Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktuální stav operačních programů implementovaných MPO 25. května 2009 Hradec Králové JUDr. Ing. Břetislav Grégr Ředitel odboru koordinace SF.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktuální stav operačních programů implementovaných MPO 25. května 2009 Hradec Králové JUDr. Ing. Břetislav Grégr Ředitel odboru koordinace SF."— Transkript prezentace:

1 Aktuální stav operačních programů implementovaných MPO 25. května 2009 Hradec Králové JUDr. Ing. Břetislav Grégr Ředitel odboru koordinace SF

2 Obsah prezentace Operační program Průmysl a podnikání (OPPP) Operační program Podnikání a inovace (OPPI) Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)

3 Operační program Průmysl a podnikání (OPPP) Obsah prezentace

4 Operační program Průmysl a podnikání -Operační program Průmysl a podnikání (OPPP) byl vyhlášen 12. května Z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) bylo pro OPPP v rámci programovacího období vyčleněno více než 260 mil. €, celkový rozpočet zahrnující rovněž prostředky státního rozpočtu činil téměř 350 mil. € -11 programů bylo zaměřeno zejména na podporu malého a středního podnikání, na podporu rozvoje podnikatelské infrastruktury a infrastruktury průmyslového výzkumu a vývoje

5 Operační program Průmysl a podnikání -Příjem žádostí o dotace z OPPP probíhal od 1. července 2004 do 1. října V oblasti dotací bylo přijato žádostí o podporu, z nichž bylo v hodnotě cca 8 mld. Kč schváleno -Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) přijala žádostí o poskytnutí úvěru, uzavřela smluv o poskytnutí zvýhodněného úvěru v hodnotě více než 2 mld. Kč (z tohoto činí podíl spolufinancování z OPPP 60 %, tj. cca 1,2 mld.Kč) -Celková hodnota projektů, na které bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace či uzavřena smlouva o poskytnutí zvýhodněného úvěru, tak činí více než 10 mld. Kč.

6 Operační program Průmysl a podnikání -V oblasti dotací byly autorizovány sekcí strukturálních fondů žádosti o platbu na projektů v souhrnné výši mil. Kč -Ze strany klientů ČMZRB bylo vyčerpáno úvěrů v celkové výši mil. Kč (příspěvek OPPP 60 % - tj mil. Kč) -Celkově bylo žadatelům na účet převedeno z OPPP na dotacích i zvýhodněných úvěrech téměř mil. Kč

7 Operační program Průmysl a podnikání Přehled stavu realizace OPPP ve Královéhradeckém kraji

8 Operační program Průmysl a podnikání Přehled stavu realizace OPPP dotace celkem

9 Operační program Průmysl a podnikání Přehled stavu realizace OPPP úvěry celkem

10 Operační programy MPO Srovnání programů podpory OPPP a OPPI

11 Operační program Podnikání a inovace (OPPI)

12 Operační program Podnikání a inovace -Navazuje na Operační program Průmysl a podnikání (OPPP) zkráceného programovací období let , EK schválen Globálním cílem Operačního programu Podnikání a inovace je zvýšit do konce programovacího období konkurenceschopnost české ekonomiky a přiblížit inovační výkonnost sektoru průmyslu a služeb úrovni předních průmyslových zemí Evropy -Finanční alokace z Evropského fondu regionálního rozvoje pro Operační program Podnikání a inovace činí EUR. Při započítání povinného 15% národního spolufinancování na tento operační program představuje alokace OPPI na období 2007 – 2013 celkem EUR, což je cca 100 miliard Kč.

