Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PhDr. Ladislav Csémy Psychiatrické centrum Praha Rizikové chování ve školním prostředí - rámcový koncept Alkohol u dětí školního věku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PhDr. Ladislav Csémy Psychiatrické centrum Praha Rizikové chování ve školním prostředí - rámcový koncept Alkohol u dětí školního věku."— Transkript prezentace:

1 PhDr. Ladislav Csémy Psychiatrické centrum Praha Rizikové chování ve školním prostředí - rámcový koncept Alkohol u dětí školního věku

2 Obsah: Pití alkoholu u českých dětí a dospívajících Účinky alkoholu na lidský organizmus - přehled Rizikové a protektivní faktory Informace, rady, prakticky užitečné postupy

3 Zdroje poznatků: Studie HBSC i ESPAD jsou mezinárodní kolaborativní projekty, které se s čtyřletou periodicitou provádí v řadě zemí světa. Projekty jsou zaměřeny na sledování chování a postojů, které u dětí a dospívajících determinují tělesné a psychické zdraví a ovlivňují sociální adaptaci. Česká republika se projektů účastní od roku 1994 (resp. 1995). Jednotná, standardizovaná a pro všechny země závazná metodika. Velké reprezentativní soubory umožňující relativně spolehlivé a zevšeobecnitelné závěry. Pití alkoholu u českých dětí a dospívajících – jde skutečně o problém, jemuž bychom měli věnovat pozornost?

4

5

6 Pravidelné pití alkoholu a časté pití nadměrných dávek (ESPAD, ČR 2007, dospívající ve věku 16 let) ChlapciDívky Pivo28,7 %15,7 % Víno7,7 %7,8 % Destiláty13,8 %10,8 % Časté pití nadměrných dávek 23,5 % 16,7 %

7 Pití nadměrných dávek alkoholu v posledním měsíci – mezinárodní srovnání

8 Postavení ČR v mezinárodním kontextu z hlediska rizikovosti ve vztahu k alkoholu a drogám (vybrané země ESPAD 07)

9 Pozitivní a negativní očekávání spojená s alkoholem

10 Počet položek ze čtyř problémových okruhů (individuální, vztahové, sexuální problémy a kriminální chování), v nichž vybraná země překračuje průměr všech zemí

11 Problémy způsobené alkoholem a drogami během posledního roku

12 Účinky alkoholu na lidský organizmus - přehled

13 Působení na CNS mozková kůra (ovlivnění poznávacích schopností, zejména přijímání, uchování a vybavování, resp. využívání informací); mozeček (alkohol ovlivňuje motoriku); hipokampus (alkohol snižuje schopnost zapamatovat si nové informace); mozkový kmen (alkohol zde může ovlivnit řízení dýchání a krevního oběhu) mozkový funkční okruh odměny (reward pathway) - alkohol vyvolává pocity uspokojení, které pak vedou k tendenci opakovat konzumní chování. Postupně se pak v některých případech může rozvinout závislost na alkoholu, která je závažnou psychiatrickou poruchou.

14 Srdce a oběhový systém alkohol zvyšuje krevní tlak a vede k hypertenzi; poškozuje srdeční tkáň a vyvolává poruchy srdečního rytmu.

15 Trávicí systém Játra - jsou nejdůležitějším orgánem látkové výměny a současně orgánem, kde dochází k odbourávání alkoholu prostřednictvím enzymu alkoholdehydrogenáza. Pravidelný nadměrný příjem alkoholu vede k vážnému poškození jaterních funkcí a později k rakovině. Nadměrný příjem alkoholu vede často k onemocněním různých orgánů trávicího systému (hltan, jícen, žaludek, střeva, konečník).

16 Přehled závažných onemocnění na jejichž vzniku se nadměrný příjem alkoholu podílí

17 Závislost účinků alkoholu na dávce Obsah alkoholu v jednom tzv. standardním nápoji je různý podle zemí. V ČR se pojem standardního nápoje dosud neustálil, orientačně však můžeme používat následující tabulku:  Pivo – sklenice 0,5l (16 g alkoholu)  Víno – sklenice 0,2l (17 – 18 g alkoholu)  Destilát – sklenice 0,05l (16 g alkoholu)

18 Zdravotně ještě bezpečné dávky alkoholu Světová zdravotnická organizace udává jako zdravotně bezpečné denní dávky: 16 gramů alkoholu pro ženy 24 gramů pro muže (Rozumí se zdravé a dospělé osoby.) Děti a dospívající by alkohol neměli přijímat vůbec, protože by mohl ohrozit jejich zdravý vývoj.

