Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.. Téma : Majetkové daně (II) – Daň silniční 1.Poplatník daně. 2.Předmět daně. 3.Základ daně. 4.Sazby daně.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.. Téma : Majetkové daně (II) – Daň silniční 1.Poplatník daně. 2.Předmět daně. 3.Základ daně. 4.Sazby daně."— Transkript prezentace:

1 Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

2 Téma : Majetkové daně (II) – Daň silniční 1.Poplatník daně. 2.Předmět daně. 3.Základ daně. 4.Sazby daně. 5.Vznik a zánik daňové povinnosti. 6.Placení daně. 7.Slevy na dani. 8.Správa daně. Český daňový systém 8. Majetkové daně (II)

3 1. Poplatník daně Poplatníkem daně je fyzická nebo právnická osoba, která je: –provozovatelem vozidla registrovaného v ČR v registru vozidel a je zapsána v TP; –uživatelem vozidla, v jehož TP je zapsána jako provozovatel osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena, anebo vozidlo, jehož provozovatel je odhlášen z registru vozidel; –zaměstnavatelem, pokud vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, pokud daňová povinnost nevznikla již provozovateli vozidla; –osobou, která používá vozidlo registrované a určené jako mobilizační rezerva nebo pohotovostní zásoba k podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nebo v přímé souvislosti s podnikáním; –stálá provozovna nebo jiná organizační složka osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí. V případě, že je u téhož vozidla poplatníků více, platí daň společně a nerozdílně. Český daňový systém 8. Majetkové daně (II) 8.1. Poplatník daně

4 2. Předmět daně Předmětem daně jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla registrovaná a provozovaná v ČR, pokud jsou používána: –poplatníkem daně z příjmů právnických s výjimkou používání k činnosti veřejně prospěšného poplatníka daně z příjmů právnických osob, pokud příjmy z této jeho činnosti nejsou předmětem daně z příjmů; –poplatníkem daně z příjmů fyzických osob k činnosti nebo v přímé souvislosti s činností, ze kterých plynou příjmy ze samostatné činnosti podle zákona o daních z příjmů. Předmětem daně jsou vždy vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny určená výlučně k přepravě nákladů a registrovaná v ČR. Předmětem daně nejsou: –speciální pásové automobily a ostatní vozidla; –zemědělské a lesnické traktory a jejich přípojná vozidla; –další zvláštní vozidla; –vozidla, kterým byla přidělena zvláštní registrační značka. Český daňový systém 8. Majetkové daně (II) 8.2. Předmět daně

5 3. Základ daně Základem daně je: –zdvihový objem motoru v cm 3 u osobních automobilů (s výjimkou osobních automobilů na elektrický pohon); –součet největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počet náprav u návěsů; –největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav u ostatních vozidel. Český daňový systém 8. Majetkové daně (II) 8.3. Základ daně

6 4. Sazby daně Roční sazba daně u osobních automobilů činí: Zdvihový objem motoru (cm 3 ) Kč do nad 800 do nad do nad do nad do nad Český daňový systém 8. Majetkové daně (II) 8.4. Sazby daně

7 4. Sazby daně Roční sazba daně u nákladních automobilů, autobusů, návěsů činí: 1 náprava a počet tunKč do nad 1do nad 2 do 3, nad 3,5 do nad 5 do 6, nad 6,5 do nad Český daňový systém 8. Majetkové daně (II) 8.4. Sazby daně

8 4. Sazby daně Roční sazba daně u nákladních automobilů, autobusů, návěsů činí: 2 nápravy a počet tun Kč do nad 1 do nad 2 do 3, nad 3,5 do nad 5 do 6, nad 6,5 do nad 8 do 9, nad 9,5 do nad 11 do nad 12 do nad 13 do nad 14 do nad 15 do nad 18 do nad 21 do nad 24 do nad Český daňový systém 8. Majetkové daně (II) 8.4. Sazby daně

9 4. Sazby daně Roční sazba daně u nákladních automobilů, autobusů, návěsů činí: 3 nápravy a počet tun Kč do nad 1 do 3, nad 3,5 do nad 6 do 8, nad 8,5 do nad 11 do nad 13 do nad 15 do nad 17 do nad 19 do nad 21 do nad 23 do nad 26 do nad 31 do nad Český daňový systém 8. Majetkové daně (II) 8.4. Sazby daně

10 4. Sazby daně Roční sazba daně u nákladních automobilů, autobusů, návěsů činí: 4 a více náprav a počet tunKč do nad 18 do nad 21 do nad 23 do nad 25 do nad 27 do nad 19 do nad 32 do nad Český daňový systém 8. Majetkové daně (II) 8.4. Sazby daně

