Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání"— Transkript prezentace:

1 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020

2 Národní úroveň Vymezení operačních programů pro programové období 2014 – 2020 usnesení vlády č. 867 ze dne pověření MŠMT přípravou OP VVV Příprava Dohody o partnerství (dokument zastřešující všechny programy - gestorem přípravy je MMR) usnesení vlády č. 447 ze dne 12. června 2013 zpracování probíhá paralelně a provázaně se zpracováním programů

3 Přehled programů: UV č. 867/2012
Programy pro Dohodu o partnerství EFRR+ESF+FS EZFRV ENRF Program rozvoje venkova OP Rybářství Cíl Investice pro růst a zaměstnanost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Výzkum, vývoj a vzdělávání OP Doprava OP Životní prostředí OP Zaměstnanost OP Praha - pól růstu ČR OP Technická pomoc Integrovaný regionální operační program Cíl EÚS OP ČR - Polsko OP Svobodný stát Sasko - ČR OP Svobodný stát Bavorsko - ČR OP Rakousko - ČR OP Slovensko - ČR OP Nadnárodní spolupráce OP Meziregionální spolupráce

4 Cíle a obsah OP VVV Cílem Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je přispět ke strukturálnímu posunu ČR směrem k ekonomice založené na vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle, na produkci kvalitních výsledků výzkumu a jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti naší země. Klíčovým principem OP VVV je rozvoj lidských zdrojů pro znalostní ekonomiku v sociálně soudržné společnosti a na něj navazující téma podpory kvalitního výzkumu. Oblasti intervencí OP VVV Podporu rovnosti a kvality přístupu ve vzdělávání. Rozvoj lepších kompetencí pro trh práce. Posílení kapacit pro kvalitní výzkum a jeho přínos pro společnost.

5 Struktura prioritních os OP VVV
PO 1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum PO 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj PO 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání PO 4 Technická pomoc

6 Prioritní osa 3 – prioritní směry intervence
posílení rovného přístupu ke vzdělávání na všech jeho stupních s cílem zvýšení potenciálu jednotlivců rozvíjet své kompetence během celého života rozvoj klíčových kompetencí: komunikace v mateřském jazyce, komunikace v cizích jazycích, matematická gramotnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií, schopnost práce s digitálními technologiemi, schopnost učit se, sociální a občanské schopnosti, smysl pro iniciativu a podnikavost, kulturní povědomí a vyjádření zlepšení kvality a efektivity vzdělávání a odborné přípravy s důrazem zvýšení jejich relevance k dlouhodobým potřebám absolventů, trhu práce a společnosti.

7 1.1. Vzdělávání k sociální integraci
Prioritní osa 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání (ESF) Specifické cíle 1.1. Vzdělávání k sociální integraci 2.1. Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ 2.2. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích 2.3. Rozvoj systému hodnocení kvality a strategického řízení ve vzdělávání 2.4. Zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických pracovníků 2.5. Zvyšování kvality odborného vzdělávání včetně posílení jeho relevance pro trh práce

8 SC 2.2 Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
Cílem je prostřednictvím individuálních forem podpory, vzájemného učení a dalšího vzdělávání pedagogů dosáhnout stavu, kdy jsou pedagogové schopni vzdělávat každého žáka ZŠ a SŠ k co nejlepšímu využití jeho vlastního potenciálu k rozvoji kompetencí důležitých jak pro život osobní a společenský, tak i pro trh práce.

9 SC 2.2 Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
Cílem je prostřednictvím individuálních forem podpory, vzájemného učení a dalšího vzdělávání pedagogů dosáhnout stavu, kdy jsou pedagogové schopni vzdělávat každého žáka ZŠ a SŠ k co nejlepšímu využití jeho vlastního potenciálu k rozvoji kompetencí důležitých jak pro život osobní a společenský, tak i pro trh práce.

10 SC 2.2 Očekávané výsledky 1. Zavedení a rozšíření postupů a nástrojů individuální podpory pedagogů, jež pomohou zlepšit jejich práci na ZŠ a SŠ i v neformálním a zájmovém vzdělávání. 2. Rozvoj kultury sdílení pedagogických zkušeností, poskytování metodické podpory a odborné zpětné vazby a učení se od kolegů. 3. Zvýšení podílu pedagogů schopných přizpůsobit výuku potřebám jednotlivých žáků.

11 SC 2.3 Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání
Zvýšení kompetencí pracovníků veřejné správy, zřizovatelů, ředitelů a pedagogů pro využití monitoringu a hodnocení jako nástrojů pro řízení změn a podporu dalšího rozvoje, s cílem zlepšování rovných příležitostí a kvality ve vzdělávání na všech úrovních. Nové kompetence budou užívat přímo v praxi při vytváření, vedení rozvoje jednotlivých škol a v kariérním systému.

12 SC 2.4 Zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických pracovníků
Spolupráce škol připravujících budoucí učitele a gymnázií adaptační období akční výzkum

13 SC 2.5 - Zvyšování kvality odborného vzdělávání včetně posílení jeho relevance pro trh práce
Motivace a k vědě, technologiím, inženýrství a matematice Klíčová kompetence iniciativa a podnikavost Kariérové poradenství

14 Implementace: spolupráce v území
Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Zaměření: Střední školy Vyšší odborné školy Zvýšení zájmu o vědu, technologie, inženýrství a matematiku Klíčová kompetence iniciativa a podnikavost Relevance vzdělávání a trhu práce Kariérové poradenství Návaznost: Krajské “S3” strategie inteligentní specializace

15 Úvodní setkání Krajské akční plány rozvoje vzdělávání
2. dubna 2014, 9: :30, MŠMT Program: - vyjasnění cílů a obsahu krajských akčních plánů - identifikace partnerů pro krajská partnerství - zahájení spolupráce na vytváření metodiky

16 Informace o OP VVV

17 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání"

Podobné prezentace


Reklamy Google