Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální rozvoj a praxe Integrované nástroje rozvoje území Ing. Zdeněk Šilhan Regionální rozvoj a praxe Přednáška č. 4.0 Přírodovědecká fakulta Univerzity.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální rozvoj a praxe Integrované nástroje rozvoje území Ing. Zdeněk Šilhan Regionální rozvoj a praxe Přednáška č. 4.0 Přírodovědecká fakulta Univerzity."— Transkript prezentace:

1 Regionální rozvoj a praxe Integrované nástroje rozvoje území Ing. Zdeněk Šilhan Regionální rozvoj a praxe Přednáška č. 4.0 Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Navazující magisterský studijní obor Regionální geografie

2 CÍLE KURZU  Seznámit se s operačními programy 2014–2020  Seznámit se s integrovanými nástroji  Co to je?  Proč to je?  Jak se to realizuje? 2

3 OPERAČNÍ PROGRAMY 2014-2020  Integrovaný regionální operační program (IROP)  Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)  Operační program Zaměstnanost (OP Z nebo OP ZAM)  Operační program Životní prostředí (OP ŽP)  Program rozvoje venkova (PRV)  Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)  OP Doprava (OP D)  OP Technická pomoc  OP Praha – pól růstu  OP Rybářství  OP přeshraniční spolupráce (Polsko, Slovensko, Rakousko, Bavorsko, Sasko)  Další programy spolupráce (Interreg CENTRAL EUROPE, DANUBE, INTERREG EUROPE, ESPON 2020, INTERACT III, URBACT III) Odkaz na jednotlivé dokumenty operačních programů se nachází v poznámce pod slidy,sleduj poznámky pod všemi slidy, často tam najdeš odkazy na aktuální relevantní dokumenty.

4

5 IROP: PRIORITNÍ OSA 1: KONKURENCESCHOPNÉ, DOSTUPNÉ A BEZPEČNÉ REGIONY  SC 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T  Rekonstrukce, modernizace či výstavba silnic II. a III. třídy (hospodářský význam komunikace, intenzita dopravy, živ. prostředí..)  SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy  Přestupní terminály  Telematika  Bezpečnost dopravy  Nízkoemisní vozidla  Cyklodoprava  SC 1.3: Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof  Posílení vybavení a stavební úpravy stanic. Modernizace vzdělávacích a výcvikových středisek

6 IROP: PRIORITNÍ OSA 2: ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO OBYVATELE REGIONŮ  2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi  Deinstitucionalizace sociálních služeb  Terénní sociální služby  Komunitní centra (víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci těchto jednotlivců a komunity jako celku)  Sociální bydlení  2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání  2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví  deinstitucionalizace psychiatrické péče  2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení  Zkapacitnění mateřských škol (klíčové kompetence)  Stavební úpravy základních škol  Celoživotní vzdělávání, neformální vzdělávání  2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení (pro bytové domy)

7 IROP: PRIORITNÍ OSA 3: DOBRÁ SPRÁVA ÚZEMÍ A ZEFEKTIVNĚNÍ VEŘEJNÝCH INSTITUCÍ  3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví  Národní kulturní památky, památky UNESCO, velké státní nebo krajské knihovny  3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT  eGovernment  Kybernetická bezpečnost  3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje  Územní plány  Regulační plány  Územní studie

8 IROP: PRIORITNÍ OSA 4: KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ  SC 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu  SC 4.2: Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS PRIORITNÍ OSA 5: TECHNICKÁ POMOC  SC 5.1: Zajištění kvalitního řízení a implementace programu

9 OP ŽP: PRIORITNÍ OSA 1: ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY VODY A SNIŽOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ  SC 1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod  Kanalizace  SC. 1.2 Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství  Vodovod  SC 1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu  SC 1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření

10 OP ŽP: PRIORITNÍ OSA 2: ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ V LIDSKÝCH SÍDLECH  SC 2.1: Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek  SC 2.2: Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek  SC 2.3: Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů PRIORITNÍ OSA 3: ODPADY A MATERIÁLOVÉ TOKY, EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE A RIZIKA  SC 3.1:Prevence vzniku odpadů  SC 3.2: Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů  SC 3.3: Rekultivovat staré skládky  SC 3.4: Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže  SC 3.5: Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení

11 OP ŽP: PRIORITNÍ OSA 4: OCHRANA A PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU  SC 4.1: Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území  SC 4.2: Posílit biodiverzitu  Invazní druhy - křídlatka a bolševník  SC 4.3: Posílit přirozené funkce krajiny  Výsadba lesů  SC 4.4: Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech OP ŽP: PRIORITNÍ OSA 5: ENERGETICKÉ ÚSPORY  5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie  5.2: Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov PRIORITNÍ OSA 6: TECHNICKÁ POMOC  6.1: Zajistit řádné a efektivní řízení a administraci  6.2: Zajistit informovanost, publicitu a absorpční kapacitu

12

13

14 OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST  Prioritní osa 1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“,  Prioritní osa 2 „Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků“  Prioritní osa 3 „Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin“  Prioritní osa 4 „Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií“  Prioritní osa 5 „Technická pomoc“.

15 OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST  Specifický cíl 1.1.1: Zvýšit zaměstnanost podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných  Specifický cíl 1.1.2: Zvýšit zaměstnanost podpořených mladých osob prostřednictvím programu Záruky pro mládež  Specifický cíl 1.2.1: Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce  Specifický cíl 1.3.1: Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce  Specifický cíl 1.3.2: Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků  Specifický cíl 1.4.1: Zvýšit kapacitu, komplexnost a kvalitu služeb poskytovaných institucemi veřejných služeb zaměstnanosti  Specifický cíl 1.4.2: Zvýšit kvalitu systému dalšího vzdělávání  Specifický cíl 1.5.1: Zvýšit zaměstnanost podpořených mladých lidí, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě v regionu NUTS II Severozápad  Specifický cíl 2.1.1: Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce

16 OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST  Specifický cíl 2.1.2: Rozvoj sektoru sociální ekonomiky  Specifický cíl 2.2.1: Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování  Specifický cíl 2.2.2: Zvýšit dostupnost a efektivitu zdravotních služeb a umožnit přesun těžiště psychiatrické péče do komunity  Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech  Specifický cíl 3.1.1: Zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ  Specifický cíl 4.1.1: Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže  Specifický cíl 4.1.2: Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona  Specifický cíl 5.1.1: Zajistit řádnou implementaci OPZ prostřednictvím poskytnutí spolehlivých a efektivních služeb pro řízení a administraci programu

17 OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ  Prioritní osa 1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum  Prioritní osa 2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj  Prioritní osa 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání  Prioritní osa 4: Technická pomoc

18 OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA  Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu  Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu  Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T (transevropská dopravní síť)

19

20 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA  1.1.1 Vzdělávací akce  1.2.1 Informační akce  2.1.1 Poradenství  4.1.1 Investice do zemědělských podniků  4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů  4.3.1 Pozemkové úpravy  4.3.2 Lesnická infrastruktura  6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců  6.4.1 Investice do nezemědělských činností  6.4.2 Podpora agroturistiky  6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů  8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů  8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích  8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách  8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi

21 Program rozvoje venkova  8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin  8.5.2 Neproduktivní investice v lesích  8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin  8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství  8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven  10.1.1 Integrovaná produkce ovoce  10.1.2 Integrovaná produkce révy vinné  10.1.3 Integrovaná produkce zeleniny  10.1.4 Ošetřování travních porostů  10.1.5 Zatravňování orné půdy  10.1.6 Biopásy  10.1.7 Ochrana čejky chocholaté  10.1.8 Zatravňování drah soustředěného odtoku  11.2. Zachování postupů ekologického zemědělství.  12.1 Kompenzační platby pro zemědělské oblasti Natura 2000  13.1 Kompenzační platby v horských oblastech

22 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA  13.2 Kompenzační platby v oblastech, které čelí značným přírodním omezením  13.3 Kompenzační platby v oblastech, které čelí specifickým omezením  14.1.1 Zvýšení lehacího prostoru v chovu dojnic  14.1.2 Zlepšení stájového prostředí v chovu mléčného skotu  14.1.3 Výběhy/přístup k pastvě pro suchostojné krávy  14.1.4 Zajištění zlepšení péče v zimovišti s přístupem do výběhů pro masný skot  14.1.5 Zlepšení životních podmínek pro prasničky a prasnice  14.1.6 Zvětšení plochy pro selata  14.1.7 Zajištění nezaroštované plochy u selat  15.1.1 Zachování porostního typu hospodářského souboru  15.2.1 Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin  16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP  16.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií  16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů  16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů

23 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA  16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech  19.2 Podpora provádění operací v rámci místní rozvojové strategie  19.3 Příprava a provádění činností spolupráce místních akčních skupin

24

25  Slouží k provázanějšímu rozvoji městských i venkovských regionů.  Integrovaný přístup = věcná (provázané tematické/sektorové intervence), územní (realizace intervencí ve spojitém území) a časová (sladění návazností intervencí) provázanost intervencí realizovaných na základě integrované strategie rozvoje území.  ČR má pro období EU 2014–2020 tři integrované nástroje: Integrované územní investice (ITI) Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)  Způsob jejich užití je zakotven v Metodickém pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020 (MPIN) (schválen usnesením vlády ČR č. 682 ze dne 27. srpna 2014, resp. verze 2 z vydané 10. listopadu 2015). 25 INTEGROVANÉ NÁSTROJE

26 ÚZEMNÍ DIMENZE  Zakotvena v jednotlivých operačních programech, které se promítají do Národního dokumentu k územní dimenzi (NDÚD)  Dohoda o partnerství: „Je chápána jako možnost koncentrovat prostředky z programů ESI fondů ve specifických typech území podporující jednak konkurenceschopnost (v závislosti na rozvojový potenciál) ČR a také zohledňující požadavek na vyrovnávání územních disparit (ve vztahu k vnitřní diferenciaci území a koncentraci problémů ekonomického, sociálního či environmentálního charakteru). Územní zaměření intervencí v programech financovaných z ESI fondů bude respektovat specifická hlediska.“

27 ÚZEMNÍ DIMENZE

28 REGIONÁLNÍ A NÁRODNÍ STÁLÁ KONFERENCE  Pro lepší indentifikaci potřeb území a zajištění propojenosti s řídícími orgány (ŘO) byly vytvořeny komunikační platformy s názvem Regionální stálá konference (RSK) a Národní stálá konference (NSK)

29

30 INTEGROVANÉ NÁSTROJE ALOKACE

31 ÚZEMNÍ DIMENZE PRO ROZVOJ MĚST A JEJICH ZÁZEMÍ (ITI+IPRÚ)  OP Doprava: veřejná doprava (SC 1.4), telematika, bezpečnost dopravy (SC 2.3)  OP VVV: SC 1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5 (viz dokument OP VVV a Národní dokument k územní dimenzi)  OP PIK: 1.1; 1.2; 2.1; 4.2; 2.2; 2.3; 2.4; 3.5. (viz dokument OP PIK a Národní dokument k územní dimenzi)  IROP: silnice II. a III. třídy (SC 1.1), cyklostezky za prací (SC 1.2), sociální služby (SC 2.1), sociální podnikání (SC 2.2), vzdělávání a celoživotní učení (SC 2.4), kulturní památky (SC 3.1)  OP ŽP: teoreticky hodně ale žalostná alokace (viz Národní dokument k územní dimenzi a dokument OP ŽP)  OP ZAM: 1.1.1; 2.1.1 (viz dokument OP Zaměstnanost a Národní dokument k územní dimenzi)

32 ÚZEMNÍ DIMENZE PRO ROZVOJ VENKOVA (CLLD)  IROP 4.1 (1.2; 1.3; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 3.1; 3.3) (viz dokument IROP a Národní dokument k územní dimenzi)  OPZ 2.3.1 (viz dokument OP Zaměstnanost)  OP ŽP (4.2; 4.3) (výsadba lesů, likvidace bolševníku a křídlatky)  PRV (19) (viz operace 19.2.1 19.3.1 v dokumentu PRV, články odkazují na články Nařízení Evropského parlamentu a rady č. 1305/2013)

33  Vymezení území – stanoví nositelé nástroje (nositelé IN).  Zpracování integrované strategie, v níž je zakotven způsob uplatnění nástroje.  Hodnocení a schválení integrované strategie MMR a řídícími orgány (ŘO) operačních programů.  Realizace projektových výzev (výzvu schválí ŘO, nositel IN vybírá projekty, kontroluje realizaci).  Podávání zpráv o plnění integrované strategie. 33 POSTUP UPLATNĚNÍ INTEGROVANÉHO NÁSTROJE

34 VYMEZENÍ ÚZEMÍ  Velká část MAS fungovala již v minulém programovém období (LEADER), připojeni obcí, vznik nových MAS  ITI a IPRÚ využili pro vymezení vlastní metodiky

