Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Ekologické závazky státu Řešení velkého dluhu České republiky Tisková konference Ministerstva financí ČR 17. prosince 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Ekologické závazky státu Řešení velkého dluhu České republiky Tisková konference Ministerstva financí ČR 17. prosince 2008."— Transkript prezentace:

1 1 Ekologické závazky státu Řešení velkého dluhu České republiky Tisková konference Ministerstva financí ČR 17. prosince 2008

2 2 Ekologické škody Škody způsobené 45 lety extenzivního komunistického hospodaření (před rokem 1992) Při prodejích podniků se stát zavázal, že ekologické škody odstraní Závazek je platný, právně vymahatelný a sankcionovatelný (riziko arbitráží) Odkládáním řešení hrozí zvětšení rozsahu a objemu e kologických škod

3 3 Rozsah ekologických závazků státu 1992 - 2007 Ukončeno 32 % smluv (počet) Vynaloženo 26 % ze schválených garancí – vyčištěny jen menší lokality (Kč) 99 nabyvatelů310 nabyvatelů mld. Kč

4 4 Historie odstraňování Počty zahájených výběrových řízení 2006 … 175 2007 … 219 Zbývá > 1 100 V období 5/2004 až 7/2006 bylo zad á v á n í veřejných zak á zek z rozhodnut í ministra financ í pozastaveno mld. Kč

5 5 Dosavadní postup odstraňování Jednotlivé etapy odstraňování: 1.Analýza rizik 2.Dodatečný průzkum 3.Studie proveditelnosti 4.Pilotní pokusy 5.Schválení postupu (MŽP,ČIŽP) 6.Sanace 7.Monitoring 8.Postsanační monitoring 9.Potvrzení dosažení limitů (ČIŽP, Supervizor) Na většinu z navazujících kroků je povinnost vypsání výběrového řízení pro každou dílčí lokalitu podle zákona o veřejných zakázkách Minimálně 7 výběrových řízení x 1-5 měsíců průběh výběrových řízení = V průměru 2 roky jen na interní administrativu (pokud se nikdo neodvolá k ÚOHS) Od analýzy rizik až do začátku sanace uběhne minimálně cca. 5 let

6 6 Vyhodnocení stavu Pravidla zadávání veřejných zakázek Odvolávání účastníků Objevování nových nepředpokládaných škod Prodlužování a prodražování prací Šíření znečištění průsaky apod. Omezení regionálního rozvoje Omezení majitelů v nakládání s majetkem Následky Obtíže Budoucí Rizika Žaloby nabyvatelů na škodu způsobenou nemožností užívat majetek včetně možných arbitráží Stálý růst cen přípravných a sanačních prací Objevování nových ekologických škod Omezený objem financí z privatizačních zdrojů Nutnost zásadně urychlit a zefektivnit odstraňování starých ekologických zátěží a minimalizovat technická a finanční rizika Cíl = Řešení do roku 2015

7 7 Kroky k řešení situace K 31.12.2006 ukončení činnosti FNM a přechod jeho agend na Ministerstvo financí ČR Zpracování analýzy situace a variant dalšího postupu, analýza předložena k posou z ení vládě ČR v říjnu 2007 Vláda uložila MF, aby materiál dále rozpracovalo. MF ČR tedy posouzením variant a návrhem optimálního řešení pověřilo renomovanou mezinárodní poradenskou firmu A.T.Kearney Společnost A.T.Kearney předložila Ekonomickou a právní analýzu možných variant řešení odstraňování ekologických zátěží vzniklých před privatizací a návrh optimálního řešení (březen 2008) Připraven návrh materiálu pro Vládu ČR. Projednán v mezirezortním připomínkovém řízení, všechny připomínky vypořádány (duben - listopad 2008) Jednomyslné schválení návrhu řešení ekologických zátěží vzniklých před privatizací vládou ČR (listopad 2008) Vypsání veřejné zakázky (prosinec 2008)

8 8 Postup zadávání veřejné zakázky 1. Kvalifikace zájemců Prokázání schopnosti uchazeče zvládnout zakázku (reference, zázemí, personální a technické vybavení, finanční garance, technické vybavení) Pro informaci zájemců k dispozici koncept zadávací dokumentace Schopnost poskytnout jistotu (dle §67 Zákona o VZ) ve výši 1 mld. korun (peněžní částka nebo bankovní záruka) 2. Výzva k podání nabídek zájemcům, kteří projdou kvalifikací MF odešle výzvu k podání nabídky 3. Data Room Podrobné podklady k jednotlivým lokalitám 4. Finální nabídka Souhlas se smlouvou Jednokriteriální soutěž: rozhoduje cena Do 9. února 2009 (60 dnů) 120 dní od výzvy očekáváme na přelomu března/dubna 2009

9 9 Kvalifikace zájemců Okruh předpokladůDetail Profesní kvalifikační předpoklady (§54 Zákona o VZ) Oprávnění k podnikání v ČR, odborná způsobilost (zejména podle Zákona o výkonu povolání autorizovaných osob a Zákona o odpadech) Ekonomické a finanční předpoklady (§55 Zákona o VZ) Pojištění, obrat (celkový obrat zájemce nejméně 3 mld. Korun ročně), závazný bankovní příslib (ohledně poskytnutí záruky ve výší 1 mld. korun dle §67 Zákona o VZ) Technické kvalifikační předpoklady (§56 Zákona o VZ) Reference (odstraňování odpadů - podle standardů EU, řízení projektů, provádění sanačních zásahů) Seznam techniků a osvědčení o jejich kvalifikaci Systém řízení jakosti ISO 9000, ISO 14000 nebo podobné Minimální technická kapacita pro nakládání s odpady (skládky, spalovny, kompostárny, laboratoře apod.) Minimální počet zaměstnanců dle jednotlivých kvalifikací Minimální počet nástrojů, pomůcek a zařízení Předpoklady může zájemce (jedna právnická osoba nebo sdružení) prokázat sám nebo prostřednictvím subdodavatelů. Subdodavatel může být u více zájemců.

