Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

a rámcové vzdělávací programy pro základní vzdělávání

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "a rámcové vzdělávací programy pro základní vzdělávání"— Transkript prezentace:

1 a rámcové vzdělávací programy pro základní vzdělávání
umění v pohybu umění v pohybu a rámcové vzdělávací programy pro základní vzdělávání a pro gymnázia

2 VÝVOJ MYŠLENÍ DÍTĚTE PODLE J. PIAGETA
► senzomotorické období ► období předoperačního myšlení rozvoj představivosti a sémiotické funkce rozvoj názorného myšlení ► období konkrétních operací (7, 8 – 11, 12 let) ► období formálních operací (od 12 let)‏

3 Konkrétní operace se přímo týkají předmětů a jejich vztahů
Formální operace zahrnují mimo jiné induktivní uvažování a spontánní vytváření experimentálního myšlení. Předpokladem je schopnost analýzy a syntézy.

4 Analýza výrazových prostředků výtvarného díla
● figurativní ● nefigurativní - organické - geometrické

5 Analýza výrazových prostředků hudební ukázky
● rytmus ● melodie ● nálada

6 7 typů inteligence (podle H. Gardnera)‏
● LOGICKO- MATEMATICKÁ ● JAZYKOVÁ ● PROSTOROVÁ ● POHYBOVÁ ● HUDEBNÍ ● INTERPERSONÁLNÍ ●INTRAPERSONÁLNÍ

7 VIZUÁLNÍ GRAMOTNOST: ● PERCEPČNÍ SENZITIVITA ● KULTURNÍ HABITUS
● SCHOPNOST KRITICKÉHO MYŠLENÍ ● ESTETICKÁ OTEVŘENOST ●SCHOPNOST VIZUÁLNÍ VÝMLUVNOSTI

8 KLÍČOVÉ KOMPETENCE V ZÁKLADNÍM VZDĚLÁVÁNÍ
Kompetence k učení (KU)‏ Kompetence k řešení problémů (KP)‏ Kompetence komunikativní (KK)‏ Kompetence sociální a personální (KSP)‏ Kompetence občanské (KO)‏ Kompetence pracovní (KPC)‏

9 Vzdělávání ve výtvarné výchově v 6. a 7
Vzdělávání ve výtvarné výchově v 6. a 7. ročníku směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k : ■ kritickému posuzování děl vlastních i cizích, hledání jejich shodných, podobných a odlišných znaků, k posuzování výpovědní hodnoty vlastních děl KU 4, KK3 ■ porozumění různým formám vizuálního vyjadřování jako důležitému prostředku vyjadřování a komunikace KK3 ■ účinné spolupráci ve skupině, vnímání své role ve skupině a svého přínosu pro zdárné ukončení společné práce KS1 ■ vytváření si pozitivní představy o sobě samém, posilování vědomí vlastní jedinečné individuality, posilování sebedůvěry pramenící ze sebepoznání KSP4 ■ pozitivnímu postoji k uměleckým dílům a smyslu pro tvořivost, aktivnímu zapojení do kulturního dění KO4 ■ bezpečnému a účinnému používání nástrojů, materiálů a vybavení v rámci vlastní tvorby a její prezentace KPC 1

10 Vzdělávání ve výtvarné výchově v 8. a 9
Vzdělávání ve výtvarné výchově v 8. a 9. ročníku směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: ■ vyhledávání a třídění poznatků a informací o smyslově poznatelném světě a k jejich využití v procesu tvorby a vnímání díla KU 2 ■ propojování poznatků z různých vzdělávacích oblastí a k užívání termínů, znaků a symbolů z oblasti vizuální tvorby a komunikace KU 3 ■ experimentování s tvůrčími prostředky a k využívání získaných výsledků ve vlastní tvorbě KP 4 ■ samostatnému a originálnímu řešení zadaných témat, k objevování různých variant řešení KP3 ■ vytváření a posilování komunikativních dovedností ve verbální i neverbální oblasti KK 3

