Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.1. PRVOUKA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.1. PRVOUKA"— Transkript prezentace:

1 5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.1. PRVOUKA
Charakteristika předmětu: Vyučovací předmět Prvouka poskytuje základní poznatky o životě společnosti, o živé a neživé přírodě a o jejím významu pro člověka. Pomáhá vytvářet citový vztah k vlasti, k ostatním lidem, k životnímu prostředí. Žáci se učí pojmenovat základní jevy, předměty, situace za pomoci pozorování a praktických zkušeností. Nově získané dovednosti uplatňovat co nejsamostatněji v běžném životě. Osvojují si vhodné chování a jednání mezi lidmi, navzájem si pomáhat a spolupracovat.

2 Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Vyučovací předmět Prvouka je rozdělen do následujících tematických okruhů, které tvoří jeden celek vnitřně propojený zřejmými souvislostmi a vztahy:  Místo, kde žijeme  Lidé kolem nás  Lidé a čas  Rozmanitost přírody  Člověk a jeho zdraví

3 Do předmětu jsou začleněny tematické okruhy průřezových témat: Osobnostní a sociální výchova Environmentální výchova

4 Průřezová témata se realizují integrací obsahu tematických okruhů do vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu a projekty. Prvouka je povinným vyučovacím předmětem v 1. – 6. ročníku.

5 Výuka předmětu probíhá zpravidla v kmenových třídách, mimo budovu v blízkém okolí školy v různých částech obce v přírodě. Při organizaci výuky využíváme především aktivní metody výuky, jako např. skupinovou výuku, kooperativní činnost, situační hry, inscenační metody (hraní rolí), didaktické hry, metody názorně-demonstrační, metody praktické, skupinové projekty, uspořádání výstavek, poznávací vycházky, výlety, exkurze do různých institucí, zajímavých přírodních lokalit. Využíváme také počítačové programy. Při výuce klademe důraz na individuální pomoc a podporu žáků.

6 Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Prvouka
Kompetence k učení – K1  používá výukový materiál  dodržuje návykové stereotypy učení  projevuje zájem o získání nových poznatků  používá termíny v praktickém životě  osvojené zkušenosti uplatňuje v praktických situacích

7 Výchovné a vzdělávací strategie
necháváme žáka individuálně manipulovat s pomůckami, pozorovat, třídit a rozlišovat jevy v praktických činnostech umožňujeme žákovi pravidelně a více způsoby si ověřovat získané poznatky a dovednosti prostřednictvím četby, vycházek, výletů, pobytů v přírodě aj. motivujeme ke vztahu k životnímu prostředí a k ochraně přírody, umožňujeme žákovi pozorovat, experimentovat, předvést výsledky vlastní práce zadáváme žákovi úkoly, které vychází z praktického života umožňujeme žákovi prezentaci výsledků vlastní práce (třídní a školní výstavky, projekty, soutěže, práce skupinové a individuální)

8 Kompetence k řešení problému – K2
 vnímá problémové situace, řeší je pomocí stereotypů, které se naučil  formuluje žádost o pomoc, dokáže přivolat pomoc

9 Výchovné a vzdělávací strategie
žák rozlišuje, třídí, seskupuje, přidává, vyřazuje určité pomůcky, kartičky apod. vzhledem k tomu, co má sledovat, nachází shodné, podobné, odlišné znaky s využitím názorných ukázek, prvků dramatizace vedeme žáka k rozpoznání a předcházení nebezpečí jednotným, jednoznačným výkladem práv a povinností, pomocí naučených stereotypů vedeme žáka k přijímání možných důsledků svého chování na modelových příkladech naučíme žáka algoritmu řešení problémů

10 Kompetence komunikativní – K3
 umí přiměřeně komunikovat, vyjádřit prosbu, pozdrav, souhlas, nesouhlas  vhodnou formou obhájí svůj názor, vyjádří své pocity a nálady  komunikační dovednosti využívá k utváření vztahů potřebných k jeho společenské integraci

