minerální oleje (pohonné hmoty, těžké topné oleje a zkapalněné ropné plyny) Sazba daně: v Kč, u každé komodity jinak Termín podání daňového přiznání: k 25. dni rozhodného období Účtování: na účet 345 (obdoba účtování DPH)

20 Dotace Účtování – Dotace ze státního rozpočtu – účet 346 – Dotace z jiných rozpočtů – účet 347 – Přiznaná dotace provozní346, 347 / 648 – Přiznaná dotace investiční346, 347 / 041, 042 – Přiznaná dotace kapitálová346, 347 / 413 – Příjem dotace na BÚ221 / 346, 347

21 Inventarizace daní a dotací Dokladová – U daní na příslušné daňové přiznání (položka přeplatek/nedoplatek) – U dotací na předepsanou evidenci Bez inventarizačního rozdílu


Stáhnout ppt "Účtování daní a dotací „3“. Definice daně Příspěvek do státního rozpočtu Povinná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu, která se vyznačuje neúčelovostí."

Podobné prezentace


Reklamy Google