Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pracovní poměr = vztah mezi zaměstnancem(FO starší 15 let) a zaměstnavatelem(FO nebo PO) = za úplatu odvedu práci Vznik Uzavření pracovní smlouvy – dvoustranný.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pracovní poměr = vztah mezi zaměstnancem(FO starší 15 let) a zaměstnavatelem(FO nebo PO) = za úplatu odvedu práci Vznik Uzavření pracovní smlouvy – dvoustranný."— Transkript prezentace:

1 Pracovní poměr = vztah mezi zaměstnancem(FO starší 15 let) a zaměstnavatelem(FO nebo PO) = za úplatu odvedu práci Vznik Uzavření pracovní smlouvy – dvoustranný právní vztah Jmenováním – jednostranný akt, kterým oprávněná osoba nebo grémium ustanovuje určitou osobu do funkce, pověřuje něčím – pouze u vedoucích pracovníků organizačních složek státu – vedoucí odboru, ředitel školy, vedoucí fondu) Zvolením - jednostranný právní úkon zaměstnavatele na základě zvláštních podmínek ( zastupitel, poslanec, senátor, prezident) Zákaz diskriminace - zákaz přímé i nepřímé diskriminace z důvodu Pohlaví Rasy Sexuální orientace Věku Jazyka Zdravotního stavu Víry Rodinného stavu Členství k politické straně nebo hnutí

2 Pracovní smlouva Povinnost zaměstnavatele seznámit zaměstnance s
právy a povinnostmi pracovními a platovými podmínkami Nezbytné náležitosti pracovní smlouvy Přesné označení zaměstnance a zaměstnavatele Druh práce Místo výkonu práce Den nástupu do práce Datum a podpisy Možnost dohodnout i další podmínky, např . zkušební dobu max. 3 měsíce umožňuje rozvázat pracovní poměr bez udání důvodu ze strany zaměstnance i zaměstnavatele

3 Práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele
Přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy Platit zaměstnanci za vykonanou práci mzdu ve sjednaných výplatních termínech Vytvářet podmínky pro úspěšné plnění úkolů Dodržovat pracovní podmínky stanovené zákonnými předpisy a pracovní smlouvou Zaměstnanec Konat práci osobně Dodržovat pracovní dobu Dodržovat pracovní kázeň Dodržovat hygienické, bezpečnostní a jiné vnitřní předpisy zaměstnavatele Právo na mzdu Právo na bezpečnost a ochranu zdraví Právo odmítnout práci, která by mohla ohrozit jeho zdraví nebo život

4 Pracovní poměr Délka trvání pracovního poměru
na dobu určitou ( přesně stanoven začátek i konec PP) Na dobu neurčitou (stanoven pouze začátek PP) Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Dohoda o provedení práce Max. 150 hodin ročně u jednoho zaměstnavatele Forma – písemná i ústní Obsah – vymezení úkolu, odměna, termín splnění úkolu Odměna – po splnění úkolu Brigáda krátkodobá, hosteska, zpracování brožury pro potřeby školy Dohoda o pracovní činnosti max 0,5 průměrně stanovené pracovní doby Forma – písemná Obsah – sjednaná práce, rozsah pracovní doby, termín ukončení, odměna Výpovědní doba - 15-denní Odměna – v obvyklých výplatních termínech Dlouhodobá brigáda

5 Zvláštní podmínky pro ženy a mladistvé
Zákaz prací v podzemí a při těžbě a ražbě štol Zákaz prací ohrožujících mateřství Zákaz prací ohrožujících těhotenství Zákaz služebních cest do 8 (15) let věku dítěte bez souhlasu ženy Zákaz přesčasové práce pro těhotnou a kojící ženu Zákaz rozvázání pracovního poměru s těhotnou nebo pečující ženou o dítě do 3 let Zvláštní podmínky pro mladistvé smlouva pouze se souhlasem zákonného zástupce Pracovní doba max. 30 hodin týdně Zákaz práce v noci ( výjimkou je pouze příprava budoucího povolání – max.1 hodina) Zákaz práce přesčas Zákaz prací, které ohrožují fyzické či mentální vývoj mladistvých

6 Pracovní doba Pracovní doba= doba , v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci bez doby odpočinku. Délka pracovní doby činí obecně nejvýše 40 hodin týdně.( u mladistvých 30 hodin) zpravidla rozvržena do pětidenního pracovního týdne. Při rozvržení zaměstnavatel přihlíží k několika hlediskům např. k možnostem zabezpečení plynulé dopravy zaměstnanců do zaměstnání. Směna=část stanovené týdenní pracovní doby Dvousměnný pracovní režim je takový režim práce, v němž se zaměstnanci vzájemně střídají ve dvou směnách v rámci 24 hodin po sobě jdoucích. V třísměnném pracovním režimu se zaměstnanci vzájemně střídají ve třech směnách v rámci 24 hodin po sobě jdoucích. Nepřetržitý pracovní režim je režim práce, v němž se zaměstnanci vzájemně střídají ve směnách v rámci 24 hodin po sobě jdoucích po 7 dnů v týdnu.

7 Pracovní doba Rozvržení pravidelné a nepravidelné Nepravidelné
Pružná pracovní doba stanoví minimální část pr.doby, kterou je potřeba denně odpracovat – např hodin pracovník musí odpracovat celou pracovní dobu v režimu týdenním nebo měsíčním Konto pracovní doby umožňuje pouze kolektivní smlouva nebo zákonné důvody např. 1 měsíc pracuji týdenně 50 hodin a 1 měsíc pouze 30 hodin

8 Pracovní doba přestávku na odpočinek a jídlo
trvání 30 minut Nezapočítává se do pracovní doby Max. po 6 hodinách práce Začátek a konec pracovní doby stanoví zaměstnavatel kratší pracovní doba z těchto důvodů: provozní - důvod ze strany zaměstnavatele zdravotní – důvod ze strany zaměstnance jiné vážné důvody – ze strany zaměstnance

9 Překážky v práci na straně zaměstnance
S náhradou mzdy dočasné pracovní neschopnosti karanténa mateřské nebo rodičovské dovolené ošetřování dítěte mladšího než 10 let nebo jiného člena domácnosti nebo pokud se fyzická osoba, která o dítě jinak pečuje, podrobila vyšetření nebo ošetření Vyšetření nebo ošetření Svatba Narození dítěte Úmrtí  Doprovod Pohřeb spoluzaměstnance

10 Překážky v práci na straně zaměstnance
Bez náhrady mzdy Přestěhování Vyhledání nového zaměstnání Přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků Znemožnění cesty do zaměstnání výkon veřejných funkcí např. poslanec, starosta výkon občanských povinností např. svědek, poskytnutí první pomoci jiné úkony v obecném zájmu např. přednáška, volební komisař, odběr krve, školení

11 Překážky v práci na straně zaměstnavatele
Prostoje = zaměstnanec nemůže konat práci pro přechodnou (krátkodobou) závadu způsobenou poruchou na strojním zařízení, kterou nezavinil v dodávce surovin nebo pohonné síly chybnými pracovními podklady přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy nebo živelní událostí jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele


Stáhnout ppt "Pracovní poměr = vztah mezi zaměstnancem(FO starší 15 let) a zaměstnavatelem(FO nebo PO) = za úplatu odvedu práci Vznik Uzavření pracovní smlouvy – dvoustranný."

Podobné prezentace


Reklamy Google