Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ NA ÚROVNI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁV.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ NA ÚROVNI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁV."— Transkript prezentace:

1 POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ NA ÚROVNI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁV

2 ZÁKLADNÍ ÚROVNĚ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ÚZEMNÍ AGENDA EU Národní úroveň Politika územního rozvoje (MMR, vykonává státní dozor ve věcech územního plánování, vede evidenci územně plánovací činnosti ) Územní plány a regulační plány, vojenských újezdů, územně analytické podklady a územní studie, územně plánovací informace za VÚ (Ministerstvo obrany, Újezdní úřad pro území vojenského újezdu Regionální úroveň Zásady územního rozvoje (dříve územní plán velkého územního celku) Územně analytické podklady Územní studie Další relevantní dokumenty a studie Lokální úroveň Územní plán Regulační plán (část sídla, střed města, rozvojová plocha apod.) 2

3 Ú ZEMNÍ PLÁNY OBCÍ A MĚST tradiční dokument rozvoje, základní dokument územního rozvoje řeší funkční využití plochy (rozhoduje o využití každého m2), hospodárné využití území – ochrana nezastavěného území + vymezení potenciálu pro rozvoj území Vymezení zastavitelných a nezastavitelných ploch Základní proporce mezi urbanizovaným prostředím a krajinou, definuje míru expanze do území Definování základních podmínek pro prostorové uspořádání území Definuje etapy změn v území 3

4 T RADICE ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ V ČR Tradice ÚP: plánovité zakládání měst za přemyslovské kolonizace, zakládací listiny a městská práva upravovala využití území měst, jasné definování ploch pro zástavbu a jednotlivé funkce (stavební řád města Jihlavy, 1270, Př. Otrakar II) Institucionální základ ÚP se u nás i jinde v Evropě vytvářel v podmínkách industrializace a ekonomického rozvoje, v období růstu počtu obyvatel Cíl ÚP: zvládnout tento růst, vytvořit předpoklady pro další rozvoj území 4

5 P RVNÍ FÁZE CÍLŮ ÚP Meziválečné období: Plán dobudování a přebudování železniční sítě v ČSR Urbanistický rozvoj Zlína a Hradce Králové, Regionální plán okolí Brna Regulační plán Velké Prahy činnost Státní regulační komise 1949: první celostátní zákon o ÚP a výstavbě obcí, územní rozvoj prodloužená ruka státního hospodářského plánování 5

6 B AŤOVA ARCHITEKTURA 6

7 G OČÁRŮV OKRUH, H RADEC K RÁLOVÉ 7

8 S OUČASNÉ POTŘEBY ÚP Růst problematiky odpadového hospodářství měst, problém znečištění, snížení možností krajiny absorbovat negativní dopady lidských aktivit Strukturální změna ekonomiky, přechod od tradičních průmyslových odvětví (uhlí, ocelářství) k „měkčím“ strukturám, podpora MSP, inovací + infrastruktury pro tyto typy podnikatelských aktivit Zastarávání technické infrastruktury a budov Zpochybnění dřívějšího plánování měst do monofunkčních navzájem oddělených zón Řešení dopravy – konflikt doprava jako potřeba a negativní dopad na kvalitu života Zrod diskuse o TUR 8

9 O D KVANTITATIVNÍHO ROZVOJE KE KVALITATIVNÍMU Intenzifikace území, využití stávajících ploch Plánování pro růst i plánování pro pokles Stagnace, smršťování území Nové funkční využití průmyslových i obytných areálů, infrastruktury 9

10 HLAVNÍ TLAKY NA VYUŽITÍ ÚZEMÍ VÝZVY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Suburbanizace, extenzivní zastavování území, urban sprawl Překotný růst rezidenční, komerční a průmyslové výstavby na zelené louce Potřeba řešit napojení na inženýrské, dopravní sítě aj. Nadměrná intenzita využívání zastavěného území Atraktivní části měst, centra, navyšování zástavby – problémy ŽP, hustota aktivit na území, tlak na techn. infra, doprava, parkoviště … Úpadek využívání zastavěného území Ztráta atraktivity území, změna funkcí využití území Snižování sociálního statusu měst a lokalit Brownfields Venkovské oblasti Nadměrná funkční specializace a koncentrace (kanceláře, administrativa, služby, VČ aktivity) Nevyváženost obytné a pracovištní funkce (doprava, ŽP, bezpečnost v „noclehárnách“) Špatná dostupnost obslužných infrastruktur z obytných zón (sociální služby, zdravotnictví, veřejná správa apod. – dostupnost pro seniory, děti aj.) 10

11 R EGULAČNÍ PLÁN Není povinný Zpracovává se pro určitou část obce, u malých obcí výjimečně pro celou obec Podrobné řešení území podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého ŽP, pro přístupy ke stavbám Musí být v souladu s ÚP a ZÚR Tlak ze strany obcí – nástroj prosazení lokálního VZ vůči investorům Typy RP: pro zastavitelné plochy, pro přestavbu (v současně zastavěném území), pro ochranu hodnotných území (městské památkové rezervace), pro nezastavitelné území (pro krajinnou složku – místo plánu společných zařízení KPÚ) 11

12 S TAVEBNÍ UZÁVĚRA Dočasný zákaz stavební činnosti s cílem budoucího budování veřejné infrastruktury zajištění dočasné ochrany určitého území před stavbami nebo jinými činnostmi, které by mohly omezit budoucí záměry v území (např. výstavbu metra) výstavba významných dopravních staveb (metro, tramvajové tratě, komunikace) kontrola nad významnými rozvojovými územími města (tzv. velká rozvojová území - VRÚ) možnost udělení výjimky ze stavební uzávěry http://www.uppraha.cz/clanek/81/prehled- stavebnich-uzaver 12

13 Orgány obce Obecní úřad obce s rozšířenou působností ("úřad územního plánování") a) pořizuje územní plán a regulační plán pro území obce, b) pořizuje územně plánovací podklady, c) pořizuje územní plán, regulační plán a územní studii na žádost obce ve svém správním obvodu, d) pořizuje vymezení zastavěného území na žádost obce ve svém správním obvodu, e) je dotčeným orgánem v územním řízení z hlediska uplatňování záměrů územního plánování, pokud nevydává územní rozhodnutí, f) je dotčeným orgánem v řízení podle zvláštního právního předpisu, v němž se rozhoduje o změnách v území, 13

14 Stavební úřad a) vydává územní rozhodnutí, není-li stanoveno jinak, b) vydává územní souhlas, c) poskytuje informace pro pořizování územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace, d) vykonává další činnosti podle zákona. Zastupitelstvo obce a)rozhoduje v samostatné působnosti o pořízení územního plánu a regulačního plánu, b) schvaluje v samostatné působnosti zadání nebo pokyny pro zpracování návrhu územního plánu, c) vydává v samostatné působnosti územní plán, d) vydává regulační plán, e) projednává v samostatné působnosti zprávu o uplatňování územního plánu 14

15 P ROJEKT P UPÍK internetové P řipomínkování ú zemního p lánu Jihlava Možnost vyjádřit se k budoucí podobě města všechny potřebné informace o územním plánu a postup připomínkování. Zájemce si může pomocí jednoduchého ovládání návrh územního plánu projít a potom odeslat připomínku. Zpět obdrží e-mail o doručení, následně je informován o dalším zpracování připomínky http://extranet.jihlava-city.cz/pup/mapa/ 15


Stáhnout ppt "POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ NA ÚROVNI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁV."

Podobné prezentace


Reklamy Google