19 Příklady ovlivnění chování alkoholem u zdravých dospělých osob

20 Klasifikace poruch vyvolaných alkoholem 1)rizikové pití (hazardous use), kdy zdraví jedince je již alkoholem ohroženo, avšak symtomy poškození nejsou ještě patrné (jedinec si žádné poškození neuvědomuje); 2)škodlivé pití (harmful use), kdy jsou poškození zdraví příp. sociálního fungování již zjevná a jedincem uvědomovaná; 3)závislost na alkoholu, což je již závažná psychiatrická porucha se specifickými příznaky (diagnózu určuje odborný lékař a závisloslý jedinec se zpravidla musí podrobit specializované léčbě). U dospívajících je závislost na alkoholu velmi výjimečná, častěji se setkáváme s rizikovým a škodlivým pitím.

21 Na co klást důraz při práci s mládeží? vznik závislosti není jediným rizikem pití alkoholu; naprostá většina zdravotních škod i ekonomických ztrát pramení z nadměrného pití nebo pití při nevhodné příležitosti (úrazy, dopravní nehody, intoxikace apod.).

22 Rizikové a protektivní faktory

23 Přehled rizikových a protektivních faktorů

24

25

26 Informace, rady, prakticky užitečné postupy

27 Síť partnerů, spolupráce s rodinou, v komunitě, kraji Spolupráce s rodiči je nutná, pokud je problém u dítěte závažnější (projevuje se v chování, má nepříznivý vliv na spolužáky, brzdí nebo jinak narušuje vzdělávací proces). Pokud jsou rodiče bez zájmu, je možné se obracet na ped.-psych poradnu, specializované pracoviště zabývající se prevencí (v Praze např. Prev-centrum nebo Sananim). Pokud škola nemá na žádné zařízení kontakt, může se obrátit na krajského protidrogového koordinátora, který má přehled o specializovaných pracovištích v kraji.

28 Legislativní rámec, užitečné dokumenty Základní informace týkající se alkoholu a drog včetně aktuální legislativní úpravy je možné získat na stránkách Národního monitorovacího střediska pro drogy drogové závislosti (www.drogy-info.cz) Dobré www stránky mají také velké NNO, které se zabývají problematikou závislostí, nadregionální působnost mají Sananim o.s. (www.sananim.cz) a Podané ruce o.s. (www.podaneruce.cz). V dané oblasti po leta úspěšně působí pražské Prev centrum (www.prevcentrum.cz). Za velmi užitečný zdroj kvalifikovyných informací považuji stránky primáře Karla Nešpora (www.drnespor.eu). Na těchto stránkách je možné nalézt a volně stáhnout materiály o závislostech, svépomocné manuály i metodické příručky vhodné pro využití ve škole.

29 Typ prevence specifická prevence x nespecifická prevence Všeobecná prevence: formování vhodných postojů k návykovým látkám v rámci výchovy ke zdraví. Přiměřeně věku by měli mít žáci informace o alkoholu, jeho povaze, účincích a rizicích. Specifická: realizuje se většinou jako prevence zaměřená na zneužívání návykových látek, kde by vedle ilegálních drog měly být zastoupeny i legální návykové látky (alkohol a tabák).

30 Doporučené postupy a metody z hlediska pedagoga X Nevhodné postupy Osvědčuje se věcnost, a to jak při předávání informací o návykových látkách, tak při řešení případných problémů. Z interakce s pedagogem mají žáci vycítit zájem o jejich zdraví a prospěch. Totéž platí pro jednání s rodiči. Při sdělování informací o návykových látkách není nutné, aby se pedagog stavěl do role experta, je však žádoucí, aby informace, které šíří, byly ověřené a odpovídaly stavu poznání o tématu. Prezentování příkrých hodnotících soudů bývá málo efektivní a někdy dokonce kontraproduktivní. (Žáci sdělení nepřijmou pro formu jeho podání). Sdělení formulovaná hodnotícím tónem (např. „Je špatné, když děti pijí alkohol.“ nebo „Kouření je špatné, protože způsobuje rakovinu plic“) jsou méně účinná než sdělení, která jsou suchým konstatování faktu (např. „Alkohol působí na vyvíjející se nervovou soustavu a může ohrozit zdravý vývoj psychiky. Lékaři i společnost chtějí chránit zdraví mladých lidí, proto ze zákona není dovoleno alkohol podávat nezletilým.“).

