Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt Grantové agentury ČR 402/03/0555: „Faktory ovlivňující ekonomickou přidanou hodnotu (EVA) v plastikářském a gumárenském průmyslu“ Doba řešení:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt Grantové agentury ČR 402/03/0555: „Faktory ovlivňující ekonomickou přidanou hodnotu (EVA) v plastikářském a gumárenském průmyslu“ Doba řešení:"— Transkript prezentace:

1 Projekt Grantové agentury ČR 402/03/0555: „Faktory ovlivňující ekonomickou přidanou hodnotu (EVA) v plastikářském a gumárenském průmyslu“ Doba řešení: 2003-2005 Zodpovědný řešitel: doc. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková pavelkova@fame.utb.cz

2 15. 9. 2005Odborný seminář k projektu GA ČR 402/03/0555 2 Spolupráce na projektu Nositel projektu: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav financí a účetnictví - ve spolupráci s Fakultou technologickou Řešitelský kolektiv (včetně studentů doktorského studijního programu) : doc. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková Ing. Adriana Knápková Ing. Eva Hýblová, PhD. Ing. Daniel Remeš, Ing. Stanislav Palička, Ing. Tomáš Novák, Ing. Rostislav Kolařík, Ing. Michaela Paligová, Ing. Tomáš Sedláček, PhD. Studenti magisterského studia Ekonomika a management FaME

3 15. 9. 2005Odborný seminář k projektu GA ČR 402/03/0555 3 Spolupráce na projektu Spoluřešitel: VŠB -Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, Katedra financí Řešitelský kolektiv (včetně studentů doktorského studijního programu) : doc. Dr. Ing. Dana Dluhošová prof. Ing. Zdeněk Zmeškal, CSc. Ing. Miroslav Čulík, PhD. Ing. Tomáš Tichý, PhD. Ing. Leoš Gregor Ing. Daniel Heinrich

4 15. 9. 2005Odborný seminář k projektu GA ČR 402/03/0555 4 Spolupráce na projektu Zahraniční spolupracovníci: J. G. Drobny – Drobny Polymer Associates, Merrimack, USA - poradenská firma působící v oblasti polymerů a technologií Kishor Goswami, PhD. – Indian Institute Of Technology, Kharagpur Hroar Skov, Hexagon Holding ApS, Copenhagen, Dánsko - poradenská firma působící v oblasti plastikářského průmyslu Roger Jones – poradce, autor publikace Strategic Management for the Plastics Industry, USA

5 15. 9. 2005Odborný seminář k projektu GA ČR 402/03/0555 5 Spolupráce na projektu Podniky, ve kterých byly řešeny případové studie a disertační a diplomové práce: D-PLAST, s.r.o., Fatra Napajedla, Greiner, plastové obaly, s.r.o., Pipe-Life, s.r.o., Plastika, v.d. Kroměříž, RIM-Tech a.s. Barum Continental,spol. s r.o., Gumárny Zubří, a.s., MITAS, a.s. …

6 15. 9. 2005Odborný seminář k projektu GA ČR 402/03/0555 6 Cíl projektu: - identifikovat faktory, které u podniků plastikářského a gumárenského průmyslu významným způsobem ovlivňují jejich výkonnost a konkurenceschopnost - navrhnout soubor doporučení pro zvýšení výkonnosti domácích podniků v uvedeném odvětví průmyslu

7 15. 9. 2005Odborný seminář k projektu GA ČR 402/03/0555 7 Postup prací při řešení projektu 1.rok řešení: Literární rešerše domácích a zahraničních publikací týkajících se problematiky hodnocení finanční výkonnosti firem se zaměřením na EVA a specifik plastikářské a gumárenské výroby. Určení kritérií pro výběr vzorku analyzovaných podniků. Výběr ukazatelů hospodaření vyhodnocovaných u podniků a výběr metod pro stanovení nákladů na kapitál. Získání dat.

8 15. 9. 2005Odborný seminář k projektu GA ČR 402/03/0555 8 Postup prací při řešení projektu 2.rok řešení: Analýza hospodaření vzorku podniků - hodnoceny oblasti ziskovosti, zadluženosti, majetkové a finanční struktury, likvidity, řízení aktiv, produktivity práce, nákladů na pracovní sílu a další. Vyhodnoceny náklady na kapitál a vyčíslena hodnota ekonomické přidané hodnoty dosažená v minulých obdobích. Vypracování analýz a statistické vyhodnocení výsledků. Ve vybraných podnicích zpracovány podrobné případové studie tvorby ekonomické přidané hodnoty.

