Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dotační možnosti EU v programovém období 2014-2020 Datum: Místo: 5. 3. 2014 Ostrava /groups/chytrejsikraj/

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dotační možnosti EU v programovém období 2014-2020 Datum: Místo: 5. 3. 2014 Ostrava /groups/chytrejsikraj/"— Transkript prezentace:

1 Dotační možnosti EU v programovém období 2014-2020 Datum: Místo: 5. 3. 2014 Ostrava /groups/chytrejsikraj/

2 O čem by mělo být dnešní setkání? Budeme mít práci v dalších letech? Pro koho budeme pracovat? Víme, kam jdeme? Kolik peněz půjde na co? Jak se na to přišlo? Jaké projekty se budou financovat? Budou smysluplné?

3

4 /groups/chytrejsikraj/ www.chytrejsikraj.cz http://www.rr-moravskoslezsko.cz/eu2014/

5

6 Program 9:30 Úvodní slovo (ÚRR) 9:35 Stav přípravy nového období, podoba Dohody o partnerství, rýsující se implementace (ÚRR) 9:45 Představení obsahu operačních programů (ÚRR) 10:15 Plány využití evropských zdrojů, resp. operačních programů v MS kraji: Práce: Společný akční plán (Pakt zaměstnanosti) Podnikání: Strategie inteligentní specializace (ARR) Prostředí: Integrovaná územní investice (ÚRR) 10:55 Závěr + diskuze

7 Fáze výstavby nového období 1. Výkopy 2. Základy 3. Nosné zdivo 4. Střecha 5. Hrubá stavba6. Instalace 7. Úprava povrchů 8. Exteriér 9. Zahrada

8 Hrubá stavba: -Verze Dohody o partnerství a operačních programů po zapracování připomínek a několika kolečkách jednání s Evropskou komisí, ministerstvy, kraji, městy, obcemi a dalšími partnery Jaký je aktuální stav? Instalace: -Předfinální verze Dohody a operačních programů -Veřejné projednávání -Formální dialogy s Evropskou komisí -Upřesňování alokací, indikátorů, detailních parametrů jako jsou příjemci -Návrhy implementační struktury, metodik, ladění informačního systému -Přechod kapacit z předchozího období

9 Dohoda o partnerství Aktuální stav Veřejné projednání v rámci SEA – 10. března Veřejné připomínkování – do 15. března Zapracovány neformální připomínky Komise Vytvořeny první pracovní verze nových OP (zatím bez oficiálního stanoviska Komise, začíná vyjednávání – v poslední fázi zpracování) Finanční alokace na programy Implementační struktura – neuzavřeno …

10 Obsah Dohody o partnerstvví Priority financování ČR Alokace v operačních programech Problémy / potřeby / územní rozdíly Priority financování Implementace – synergie Popis integrovaných přístupů k územnímu rozvoji

11 Kam jdeme? Vytvoření kvalitního podnikatelské prostředí, které podpoří konkurenceschopnost ČR na evropském i globálním trhu, povede k zakládání nových podniků, zvýší inovační schopnost stávajících podniků a posílí atraktivitu ČR pro domácí a zahraniční investory. Zajištění inkluzívní společnosti vytvářející podmínky pro plnohodnotné uplatnění všech skupin obyvatelstva, zvýšení zaměstnanosti s důrazem na snížení počtu vyloučených skupin obyvatel a podpora kvalitních podmínek pro život obyvatel.

12 Účinné a efektivní služby zaměstnanosti, které přispějí ke zvýšení zaměstnanosti zejména ohrožených skupin. Kvalitní vzdělávací systém (celoživotní učení) produkující kvalifikovanou a adaptabilní pracovní sílu. Výzkumný a inovační systém založený na kvalitním výzkumu propojeném s aplikační sférou a směřujícím ke komerčně využitelným výsledkům. Podniky využívající výsledků VaV, konkurenceschopné na globálním trhu a přispívající k nízkouhlíkovému hospodářst ví. Udržitelná infrastruktura umožňující konkurenceschopnost ekonomiky a odpovídající obslužnost území. Transparentní a efektivní veřejná správa s nízkou mírou administrativní a regulační zátěže a účinně reagující na mimořádné události. Sociální systém začleňující sociálně vyloučené skupiny a působící preventivně proti chudobě. Ochrana životního prostředí a krajiny a přizpůsobení se změně klimatu. Hlavní priority ČR