11 4. Sazby daně Roční sazba daně se zjistí z údajů uvedených v TP vozidla. Sazba činí 25 Kč za každý den použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla (v případě použití vozidla zaměstnance pro zaměstnavatele). Sazba daně se snižuje o: –25 % u vozidel určených pro činnosti výrobní povahy v rostlinné výrobě; –48 % u vozidel po dobu následujících 36 měsíců od data jejich 1.registrace; –40 % u vozidel po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců; –25 % u vozidel po dobu následujících dalších 36 měsíců. Český daňový systém 8. Majetkové daně (II) 8.4. Sazby daně

12 4. Sazby daně Sazba daně se zvyšuje o: -25 % u vozidel registrovaných poprvé v ČR nebo v zahraničí do Bez ohledu na datum 1. registrace se sazba daně snižuje o 100 % u nákladních vozidel včetně tahačů, nákladních přívěsů a návěsů s hmotností od 3,5 t do méně než 12 tun, pokud tato vozidla : ■ jsou používána veřejně prospěšným poplatníkem DPPO pouze k činnosti, z nichž plynoucí příjmy nejsou předmětem daně z příjmů; ■ jsou používána fyzickou osobou pouze k činnosti, ze které nebo v přímé souvislosti se kterou neplynou příjmy ze samostatné činnosti podle zákona o daních z příjmů; ■ jsou používána jako výcviková vozidla podle právního předpisu upravujícího získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, která nejsou používána k činnosti, z níž plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů právnických osob nebo plynou příjmy ze samostatné činnosti. Jestliže se jedná o tahače, nákladní přívěsy a návěsy s hmotností 12 a více tun, sazba daně se snižuje o 48 %. Český daňový systém 8. Majetkové daně (II) 8.4. Sazby daně

13 5. Vznik a zánik daňové povinnosti Daňová povinnost vzniká počínaje kalendářním měsícem, v němž byly splněny rozhodné skutečnosti, tj. kdy silniční motorové vozidlo se stalo předmětem daně. Daňová povinnost zaniká v kalendářním měsíci, v němž pominuly rozhodné skutečnosti, tj. silniční motorové vozidlo již není předmětem daně. Pokud dojde v průběhu zdaňovacího období ke změně v osobě poplatníka, zaniká daňová povinnost původnímu vlastníkovi uplynutím kalendářního měsíce, který předchází před kalendářním měsícem vzniku daňové povinnosti novému poplatníkovi. U vozidel, u nichž v průběhu zdaňovacího období vznikne nebo zanikne daňová povinnost, činí daň poměrnou výši daňové sazby odpovídající součinu 1/12 roční daňové sazby a počtu kalendářních měsíců počínaje počátkem zdaňovacího období nebo kalendářní měsícem, v němž vznikla daňová povinnost, do konce zdaňovacího období nebo do konce kalendářního měsíce, v němž zanikla daňová povinnost. Český daňový systém 8. Majetkové daně (II) 8.5. Vznik a zánik daňové povinnosti

14 6. Placení daně Daň silniční se platí zálohově a doplatek daně pak v termínu pro podání přiznání k silniční dani (nejpozději do následujícího roku). Zálohy jsou splatné do: –15. dubna (za měsíce leden, únor, březen); –15. července (za měsíce duben, květen, červen); –15. října (za měsíce červenec, srpen, září); –15. prosince (za měsíce říjen, listopad). Rozhodným obdobím je tedy kalendářní čtvrtletí bezprostředně předcházející kalendářnímu měsíci, na který připadl termín splatnosti zálohy. U zálohy splatné jsou rozhodným obdobím měsíce říjen a listopad. Daň, záloha na daň a sleva na dani se zaokrouhlují na celé Kč nahoru. Český daňový systém 8. Majetkové daně (II) 8.6. Placení daně

15 7. Slevy na dani Sleva na dani se poskytuje vozidlům v případě tzv. kombinované dopravy. Činí ve zdaňovacím období určité % daně, a to: V případě, že ujetá vzdálenost je delší než 250 km, započítává se pro účely slevy na dani taková jízda jako 2 jízdy. U vozidla používaného výlučně k přepravě v počátečním nebo konečném úseku kombinované dopravy činí sleva na dani 100%. Počet jízd v kombinované dopravěSleva v % z daně více než od 91 do od 61 do 9050 od 31 do 6025 Český daňový systém 8. Majetkové daně (II) 8.7. Slevy na dani

16 8. Správa daně Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok (1. 1. – ). Termín pro přiznání k daní je nejpozději do 31. ledna kalendářního měsíce následujícího po uplynutí zdaňovacího období. Registrační povinnost má vůči správci daně nový poplatník ve lhůtě splatnosti nejbližší zálohy na daň. Správce daně může v odůvodněných případech stanovit zálohy na daň jinak. Český daňový systém 8. Majetkové daně (II) 8.8. Správa daně


Stáhnout ppt "Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.. Téma : Majetkové daně (II) – Daň silniční 1.Poplatník daně. 2.Předmět daně. 3.Základ daně. 4.Sazby daně."

Podobné prezentace


Reklamy Google