Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013 - možnost financování aktivit vysokých škol Ostrava, 25. 5. 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013 - možnost financování aktivit vysokých škol Ostrava, 25. 5. 2012."— Transkript prezentace:

1 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013 - možnost financování aktivit vysokých škol Ostrava, 25. 5. 2012

2 Vysvětlivky Benefit7 = webová aplikace pro žadatele CRR = Centrum pro regionální rozvoj ERDF = Evropský fond pro regionální rozvoj EŘV = Euroregionální řídící výbor FM = Fond mikroprojektů JTS = Společný technický sekretariát (Olomouc) KÚ = Krajský úřad MV = Monitorovací výbor OPPS ČR-PR = Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika

3 Základní struktura OPPS ČR-PR 4 prioritní osy 9 oblastí podpory, z nichž: oblasti podpory 1.1 – 1.3, 2.1 – 2.3, 3.1 – 3.2  „velké“ projekty s dotací vyšší než 30 000 EUR oblast podpory 3.3 (Fond mikroprojektů)  „mikroprojekty“ s dotací 2 000 - 30 000 EUR

4 Možnosti financování aktivit vysokých škol Vhodné oblasti podpory: oblast podpory 2.1: Rozvoj podnikatelského prostředí  „velký“ projekt oblast podpory 2.3: Podpora spolupráce v oblasti vzdělávání  „velký“ projekt oblast podpory 3.1: Územní spolupráce veřejných institucí  „velký“ projekt oblast podpory 3.3: Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia  „mikroprojekt“

5 Základní rozdíly mezi mikroprojektem a velkým projektem (1) MIKROPROJEKTVELKÝ PROJEKT Minimální výše dotace EU 2 000 EUR30 001 EUR Maximální výše dotace EU 30 000 EURnení určeno Maximální míra dotace EU 85 % Maximální míra dotace z rozpočtu ČR 0 %5 % Maximální celkové náklady projektu 60 000 EURnení určeno Výdaje na přípravu (do výše 5 %) ano, ale pouze u dotace nad 10 000 EUR ano

6 Základní rozdíly mezi mikroprojektem a velkým projektem (2) MIKROPROJEKTVELKÝ PROJEKT Tématické zaměřenínapříč všemi oblastmi podpory dle příslušné oblasti podpory Podoba a jazyková verze žádosti Benefit7 pro FM – v jazyce žadatele Benefit7–v jazyce obou partnerů (CZ i PL) Povinná dohoda o spolupráci na projektu neano Povinný princip vedoucího partnera neano 4 kritéria přeshraniční spolupráce neano Konzultace žádostípříslušný euroregionJTS / příslušný regionální subjekt (KÚ)

7 Základní rozdíly mezi mikroprojektem a velkým projektem (3) MIKROPROJEKTVELKÝ PROJEKT Příjem žádostípříslušný euroregionJTS / příslušná pobočka CRR Schvalování žádostípříslušný Euroregionální řídící výbor (EŘV) Monitorovací výbor Smluvní vztah na projektsmlouva s příslušným euroregionem Rozhodnutí MMR Kontrola realizacepříslušný euroregionpříslušná pobočka CRR Průběžné zprávyneano Průběžné platbyneano

8 Oblast podpory 3.3: Fond mikroprojektů Hlavní specifikum Fondu mikroprojektů: správa Fondu delegována na úroveň euroregionů (ER Nisa, Glacensis, Praděd, Silesia, Těšínské Slezsko, Beskydy)           konzultace, registrace, hodnocení, schvalování, uzavírání smluv, kontroly v průběhu realizace, kontroly vyúčtování, platby… provádějí euroregiony Územní příslušnost se řídí podle sídla žadatele, nikoli podle místa realizace projektu. Euroregion Silesia spravuje Fond mikroprojektů na území: CZ: okresy Opava, Ostrava, Nový Jičín PL: powiat głubczycki, raciborski, rybnicki, wodzisławski (bez gminy Godów), města Rybnik a Żory

9 Finanční prostředky FM v ER Silesia – počáteční alokace Euroregion Silesia Alokace z ERDF (v EUR) z toho na mikroprojekty (v EUR) z toho na administraci (v EUR) CZ3 063 0002 603 550459 450 PL3 900 0003 315 000585 000 Celkem6 963 0005 918 5501 044 450

10 Finanční prostředky FM v ER Silesia – stav k 30.4.2012 CZPLCelkem Počet předložených projektů156250406 Počet zaregistrovaných projektů140240380 Počet schválených projektů118198316 Schválená výše dotace z ERDF (v EUR) 1 807 4352 811 7644 619 199 Schválená výše dotace z celkové alokace na mikroprojekty (v %) 69,4284,8278,05 Zůstatek z celkové alokace na mikroprojekty – bez úspor (v EUR) 796 115503 2361 299 351 Zůstatek z celkové alokace na mikroprojekty – bez úspor (v %) 30,5815,1821,95