13

14

15 Vlastní zpracování

16 Programové období 2014-2020 EFRR+ESF+FS EZFRV ENRF Program rozvoje venkova OP Rybářství Cíl Investice pro růst a zaměstnanost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Výzkum, vývoj a vzdělávání OP Doprava OP Životní prostředí OP Zaměstnanost Integrovaný regionální operační program OP Praha - pól růstu ČR OP Technická pomoc Cíl EÚS OP ČR - Polsko OP Svobodný stát Sasko - ČR OP Svobodný stát Bavorsko - ČR OP Rakousko - ČR OP Slovensko - ČR OP Nadnárodní spolupráce OP Meziregionální spolupráce

17 z toho ESF: 33,7 z toho ESF: 58 z toho FS: 60 z toho FS: 111 z toho IZM: 0,4

18

19 OPERAČNÍ PROGRAMY 2014 - 2020 Hana Gavlasová, ÚRR

20 Změny oproti stávajícímu programovému období Výrazné zeštíhlení počtu OP (z 24 na 10 + OP přeshraniční spolupráce) Nově podpora bydlení (infrastruktura pro sociální bydlení, ale i podpora úspor energií v soukromém bydlení) Důraz na snížení administrativní zátěže ve veřejném sektoru (nově podpora soudnictví -urychlit vymahatelnost práva)

21 Kam bude mířit podpora Problémové oblasti ČŘ – zaměření OP OP Zaměstnanost ( podpora zaměstnanosti, podpora sociálně vyloučených osob, sociální politika obcí) OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (posílení výzkumných kapacit, propojení výsledků vědy s podnikatelským sektorem, podpora VŠ)

22 Kam bude mířit podpora Problémové oblasti ČŘ – zaměření OP OP Podnikání a inovace pro konkureceschopnost (výzkumné a inovační aktivity v podnicích, podpora podnikání, snižování energetické náročnosti podnikatelského sektoru, zavádění vysokorychlostního internetu) OP Doprava (stěžejní dopravní stavby ČR, železnice, dálnice, silnice I. třídy, vodní nákladní doprava )

23 Kam bude mířit podpora Problémové oblasti ČŘ – zaměření OP OP Životní prostředí (ochrana ovzduší, odpadové hospodářství, snížení znečištění vod – kanalizace a čističky pro malé obce) Integrovaný regionální OP (viz. samostatně) OP Praha – Pól růstu (pro Prahu) OP Technická Pomoc (pro implementační struktury)

24 Kam bude mířit podpora Problémové oblasti ČŘ – zaměření OP Program rozvoje venkova (základní infrastruktura malých obcí – cíl zachovat venkovský život. Pro malé obce, hranice počtu obyvatel zatím neurčena) OP Rybářství (zvýšení produkce ryb z intenzivních chovů – podpora rybníků) Operační programy pro cíl Rozvoj územní spolupráce (OP přeshraniční spolupráce)

25 Kam bude mířit podpora IROP Nástupce ROPů 3 prioritní osy + technická pomoc Společný program pro všechny regiony soudržnosti (mimo Prahu) Řízený centrálně – implementační struktury by měly zůstat v regionech

26 Kam bude mířit podpora IROP – Zvýšení regionální mobility Modernizace a výstavba souvislých úseků silnic II. a III. tříd pro zlepšení dostupnosti center, včetně mostů, křižovatek - napojení na TEN - T sítě Modernizace frekventovaných silnic II. a III. tříd v blízkosti sídel (obchvaty, protihlukové zdi..) – snížení negativních vlivů z dopravy Dopravní terminály (autobusové, Místní komunikace velmi omezeně.