11 Vzdělávání ve výtvarné výchově v 8. a 9
Vzdělávání ve výtvarné výchově v 8. a 9. ročníku směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: ■ porozumění různým formám a typům vizuálního vyjadřování a k jejich tvořivému využití jako důležitému prostředku vyjadřování a komunikace KK3 ■ využívání informačních komunikačních prostředků k vytváření vlastních vizuálně obrazných vyjádření KK4 ■ vytváření si pozitivní představy o sobě samém, k vnímání sebe sama jako samostatné individuality, k posilování sebeúcty a sebedůvěry pramenící ze sebepoznání KSP 4 ■ pozitivnímu postoji ke kulturnímu dědictví a k uměleckým dílům a rozvíjí jeho smysl pro tvořivost a aktivní zapojení do kulturního dění KO 4 ■ bezpečnému a účinnému používání nástrojů, materiálů a vybavení v rámci vlastní tvorby a její prezentace KPC 1 ■ ochraně kulturních a společenských hodnot KPC 2

12 Výtvarná výchova na gymnáziu, očekávané výstupy
OBRAZOVÉ ZNAKOVÉ SYSTÉMY ŽÁK: ■ Porovnává různé znakové systémy a jejich vyjadřovací prostředky (obraz, hudba)‏ ■ Rozpoznává specifičnosti různých vizuálně obrazných znakových systémů ■ Pojmenuje účinek vizuálně obrazných vyjádření na smyslové vnímání ■ Uplatňuje osobní prožitky, zkušenosti a znalosti při vlastní tvorbě, rozpozná jejich vliv a přínos pro tvorbu, interpretaci a přijetí vizuálně obrazných vyjádření

13 Výtvarná výchova na gymnáziu, očekávané výstupy
ZNAKOVÉ SYSTÉMY VÝTVARNÉHO UMĚNÍ ■ Nalézá, vybírá a uplatňuje odpovídající prostředky pro uskutečňování svých projektů ■ Využívá znalosti aktuálních způsobů vyjadřování a technických možností zvoleného média a efektivně využívá informační technologie ■ Charakterizuje obsahové souvislosti vlastních vizuálně obrazných vyjádření a konkrétních uměleckých děl a porovnává výběr a způsob užití prostředků ■ Vysvětlí, jak umělecká vizuálně obrazná vyjádření působí v rovině smyslové, subjektivní a sociální ■ Objasní, jak se umělecké vyjadřovací prostředky promítají do aktuální obrazové komunikace ■ Samostatně experimentuje s různými vizuálně obraznými prostředky

14 průřezové téma MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST: Soubor poznatků a dovedností, které člověku umožňují nakládat s mediální produkcí, jež se mu nabízí, účelně a poučeně, dovoluje mu média využívat ke svému prospěchu a dává mu nástroje, aby dokázal ty oblasti mediální produkce, které se jím snaží skrytě manipulovat, odhalit.

15 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Oblast postojů a hodnot
■ kritický odstup od podnětů přicházejících z mediálních produktů ■ společenská a estetická hodnota sdělení v různých sémiotických kódech ■ životní styl jako výraz vlastní autenticity

16 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Oblast vědomostí, dovedností a schopností
■ postupy kontrolovaného (a reflektovaného) nakládání se symbolickými obsahy ■ základní představa o práci v médiích (s médii)‏ ■ dovednosti umožňující práci v týmu ■ představa o profesích

17 MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Cílové zaměření vzdělávací oblasti: ● porozumění toku informací (uložení, zpracování, využití)‏ ● tvořivé využívání softwaru ● pochopení funkce výpočetní techniky jako prostředku simulace ● ●

18 MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY
ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru 2. Stupeň VYUŽITÍ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ Očekávané výstupy, žák: ► ovládá základní funkce digitální techniky ► propojuje zařízení ► pracuje uživatelským způsobem s technologiemi

19 Děkuji za pozornost a nashledanou
L. Kitzbergerová listopad 2007


Stáhnout ppt "a rámcové vzdělávací programy pro základní vzdělávání"

Podobné prezentace


Reklamy Google