Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Formální umělecké vzdělávání, koncepce, výhledy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Formální umělecké vzdělávání, koncepce, výhledy"— Transkript prezentace:

1 Formální umělecké vzdělávání, koncepce, výhledy
PaedDr. Jiřina Tichá Ředitelka odboru předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání 1

2 Okruhy témat Umělecké obory v různých úrovních vzdělávacího systému
Cíle uměleckého vzdělávání Umělecké obory v různých úrovních vzdělávacího systému Tvůrčí činnosti žáků jako základ všeobecného vzdělávání Aktuální otázky rozvoje uměleckého vzdělávání Okruhy témat 2 2

3 Obecný cíl uměleckého vzdělávání
Umělecké vzdělávání se významně podílí na „rozvoji obecné tvořivosti nebo poznávací senzitivity a jejich transferu do jiných oborů“. (Pedagogická encyklopedie) Naplňování obecného cíle uměleckého vzdělávání „uplatnění uměleckých činností pro rozvoj tvořivého potenciálu ve společnosti“ zajišťuje školský systém: - přípravou expertů a výkonných umělců; - všeobecným vzděláváním populace. 3 3

4 Specifické cíle uměleckého vzdělávání
Rozvíjení tvořivých, poznávacích a komunikačních dispozic Rozvíjení schopnosti vnímat, reflektovat a interpretovat umělecké nebo estetické fenomény Rozvíjení předpokladů umělecké symbolizace a utváření stylu Získávání technologických a řemeslných schopností Získávání znalostí o vývoji umění v kulturním, historickém a společenském kontextu Pěstování schopností kritické reflexe umělecké, kulturní a společenské 4 4

5 Umělecké obory v různých úrovních vzdělávacího systému
Formální umělecké vzdělávání tvoří specifickou složku vzdělávacího systému a je zastoupeno ve všech jeho úrovních od předškolního vzdělávání po vysokoškolské. 5 5

6

7 Umělecké obory – předškolní vzdělávání
Výtvarné, hudební, pohybové a dramatické aktivity jsou realizovány v rámci pěti vzdělávacích oblastí: Dítě a jeho tělo Dítě a jeho psychika Dítě a ten druhý Dítě a společnost Dítě a svět 7 7

8 Umělecké obory – základní vzdělávání
Vzdělávací oblast Umění a kultura zahrnuje povinné vzdělávací obory: Hudební výchovu Výtvarnou výchovu doplňující vzdělávací obory: Dramatickou výchovu Filmovou/Audiovizuální výchovu Taneční a pohybovou výchovu 8 8

9 Základní školy – statistické údaje
území školy žáci učitelé Česká republika CZ0 4 123 58 023 Rozšířená výuka některých vzdělávacích oborů RVP ZV Území Matematika a její aplikace Člověk a příroda Tělesná výchova Umění a kultura Informační a komunikační technologie jiné školy žáci Česká republika CZ0 83 6 109 20 1 073 190 14 826 69 8 572 92 6 119 9 426 9 9

10 Umělecké obory – gymnaziální vzdělávání
Vzdělávací oblast Umění a kultura zahrnuje povinné vzdělávací obory: Hudební výchovu Výtvarnou výchovu doplňující vzdělávací obory: Dramatickou výchovu Filmovou/Audiovizuální výchovu 10 10

11 Umělecké obory – základní umělecké vzdělávání
Základní umělecké školy poskytují základy vzdělání v hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém oboru. Připravují žáky: - na studium na středních a vysokých školách uměleckého nebo pedagogického zaměření; - na studium na konzervatořích; - na neprofesionální uměleckou činnost. Neposkytují stupeň vzdělání. 11 11

12 ZUŠ – statistické údaje
území školy pobočky žáci učitelé Česká republika CZ0 485 821 11 349 Žáci z celku v oboru tanečním výtvarném literárně-dramatickém hudebním s výukou individuální kolektivní skupinovou 28 284 46 175 8 586 9 779 12 12

13 Umělecké obory – konzervatoře
Odborné umělecké vzdělávání v oboru hudebním, dramatickém, tanečním. Konzervatoře poskytují stupeň vzdělávání a připravují žáky na profesní kariéru v oblasti umění jako výkonné umělce, učitele v ZUŠ, na studium na vysokých školách s uměleckým zaměřením či na pedagogických fakultách.  území školy žáci Česká republika CZ0 18 3 560 13 13