27 Kam bude mířit podpora IROP – Zvýšení regionální mobility Příměstská doprava - apel na snížení skleníkových plynů tzn., podpora takových projektů, které se dotýkají přepravy velkého počtu osob) Železniční zastávky, autobusové terminály, Parkoviště pro návazné systémy veřejné dopravy Moderní inteligentní řídící systémy dopravy Nákup vozidel pro veřejnou hromadnou dopravu Výstavba, rekonstrukce cyklostezek

28 Kam bude mířit podpora IROP – Zvýšení regionální mobility Podpora řešení mimořádných situací spojených se změnou klimatu (nákup techniky, výcvik záchranných sborů, modernizace výcvikových středisek) Výstavba služeb cestovního ruchu (ubytovací kapacity) Rekonstrukce památek pro využití cestovního ruchu a volného času

29 Kam bude mířit podpora IROP – Zkvalitnění veřejných služeb Oblasti sociální, zdravotní a školství – nově i podpora „bydlení“ Výstavba, rekonstrukce objektů komunitní péče - podporovány budou terénní, ambulantní a nízkokapacitní pobytové formy sociálních, zdravotních a návazných služeb pro osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením Zvyšování kvality komunitních služeb

30 Kam bude mířit podpora IROP – Zkvalitnění veřejných služeb Zřizování či rozšiřování kapacity bydlení pro seniory s návaznými sociálními službami a zdravotní péčí vytvoření malokapacitních zařízení pro dlouhodobý pobyt dítěte vyžadujícího mimořádnou péči odborných služeb (s rodičem) Zázemí pro vznik integračních center, komunitních center

31 Kam bude mířit podpora IROP – Zkvalitnění veřejných služeb Podpora pořízení bytových domů pro sociální bydlení a sociálních bytů Vytvoření zařízení pro krizový pobyt sociálně vyloučených osob a rodin Podpora sociálních podniků (zakládání, rozšiřování a inovace)

32 Kam bude mířit podpora IROP – Zkvalitnění veřejných služeb Zdravotnictví Pořízení specializovaného zdravotnického vybavení a přístrojů, modernizace záchranných služeb Stavební úpravy a modernizace psychiatrických léčeben, návazné a ambulantní služby Zaměstnanost Rekonstrukce ÚP, materiálně technické zázemí

33 Kam bude mířit podpora IROP – Zkvalitnění veřejných služeb Infrastruktura pro vzdělávání (modernizace zařízení a vybavení pro konkrétní nauky, ict) Rozvoj konceptu SŠ a VŠ jako institucí celoživotního učení Snížení energetické náročnosti v bydlení (bytové domy o více než 4 bytových jednotkách)

34 Kam bude mířit podpora IROP – Dobrá správa území Posílení aplikací ICT pro elektronickou veřejnou správu Posílení digitální komunikace veřejné správy se státem Propojení informačních systémů Revitalizace a obnova kulturního dědictví Obnova a rekonstrukce dílen (nositelů lidové tradice)

35 Kam bude mířit podpora IROP – Dobrá správa území Rozvoj návštěvnické doprovodné infrastruktury vodní dopravy mimo síť TEN-T pro účely cestovního ruchu Návštěvnická infrastruktura (naučné stezky, odpočívadla, WC apod.) Propagace ČR jako destinace cestovního ruchu (propagační kampaně ČR, turistických regionů) Podpora zpracování územních dokumentů (regulační plány, územní plány, územní studie – vždy více obcí (nadmístního významu – např. dopravní řešení apod.)

36 Kam bude mířit podpora OP Doprava Výstavba, modernizace železničních tratí, železničních uzlů a zastávek, infrastruktury drážních systémů městské a příměstské dopravy Výstavba a modernizace vnitrozemských vodních cest v hlavní síti TEN-T (např. plavební stupně, plavební komory, objekty pro zajištění bezpečnosti, atd.)

37 Kam bude mířit podpora OP Doprava Multimodální doprava - modernizace a výstavba terminálů, investice do vozidlového parku vhodného pro kombinovanou dopravu, zavádění inovativních technologií překládky a ITS systémů pro Door2Door mobilitu Rozvoj systémů řízení městského silničního provozu a zavádění ITS na městské silniční síti

38 Kam bude mířit podpora OP Doprava Obnova dopravního parku -Environmentálně čistý dopravní park pro veřejnou dopravu a nákladní vodní dopravu Rozvoj silniční infrastruktury sítě TEN-T a silnic mimo TEN-T ve vlastnictví státu (výstavba a modernizace silnic a dálnic, ITS) Podpora rozvoje sítě napájecích stanic alternativních energií na silniční síti

39 Kam bude mířit podpora OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Cíl: Rozvoj podnikání založeného na intenzivní tvorbě a využívání unikátních znalostí ve všech oborech Zakládání a rozvoj podnikových výzkumných a vývojových center Zavádění inovací výrobků a služeb do výroby a jejich uvedení na trh Zvýšení efektivnosti výrobních procesů Ochrana duševního vlastnictví v podnicích

40 Kam bude mířit podpora OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Rozvoj sítí spolupráce, vč. klastrů a technologických platforem Vytváření partnerství pro znalostní transfer mezi podniky a univerzitami Aktivity vedoucí ke komercializaci výsledků výzkumu pomocí aktivit ověření proveditelnosti Podpora podnikání obecně (finanční nástroje, poradenství pro začínající podnikatele apod.)