13 Operační program Podnikání a inovace P 1 Vznik firem (2,6 %) 1.1 START Fin.n./JEREMIE P 3 Efektivní energie (8,0 %) 3.1EKO-ENERGIE P 4 Inovace (22,4 %) 4.1 INOVACE POTENCIÁL P 5 Prostředí pro podnikání a inovace (35,4 %) 5.1 SPOLUPRÁCE PROSPERITA 5.2 ŠKOLICÍ STŘEDISKA 5.3 NEMOVITOSTI P 7 Technická pomoc (2,9 %) 7.1TP OPPI 7.2TP OPPI

14 Operační program Podnikání a inovace Přehled stavu realizace OPPI dotace celkem (k ) Nejvíce podaných žádostí (50 a více) je v programech podpory Eko-energie, ICT v podnicích a Inovace – Inovační projekt.

15 Operační program Podnikání a inovace Aktuální výzvy OPPI – stav k K bylo vyhlášeno celkem 28 výzev, z toho 23 dotačních a 5 úvěrových

16 Operační programy MPO V reakci na pokles hospodářského růstu připravilo MPO v oblasti využívání strukturálních fondů následující opatření:  prodloužení konečného data uznatelnosti výdajů OPPP ze strany Evropské komise jsou připraveny podmínky pro dodatečnou podporu cca 20 úspěšných projektů z programu ROZVOJ II  byla urychlena příprava 2. výzvy programu ROZVOJ v rámci nového Operačního programu Podnikání a inovace  byly vytipovány rizikové projekty spadající do NACE pro sklářský (keramický) a automobilový průmysl, tyto jsou sledovány z hlediska vlastní realizace takto i z hlediska jejich udržitelnosti;  výrazně byly posíleny prostředky na záruky a nově byly umožněna kombinace dotace a záruky (při zohlednění max. možné výše veřejné podpory);  Evropská komise dne schválila dočasné opatření (do ) použít ve vztahu k některým programům OPPI režim de minimis až do výše EUR);  bylo využito mediální kampaně k nabídce programů podpory z evropských fondů, je realizována série krajských seminářů, jejichž cílem je zviditelnění možností čerpání prostředků z OP MPO, ale zejména upozornění příjemců dotací na pravidla a podmínky, které je nezbytně nutné dodržovat nejen v průběhu ale i v letech následujících po ukončení realizace projektu

17 Operační programy MPO Zkušenosti z auditů Evropského účetního dvora a Evropské komise: Transparentnost při veřejných zakázkách:  řádný výběr dodavatele z konkrétních (reálných) nabídek, zda-li tyto nejsou uměle vytvořené;  nediskriminační podmínky (např. povinnost vzájemného zápočtu);  správný výběr vítězné zakázky (porovnání cen s DPH a bez DPH, jednotný kurz při přepočtu zahraničních cen); Správné posouzení uznatelnosti výdajů:  kontrola nakoupeného stroje z hlediska jeho stáří a opotřebení – včetně kontroly výrobních a přepravních dokladů u subdodavatele (vazba na podmínku rozhodnutí zakotvit povinnost strpět kontroly i u subdodavatelů); Zajištění vedení analytického účetnictví:  vazba na čl. 60 odst. d) Nařízení Rady (ES) č – povinnost vést oddělený účetní systém nebo odpovídající účetní kód pro všechny transakce související s operací;

18 Operační program Rozvoj lidských zdrojů

19 Operační program Rozvoj lidských zdrojů -Cílem je podpora odborného růstu zaměstnanců průmyslových podniků v profesích, které vyžadují speciální odborné a profesní znalosti a dovednosti. -Zaměření – podpora specifického vzdělávání: -pracovníků – zejména technické profese, řízení výroby, logistika a nákup, jakost, marketing, obchodní a zákaznické služby, střední management, -managementu v oblasti rozvoje LZ v oblasti technologií a efektivního využívání zdrojů vedoucí ke zlepšení ochrany ŽP -V rámci GS byla vyhlášena 3 kola výzev.

20 Operační program Rozvoj lidských zdrojů -Stav k Nevyčerpaná alokace je způsobena odstoupením příjemců, předložením žádostí o platbu v nižší než nakontrahované částce, krácením plateb z důvodů neuznatelnosti nákladů apod.

