Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Souhrnná informace o přípravě OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 6. 6

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Souhrnná informace o přípravě OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 6. 6"— Transkript prezentace:

1 Souhrnná informace o přípravě OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 6. 6
Souhrnná informace o přípravě OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Ing. Jan Kříž, vrchní ředitel sekce řízení OP VaVpI

2 Obsah Aktuální situace
Představení návrhu programového dokumentu (verze k ) Harmonogram další přípravy OP VVV

3 1. Aktuální situace

4 Aktuální situace: EU Projednávání návrhů nařízení
předpoklad schválení nařízení - 3. Q. 2013 riziko zpožďování Víceletý finanční rámec – snižování prostředků na kohezní politiku ze strany EU, pravděpodobně vyšší míra kofinancování z národních zdrojů

5 Aktuální situace: národní úroveň
Vymezení operačních programů pro programové období 2014 – 2020 usnesení vlády č. 867 ze dne pověření MŠMT přípravou OP VVV Ustavena Rada pro fondy SSR a její pracovní skupiny usnesení vlády č. 302 ze dne Příprava Dohody o partnerství (dokument zastřešující všechny programy - gestorem přípravy je MMR) zpracování probíhá paralelně a provázaně se zpracováním programů Příprava platforem pro budoucí programové období Příprava jednotlivých programů Platformy – připravuje MMR, Rada pro fondy SSR, generální sekretáři – příprava materiálu do vlády, podáme více informací na příštím ŘV.

6 Přehled programů: UV č. 867/2012
Programy pro Dohodu o partnerství EFRR+ESF+FS EZFRV ENRF Program rozvoje venkova OP Rybářství Cíl Investice pro růst a zaměstnanost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Výzkum,vývoj a vzdělávání OP Doprava OP Životní prostředí OP Zaměstnanost OP Praha - pól růstu ČR OP Technická pomoc Integrovaný regionální operační program Cíl EÚS OP ČR - Polsko OP Svobodný stát Sasko - ČR OP Svobodný stát Bavorsko - ČR OP Rakousko - ČR OP Slovensko - ČR OP Nadnárodní spolupráce OP Meziregionální spolupráce

7 Rada pro fondy SSR: UV č. 302/2013
Ustavena Rada pro fondy SSR a její pracovní skupiny Jmenováni generální sekretáři: Ing. David Sventek (integrovaný rozvoj území a zároveň vedoucí generální sekretář) PhDr. Miroslava Kopicová (konkurenceschopné podniky, výzkum, inovace, efektivní veřejnou správu, zaměstnanost a vzdělávání) Ing. Jan Vitula (trh práce a vzdělávání a boj s chudobou) Prof. Petr Moos (páteřní infrastruktura) Ing. Martin Hanzlík (generální zmocněnec pro inovativní finanční nástroje) V pracovních skupinách se předpokládá účast zástupců ministerstev a dalších partnerů (např. AK ČR, HK ČR, ...). Gen sekretáři navrhují hlavní strategické směry, konzultují věcné zaměření a identifikují významné oblasti synergického působení, komunikují strategické cíle a záměry, ... Aktuálně začátek neformálního vyjednávání s EK

8 Souhrn dosavadní přípravy OP VVV (1)
Od roku 2011 příprava priorit pro v rámci Projektového týmu pro přípravu budoucího období 2012 vyjednávání o vymezení OP VVV na národní úrovni, práce expertních skupin na zpracování prvních návrhů pro prioritní osy budoucího OP, prescreening VaV a VŠ, příprava na plnění ex-ante kondicionalit – Strategie smart specializace, Strategie vzdělávání 2020, příprava a schválení záměru zadávací dokumentace na ex-ante hodnotitele OP VVV.

9 Souhrn dosavadní přípravy OP VVV (2)
2013 (leden) zřízen Řídicí výbor OP VVV a pracovní skupiny Konec března 2013 – předložena 1. verze programu MMR Duben 2013 předložena intervenční logika MMR uskutečnění 7 kulatých stolů k PO 1-4 za účasti 35 partnerů (např. zástupci NNO, AK ČR, HK ČR, ...) Průběžně – řešení překryvů OP Praha – pól růstu ČR, IROP, OP Z, OP PIK Konec dubna 2013 zpracována nová verze programu ( ) obdrženy připomínky vč. MMR

10 Východiska pro přípravu OP VVV: Klíčové dokumenty
Evropské strategické dokumenty: Strategie Evropa 2020, Unie inovací, ET 2020…; dále Specifická doporučení EK pro ČR Národní strategické dokumenty: Národní program reforem, Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, Národní politika VaVaI, … Specifické dokumenty MŠMT (zejména „Priority pro budoucí období“) Materiál MMR „Podklad pro přípravu Dohody o partnerství...“ projednaný vládou → vymezení OP Tematické okruhy MMR, zejména funkční výzkumný a inovační systém trh práce a vzdělávání Poziční dokument EK Výsledky Prescreeningu