41 Kam bude mířit podpora OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Služby pro MSP zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy (účast na zahraničních výstavách a veletrzích, včetně organizace seminářů/akcí se zaměřením na konkrétní problematiku týkající se mezinárodní konkurenceschopnosti, např. právní aspekty daného teritoria aj. Podpora využitelnosti stávající podnikatelské infrastruktury (rekonstrukce provozů, provozních linek apod.)

42 Kam bude mířit podpora OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Rozvoj kvalitní infrastruktury pro realizaci, organizaci a řízení odborného vzdělávání a dalších aktivit souvisejících s rozvojem lidských zdrojů v podnicích Výstavba nových a rekonstrukce a modernizace stávajících výroben elektřiny a tepla z OZE s tím, že vyrobená energie bude určena primárně pro distribuci, nikoli vlastní spotřebu (podniky, které vyrábí elektřinu)

43 Kam bude mířit podpora OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Modernizace či nahrazení stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní potřebu vedoucí ke zvýšení jejich účinnosti Zavádění a modernizace systémů měření a regulace Modernizace, rekonstrukce a snižování ztrát v rozvodech elektřiny a tepla Realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplování)

44 Kam bude mířit podpora OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Zavádění inovativních nízkouhlíkových technologií v oblasti nakládání energií, např. nízkouhlíková doprava zavádění inovativních nízkouhlíkatých technologií v oblasti zpracování a využívání druhotných surovin Rekonstrukce a rozvoj soustav zásobování teplem resp. rozvodných tepelných zařízení především pomocí instalace moderních předizolovaných potrubí, regulace a výměníkových stanic

45 Kam bude mířit podpora OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Aktivity na podporu zavádění a zvyšování účinnosti systémů kombinované výroby elektřiny a tepla Modernizace resp. rozšiřování stávající infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu využitím optických prvků

46 Kam bude mířit podpora OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Posílení excelence výzkumu Dobudování, upgrade a doplnění výzkumného zařízení pro strategicky významné infrastruktury VaV Posílení výzkumných týmů Budování nové či zásadní modernizace stávající infrastruktury VaV a výzkumných center v Praze Navázání strategických partnerství a programů výzkumné spolupráce s předními zahraničními pracovišti

47 Kam bude mířit podpora OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Příprava a realizace projektů dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s podniky a mezioborových partnerství Zkvalitnění infrastrukturních podmínek VŠ a ústavů Akademie věd ČR (AV ČR), které spolupracují na výzkumně orientovaných studijních programech.

48 Kam bude mířit podpora OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Zvýšení kvality na vysokých školách Zkvalitnění výuky na VŠ: Podpora profilace studijních programů, podpora vzdělávací činnosti a dalších tvůrčích činností Zvyšování relevance vysokoškolského vzdělávání pro trh práce: Podpora rozvoje studijních programů/oborů orientovaných prakticky/profesně, podpora spolupráce mezi VŠ a subjekty aplikační sféry

49 Kam bude mířit podpora OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Rozvoj mezinárodní spolupráce a mezinárodního prostředí na VŠ Opatření ke snižování míry studijní neúspěšnosti, zvyšování tzv. retention rate: Vznik a rozvoj poradenských center; tvorba motivačních programů; revize systémů přijímacího řízení Opatření k podpoře studentů se specifickými potřebami (SP) a ze socio-ekonomicky znevýhodněných skupin

50 Kam bude mířit podpora OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Předškolní, primární a sekundární vzdělávání Podpora inkluzivního vzdělávání (tvorba plánů, vzdělávání pedagogů, financování asistentů apod.) Podpora předškolního vzdělávání (profesní podpora pedagogů, prohloubení či rozšíření kvalifikace pedagogických pracovníků Rozvoj systému strategického řízení škol (Zvýšení kompetencí pracovníků veřejné správy, zřizovatelů, ředitelů a pedagogů pro strategické řízení,