35 35 ÚZEMNÍ POKRYTÍ MAS

36 36 ÚZEMÍ ITI A IPRÚ

37 INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE (ITI)  Metropolitní oblasti celostátního významu (území s koncentrací více než 300 000 obyvatel): Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Ústí nad Labem, Olomouc, Hradubice.  Hlavními tématy řešenými v rámci nástroje ITI jsou:  Doprava  Trh práce  Propojení výzkumných kapacit a aplikace jejich výstupů do praxe  Inovace a podnikání  Oblast životního prostředí včetně technické infrastruktury  Veřejné služby (sociální, zdravotní a vzdělávací)

38 VYMEZENÍ PRAŽSKÉ METROPOLITNÍ OBLASTI  Užití dat od operátorů  Dojížďka do zaměstnání a do škol  Rezidenční suburbanizace (počet přistěhovalých, počet dokončených bytů, počet obyvatel)  Rešerše teoretických a metodických přístupů k vymezení pražské metropolitní oblasti  Omezení na SO ORP

39 VYMEZENÍ BRNĚNSKÉ METROPOLITNÍ OBLASTI  Pracovní vazby  Vyjížďka za prací do Brna  Časová dostupnost Brna veřejnou hromadnou dopravou  Počet spojů veřejné hromadné dopravy do Brna  Časová dostupnost Brna individuální automobilovou dopravou  Podíl dětí ve věku 6–14 let vyjíždějících do ZŠ v Brně  Počet významných proudů dojížďky do škol (mimo základních)

40 Ostravská metropolitní oblast  Na základě expertního posouzení (dojížďka do zaměstnání, studium vybraných strategických dokumentů, syntetický ukazatel vzdělanosti, podíl zaměstnaných v high-tech průmyslu a high-tech službách) byla metropolitní oblast vymezená jako devítijádrová (Ostrava, Karviná, Havířov, Opava, Frýdek- Místek, Třinec, Kopřivnice, Nový Jičín, Příbor)  Denní pracovní migranti  Nespojité území uměle spojeno

41 PLZEŇSKÁ METROPOLITNÍ OBLAST  Byla zváženo 8 demografických, 3 ekonomické, 5 územně technických a 3 ukazatele dopravní struktury  Expertně zváženy hlavní charakteristiky, problémy a vazby v území

42 ÚSTECKO-CHOMUTOVSKÁ AGLOMERACE  Hustota zalidnění a zóna rezidenční suburbanizace (intenzita bytové výstavby a podíl migrantů)  Povrchové doly, významné průmyslové podniky, páteřní dopravní vztahy

43 OLOMOUCKÁ AGLOMERACE  Tříjádrová aglomerace (Prostejov, Přerov)  Dojížďka pracujících  Časová dostupnost osobním automobilem  Vzdělanostní struktura obyvatelstva  Analýza zaměstnanosti v high-tech sektorech

44 HRADUBICKÁ AGLOMERACE  Vyjížďka do zaměstnání a do škol  Administrativní hranice okresů

45 INTEGROVANÉ PLÁNY ROZVOJE ÚZEMÉ (IPRÚ)  Nástroj pro udržitelný rozvoj regionálních pólů růstu (aglomerace 100 000 a více)  České Budějovice, Jihlava, Karlovy Vary, Mladá Boleslav, Zlín, Liberec-Jablonec nad Nisou  Krajská města + Mladá Boleslav  Témata rozvoje:  Veřejné služby (hlavně sociální)  Vzdělávání a trh práce  Dopravní obslužnost

46 VYMEZENÍ ČESKOBUDĚJOVICKÉ AGLOMERACE  Správní obvod obce s rozšířenou působností České Budějovice

47 JIHLAVSKÁ AGLOMERACE  Pracovní vztahy  Podíl ekonomicky aktivních vyjíždějících za prací do Jihlavy  Časová dostupnost Jihlavy veřejnou hromadnou dopravou  Počet spojů veřejné hromadné dopravy do Jihlavy  Časová dostupnost Jihlavy individuální automobilovou dopravou  Podíl dětí ve věku 6–14 let vyjíždějících do ZŠ v Jihlavě  Počet významných proudů dojížďky do škol

48 KARLOVARSKÁ AGLOMERACE  25 sociodemografických a ekonomických charakteristik, které byly srovnány s dojížďkou do zaměstnání  Složitě vymezené území bylo uměle oříznuto na základě dokumentů Politika územního rozvoje z roku 2008 a Zásadám územního rozvoje Karlovarského kraje 2010.  Bez vysvětlení podloženého daty nebo informacemi přidán Nejdek