10 10 Data Room 1. Organizován A.T.Kearney jako poradcem zadavatele 2. Možnost seznámit se s potřebnými dokumenty Soupis lokalit a podlokalit Ekologické smlouvy Analýzy rizika Studie proveditelnosti Rozhodnutí a souhlas státních orgánů (zejména ČIŽP a MŽP) Výsledky doprůzkumů Projektové dokumentace apod. 3.Prohlídky míst plnění

11 11 Nabídka 1. Podmínky pro podání cenové nabídky: Souhlas s návrhem smlouvy Složení jistoty ve výši 1 mld. korun (peněžní jistota, bankovní záruka) 2. Jediné kritérium soutěže = nabídková cena

12 12 Smlouva o komplexním zajištění odstranění některých ekologických zátěží vzniklých před privatizací 1. Realizace sanačních zásahů podle rozhodnutí ČIŽP, ekologických smluv a v souladu s předpisy ČR a EU 2. Lhůty pro odstranění škod Fáze (kategorie lokalit A/B/C podle obtížnosti řešení) Realizace doprůzkumu (u lokalit, kde nebyl proveden) 3/6/9 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy Zpracování projektové dokumentace (u lokalit, kde nebylo provedeno) 3/6/9 měsíců od realizace doprůzkumu Dokončení sanačního zásahu3/5/6 let od zpracování projektové dokumentace Celkem Kategorie A Kategorie B Kategorie C Maximálně 3,5 roku Maximálně 6 let Maximálně 7,5 let

13 13 Smlouva o komplexním zajištění odstranění některých ekologických zátěží vzniklých před privatizací 3. Průběžná kontrola postupu a kvality sanačního zásahu – Nejméně 1x za 3 měsíce od zahájení sanačního zásahu kontrolní dny za účasti MF ČR, MŽP a nabyvatele (privatizovaného majetku) – Mimořádné kontrolní dny na žádost MF ČR, MŽP a nabyvatele 4. Platby za odstranění škod DokladPlatba (v rámci ročního zúčtování) Provedení sanačního zásahu Potvrzení ČIŽP na základě odborné expertízy a její oponentury 95% částky příslušné k lokalitě Provedení postsanačního monitoringu Konečné potvrzení ČIŽP na základě odborné expertízy a její oponentury Zbývajících 5% částky příslušné k lokalitě

14 14 Smlouva o komplexním zajištění odstranění některých ekologických zátěží vzniklých před privatizací 5. Rozložení plateb –Vyhrazení možnosti omezit roční platby limitem 7 miliard korun (+ DPH) –Nesplacené závazky budou přeneseny do dalších let a to až po dobu platnosti smlouvy (30 let) –Postupné splácení zajistí rozložení úhrady v čase ve vazbě na zdroje státu –Zachována je i možnost předčasného splacení pokud by to bylo pro stát výhodné

15 15 Smlouva o komplexním zajištění odstranění některých ekologických zátěží vzniklých před privatizací 5. Převzetí rizik dodavatelem –Riziko výskytu větších než dosud známých škod –Riziko prohlubování a rozšiřování škod –Riziko růstu cen prací –Riziko kurzových změn

16 16 Smlouva o komplexním zajištění odstranění některých ekologických zátěží vzniklých před privatizací 6. Ochrana státu před neplněním závazků dodavatelem –Systém smluvních pokut pro případ prodlení dodavatele s plněním kterékoli dílčí části plnění veřejné zakázky (termíny stanovuje ČIŽP) –Možnost započtení smluvních pokut proti ceně plnění dodavatelem –Odpovědnost dodavatele za škodu vzniklou MF ČR či třetím osobám v důsledku prodlení s odstraňováním ekologické zátěže –Možnost vypovězení části či celé smlouvy v případě prodlení –Růst cen vstupů a prací motivující k co nejrychlejšímu provedení prací –Platební podmínky – platby pouze po úplném odstranění zátěží

17 17 Diskutované otázky 1. Dohled státu nad kvalitou řešení: Cena bude vždy proplacena až poté, co Česká inspekce životního prostředí potvrdí, že ekologické škody byly odstraněny 2. Navýšení nabídkové ceny - NENÍ Pouze přepočtení DPH při změně sazby zákonem Stát má možnost limitovat roční platbu na 7 miliard korun, odložená částka nebude úročena, ale pouze navyšována o oficiálně vyhlášenou míru inflace 3. Záruky státu, že škody budou skutečně odstraněny Všechny platby až po odstranění škod v dané lokalitě Pokuty při zpoždění prací (snadné vymožení zajištěno započítáním proti nesplacené části odměny) Limitace možností dispozice s pohledávkami Bankovní záruka 4.Supervize Vybraný dodavatel bude pracovat pod dohledem nezávislého supervizora Na výběru supervizora se bude podílet MŽP a ČIŽP a to ve větší míře než MF

18 18 Cíl Zabránění významným hrozícím rizikům a arbitrážím Náprava životního prostředí a jeho ochrana před dalším poškozováním Omezení a fixace nákladů státu Snížení technických a ekonomických rizik státu Splnění závazků ČR vyplývajících z ekologických smluv


Stáhnout ppt "1 Ekologické závazky státu Řešení velkého dluhu České republiky Tisková konference Ministerstva financí ČR 17. prosince 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google