31 Model stadií změny a využití motivačního rozhovoru Model stádií změny chování Proces změn Zásady efektivní komunikace s pacientem/klientem

32 Stádia změny Kontemplace Relaps Příprava Akce Udržování stavu Dosažené změny Prekontemplace

33 Stádia změny a cíle terapeuta EtapaZákladní prvekCíl terapeuta (příp. poradce, pedagoga) PrekontemplaceNeuvědomování si problému Vzbudit povědomí KontemplaceRozpolcenost (ambivalence) Prozkoumat problémy. Vyvolat vnitřní rozpory. PřípravaRozpolcenost (ambivalence) Nabídnout neutrální informace a rady. Nabídnout možnosti řešení Akce (činnost)Rozhodnutí pro změnuPosilovat rozhodnutí pro změnu a pocit schopnosti vyrovnat se s problémem UdržováníStabilitaPodpora RelapsZoufalstvíVyvarovat se kritice, zvýšit sebeúctu, obnovit původní rozhodnutí změnit chování

34 Minimální intervence: metoda 5A Ask/Assess: zjistit, zda dítě pije alkohol nebo užívá drogy; stanovení faktorů, které mohou působit na změnu chování, cíle a metody. Advice: podejte jasné, konkrétní a personalizované ponaučení jak změnit chování, vč. informací o poškození zdraví a o výhodách změny chování. Agree: vyberte cíle vycházející z připravenosti dítěte změnit své chování ve vztahu k návykovým látkám. Assist: podporujte dítě při dosažení dohodnutých cílů. Arrange: sledujte projevy dítěte a hledejte vhodné příležitosti k tomu, abyste mu poskytli podporu.

35 Strategie efektivní komunikace

36 Zásady při vedení motivačního rozhovoru Vyjádřit empatii - respekt, smysl pro podporu, vřelost, pochopení a angažovanost. Empatie v sobě zahrnuje naučit se soustředění na osobu, nikoli na dílčí problém. Vštípit dítěti důvěru ve schopnost účinně jednat je nejlepší způsob, jak dosáhnout změny. Ujišťování je užitečnou strategií k podpoře důvěry. Klást důraz na odpovědnost dítěte za jeho chování i jeho změnu.

37 Způsoby chování, které usnadňují komunikaci: Pohled hovořící osobě do očí Vhodné potřásání hlavou Úsměv, výrazy obličeje a gesta rukou apod. Uvolněná pozice těla Umožnění odmlk/chvilek ticha Pozorování řeči těla klienta Mluvení jasným hlasem Opakování klíčových slov Kladení otázek Kontrolování/objasňo- vání Reflexe toho, co bylo řečeno Sumarizace Soustředění se na to, co druhý říká Strukturování toho, co bylo řečeno Vyhýbání se fyzickým bariérám

38 Chování, které narušuje komunikaci: Neklidné/nervózní vrtění a ošívání se Nedívání se na klienta Pohrávání si s oděvem, tužkami atd. Fyzické bariéry Pohledy na hodiny/hodinky Příliš paternalistické chování Blahosklonné chování Neoceňování určitých aspektů Činění ukvapených nebo jednostranných závěrů Vyjadřování soudů Hovoření příliš mnoho Příliš chvilkových odmlk Přerušování hovořícího Nařizování Autoritářské dávání rad

39 Kdy,koho a v jakém případě vyrozumět – škála rizika ve vztahu k typům prevence. Informovat rodiče je nutné v případě, že dítě má závažnější problém s návykovými látkami. Někdy je vhodné informovat dětského lékaře. Pokud je nutná intervence a není dobrá spolupráce s rodiči, obracejte se na specializovaná zařízení.

40 Možnosti a limity pedagoga Učitel v mnoha případech může odhalit problém v jeho počátcích a mnohdy stačí rozumné usměrnění dítěte, které je pak schopné korigovat své chování. V případech kdy je problém závažnější, měl by učitel pomáhat při zajištění vhodné odborné péče. Učitel není specialista na řešení problémů se závislostí, nemá také nést odpovědnost za řešení problémů, které přesahují jeho kompetence a poslání.

41 Užitečné odkazy, literatura Webové odkazy viz výše. Jako vhodnou literaturu lze použít Nešpor K., Csémy L. Alkohol drogy a vaše děti (volně ke stažení na www.drnespor.eu). Stejně dobře je možné použít i jiné zdroje informací (viz internetové adresy uvedené výše.


Stáhnout ppt "PhDr. Ladislav Csémy Psychiatrické centrum Praha Rizikové chování ve školním prostředí - rámcový koncept Alkohol u dětí školního věku."

Podobné prezentace


Reklamy Google