Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hodnocení klíčových kompetencí ZŠ Jablunkov 2009/102010/11.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hodnocení klíčových kompetencí ZŠ Jablunkov 2009/102010/11."— Transkript prezentace:

1 Hodnocení klíčových kompetencí ZŠ Jablunkov 2009/102010/11

2 Kompetence řídit automobil Znalost Schopnost zná dopravní značky rozezná barvy zná pravidla silničního provozu odhadne vzdálenost DovednostPostoj naučí se řadit dodržuje rychlost koordinuje pohyby končetinami nikoho neohrožuje

3 Klíčové kompetence Kompetence k učení Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence komunikativní Kompetence občanská Kompetence občanská Kompetence sociální a personální Kompetence sociální a personální Kompetence pracovní Kompetence pracovní

4 Kompetence k učení Žák si umí vybrat vhodný způsob učení. Žák si umí vybrat vhodný způsob učení. Vyhledává a třídí informace a propojuje je. Vyhledává a třídí informace a propojuje je. Operuje s termíny, znaky, symboly. Operuje s termíny, znaky, symboly. Samostatně pozoruje a experimentuje. Samostatně pozoruje a experimentuje. Poznává smysl a cíl učení, plánuje si učení. Poznává smysl a cíl učení, plánuje si učení.

5 Kompetence k řešení problémů Promyslí a naplánuje způsob řešení Promyslí a naplánuje způsob řešení problému. problému. Vyhledává informace, objevuje různé Vyhledává informace, objevuje různé varianty řešení. varianty řešení. Užívá při řešení různé postupy (nejen ty, Užívá při řešení různé postupy (nejen ty, které se naučil ve škole). které se naučil ve škole). Je schopen obhájit postup práce. Je schopen obhájit postup práce.

6 Kompetence komunikativní Souvisle a kultivovaně se vyjadřuje v ústním Souvisle a kultivovaně se vyjadřuje v ústním i písemném projevu. i písemném projevu. Naslouchá druhým. Naslouchá druhým. Rozumí různým typům textů, obrazových Rozumí různým typům textů, obrazových materiálů, gestům, zvukům… materiálů, gestům, zvukům… Využívá ICT. Využívá ICT.

7 Kompetence sociální a personální Účinně spolupracuje ve skupině. Účinně spolupracuje ve skupině. Podílí se na vytváření příjemné atmosféry v Podílí se na vytváření příjemné atmosféry v týmu. týmu. Oceňuje zkušenosti druhých a respektuje Oceňuje zkušenosti druhých a respektuje různá hlediska. různá hlediska. Vytváří si pozitivní představu o sobě samém. Vytváří si pozitivní představu o sobě samém.

8 Kompetence občanské Respektuje přesvědčení druhých lidí. Respektuje přesvědčení druhých lidí. Je si vědom svých práv a povinností ve škole Je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu (i když není pod dohledem). i mimo školu (i když není pod dohledem). Zapojuje se do kulturního dění, soutěž Zapojuje se do kulturního dění, soutěž sportovních aktivit. sportovních aktivit. Chápe základní ekologické souvislosti Chápe základní ekologické souvislosti chová se ekologicky. chová se ekologicky.

9 Kompetence pracovní Používá bezpečně a účinně materiály a vybavení. Používá bezpečně a účinně materiály a vybavení. Nosí pomůcky. Nosí pomůcky. Udržuje pořádek na pracovním místě. Udržuje pořádek na pracovním místě. Dokončí svou práci. Dokončí svou práci. Dodržuje vymezená pravidla. Dodržuje vymezená pravidla. Chrání své zdraví a zdraví druhých. Chrání své zdraví a zdraví druhých. Své znalosti a zkušenosti použije ve své Své znalosti a zkušenosti použije ve své profesním zaměření. profesním zaměření.

10 Systém hodnocení na ZŠ Jablunkov ŠVP ZŠ Jablunkov, kapitola 6 – Hodnocení žáků a autoevaluace školy ŠVP ZŠ Jablunkov, kapitola 6 – Hodnocení žáků a autoevaluace školy Příloha č. 1 školního řádu: „ Hodnocení žáka“ v jednotlivých předmětech na ZŠ Jablunkov (www.zsjablunkov.cz) Příloha č. 1 školního řádu: „ Hodnocení žáka“ v jednotlivých předmětech na ZŠ Jablunkov (www.zsjablunkov.cz)www.zsjablunkov.cz Hodnotící archy jednotlivých předmětů Hodnotící archy jednotlivých předmětů (k nahlédnutí u každého vyučujícího). Sebehodnocení „Výsledky mého učení pro život“ – pololetně se sebehodnotí každý žák. Sebehodnocení je součástí předmětového portfolia. Sebehodnocení „Výsledky mého učení pro život“ – pololetně se sebehodnotí každý žák. Sebehodnocení je součástí předmětového portfolia.

11 Způsoby hodnocení žáka Žák je hodnocen podle dosažené úrovně KK v jednotlivých předmětech a ročnících známkou 1 - 5. Žák je předem seznámen s hodnocením KK, orientuje se v pojmech. Žák je hodnocen podle dosažené úrovně KK v jednotlivých předmětech a ročnících známkou 1 - 5. Žák je předem seznámen s hodnocením KK, orientuje se v pojmech. Známku z předmětu tvoří hodnocení učitelem – 90% a sebehodnocení žáka – 10%. Známku z předmětu tvoří hodnocení učitelem – 90% a sebehodnocení žáka – 10%. Učitel zaznamenává výsledky plnění kompetencí do hodnotícího archu pomocí stupnice 1 – 5 nebo znaků +, +/- a -, které vyjadřují žákovy znalosti, schopnosti, dovednosti, postoje a jeho pokrok. Učitel zaznamenává výsledky plnění kompetencí do hodnotícího archu pomocí stupnice 1 – 5 nebo znaků +, +/- a -, které vyjadřují žákovy znalosti, schopnosti, dovednosti, postoje a jeho pokrok.


Stáhnout ppt "Hodnocení klíčových kompetencí ZŠ Jablunkov 2009/102010/11."

Podobné prezentace


Reklamy Google