21 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

22 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost -MPO je v roli Zprostředkujícího subjektu - uzavřena Dohoda o delegování činností a pravomocí „na ministerské úrovni“ (realizace opět ve spolupráci s CI) -Cílem je prostřednictvím zvýšení kvalifikační úrovně, profesních dovedností a znalostí zaměstnanců a zaměstnavatelů přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů ve vybraných kategoriích CZ-NACE (alokace na celé období činí cca 1,3 mld. Kč) -Podporované vzdělávací aktivity předložených projektů musí být především zaměřeny na specifické vzdělávání zaměstnanců subjektů – definice specifického vzdělávání dle Nařízení (ES) č. 800/2008 Plánované výzvy: 1.červen 2009 – 200 mil. Kč 2.závěr roku 2009 – 400 mil. Kč 3.listopad 2010 – 500 mil. Kč 4.leden 2012 – 200 mil. Kč

23 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Podpora - žadatel volí dle svého uvážení: a)de minimis – podpora až do 100 % způsobilých nákladů projektu b)bloková výjimka – míra dle Nařízení (ES) č. 800/2008 Žadatel: -Podnikatelský subjekt vymezený OZ (paragraf 2 odst. 2 písm. a) b) a c) působících ve vybraných kategoriích CZ-NACE -Sídlo kdekoliv na území ČR (včetně Prahy) Cílová skupina: -Zaměstnavatelé, zaměstnanci podniků a podnikající FO (bez ohledu na právní formu a velikost) působící ve vybraných kategoriích CZ-NACE -Musí pocházet z území Cíle Konvergence, tzn. z území celé ČR kromě hlavního města Prahy -Omezení výše finanční podpory na jeden projekt dle nastavení globálního grantu (Min. 300 tis., maximum 8 mil. Kč)

24 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Aplikování všech forem vzdělávání zaměstnanců dle specifických potřeb zaměstnavatelů s důrazem na přípravu na konkrétní práci/pracovní pozici -tvorba podnikových vzdělávacích programů pro zaměstnance -příprava podnikových lektorů -délka trvání projektů je maximálně 2 roky Podporovány budou zejména projekty komplexního charakteru!

25 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Vzdělávání jako podporovaná aktivita Vzdělávání specifické -vzdělávání zaměstnance na jehož základě je zaměstnanec uplatnitelný na současné nebo budoucí pozici u podnikatelského subjektu, který je příjemcem podpory, -v rámci podpory se poskytují kvalifikace, které jsou nepřenositelné, nebo přenositelné pouze v omezeném rozsahu do dalších podniků a pracovních oborů, -výše podpory na specifické vzdělávání se bude vztahovat i na náklady na obecné vzdělávání, budou-li do projektu zahrnuty. Do projektů NELZE zahrnout následující činnosti: - Jazykové vzdělávání obecného charakteru -Školení obecných počítačových dovedností -Školení v oblasti tzv. měkkých dovedností (prezentační, komunikační dovednosti, techniky vyjednávání, projektový management apod.) Podíl obecného vzdělávání projektu nesmí přesáhnout 20% rozpočtu (součet přímých i nepřímých nákladů)!!!

26 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Návrh I. Výzvy Vyhlášení výzvy červen Zahájení příjmu žádostí červenec Ukončení příjmu žádostí říjen 2009 Celková alokace pro I. výzvu:200 mil. Kč Omezení výše podpory na projekt: 0,5 – 8 mil. Kč

27 OPPP OPPI Zelená linka: (Po – Pá od 9.00 do hod.) Děkuji za pozornost! GG Educa


Stáhnout ppt "Aktuální stav operačních programů implementovaných MPO 25. května 2009 Hradec Králové JUDr. Ing. Břetislav Grégr Ředitel odboru koordinace SF."

Podobné prezentace


Reklamy Google