Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pracovněprávní skutečnosti a vztahy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pracovněprávní skutečnosti a vztahy"— Transkript prezentace:

1 Pracovněprávní skutečnosti a vztahy
PRACOVNÍ PRÁVO Pracovněprávní skutečnosti a vztahy JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

2 Pracovněprávní skutečnosti a vztahy
Vady pracovněprávních jednání Neplatnost Nemůže být zaměstnanci na újmu, nezpůsobil-li ji výlučně sám Nebylo-li jednání ve formě předepsané v ZPr, nelze se jí dovolat u jednání jimiž se zakládá či mění pracovněprávní vztah, pokud již bylo započato s plněním Neplatné rozvázání pracovního poměru - § ZPr Odstoupení Od pracovní smlouvy lze odstoupit jen nenastoupí-li zaměstnanec do práce (§ 34/4 ZPr – odstoupení písemně, jinak se k němu nepřihlíží) Relativní neúčinnost JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

3 Pracovněprávní skutečnosti a vztahy
Druhy pracovněprávních vztahů § 1 ZPr – vztahy individuální a kolektivní Individuální pracovněprávní vztahy a) základní - pracovní poměr - pracovněprávní poměr zakládaný dohodami o výkonu práce mimo pracovní poměr b) související - předcházejí vzniku základních vztahů - existují paralelně a zajišťují jejich trvání (vztahy zaměstnanosti či ochrany zdraví při práci) - nezávislé na základních, jež je mohou i přetrvat (sankční vztahy – odpovědnost za škodu) JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

4 Pracovněprávní skutečnosti a vztahy
c) další vztahy jiné vztahy, kde ZPr výslovně stanoví, že se na ně vztahuje (např. výkon veřejné funkce - §5 ZPr) 2) kolektivní pracovněprávní vztahy vztahy zaměstnavatele a odborové organizace apod. typicky zde nevystupují jednotlivý zaměstnanci JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

5 Pracovněprávní skutečnosti a vztahy
Účastníci pracovněprávních vztahů pracovněprávní subjektivita – její složky: právní osobnost, svéprávnost, procesní způsobilost, deliktní způsobilost I) Fyzická osoba - zaměstnanec dvě podmínky – 1) dovršení 15 let věku 2) ukončení povinní školní docházky do té doby zákaz výkonu závislé práce (§34 NOZ); do té doby se nelze ani zavázat k výkonu závislé práce (§35/1 NOZ) do doby splnění uvedených podmínek – možno jen uměleckou, kulturní, reklamní nebo sportovní činnost JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

6 Pracovněprávní skutečnosti a vztahy
zákonný zástupce může za nezletilého mladšího šestnácti let rozvázat jeho pracovní poměr, pokud je to nutné v zájmu vzdělávání, vývoje nebo zdraví nezletilého (§35 NOZ) Dohoda o odpovědnosti smí být uzavřena nejdříve v den, kdy zaměstnanec dosáhne věku 18 let (§252/2 ZPr) II) Fyzická osoba - zaměstnavatel způsobilost od narození (§ 342 ZPr – v případě pokračování v živnosti nezaniká smrtí zaměstnavatele pracovněprávní vztah) otázka svéprávnosti upravena v NOZ III) Právnická osoba - zaměstnavatel IV) Právnická osoba - stát jedná za něj organizační složka státu – její vedoucí či pověřený zaměstnanec (zákon č. 219/2000 Sb., o majetku ČR) JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

7 Pracovněprávní skutečnosti a vztahy
Vedoucí zaměstnanec (§11 ZPr) oprávněni podřízeným zaměstnancům ukládat úkoly, organizovat, řídit, kontrolovat jejich práci, a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny u vedoucích zaměstnanců možná 6 měsíční zkušební doba (§35 ZPr) lze sjednat mzdu s přihlédnutím k případné práci přes čas (§114/3 ZPr) zvláštní povinnosti specificky pro vedoucí zaměstnance (§302 ZPr) JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

8 Pracovněprávní skutečnosti a vztahy
Obsah pracovněprávních vztahů v případě „dohod“ určité odlišnosti – toto zejm. pro pracovní poměr výkon závislé práce 1) vlastnosti závislé práce (§ 2/1 ZPr) - ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a - jménem zaměstnavatele - podle pokynů zaměstnavatele a - osobně zaměstnancem 2) podmínky výkonu závislé práce (§ 2/2 ZPr) - za mzdu, plat nebo odměnu za práci - na náklady a odpovědnost zaměstnavatele - v pracovní době - na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah je zakázán JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