11 Východiska pro přípravu OP VVV: Právní a metodický rámec
Nařízení EU: obecné nařízení specifická nařízení (ESF, EFRR) Metodické dokumenty EK, zejména template pro přípravu OP (draft) fiše EK Metodické dokumenty MMR, zejména metodický pokyn k přípravě programů (draft) Nařízení do značné míry predeterminují architekturu OP tematické cíle (obecné nařízení) investiční priority (specifická nařízení)

12 2. Představení návrhu programového dokumentu (verze k 30. 4. 2013)

13 Struktura prioritních os OP VVV
Posilování kapacit pro kvalitní veřejný výzkum Rozvoj prostředí pro využití výzkumu jako zdroje dlouhodobé konkurenční výhody Rozvoj vysokých škol Podpora celoživotního učení a rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělání Technická pomoc

14 Prioritní osa 1 – Posilování kapacit pro kvalitní veřejný výzkum
Tematický cíl 1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Investiční priorita Posilování výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek, zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu. Specifické cíle odpovídající dané investiční prioritě 1. Posílit excelenci ve výzkumu 2. Zlepšit podmínky pro kvalitní výzkum na VŠ a výuku spojenou s výzkumem Příspěvek EU Evropský fond regionálního rozvoje

15 Prioritní osa 1 – Posilování kapacit pro kvalitní veřejný výzkum (2)
Hlavní cílové skupiny studenti VŠ akademičtí a ostatní pracovníci VŠ pracovníci výzkumných organizací pracovníci veřejné správy v oblasti VaVaI pracovníci médií Určení typů příjemců, kteří budou podporováni vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb. veřejné výzkumné instituce dle zákona č. 341/2005 Sb. další výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb. včetně zahraničních v rámci 10% flexibility orgány státní správy orgány regionální a obecní samosprávy odborné a vědecké knihovny muzea soukromé podniky, včetně zahraničních v rámci 10% flexibility

16 Prioritní osa 2 – Rozvoj prostředí pro využití výzkumu jako zdroje dlouhodobé konkurenční výhody
Tematický cíl 1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Investiční priorita Podpora podnikových investic do inovací a výzkumu a vytvářením vazeb a součinnosti mezi podniky, středisky výzkumu a vývoje a vysokoškolským vzděláváním, zejména vývoje produktů a služeb, přenosu technologií, sociálních inovací a aplikací veřejných služeb, stimulace poptávky, vytváření sítí, klastrů a otevřených inovací prostřednictvím inteligentní specializace, podpora technického a aplikovaného výzkumu, pilotních linek, opatření k včasnému ověřování produktů, schopností vyspělé výroby a prvovýroby v oblasti klíčových technologií a šíření technologií pro všeobecné použití. Specifické cíle odpovídající dané investiční prioritě 1. Posílit orientaci výzkumu na prioritní oblasti společenských výzev včetně průřezových technologií 2. Zvýšit spolupráci výzkumných organizací s aplikační sférou vedoucí k efektivnímu využití výsledků výzkumu v praxi  3. Iniciovat a rozvinout proces inteligentní specializace v regionech Příspěvek EU Evropský fond regionálního rozvoje

17 Prioritní osa 2 – Rozvoj prostředí pro využití výzkumu jako zdroje dlouhodobé konkurenční výhody (2)
Hlavní cílové skupiny pracovníci výzkumných organizací studenti vysokých škol, pracovníci vysokých škol, veřejné výzkumné instituce podniky subjekty územní samosprávy nestátní neziskové organizace organizační složky státu Určení typů příjemců, kteří budou podporováni vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb. veřejné výzkumné instituce dle zákona č. 341/2005 Sb. další výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb. včetně zahraničních v rámci 10% flexibility subjekty státní správy a územní samosprávy (v případě PCP), přímo řízené organizace a organizační složky státu (OSS) příspěvkové organizace další soukromoprávní subjekty (zejména oborová sdružení, asociace, organizace pověřené tvorbou a implementací S3 v regionech apod.)

18 Prioritní osa 3 – Rozvoj vysokých škol
Tematický cíl 10. Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení Investiční priorita Zlepšování kvality, účinnosti a otevřenosti terciárního a rovnocenného vzdělávání, aby se zvýšila účast a úrovně dosaženého vzdělání Specifické cíle odpovídající dané investiční prioritě Zvýšení kvality vzdělávání na vysokých školách a jeho relevance pro potřeby trhu práce Zvýšení účasti na vysokoškolském vzdělávání zejména prostřednictvím snížení studijní neúspěšnosti a podpory studentů se specifickými potřebami a ze socio-ekonomicky znevýhodněných skupin 3. Zatraktivnit celoživotní vzdělávání na vysokých školách a zvýšit účast, zejména v rámci dospělé populace 4. Nastavení a rozvoj systému hodnocení a zabezpečení kvality a strategického řízení vysokých škol Příspěvek EU Evropský sociální fond