51 Kam bude mířit podpora OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Vytvoření uceleného systému standardů, monitorování a hodnocení zahrnujícího hodnocení žáků, škol, školských zařízení, pedagogických pracovníků, ředitelů Zkvalitnění přípravy budoucích pedagogů (rozvoj kompetencí studentů učitelských oborů, tvorba sítí fakult a ostatních vzdělávacích institucí a organizací pro přípravu a realizaci vzdělávacích programů, zvýšení podílu praxe)

52 Kam bude mířit podpora OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Podpora zvyšování kvality odborného vzdělávání (rozšíření polytechnické výchovy v MŠ a zvýšení kvality vzdělávání v technických a přírodovědných předmětech na ZŠ a SŠ) Zvýšení spolupráce škol a zaměstnavatelů Rozšíření spolupráce mezi školami při výuce, sdílení dobré praxe Podpora vzdělávání pedagogů

53 Kam bude mířit podpora OP Zaměstnanost Podpora zaměstnanosti a adaptabilita prac. síly Podpora zprostředkování zaměstnání Bilanční a pracovní diagnostika, rekvalifikace Podpora vytváření nových pracovních míst Podpora flexibilních forem zaměstnání Motivační aktivity, pracovní rehabilitace Rovnost mužů a žen na trhu práce (podpora služeb péče o děti, profesní vzdělávání pro ženy i na mateřské apod., firemní plány)

54 Kam bude mířit podpora OP Zaměstnanost Zvyšování kompetencí zaměstnanců (další profesní vzdělávání zaměstnanců, tvorba a realizace podnikových vzdělávacích programů, podpora odborné praxe a stáží v podnicích) Podpora rozvoje kapacit institucí trhu práce, tvorba rozvoj nových nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, realizace systémového kariérového poradenství (převážně pro MŠMT a jeho organizace, úřady práce)

55 Kam bude mířit podpora OP Zaměstnanost Sociální začleňování a boj s chudobou Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím sociálních služeb Propojování podpory v oblasti bydlení, zaměstnání, sociální práce a zdravotní péče Podpora služeb zaměřených na prevenci sociálního vyloučení osob, služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou

56 Kam bude mířit podpora OP Zaměstnanost Vzdělávání a poradenství, aktivizační, asistenční a motivační programy pro osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučené Posilování koordinační role obcí s rozšířenou působností Podpora vzniku a rozvoje již existujících sociálních podniků

57 Kam bude mířit podpora OP Zaměstnanost Transformace a deinstitucionalizace pobytových sociálních služeb, zdravotnických služeb a zařízení ústavní péče o děti a rozvoj nových služeb komunitního typu Transformace stávajících forem psychiatrické péče a rozvoj nových typů péče Podpora systému sociálního bydlení Rozvoj a rozšiřování systémů kvality, standardizace činností v sociálních službách

58 Kam bude mířit podpora OP Zaměstnanost Podpora preventivních sociálních a zdravotních programů Podpora komunitní role – musí být zaneseno do komunitní strategie Podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni

59 Kam bude mířit podpora OP Zaměstnanost Sociální inovace a mezinárodní spolupráce Podpora kapacit a infrastruktury pro vývoj a šíření inovací - inovačních „laboratoří Podpora sociálního experimentování, sběru dobré praxe a fungujících principů a jejich šíření Spolupráce regionů v oblasti zaměstnanosti a sociálního začleňování Podpora práce komunitních organizací a dalších místních iniciativ

60 Kam bude mířit podpora OP Zaměstnanost Aktivity zvyšující transparentnost, udržitelnost a efektivnější fungování NNO Podpora produkce vytvořené zejm. osobami znevýhodněnými na trhu práce Výměna zkušeností a přenos dobré praxe mezi členskými státy EU v otázkách týkajících se aktivní politiky zaměstnanosti

61 Kam bude mířit podpora OP Zaměstnanost Efektivní veřejná správa Dokončení podpory plošného procesního modelování agend Využívání analytických a evaluačních kapacit ve veřejné správě a justici Optimalizace soudní agendy a působení orgánů soudcovské samosprávy Zavedení jednotného systému vzdělávání zaměstnanců veřejné správy a moderních metod řízení lidských zdrojů