49 MLADOBOLESLAVSKÁ AGLOMERACE  Sousední obce a obce ležící na silnici č. I/16 + obec Rokytec  Bez bližšího vysvětlení

50 Zlínská aglomerace  Vymezení na základě problémových a rozvojových oblastí

51 LIBERECKO-JABLONECKÁ AGLOMERACE  16 dílčích demografických, ekonomickcýh a územně technickcýh ukazetelů  Intenzita osobní a nákladní dopravy  Dojížďka do zaměstnání a škol  Síť integrovaného dopravního systému

52 52 Struktura strategie ITI/IPRÚ Popis území a zdůvodnění jeho výběru Socio-ekonomická analýza Analýza stakeholderů Analýza problémů a potřeb SWOT analýza Analytická část Stanovení vize, strategických cílů, specifických cílů a opatření Koincidenční matice Vazba na horizontální témata Vazba na strategické dokumenty Strategická část Popis řízení včetně řídící a realizační struktury a komunikace nositele IN Popis realizace partnerné spolupráce Monitorování a hodnocení plnění strategie Implementační část Finanční plán a indikátory SEA hodnocení Mapa území Analýza rizik Seznam obcí aglomerace Doklad o schválení strategie zastupitelstvem nositele Vzor Statutu a Jednacího řádu ŘV Vzor Statutu a Jednacího řádu PS ŘV Čestné prohlášení Přílohy

53 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ - CLLD  Nástroj určený pro venkovská území, město nesmí mít více než 25 000 obyvatel, území musí mít 10 000– 100 000 obyvatel  Realizován přes tzv. Místní akční skupiny  Partnerství veřejného, neziskového a podnikatelského sektoru

54 PRINCIPY METODY CLLD  Teritoriální přístup  Přístup zespodu nahoru  Místní veřejno-soukromá partnerství  Inovativní přístup  Integrovaný a multisektorový přístup  Decentralizovaná administrace  Síťování  Spolupráce

55 TÉMATA PRO MAS FINANCOVANÁ PŘES CLLD  Podpora rozvoje lokalni ekonomiky, ktera zahrnuje zejmena investice do zemědělstvi a lesnictvi, podporu nezemědělskych mikropodniků a malych podniků a socialniho podnikani.  Řešeni problemu nezaměstnanosti a socialniho začleňovani, kde ma MAS usilovat o zvyšeni zapojeni lokalnich akterů do řešeni těchto temat, budovani komunitnich center.  Realizace opatřeni na zvyšeni podilu udržitelnych forem dopravy, zejmena cyklodopravy do škol a do zaměstnani.  Komplexni řešeni zvyšeni bezpečnosti dopravy.  Deinstitucionalizace peče o zdravi formou terennich socialnich služeb, budovani center duševniho zdravi.  Zvyšeni kvality a dostupnosti vzdělavani a celoživotniho učeni v oblasti kličovych kompetenci (přirodovědne a technicke obory).  Zefektivněni prezentace a posileni ochrany a rozvoje kulturniho dědictvi.  Možnost pořizovani a uplatňovani dokumentů uzemniho rozvoje.  Realizace pozemkovych uprav.  U vybranych MAS, na jejichž uzemi se rozkladaji chraněna uzemi, odstraněni nepůvodnich druhů (křidlatka a bolševnik) a vysadba dřevin.

56 56 Struktura strategie CLLD území MAS Popis území a zdůvodnění jeho výběru Socioekonomická analýza SWOT analýza Analýza problémů a potřeb Analytická část Stanovení vize, strategických cílů, specifických cílů a opatření Popis integrovaných a inovativních rysů strategie a hierarchie cílů, včetně jasných a měřitelných cílů pro výstupy a výsledky Vazba na strategické dokumenty Akční plán obsahující popis programových rámců Vazba na horizontální témata Strategická část Popis řízení včetně řídící a realizační struktury MAS Popis administrativních postupů pro vyhlašování výzev MAS, hodnocení a výběr projektů s uvedením plánované personální kapacity Popis animačních aktivit Popis spolupráce mezi MAS na národní a mezinárodní úrovni a přeshraniční spolupráce Popis zvláštních opatření pro hodnocení Implementační část Finanční plán a indikátory pro programované rámce Mapa území a seznam obcí Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie Analýza rizik Čestné prohlášení Přílohy