19 Prioritní osa 3 – Rozvoj vysokých škol (2)
Tematický cíl 10. Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení Investiční priorita Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu Specifické cíle odpovídající dané investiční prioritě Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na vysokých školách za účelem profilace vysokých škol, zlepšení přístupu znevýhodněných skupin a zvýšení otevřenosti vysokých škol pro potřeby celoživotního vzdělávání Příspěvek EU Evropský fond regionálního rozvoje

20 Prioritní osa 3 – Rozvoj vysokých škol (3)
Hlavní cílové skupiny studenti VŠ účastníci celoživotního vzdělávání žáci základních a středních škol (v případě vytvářených partnerství vysokých škol nebo institucí VaV s příslušnými školami), zájemci o studium na vysokých školách akademičtí a ostatní pracovníci VŠ pracovníci VaV pracovníci VaV institucí účastníci celoživotního vzdělávání (IP 2) Určení typů příjemců, kteří budou podporováni vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb.

21 Prioritní osa 4 – Podpora celoživotního učení a rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání
Tematický cíl 10. Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení Investiční priorita Předcházení předčasnému ukončování školní docházky a jeho omezování, podpora rovného přístupu ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Specifické cíle odpovídající dané investiční prioritě 1. Rozvoj inkluzívního vzdělávání 2. Zvýšení kvality a otevřenosti předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ 3. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích 4. Rozvoj systému hodnocení kvality a strategického řízení ve vzdělávání 5. Zkvalitnění pregraduální přípravy pedagogických pracovníků Příspěvek EU Evropský sociální fond

22 Prioritní osa 4 – Podpora celoživotního učení a rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání (2)
Tematický cíl 10. Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení Investiční priorita Zlepšování přístupu k celoživotnímu učení, zdokonalování dovedností a schopností pracovníků a zvyšování významu systémů vzdělávání a odborné přípravy pro trh práce, včetně zlepšování kvality odborného vzdělávání a přípravy a zavedení a rozvoje programů učení založeného na pracovní činnosti a učňovských programů, jako jsou duální výukové systémy. Specifické cíle odpovídající dané investiční prioritě 1. Zvyšování kvality odborného vzdělávání včetně posílení jeho relevance pro trh práce 2. Propojení počátečního a dalšího vzdělávání Příspěvek EU Evropský sociální fond

23 Prioritní osa 4 – Podpora celoživotního učení a rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání (3)
Hlavní cílové skupiny děti a žáci studenti VŠ (budoucí pedagogičtí pracovníci) akademičtí pracovníci vzdělávající budoucí pedagogické pracovníky pedagogičtí pracovníci rodiče dětí a žáků zaměstnanci veřejné správy působící ve vzdělávání nebo ovlivňující vzdělávání pracovníci organizací působících ve vzdělávání a poradenství Určení typů příjemců, kteří budou podporováni školy a školská zařízení OSS a OPŘO nestátní neziskové organizace vysoké školy kraje právnické osoby působící ve vzdělávání, v kariérovém poradenství (na úrovni systému, sociálního partnerství, přímého vzdělávání nebo výzkumu) zřizovatelé škol a školských zařízení dobrovolné svazky obcí

24 Prioritní osa 5 – Technická pomoc
Tematický cíl 10. Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení Investiční priorita Specifické cíle odpovídající dané investiční prioritě 1. Zajištění efektivní administrace 2. Zajištění informovanosti a publicity 3. Zajištění absorpční kapacity Příspěvek EU Evropský fond regionálního rozvoje nebo Evropský sociální fond

25 3. Harmonogram další přípravy OP VVV

26 Harmonogram přípravy OP VVV (1)
Dne představen OP VVV Evropské komisi Do Předložení návrhů programů MMR Do předložení úplného návrhu Dohody o partnerství (MMR) Do předložení návrhů operačních programů vládě ČR (MMR) Následně: předložení EK, formální vyjednávání Předpoklad schválení programu: polovina roku 2014 (v závislosti na vyjednávání s EK) Aktuálně začátek neformálního vyjednávání s EK

27 Obsah 2. fáze přípravy OP VVV
Zpracovaní analýzy absorpční kapacity na úrovni SC Zpřesnění strategické části programu a popisu PO, zpřesnění indikátorové soustavy Zpřesnění horizontálních principů Dopracování integrovaných přístupů Zpřesnění popisu řízení a implementace programu Dopracování ex-ante a SEA hodnocení OP VVV a promítnutí závěrů jejich do OP VVV Dopracování kapitoly k implementaci (kapitola 7) Vydání stanoviska MŽP k SEA hodnocení OP VVV Aktuálně začátek neformálního vyjednávání s EK

28 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Souhrnná informace o přípravě OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 6. 6"

Podobné prezentace


Reklamy Google