9 15. 9. 2005Odborný seminář k projektu GA ČR 402/03/0555 9 Postup prací při řešení projektu 3.rok řešení: Příprava semináře pro zástupce praxe a odborné veřejnosti - prezentovány dosažené výsledky výzkumu. Navržení konkrétních opatření pro zvýšení výkonnosti a konkurenceschopnosti spolupracujícím firmám, ve kterých byly vypracovány případové studie. Zobecnění poznatků a vypracování doporučení pro podniky plastikářského a gumárenského odvětví.

10 15. 9. 2005Odborný seminář k projektu GA ČR 402/03/0555 10 Výsledky grantového projektu -kritické zhodnocení konceptů měření a řízení výkonnosti podniků, jejich podrobná analýza a možnosti využití v praxi s důrazem na EVA -analýza vývoje plastikářského a gumárenského průmyslu a perspektivy budoucího vývoje -vytvoření databáze podniků plastikářského a gumárenského průmyslu, hodnocení jejich výkonnosti -benchmarkingové studie podniků plastikářského a gumárenského průmyslu z různých regionů -benchmarkingová studie vybrané subsekce odvětví plastikářského průmyslu -zpracování případových studií spolupracujících podniků -identifikace faktorů ovlivňujících výkonnost podniků se zaměřením na EVA

11 15. 9. 2005Odborný seminář k projektu GA ČR 402/03/0555 11 Význam grantového projektu Význam grantového projektu lze vidět ve dvou rovinách: 1.rovina teoretická – rozpracování koncepce ekonomické přidané hodnoty, která je novým, moderním přístupem k řízení výkonnosti podniku 2. rovina praktická - seznámení praxe s touto koncepcí a její aplikace v praxi pro podniky vybraného odvětví, které je významné z hlediska produkce a zaměstnanosti v regionu navrhovatele projektu

12 15. 9. 2005Odborný seminář k projektu GA ČR 402/03/0555 12 Způsoby prezentace výsledků  články v odborném tisku (2003 – 2005)  prezentace výsledků na domácích a zahraničních odborných konferencích (2003 -2005)  disertační a diplomové práce studentů (2003-2005)  seminář pro zástupce podniků (září 2005)  monografie (2005, příp. začátek r. 2006)

13 15. 9. 2005Odborný seminář k projektu GA ČR 402/03/0555 13 Prezentace výsledků výzkumu- FaME UTB ve Zlíně Články v odborných časopisech a ve sbornících z domácích a zahraničních konferencí: Rok 2003 HÝBLOVÁ, E. Rentabilita kapitálu z pohledu různých konceptů účetnictví. Liberec, Technická univerzita v Liberci, Hospodářská fakulta. E+M, č.3, 2003. ISSN 1212- 3609 HÝBLOVÁ, E. Vliv účetních informací na ekonomickou přidanou hodnotu. In: Sborník příspěvků z 4. mezinárodní konference Finanční řízení podniků a finančních institucí, Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0404-2. KNÁPKOVÁ, A. Vliv zadluženosti na ekonomickou přidanou hodnotu. In Sborník příspěvků z mezinárodní odborné konference Finance a účetnictví ve vědě, výuce a praxi. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, květen 2003. ISBN 80-7318-130-4. KNÁPKOVÁ, A. Nástroje pro měření finanční výkonnosti podniku. In: Sborník příspěvků z 4. mezinárodní konference Finanční řízení podniků a finančních institucí, Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0404-2.

14 15. 9. 2005Odborný seminář k projektu GA ČR 402/03/0555 14 Prezentace výsledků výzkumu - FaME UTB ve Zlíně KNÁPKOVÁ, A., PAVELKOVÁ, D., GOSWAMI, K., Analýza vývoje ekonomické přidané hodnoty v gumárenském a plastikářském průmyslu ČR. In Sborník příspěvků Výuka a výzkum v odvětvových ekonomikách a podnikovém managementu na vysokých školách. Pardubice, říjen 2003. PALIČKA, S. Ekonomická přidaná hodnota (EVA). In:Sborník mezinárodní konference finance a účetnictví ve vědě, výuce a praxi. Zlín:Univerzita Tomáše Bati, 2003, ISBN 80-7318-130-4 PAVELKOVÁ, D., KNÁPKOVÁ, A. Analýza vývoje gumárenského a plastikářského průmyslu v České republice a jeho perspektivy v souvislosti se vstupem ČR do Evropské unie. In Sborník z vědecké konference: Předpoklady a podmínky zapojení ČR do Eurozóny. Zlín: Fakulta managementu a ekonomiky UTB, 3.12. 2003. PAVELKOVÁ, D., KNÁPKOVÁ, A. Hodnotové řízení a volba ukazatelů měřících výkonnost podniku. In Sborník příspěvku z mezinárodní konference Ekonomika bez hranic. Praha:VŠE, Fakulta podnikohospodářská, září 2003. ISBN 80-239-1538-X.

