Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kompetence žáka – absolventa Ing. Dana Juchelková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kompetence žáka – absolventa Ing. Dana Juchelková"— Transkript prezentace:

1 Kompetence žáka – absolventa Ing. Dana Juchelková
Fyzika na ZŠ Kompetence žáka – absolventa Ing. Dana Juchelková

2 Kompetence k učení Žák:
používá správnou fyzikální terminologii a symboliku – značky, vzorce, jednotky samostatně vyhledává a získává informace o nových poznatcích v oblasti fyziky

3 Kompetence k učení pozoruje vlastnosti těles a látek a jejich změny ve škole i v běžném životě řeší fyzikální úlohy na základě předchozích znalostí a dovedností samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky experimentů porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti

4 Kompetence k řešení problémů
samostatně řeší a vyhledává fyzikální problémy, volí vhodné způsoby řešení a užívá při nich logické, matematické a empirické postupy

5 Kompetence k řešení problémů
při řešení fyzikálních problémů využívá znalosti a dovednosti získané v jiných přírodovědných předmětech pozoruje a chápe souvislost mezi platnými fyzikálními zákony a praktickým životem aplikuje a hodnotí různé postupy práce při fyzikálních pokusech, odhaduje rizika s nimi spojená

6 Kompetence komunikativní
stručně a jednoznačně formuluje výsledky svých měření, experimentů i řešení problémů dokáže obhájit výsledky své práce i svůj názor při řešení fyzikálních problémů

7 Kompetence komunikativní
vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí přijímá názor a kritiku jiných, umí se z nich poučit při řešení fyzikálních problémů využívá informační a komunikační prostředky a technologie

8 Kompetence sociální a personální
chápe vliv různých fyzikálních jevů v okolním prostředí na zdraví své i ostatních lidí a živočichů při řešení problémů respektuje předem daná pravidla, pravidla chování

9 Kompetence sociální a personální
podílí se na pozitivní pracovní atmosféře při práci ve skupině využívá zkušeností získaných při výuce i zkušeností získaných z praktického života toleruje názory a chování jiných, kriticky se staví ke svému chování i k chování jiných efektivně spolupracuje ve skupině při řešení daného úkolu

10 Kompetence občanské Žák :
respektuje pravidla při práci s fyzikálními pomůckami, řád učebny a laboratorní řád vysvětlí vliv vybraných fyzikálních jevů na životní prostředí, vyvodí závěry

11 Kompetence občanské umí se chovat zodpovědně v krizových situacích – požár, úraz elektrickým proudem, mechanické zranění – které mohou vzniknout ve fyzikálních laboratořích dokáže poskytnout první pomoc při zasažení elektrickým proudem nebo při jiném mechanickým zraněním a přivolat odbornou pomoc

12 Kompetence pracovní Žák :
plánuje postup laboratorních prací, přemýšlí o způsobech práce dodržuje pravidla z hlediska ochrany svého zdraví, zdraví ostatních spolužáků, ochrany životního prostředí získané teoretické poznatky využívá při řešení praktických úloh správně pojmenovává a používá laboratorní pomůcky přemýšlí o způsobech práce

13 Zdroje: ZŠ A MŠ TĚRLICKO. ŠVP „S přírodou k moudrosti“, Horní Těrlicko: ZŠ A MŠ Těrlicko, s. JEŘÁBEK, J; LISNEROVÁ R.; SMEJKALOVÁ A.; TUPÝ J. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, s. ISBN


Stáhnout ppt "Kompetence žáka – absolventa Ing. Dana Juchelková"

Podobné prezentace


Reklamy Google