Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Květen 2016 PORADA ŘEDITELEK A ŘEDITELŮ ZÁKLADNÍCH A MATEŘSKÝCH ŠKOL KRAJE VYSOČINA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Květen 2016 PORADA ŘEDITELEK A ŘEDITELŮ ZÁKLADNÍCH A MATEŘSKÝCH ŠKOL KRAJE VYSOČINA."— Transkript prezentace:

1 Květen 2016 PORADA ŘEDITELEK A ŘEDITELŮ ZÁKLADNÍCH A MATEŘSKÝCH ŠKOL KRAJE VYSOČINA

2 2 Co dnes můžete očekávat?  Zahájení, aktuální informace OŠMS KrÚ  Společné vzdělávání  Nová vyhláška č. 27/2016 Sb.  Asistenti pedagoga  Třídy zřízené podle § 16 odst. 9 ŠkZ  Diskuse Přestávka cca 14:00 – 14:30  Novely:  nařízení vlády o rozsahu přímé pedagogické činnosti  zákon o pedagogických pracovnících  novela školského zákona (novela č. 82/2015 Sb.)  Změny v RVP  Metodiky MŠMT  Ostatní, projekt Obědy do škol

3 3 Aktuální informace OŠMS KrÚ Zápis z dnešního setkání - školský portál Kraje Vysočina Máte dotaz a nedovoláte se na telefon? Pošlete e-mail Hledáte zaměstnance? Zveřejníme Vám inzerát na školském portálu Kraje Vysočina. Inzerát zašlete na kraclova.k@kr-vysocina.czna školském portálu Personální změny:  Ing. Ondřej Králík – vedoucí odd. hospodaření krajského školství  Mgr. Lenka Mikulášková – výroční zpráva, dlouhodobý záměr kraje  Mgr. Dita Voborská – školský rejstřík  Mgr. Klára Lysová – evropské dotace - odchod Ing. Luboš Stejskal

4 4 Vyhláška o vzdělávání žáků se spec. vzděl. potřebami a žáků nadaných Úplné znění vyhlášky č. 27/2016 Sb. najdete v Příloze č. 1Příloze č. 1 Společné vzdělávání je předmětem samostatné prezentace. PhDr. Věra Trávníková

5 5 Asistent pedagoga-obecně  Dva režimy: zlom 1. 9. 2016  Jde o asistenta pedagoga, nikoli dítěte  „postaru“ žádosti od 1. 5. 2016 do 31. 8. 2016  finance až do konce školního roku 2016/2017  AP = pedagogický pracovník  4. – 9. platová třída, platový tarif dle § 5 odst. 5 nařízení vlády č. 564/2006 Sb.  8 týdnů dovolené  40 hod. přímé pedagogické činnosti týdně  kvalifikace AP = § 20 zákona o pedagogických pracovnících  Metodické doporučení MŠMT-7502/2015 naleznete v Příloze č. 2.Příloze č. 2.

6 6 Asistent pedagoga-KrÚ  Postupujte dle manuálu, který najdete na školském portáluna školském portálu  Financování KrÚ - jen u státních škol (soukromé a církevní-dotace přímo z MŠMT), pouze k dětem se zdravotním postižením na doporučení ŠPZ  nutno zaslat:  kompletně vyplněnou žádost, vč. razítka a podpisu  vyjádření ŠPZ – pozor na platovou třídu a počet hodin  X NEzasílat doporučení ŠPZ (zůstává v dokumentaci školy)  počítejte s minimálně 10 dny na zpracování žádosti

7 7 Prostor pro Vaše dotazy

8 PŘESTÁVKA

9 9 Novela nařízení vlády o rozsahu PPČ Nařízení vlády č. 75/2005 Sb. (úplné znění najdete v Příloze č.3)Příloze č.3 od 1. 9. 2016 se snižuje rozsah PPČ pro ředitele Mateřské školy  1 až 2 třídy = 20 hod.  3 až 4 třídy = 15 hod.  5 až 6 tříd = 12 hod.  7 až 10 tříd = 9 hod.  11 a více tříd = 6 hod. V MŠ je „dohled“ nad dětmi např. při divadle také přímou ped. činností. Základní školy s 1. stupněm  1 až 6 tříd = 12 hod.  7 až 10 tříd = 10 hod.  11 a více tříd = 8 hod.  ZŠ úplná - beze změn Počítají se všechny třídy školy (ZŠ, ŠD i MŠ), oddělení i skupiny. Mgr. Kateřina Kraclová

10 10 Novela zákona o pedagogických pracovnících Úplné znění zákona č. 563/2004 Sb. účinné od 11. 1. 2016 najdete v Příloze č. 4v Příloze č. 4 § 23a = Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka  nejméně 12 měsíců  může být opakován nejvýše dvakrát  celková doba nesmí přesáhnout 3 roky x Nevztahuje se na tyto případy: a)náhrada za dočasně nepřítomného ped. pracovníka na dobu překážek v práci b)nesplnění předpokladu odborné kvalifikace ? Důsledky:  Oznámí-li pedagogický pracovník před uplynutím sjednané doby písemně zaměstnavateli, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával → pracovní poměr na dobu neurčitou.  Návrh na určení lze uplatnit u soudu nejpozději do 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit uplynutím sjednané doby.