15 15. 9. 2005Odborný seminář k projektu GA ČR 402/03/0555 15 Prezentace výsledků výzkumu - FaME UTB ve Zlíně PAVELKOVÁ, D., KNÁPKOVÁ, A. Ekonomická přidaná hodnota jako koncept řízení podniku. In: Sborník mezinárodní konference Finance a účetnictví ve vědě, výuce a praxi. Zlín:Univerzita Tomáše Bati, 2003, ISBN 80-7318-130-4. PAVELKOVÁ, D., RAŠKA, Z. Vliv finančních trhů na tvorbu ekonomické přidané hodnoty. In: Sborník příspěvků z 4. mezinárodní konference Finanční řízení podniků a finančních institucí, Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0404-2. REMEŠ, D. Porovnání různých přístupů k výpočtu EVA v ČR. In Sborník z vědecké konference: Předpoklady a podmínky zapojení ČR do Eurozóny. Zlín: Fakulta managementu a ekonomiky UTB, 3.12. 2003.

16 15. 9. 2005Odborný seminář k projektu GA ČR 402/03/0555 16 Prezentace výsledků výzkumu - FaME UTB ve Zlíně Rok 2004 NETOPIL, R. Ekonomická přidaná hodnota – nástroj řízení a hodnocení výkonnosti podniku. Liberec, Technická univerzita v Liberci, Hospodářská fakulta. E+M – studentské číslo, 2004. ISSN 1212-3609 PALIČKA, S. Dividendová politika podniků kótovaných na burze v letech 1994-2003. In: Sborník z konference MendelNET 2004, ISBN: 80-7302-088-2. PAVELKOVÁ, D., KNÁPKOVÁ, A., DROBNÝ, J.G. Measuring A Company´s Performance: Economic Value Added in Comparison with Traditional Performance Measures. ANTEC 2004, May 16-20, 2004 Chicago, Illinois, USA PAVELKOVÁ, D., KNÁPKOVÁ, A., GOSWAMI, K., RAŠKA, Z. Influence of Cost of Capital on the Economic Value Added: A Comparative Study in the Czech Republic, India, and the United States of America. IN: Aspects of Globalisation, Regionalisation and Business, edited by I.D. Salavrakos, Lecturer, London Metropolitan University, U.K. & Member of the Business Research Unit, ATINER, Greece, 2004, pp. 81-95, ISBN 960-88331-4-0. PAVELKOVÁ, D., KNÁPKOVÁ, A., The influence of the Corporate Financial Liquidity on its Economic Value Added (EVA), In: Nowoczesność przemysłu u usług howe wyzwania. Katowice, 2004. ISBN 83- 85587-15-2

17 15. 9. 2005Odborný seminář k projektu GA ČR 402/03/0555 17 Prezentace výsledků výzkumu - FaME UTB ve Zlíně Rok 2005 HÝBLOVÁ, E. Ekonomická přidaná hodnota z pohledu různých konceptů účetnictví. Finance ve vědě, výuce a praxi. Mezinárodní vědecká konference. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, 28.-29.4.2005 KNÁPKOVÁ, A., PASTUSZKOVÁ, E., REMEŠ, D. Možnosti vzniku klastru ve zlínském regionu, In.: Sborník mezinárodní konference: Finance a účetnictví ve vědě, výuce a praxi. Zlín 2005. ISBN 80-7318-288-2. KNÁPKOVÁ, A., GOSWAMI, K.,REMEŠ, D. Capital Structure: Appraisal of the Chosen Financing Rules relating to Creation of Economic Value Added (EVA) in Plastics Industry in the Czech Republic and in India. In: Third International Conference On Globalization&Competitiveness, Indian Institute of Technology, Kharagpur, 11-13 January, 2005. KOLAŘÍK, R. Management compensation models based on EVA, In.: Sborník mezinárodní konference: Finance a účetnictví ve vědě, výuce a praxi. Zlín 2005. ISBN 80-7318-288-2. PALIČKA, S. Dividendy na Burze cenných papírů, In.: Sborník mezinárodní konference: Finance a účetnictví ve vědě, výuce a praxi. Zlín 2005. ISBN 80-7318-288-2.