62 Kam bude mířit podpora OP Životní prostředí Kvalita vody a povodně Výstavba kanalizace Výstavba a intenzifikace úpraven vody a zdrojů pitné vody, výstavba, a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody Výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod a související výstavba, rekonstrukce a obnova kanalizace pro aglomerace, které dosud nesplňují podmínky Směrnice Rady č. 91/271/EHS

63 Kam bude mířit podpora OP Životní prostředí Podpora uplatňování postupů v technologii, vedoucích k zamezení vypouštění prioritních látek z průmyslových bodových zdrojů znečištění Odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami Zajištění protipovodňové ochrany (zprůtočnění koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů, obnova, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně

64 Kam bude mířit podpora OP Životní prostředí Budování, rozšíření a zkvalitnění informačních, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální i celostátní úrovni, digitální povodňové plány Kvalita ovzduší v sídlech Výměna a rekonstrukce stávajících stacionárních spalovacích zdrojů za bezemisní nebo nízkoemisní zdroje

65 Kam bude mířit podpora OP Životní prostředí Výměna a rekonstrukce stávajících stacionárních spalovacích zdrojů za bezemisní nebo nízkoemisní zařízení k výrobě energie na úrovni domácností (bytové a rodinné domy) Realizace opatření za účelem snížení prašnosti z plošných zdrojů znečištění ovzduší Realizace opatření a pořízení technologií vedoucích ke snížení emisí znečišťujících látek z dopravy a zemědělství

66 Kam bude mířit podpora OP Životní prostředí Rozšiřování a rekonstrukce soustav centralizovaného zásobování tepelnou energií Rozšiřování středotlaké sítě zemního plynu v obcích Výsadba a regenerace izolační zeleně Pořízení strojů na úklid zpevněných cest nebo silničních komunikací (samosběrné nebo kropicí vozy) Nákup vozidel s pohonem na CNG, LNG, vodík a elektřinu

67 Kam bude mířit podpora OP Životní prostředí Výstavba a obnova systémů sledování kvality ovzduší v celorepublikovém či regionálním měřítku (laboratoře) Pořízení a aktualizace systémů určených pro hodnocení kvality ovzduší a posouzení dopadů opatření ke zlepšení kvality ovzduší (tvorba a aktualizace databází)

68 Kam bude mířit podpora OP Životní prostředí Odpady a ekologické zátěže Podpora modernizace výrobních technologií, jejichž výstupem bude výrobek neobsahující nebezpečné látky, nebo výrobek se sníženým obsahem nebezpečných látek Budování center pro opětovné použití výrobků na konci životnosti Podpora domácího kompostování

69 Kam bude mířit podpora OP Životní prostředí Podpora domácího kompostování Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů Budování samostatného sběru a svozu gastroodpadů/kuchyňských odpadů Zařízení na úpravu autovraků a využívání upotřebených olejů, elektroodpadů Budování zařízení na energetické využití komunálních odpadů

70 Kam bude mířit podpora OP Životní prostředí Zařízení pro termické zpracování kalů Rekonstrukce zařízení pro spoluspalování odpadů (např. teplárny, elektrárny) Výstavba bioplynových a biofermentačních stanic pro zpracování bioodpadů Odstranění a rekultivace nepovolených skládek

71 Kam bude mířit podpora OP Životní prostředí Rizika Infrastruktura pro institucionální zázemí výzkumu prevence závažných havárií a REACH Podpora propojování informačních systémů Ochrana a péče o krajinu Podpora biodiverzity (zajištění ochrany a zlepšení stavu populací vzácných a ohrožených druhů, optimalizace návštěvnické infrastruktury v chráněných oblastech..)

72 Kam bude mířit podpora OP Životní prostředí Posílení přirozených funkcí krajiny Zlepšení kvality prostředí v sídlech (zakládání sídelní zeleně) Energetické úspory Snížení energetické náročnosti a svícení ve veřejných budovách (zateplování, výměny rozvodů tepla, instalace nového typu osvětlení apod.)

73


Stáhnout ppt "Dotační možnosti EU v programovém období 2014-2020 Datum: Místo: 5. 3. 2014 Ostrava /groups/chytrejsikraj/"

Podobné prezentace


Reklamy Google