9 Pracovněprávní skutečnosti a vztahy
Povinnosti stran pracovního poměru typicky synallagmata – vzájemně podmíněné plnění 1) povinnosti zaměstnavatele - přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy - platit za vykonanou práci mzdu nebo plat - vytvářet podmínky pro plnění pracovních úkolů - dodržovat ostatní pracovní podmínky stanovené právními předpisy, smlouvou nebo vnitřním předpisem 2) povinnosti zaměstnance - konat podle pokynů zaměstnavatele práci osobně podle pracovní smlouvy v rozvržené týdenní pracovní době - dodržovat povinnosti, které mu vyplývají z pracovního poměru (některé povinnosti i mimo pracovní dobu) JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

10 Pracovněprávní skutečnosti a vztahy
Rovné zacházení a zákaz diskriminace povinnost zaměstnavatele ke všem zaměstnancům (§16 ZPr) rovnost pohlaví antidiskriminační zákon Ochrana osobních práv zaměstnance Povinnosti zaměstnavatele vůči zástupcům zaměstnanců JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

11 Pracovněprávní skutečnosti a vztahy
Povinnosti zaměstnance úprava přímo v ZPr, případně i dalších předpisech povinnosti stanovené v ZPr - § 301an. § 301 ZPr – pouze demonstrativní výčet písm. a) - pracovat řádně podle svých sil, znalostí a schopností, - plnit pokyny nadřízených vydané v souladu s právními předpisy - spolupracovat s ostatními zaměstnanci písm. b) - využívat pracovní dobu a výrobní prostředky k vykonávání svěřených prací, - plnit kvalitně a včas pracovní úkoly dodržovat právní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané řádně hospodařit s prostředky svěřenými jim zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

12 Pracovněprávní skutečnosti a vztahy
prohlubovat si svoji kvalifikaci k výkonu sjednané práce (§230 ZPr) povinnost být seznámen s kolektivní smlouvou zvláštní povinnosti – vedoucí zaměstnanci (§ 302 ZPr) zvláštní povinnosti - § 303 ZPr – zaměstnanci ve veřejné sféře výkon jiné výdělečné činnosti zaměstnance shodné s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni jen s jeho předchozím písemným souhlasem je možný pouze (§304 ZPr) souhlas lze dodatečně písemně odvolat omezení se nevztahuje na výkon vědecké, pedagogické, publicistické, literární a umělecké činnosti JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

13 Pracovněprávní skutečnosti a vztahy
Druhy pracovních poměrů jednotlivé druhy se mohou lišit pokud jde o práva a povinnosti obou stran v těchto vztazích 1) kritérium doby trvání a) na dobu určitou (§39 ZPr) b) na dobu neurčitou 2) kritérium souběhu zákonných úprav a) čistě podle ZPr b) i podle dalších právních předpisů vedle ZPr 3) kritérium podle charakteru zaměstnavatele a) podnikatel – možnost větší šíře práv v kolektivní smlouvě b) nepodnikatel – možnost založit pracovní poměr jmenováním či zvýšený okruh povinností zaměstnanců podle §303/1 ZPr JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

14 Pracovněprávní skutečnosti a vztahy
4) kritérium způsobu vzniku a) smlouvou b) jmenováním 5) kritérium místa výkonu práce a) na pracovišti zaměstnavatele b) jinde než na pracovišti zaměstnavatele §317 ZPr – tzv. „práce z domova“– zvláštní režim (zaměstnavatel nerozvrhuje práci, překážky v práci, práce přes čas) 6) kritérium rozsahu pracovní doby a) se stanovenou týdenní pracovní dobou („plný úvazek“) b) sjednané s kratší pracovní dobou („částečný úvazek“) – zde odchylky u práce přes čas – tou je doba přesahující stanovenou týdenní pracovní dobu – tu nelze nařídit - § 78/1 písm. i) ZPr JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::


Stáhnout ppt "Pracovněprávní skutečnosti a vztahy"

Podobné prezentace


Reklamy Google