57 ÚKOLY MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPINY  prezentování SCLLD Regionální stálé konferenci, včetně jejích aktualizací;  zvyšování způsobilosti místních aktérů pro vypracovávání a provádění projektů, včetně jejich schopností v oblasti projektového řízení;  vypracování nediskriminačního a transparentního výběrového řízení a objektivních preferenčních kritérií pro výběr projektů, jež brání střetu zájmů a jejich předložení ke schválení řídícímu orgánu příslušného operačního programu (v případě PRV schvaluje tato kritéria pouze SZIF), a dále zajištění, aby nejméně 50 % hlasů při rozhodování o výběru projektů měli partneři, kteří nezastupují veřejný sektor; výběr projektů musí probíhat na základě písemného postupu;  při výběru projektů zajišťování jejich souladu se strategií komunitně vedeného místního rozvoje tím, že stanoví jejich pořadí podle přínosu těchto projektů k plnění záměrů a cílů strategií,  příprava a zveřejňování výzev na úrovni MAS (tzv. “výzev MAS“) k podávání žádostí o podporu včetně vymezení kritérií výběru,  přijímání a hodnocení (formálních náležitostí, přijatelnosti a věcné hodnocení) žádostí o podporu;  výběr projektů k realizaci a stanovení výše podpory;  zajištění administrace SCLLD a projektů vybraných k realizaci v rámci jednotlivých programů;  sledování plnění SCLLD;  sledování podporovaných projektů (evaluace);  vykonávání zvláštních hodnotících činností souvisejících s touto strategií (monitoring, evaluace). Pro zajištění tohoto úkolu bude mít nositel CLLD přístup do MS2014+ včetně možnosti tvorby sestavy projektů realizovaných v rámci své SCLLD.  realizace animačních aktivit směřujících k naplňování SCLLD, s cílem usnadnit výměnu informací mezi zúčastněnými stranami,  propagace SCLLD, informování o SCLLD,  usnadňování výměny informací mezi místními aktéry a koordinace aktivit místních aktérů směřujících k naplňování SCLLD,  podporování potenciálních příjemců v rozvíjení projektových záměrů a přípravě žádostí směřujících k naplňování SCLLD.

58 POSTUPY PRO VYHLAŠOVÁNÍ VÝZEV A ADMINISTRACI PROJEKTŮ  ŘO vyhlásí průběžnou výzvu na předkládání žádostí o podporu v rámci CLLD, ve které může stanovit určité společné prvky výzev MAS, postupů a hodnotících kritérií (principy pro tvorbu hodnoticích kritérií, případně vylučovací kritéria zajišťující soulad s programem).  MAS připraví výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci své SCLLD a předloží ji ke schválení ŘO (respektive platební agentuře Státního zemědělského intervenčního fondu (dále také „SZIF“) v případě PRV) prostřednictvím portálu CSSF14 monitorovacího systému MS2014+ (resp. Informačního systému SZIF (dále také „IS SZIF“) v případě PRV). ŘO, resp. platební agentura SZIF si stanoví rozsah údajů výzvy MAS, které podléhají schválení s ohledem na zajištění řádné a transparentní administrace integrovaných projektů SCLLD. V rámci výzvy MAS je uveden přesný popis způsobu výběru projektů a v případě PRV je také vymezena alokace na jednotlivé Fiche SCLLD vyhlášené výzvy MAS. Výzva rovněž obsahuje kritéria pro hodnocení a výběr projektů stanovená s důrazem na soulad projektu s SCLLD a příslušným programem a v souladu s principy pro určení preferenčních kritérií MAS uvedenými ve schválené SCLLD.  ŘO má právo ve výzvě ŘO stanovit některá kritéria pro hodnocení a výběr projektů jako povinná, dále může stanovit kritéria doporučující.  MAS vyhlásí výzvu MAS na předkládání žádostí o podporu v rámci specifické výzvy ŘO. MAS výzvu vyhlašuje prostřednictvím MS2014+ (v případě PRV prostřednictvím IS SZIF), MAS je zároveň výzvu povinna zveřejnit a to minimálně na internetových stránkách MAS. Okamžikem vyhlášení výzvy MAS se rozumí její zveřejnění na internetových stránkách MAS. (Poznámka: Žádosti o podporu jsou vkládány prostřednictvím MS2014+, v případě PRV prostřednictvím IS SZIF).  Příjem projektů Kanceláří MAS, ke každému projektu bude uvedeno registrační číslo.  MAS provádí základní kontrolu administrativní správnosti povinných částí podaných žádostí (kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti). MAS kontroluje projekty co do souladu s vyhlášenou výzvou MAS.  MAS provede hodnocení naplnění výběrových kritérií a přijatelnosti podaných projektů. Hodnocení bude mít podobu bodového hodnocení na základě kterého MAS stanoví pořadí projektů, podle pořadí budou vyznačeny projekty navržené ke schválení a projekty náhradní. Body budou uděleny podle přínosu projektů k plnění záměrů a cílů SCLLD za každý specifický cíl SCLLD zvlášť.