11 Výchovné a vzdělávací strategie
umožňujeme žákovi prezentovat vlastní názory, postoje, pocity, prožitky při ranním kruhu formou modelových situací připravujeme žáka na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných situacích a situacích ohrožujících zdraví a život zařazujeme činnosti (soutěže, karneval, pyžamový bál apod.) umožňující komunikaci s různými věkovými skupinami žáků i dospělých kladením jednoznačných, srozumitelných otázek vedeme žáka k rozvoji jeho komunikace, vyžadujeme vhodné odpovědi a reakce na sdělení zařazujeme a nacvičujeme správné používání různých komunikačních prostředků (práce s telefonem) využíváme nápisy, názvy, jména osob a tím vedeme žáka k porozumění jednoduchým, běžně používaným textům

12 Kompetence sociální a personální – K4
 orientuje se ve svém prostředí, zvládne cestu do školy a domů  zvládne základní nákupy  uplatňuje základní návyky společenského chování - používá výrazy prosím, děkuji  rozpozná nevhodné chování, uvědomuje si přiměřeně svým schopnostem nebezpečí psychického a fyzického zneužívání vlastní osoby

13 Výchovné a vzdělávací strategie
žákovi přesně objasňujeme, zač je chválen, proč je kárán, kladná i záporná hodnocení žákova projevu následují vždy bezprostředně po činnosti při různých akcích (výlety, projekty, soutěže) přenecháváme starším žákům určitý podíl zodpovědnosti za průběh akce (pomoc mladším, příprava občerstvení apod.) výuku orientujeme na konkrétní příklady z každodenního života, na modelových situacích žák rozpoznává vhodné a nevhodné chování vhodnými aktivitami (výlety, pobyty v přírodě, sběrové aktivity, třídění odpadu) rozvíjíme vztah žáka k přírodě a k její ochraně

14 Kompetence občanská – K5
 chová se na veřejnosti tak, aby neobtěžoval a nepoškodil svým chováním ostatní  dodržuje naučené stereotypy vhodného chování, zdravého životního stylu a ochrany životního prostředí  dokáže se chovat v situacích ohrožujících zdraví člověka podle pokynů kompetentních osob

15 Výchovné a vzdělávací strategie
aktivně zapojujeme žáka do kulturních akcí školy, města, do aktivit a soutěží, které přispívají k ochraně životního prostředí a vlastního zdraví poskytujeme prostor pro prezentaci dovedností žáka (výstavky, soutěže apod.) a tím podporujeme jeho vlastní sebedůvěru a přátelskou atmosféru ve třídě i ve škole podporujeme potřebu sdílet zážitky s ostatními lidmi a dělit se s nimi o své dojmy (př.: ranní kruhy, spolupráce napříč ročníky, návštěvy kulturních zařízení, pobyty v přírodě) navozením modelových situací a později praktickými cvičeními v terénu vedeme žáka ke zvládání běžných praktických činností - nakupování, cestování, návštěva lékaře, pošty apod. dodržováním zásad chování a pravidel soužití, která jsou dána řádem školy a třídy, vytváříme základ správného chování ve škole i ve společnosti nacvičujeme ochranné způsoby v chování žáka při situacích ohrožujících život a zdraví (cvičný požární poplach, evakuace z budovy)

16 Kompetence pracovní - K6
 zvládá sebeobsluhu, hygienické návyky  při činnostech pracuje podle naučeného stereotypu  podle jednoduchých instrukcí plní zadaný úkol  dodržuje určené zásady bezpečnosti a ochrany zdraví, hygienu při práci

17 Výchovné a vzdělávací strategie
zajišťujeme bezpečnost žáka informační osvětou, modelovými situacemi seznamujeme a pravidelně opakujeme vždy před danou aktivitou pravidla bezpečného chování při pobytu v přírodě, v silničním provozu, ve třídě, ve škole a okolí pravidelně zařazujeme nácvik přesunu z prostor budovy školy při hromadném ohrožení manuální činnosti žáka diferencujeme podle dosažené zručnosti, úrovně motoriky, individuálních schopností formou her vytváříme konkrétní představu o pracovních činnostech běžných profesí, o jejich významu pro ostatní lidi upozorňujeme žáka na možnost úrazu při práci


Stáhnout ppt "5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.1. PRVOUKA"

Podobné prezentace


Reklamy Google