11 Aktuální termíny FM V ER Silesia Příjem projektů pro 10. zasedání EŘV: do 11.6.2012 10. zasedání EŘV: 13.9.2012 ------------------------------------------------------------------------- Příjem projektů pro 11. zasedání EŘV:do 19.11.2012 11. zasedání EŘV: 21.2.2013 ------------------------------------------------------------------------- Příjem projektů pro 12. zasedání EŘV: 3/2013 (?) 12. zasedání EŘV: 6/2013 (?) -------------------------------------------------------------------------....

12 Typy mikroprojektů, místo realizace a dopad Typy mikroprojektů – Neinvestiční a menší investiční projekty přeshraničního charakteru v oblasti životního prostředí, vzdělávání, ICT apod. – Každý český žadatel musí svůj projekt připravit a realizovat ve spolupráci s polským partnerem – veřejnoprávním či neziskovým subjektem z území Slezského, Opolského nebo Dolnoslezského vojvodství. – Podle „účasti“ přeshraničního partnera v projektu jsou rozlišovány 2 typy mikroprojektů: společné – o dotaci žádají oba partneři (bez ohledu na příslušnost k určitému euroregionu) samostatně realizované – o dotaci žádá jen jeden z partnerů Místo realizace a dopad projektu – Projekt může být realizován na celém území České republiky a Polska, vždy však musí mít jasný přínos pro území podporované Operačním programem přeshraniční spolupráce ČR - PR 2007-2013.

13 Dokumentace Fondu mikroprojektů v ER Silesia Směrnice pro žadatele s přílohami (verze 3) Webová aplikace Benefit7 pro Fond mikroprojektů Euroregionu Silesia (= „formulář“ žádosti) Příručka používání aplikace BENEFIT7 pro FM Příručka pro konečné uživatele s přílohami (verze 4) Jednací řád Euroregionálního řídícího výboru ---------------------------------------------------------------------- kompletní dokumentace je k dispozici na: http://www.euroregion-silesia.cz aplikace Benefit7 je k dispozici na: http://www.eu-zadost.czwww.eu-zadost.cz

14 Příklad mikroprojektu VŠ (1) Název projektu: Aplikační software pro podporu rozhodování v malých firmách česko-polského příhraničí CZ partner: VŠB-TU Ostrava PL partner: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Schválená dotace pro CZ partnera: 25 886 EUR Typ projektu: samostatně realizovaný Cíl projektu: Cílem projektu je zvýšení kvality řízení v malých firmách, institucích a organizacích vymezeného česko-polského příhraničí na základě zmapování informovanosti o možnostech využití aplikací pro podporu rozhodování (Business Intelligence) a následného doporučení programových aplikací vhodných pro daný typ subjektu. Aktivity projektu: Průzkum, 2 workshopy, 1 konference, webový portál, výměnné pobyty, publikace, propagace výsledků projektu na 2 mezinárodních konferencích.

15 Příklad mikroprojektu VŠ (2) Název projektu: Osoba se zdravotním postižením mým sousedem. CZ partner: Slezská univerzita v Opavě PL partner: Uniwersytet Ślaski w Katowicach Schválená dotace pro CZ partnera: 14 421 EUR Typ projektu: společný Cíl projektu: Cílem projektu je vybudování sociálního kapitálu pro osoby s fyzickým postižením formou neinstitucionální podpory s územním dopadem na regiony Karvinska a Cieszyńska Aktivity projektu: 2 výzkumy, 2 workshopy, Den důstojnosti, webové stránky, publikace.

16 Oblast podpory 2.1: Rozvoj podnikatelského prostředí Aktivity oblasti podpory (vybrané): – Podpora vzniku a rozvoje technologických a inovačních center, podpora vědeckotechnických parků a přeshraničních podnikatelských inkubátorů, podpora přeshraničních projektů spojujících oblast výzkumu a podnikatelské aktivity – Podpora, vytváření, rozvoj a propagace sítě spolupráce mezi hospodářskou sférou a výzkumnými a vývojovými institucemi (vědeckými institucemi, univerzitami), spolupráce v oblasti transferu nových technologií podporujících MSP, podpora rozvoje inovačních klastrů – Poradenské služby a školení pro podnikatele: spolupráce v oblasti poradenství při zakládání podniků, zajišťování dostupnosti poradenských služeb pro stávající firmy, také v oblasti marketingu, propagace atd. – Rozvoj informačních a komunikačních systémů pro podporu podnikání (např. dostupnost kapacitního připojení k internetu, speciální softwarové aplikace) – Aktivity v oblasti potírání diskriminace a předcházení sociálnímu vyloučení Disponibilní prostředky: 2 158 564 EUR