11 11 Novela školského zákona Úplné znění zákona č. 561/2004 Sb. najdete v Příloze č. 5Příloze č. 5  § 16 – společné vzdělávání  § 30 – školní/vnitřní řád  § 32 – zakázaná reklama  § 36 – obecní úřad předává seznam spádových dětí  § 47 – přípravné třídy pro min. 10 dětí se souhlasem KrÚ  § 50 – nepřítomnost cizince nad 60 dnů  § 123 – bezúplatné předškolní vzdělávání je jeden školní rok  § 166 – ředitel je jmenován na dobu neurčitou (šestileté období)  § 169 – možnost uzavřít pojištění pro případ odpovědnosti za škodu Nejnovější novela (povinný rok předškolního vzdělávání a další)-u podpisu prezidenta  § 144 adresa elektronické pošty ve školském rejstříku – do 30. 11. 2016

12 12 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Úplné znění RVP a průvodce naleznete zdezde Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. j.: MŠMT-28603/2016 ze dne 22. února 2016 - RVP ZV - účinnost 1. 9. 2016 Kde hledat pomoc?  Informační systém InspIS ŠVP vytvořený ČŠI jako pomoc školám pro zpracování změn ŠVP po revizi RVP ZV (nabídka školení NIDV po krajích)  RVP Metodický portál – Průvodce upraveným RVP ZV - www.rvp.cz/pruvodcewww.rvp.cz/pruvodce  Konzultační centrum NÚV vám zodpoví dotazy: Konzultační centrum NÚV  související se změnami RVP ZV a s úpravami ŠVP  týkající se vzdělávacího obsahu,  týkající se metodické podpory při tvorbě ŠVP, PLPP a IVP  spolecnevzdelavani@nuv.cz - dotazy týkající se podpůrných opatření, poradenství, diagnostiky spolecnevzdelavani@nuv.cz Mgr. Libuše Kolčavová

13 13 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání  Běžné školy – RVP ZV účinné k 1. 9. 2013  změny menšího rozsahu  úprava terminologie  část Charakteristika ŠVP: upravit zabezpečení vzdělávání žáků se SVP upravit vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných  úprava učebního plánu (včetně poznámek k UP) a učebních osnov  ŠVP dle Přílohy LMP  vydání nového ŠVP nejdéle do 2 let  od 1. 9. 2016: 1. stupeň – dle upraveného ŠVP 2. stupeň – dokončí dle stávajícího ŠVP ZV-Příloha LMP

14 14 Metodické pokyny MŠMT  MŠMT zaktualizovalo 24. 3. 2016 Metodické dokumenty a metodický pokyn k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních Metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních z roku 2013 byl doplněn například o téma šikany učitele žákem a Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (Náhled zde)Náhled zde

15 15 Ostatní Pro všechny školy  žádosti o dotace-písemná a elektronická forma  financování-šablony http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/vyzva_sablony_I/Prehled_sablon _avizo_na_web.pdf http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/vyzva_sablony_I/Prehled_sablon _avizo_na_web.pdf  hlášení úrazů-jen přes InsplS Zejména pro mateřské školy  očkování a MŠ - kolonky, výjimky § 50 ponovu  potvrzení školkovného - volný prostor pro doplnění poplatníka  povinný předškolní rok – od 1. 9. 2017

16  Fond evropské pomoci nejchudším osobám Operační program potravinové a materiální pomoci (OP PMP) MPSV ČR  Výzva zaměřena na podporu bezplatného stravování pro nejchudší děti ve školních jídelnách a mateřských školách pro věkovou skupinu 3 až 15 let, jejichž zákonní zástupci pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi. Obědy do škol

17 Děkujeme Vám za pozornost a přejeme hezký zbytek dne


Stáhnout ppt "Květen 2016 PORADA ŘEDITELEK A ŘEDITELŮ ZÁKLADNÍCH A MATEŘSKÝCH ŠKOL KRAJE VYSOČINA."

Podobné prezentace


Reklamy Google