59 POSTUPY PRO VYHLAŠOVÁNÍ VÝZEV A ADMINISTRACI PROJEKTŮ  Na základě bodového hodnocení MAS stanoví pořadí projektů podle přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů strategií za každý specifický cíl SCLLD zvlášť.  MAS provede výběr projektů - výše jejich podpory nesmí překročit maximální procentuální výši podpory projektů stanovenou na výzvě ŘO, výši podpory projektu může snížit na úrovni výzvy MAS.  Výběr bude provádět jiný orgán (výběrová komise), než hodnocení míry naplnění výběrových kritérií, proto je tento krok uváděn zvlášť. Navíc mohou nastat nestandardní situace, které musí řešit nejvyšší orgán MAS.  MAS postoupí vybrané projekty ŘO (respektive platební agentuře SZIF v případě PRV) k závěrečnému ověření jejich způsobilosti před schválením.  ŘO (respektive platební agentura SZIF v případě PRV) provádí kontrolu způsobilosti projektů a ověření administrativní kontroly.  ŘO (respektive platební agentura SZIF v případě PRV) schválí způsobilé projekty, v pořadí a ve výši podpory schválené MAS k realizaci (ŘO/platební SZIF může schválenou výši podpory snížit, pokud o to požádá žadatel, nebo nebudou požadované výdaje způsobilé v plné výši). Není dotčena pravomoc ŘO provést kontrolu procesních postupů MAS. ŘO nezasahuje do pořadí projektů, jen v případě zjištění nesrovnalostí či porušení postupů.  Je vydán právní akt o poskytnutí/převodu podpory ze strany ŘO programu, platební agentury SZIF v případě PRV, nebo oprávněného zprostředkujícího subjektu.  Projekty budou vyvěšeny na webové stránce MAS  Klíčové projekty MAS jsou administrovány v souladu s postupem pro administraci klíčových projektů MAS popsaným v implementační části SCLLD a rovněž v souladu s pravidly stanovenými v řídicí dokumentaci příslušného programu. MAS musí zajistit dodržení transparentních a nediskriminačních postupů hodnocení a výběru projektů.  Kritéria a postupy, podle kterých výběrová komise hodnotí předložené žádosti, stanovuje programový výbor MAS.

60 DOPORUČENÍ KE ZLEPŠENÍ UPLATNĚNÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ  Plán rozvoje aglomerace v návaznosti na strategii ITI/IPRÚ (doplnění Strategie ITI/IPRÚ)  Akční plán SCLLD pro vlastní zdroje z území MAS  Plán společných aktivit svazku obcí ve vazbě na SCLLD

61

62 62 TEST

63 63 1.Vyjmenuj alespoň pět operační programů. 2.Jaký operační program má vyčleněnu nejvyšší celkovou alokaci? 3.Jaké invazní druhy budou moct Místní akční skupiny posekat? 4.Vyjmenuj tři integrované nástroje, celý název včetně zkratky. 5.Co znamená MPIN a NDÚD? 6.Která aglomerace je vymezena pouze na základě administrativní hranice správního obvodu obce s rozšířenou působností? 7.Kolik nejvíce obyvatel může mít město, aby mohlo být součástí Místní akční skupiny. 8.Která aglomerace (mimo jiné) využila pro své vymezení data od mobilních operátorů? 9.Navrhni vylepšení integrovaných nástrojů pro nové programové období. 10.Co je dle tvého názoru největší výzvou pro MAS a aglomerace ITI/IPRÚ do budoucna?


Stáhnout ppt "Regionální rozvoj a praxe Integrované nástroje rozvoje území Ing. Zdeněk Šilhan Regionální rozvoj a praxe Přednáška č. 4.0 Přírodovědecká fakulta Univerzity."

Podobné prezentace


Reklamy Google