17 Oblast podpory 2.3: Podpora spolupráce v oblasti vzdělávání Aktivity oblasti podpory (vybrané): – Podpora spolupráce v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení (včetně zlepšování jazykových znalostí, zvyšování kvalifikací a dovedností a odborných kompetencí) – Zvyšování odborné kvalifikace v souladu s požadavky trhu práce – Organizace kurzů zaměřených na získávání, zvyšování odborných kvalifikací a dovedností, jazykových znalostí, včetně přípravy na zaměstnání a celoživotní učení – Podpora zpracování společných česko-polských studijních programů – Výměna zkušeností v oblasti vytváření vzdělávacích programů – Podpora využívání a uplatňování ICT, včetně specializovaných aplikací, pro realizaci výše uvedených aktivit Disponibilní prostředky: 1 468 545 EUR

18 Příklady schválených projektů VŠB-TU v oblasti podpory 2.3 Název projektu: Přeshraniční spolupráce v oblasti vzdělávání technických oborů na platformě Formule Student Název PL partnera: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Schválená dotace z ERDF: 607 049 EUR    Název projektu: Spolupráce mezi VŠB-TU Ostrava a Politechnikou Opolskou ve vzdělávání v oblasti automatizace, elektrotechniky a informatiky Název PL partnera: Politechnika Opolska Schválená dotace z ERDF: 302 600 EUR    Název projektu: Výměna zkušeností mezi Technickou univerzitou v Ostravě a Politechnikou Opolskou při optimalizaci vzdělávacích programů Název PL partnera: Politechnika Opolska Schválená dotace z ERDF: 209 050 EUR

19 Oblast podpory 3.1: Územní spolupráce veřejných institucí Aktivity oblasti podpory (vybrané): – Zpracování analýz, studií, strategií, programů atd. v rámci socioekonomického rozvoje příhraniční oblasti – Přeshraniční spolupráce škol, výměna studentů, žáků a vědeckých a pedagogických pracovníků Upozornění: Již nebudou financovány doprovodné infrastrukturní aktivity Disponibilní prostředky: 157 570 EUR

20 Aktuální termín pro příjem „velkých“ projektů do 17. září 2012

21 Budoucnost podpory přeshraniční spolupráce ze strany EU (1) Evropská územní spolupráce (EÚS) = významná součást regionální politiky EU je zaměřena na posílení: – přeshraniční spolupráce (směr A – 73,86 %) – nadnárodní spolupráce (směr B – 20,95 %) – meziregionální spolupráce (směr C – 5,19 %) EÚS v období 2007-2013: Cíl 3 EÚS v období 2014-2020: Cíl 2

22 Budoucnost podpory přeshraniční spolupráce ze strany EU (2) v období 2007-2013 v České republice celkem 5 OPPS: – OPPS Česká republika – Polská republika – OPPS Česká republika – Slovenská republika – OPPS Česká republika – Rakousko – OPPS Česká republika – Bavorsko – OPPS Česká republika – Sasko v období 2014-2020 beze změn  nepočítá se s třístrannými programy

23 Budoucnost podpory přeshraniční spolupráce ze strany EU (3) navrhované změny na období 2014-2020: – samostatné nařízení pro EÚS – tématické zúžení programů (propojení se strategií Evropa 2020 – 11 tématických cílů, pro každý program lze vybrat max. 4) – snížení podpory z ERDF na 75 % – zvýšení nároků na míru přeshraniční spolupráce v projektech - povinná všechna 4 kritéria přeshraniční spolupráce (společná příprava, společná realizace, společný personál, společné financování) vše jsou zatím návrhy, o všem se jedná v 1. čtvrtletí 2012 byla zahájena příprava CZ-PL programu (ustavena Task Force, proběhlo úvodní jednání, schválen harmonogram přípravy)

24 Děkuji za pozornost. Ing. Jana Novotná Galuszková tajemnice Euroregionu Silesia - CZ hlavní manažer FM OPPS ČR-PR v Euroregionu Silesia Horní nám. 69, 746 01 Opava Tel.: 553 756 220 e-mail: jana.galuszkova@opava-city.czjana.galuszkova@opava-city.cz www.euroregion-silesia.cz


Stáhnout ppt "Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013 - možnost financování aktivit vysokých škol Ostrava, 25. 5. 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google