18 15. 9. 2005Odborný seminář k projektu GA ČR 402/03/0555 18 Prezentace výsledků výzkumu - FaME UTB ve Zlíně PAVELKOVÁ, D., KNÁPKOVÁ, A., Economic Value Added in the Rubber Industry: A Comparative Study in the Czech Republic and India. In: Third International Conference On Globalization&Competitiveness, Indian Institute of Technology, Kharagpur, 11-13 January, 2005. PAVELKOVÁ, D., KNÁPKOVÁ, A., REMEŠ, D. Využití moderních ukazatelů výkonnosti k řízení podniku a jeho konkurenceschopnosti. Konference pořádaná EF VSB Ostrava, Čeladná, 8.- 10.2.2005 PAVELKOVÁ, D., KNÁPKOVÁ, A. Význam benchmarkingu v měření a řízení výkonnosti podniku, In.: Sborník mezinárodní konference: Finance a účetnictví ve vědě, výuce a praxi. Zlín 2005. ISBN 80-7318-288-2. PAVELKOVÁ, D., KNÁPKOVÁ, A., DROBNÝ, J.G. The Utilization of Benchmarking in the Financial Management of Plastics Processing Companies. ANTEC, Boston, USA, 1.-5.5.2005 REMEŠ, D. Analýza nákladů na vlastní kapitál v gumárenském a plastikářském průmyslu v ČR, In.: Sborník mezinárodní konference: Finance a účetnictví ve vědě, výuce a praxi. Zlín 2005. ISBN 80-7318-288-2.

19 15. 9. 2005Odborný seminář k projektu GA ČR 402/03/0555 19 Prezentace výsledků výzkumu - FaME UTB ve Zlíně Disertační práce: KNÁPKOVÁ, A.: Identifikace faktorů ovlivňujících ekonomickou přidanou hodnotu v plastikářském průmyslu ČR. UTB FaME, Zlín, 2005. Teze disertační práce: NOVÁK, T.: Hodnotově orientovaný Balanced Scorecard KOLAŘÍK, R.: Aplikace moderních metod řízení a hodnocení podniku založených na EVA v praxi

20 15. 9. 2005Odborný seminář k projektu GA ČR 402/03/0555 20 Pokračování projektu: 1. Měření a řízení výkonnosti klastrů Základní cíl: Navrhnout efektivní postupy pro měření a řízení výkonnosti klastrů obecně a s ohledem na podmínky v České republice. Dílčí cíle: identifikovat faktory významně ovlivňující výkonnost klastrů na základě zkušeností existujících klastrů pomocí metod benchmarkingu navrhnout systém měřítek a způsoby měření výkonnosti klastrů aplikovat navržené postupy na klastr plastikářských firem v regionu při respektování podmínek pro klastrové iniciativy v České republice Aplikace výstupů výzkumu na klastr plastikářských firem ve zlínském regionu jako forma posílení vazeb univerzitního výzkumu a podnikatelské praxe.

21 15. 9. 2005Odborný seminář k projektu GA ČR 402/03/0555 21 Pokračování projektu: 2. Využití benchmarkingu pro zvýšení výkonnosti podniků ve vybraném odvětví průmyslu ČR Cílem projektu je využití benchmarkingu k dosažení zvýšené výkonnosti a konkurenční schopnosti ve vybraném odvětví průmyslu ČR. Dílčími cíly projektu je: navržení měřítek, které srovnávají úroveň daného procesu (který chceme zlepšit) mezi více cílovými organizacemi najít nejlepší praktiky a hybné síly, které vyvolávají takové výsledky, jež bude možné vysledovat během prováděného výzkumu identifikace mezer organizací ve výkonnosti tak, jak byla zjištěna srovnáním identifikovat oblasti, v nichž je třeba přijmout opatření ke zlepšení.


Stáhnout ppt "Projekt Grantové agentury ČR 402/03/0555: „Faktory ovlivňující ekonomickou přidanou hodnotu (EVA) v plastikářském a gumárenském průmyslu“ Doba řešení:"

Podobné prezentace


Reklamy Google