14 Umělecké obory – SOŠ, lycea a učiliště
Poskytují: odborné vzdělávání přímo v daném uměleckém oboru; pedagogické vzdělávání (střední pedagogické školy a lycea); estetické vzdělávání jako všeobecný základ (především z literatury a obecně kulturního přehledu). Střední odborné školy, lycea a učiliště poskytují stupeň vzdělání. 14 14

15 Umělecké obory – vysoké školy s uměleckým zaměřením, pedagogické fakulty
Poskytují stupeň vzdělání. Absolventi se uplatňují v uměleckých profesích jako výkonní umělci či jako pedagogové uměleckých oborů na různých typech škol. 15 15

16 Tvůrčí činnosti žáků jako základ všeobecného vzdělávání
Všeobecné vzdělávání akcentuje tvůrčí proces jako propojující prvek vzdělávacího obsahu všech uměleckých oborů. Prostřednictvím tvůrčích činností žáků dochází k: „…uměleckému osvojování světa, k rozvíjení specifického cítění, tvořivosti, vnímavosti k uměleckému dílu, k sobě samému i k okolnímu světu…“ „…hledání a nalézání vazeb mezi druhy umění, rozvoje schopnosti vcítit se do kulturních potřeb ostatních lidí a jimi vytvořených hodnot…“ (Oblast Umění a kultura, RVP ZV) 16 16

17 Tvůrčí činnosti – základ povinného vzdělávacího obsahu
Výtvarná výchova Hudební výchova Rozvíjení smyslové citlivosti Vokální činnosti Uplatňování subjektivity Instrumentální činnosti Ověřování komunikačních účinků Hudebně pohybové činnosti Poslechové činnosti G Obrazové znakové systémy Produkce Znakové systémy výtvarného umění Recepce a reflexe Umělecká tvorba a komunikace Umělecký proces a jeho vývoj Role subjektu v uměleckém procesu Úloha komunikace v uměleckém procesu 17 17

18 Tvůrčí činnosti – základ nepovinného vzdělávacího obsahu
Dramatická výchova Filmová/Audiovizuální výchova Taneční a pohybová výchova Základní předpoklady dramatického jednání Uplatnění subjektivity, pozorování, smyslového vnímání Pohybová průprava Proces dramatické a inscenační tvorby Uplatnění kreativity, fantazie a senzibility Prostorové cítění Recepce a reflexe dramatického umění Komunikace, posilování a prohlubování komunikačních schopností Vzájemné vztahy Pohyb s předmětem Hudba a tanec Improvizace / Improvizace a tvorba G Dramatická a inscenační tvorba Dramatické umění 18 18

19 Aktuální témata rozvoje uměleckého vzdělávání
Aktuální témata vycházejí ze Závěrečné zprávy Pracovní skupiny pro součinnost ve vzdělávání, zejména uměleckém (Evropský program pro kulturu). Témata si nekladou za cíl zabývat se otázkami postavení uměleckých oborů ve společnosti, ale podpořit jejich emancipaci a kvalitu ve všeobecném vzdělávání. 19 19

20 Aktuální témata rozvoje uměleckého vzdělávání
stanovit prioritní témata pro dialog napříč uměleckými obory a napříč různými úrovněmi školského systému zabývat se tématy kreativity a  tvůrčího procesu jako způsobu uchopení světa stanovit kritéria pro identifikaci kvality tvůrčí činnosti ve všeobecném vzdělávání a odlišovat činnosti tvůrčí od činností netvůrčích podporovat spolupráci škol a kulturních institucí podporovat počáteční vzdělávání učitelů v oblasti umění a kultury a jejich další profesní rozvoj 20 20

21 1150 let od příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu
Aktuální příklad 1150 let od příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu

22 Závěr Důležité je o oblasti umění a kultury mluvit. Příkladem je i naše konference. Děkuji za pozornost. PaedDr. Jiřina Tichá, ředitelka odboru předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání


Stáhnout ppt "Formální umělecké vzdělávání, koncepce, výhledy"

Podobné prezentace


Reklamy Google