Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání."— Transkript prezentace:

1 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

2 Obsah Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV Hlavní záměry a strategie programu Prioritní osy Harmonogram přípravy

3 Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV
Strategie Evropa 2020 Závěry Rady o strategickém rámci evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (ET 2020) Specifická doporučení EK pro ČR Nařízení EP a R č. 1303/2013 (obecné nařízení) Nařízení EP a R č. 1304/2013 (ESF) Nařízení EP a R č. 1301/2013 (ERDF) Evropské strategické dokumenty Dohoda o partnerství pro programové období Národní program reforem Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti Národní politika VaVaI Strategie regionálního rozvoje Strategie rozvoje vzdělávací politiky ČR do 2020 Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy Strategie inteligentní specializace (RIS3) Rámec rozvoje vysokých škol do roku 2020 Národní strategické dokumenty

4 Hlavní zaměření programu
Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky. Tematický cíl 10 Tematický cíl 1 Investice do vzdělávání, školení a odborné přípravy k získávání dovednosti a do celoživotní učení Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Tematický cíl 9 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě a diskriminaci OP VVV Zlepšení kvality vzdělávání pro každého žáka/studenta Zlepšení výkonnosti VaV

5 Strategie programu Krajské akční plány Místní akční plány Strategie RIS3 Strategie VŠ

6 Prioritní osy OP VVV PO 1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
(ERDF) PO 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj (ESF/ERDF) PO 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání (ESF) PO 4 Technická pomoc

7 Indikativní alokace dle prioritních os

8 PO 1 – Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
Obecný cíl intervencí: KVALITA OTEVŘENOST dosažení špičkové úrovně českého výzkumu v mezinárodním měřítku zlepšení spolupráce ve výzkumu zkvalitnění infrastrukturních podmínek pro přípravu budoucích výzkumníků

9 Struktura prioritní osy 1:
SC 1 – Posílit excelenci ve výzkumu Kvalita, internacionalizace, mezioborovost, koncentrace SC 2 – Zvýšit přínosy výzkumu pro společnost Partnerství veřejného a soukromého sektoru, výzkum v průlomových oblastech s potenciálem širokého uplatnění výsledků, mezioborovost

10 PO1 - Oprávnění žadatelé a cílové skupiny
Subjekty splňující definici Výzkumné organizace dle Rámce pro státní podporu Výzkumu, vývoje a inovací Další subjekty provádějící výzkum Orgány státní správy a samosprávy, jim podřízené či jimi zřízené organizace Další subjekty zapojené do řízení a implementace RIS3 strategií na národní a regionální úrovni

11 Cílové skupiny: Pracovníci výzkumných organizací Akademičtí a ostatní pracovníci VŠ Studenti VŠ Pracovníci veřejné správy v oblasti VaVaI Pracovníci médií Výzkumní pracovníci v soukromém sektoru Pracovníci veřejné správy (státní správy a samosprávy)

12 PO 2 - Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
Obecný cíl intervencí: Zkvalitnění a otevřenost vzdělávání na vysokých školách společně se zkvalitněním strategického řízení vysokých škol Rozvoj lidských zdrojů pro výzkum a vývoj, včetně podpory výuky spojené s výzkumem Zkvalitnění infrastrukturních podmínek pro zkvalitnění a otevřenost vzdělávání na vysokých školách

13 Struktura prioritní osy 2:
SC1 IP1 – Zvýšení kvality vzdělávání na vysokých školách a jeho relevance pro potřeby trhu práce a společnosti (ESF) SC2 IP1 – Zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami a ze socio-ekonomicky znevýhodněných skupin na vysokoškolském vzdělávání, snížení studijní neúspěšnosti (ESF) SC3 IP1 – Zatraktivnit celoživotní vzdělávání na vysokých školách a zvýšit účast, zejména v rámci dospělé populace (ESF) SC4 IP1 – Nastavení a rozvoj systému hodnocení a zabezpečení kvality a strategického řízení vysokých škol (ESF) SC5 IP1 – Zlepšit podmínky pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje (ESF) SC6 IP2 – Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na vysokých školách za účelem zlepšení kvality vzdělávání, zvýšení jeho relevance pro společnost, zlepšení přístupu znevýhodněných skupin a zvýšení otevřenosti vysokých škol (ERDF)

14 PO2 – Oprávnění žadatelé a cílové skupiny
Vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. Partnerem: I další subjekty podílející se na realizaci cílů SC 1-5

15 Cílové skupiny: Studenti VŠ Účastníci celoživotního vzdělávání Žáci MŠ, ZŠ a SŠ, zájemci o studium na VŠ Akademičtí a ostatní pracovníci VŠ Pracovníci veřejné správy v oblasti strategického řízení vysokého školství Pracovníci výzkumných organizací Pracovníci zabývající se výzkumem v soukromém sektoru Pracovníci veřejné správy v oblasti řízení a implementace VaVaI Pracovníci center neformálního vzdělávání zaměřených na popularizaci vědy

16 Prioritní osa 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Obecný cíl intervencí: posílení rovného přístupu ke vzdělávání na všech jeho stupních s cílem zvýšení potenciálu jednotlivců rozvíjet své kompetence během celého života rozvoj klíčových kompetencí: komunikace v mateřském jazyce, komunikace v cizích jazycích, matematická gramotnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií, schopnost práce s digitálními technologiemi, schopnost učit se, sociální a občanské schopnosti, smysl pro iniciativu a podnikavost, kulturní povědomí a vyjádření, zlepšení kvality a efektivity vzdělávání a odborné přípravy s důrazem zvýšení jejich relevance k dlouhodobým potřebám absolventů, trhu práce a společnosti.

17 Struktura prioritní osy
SC1 IP1 – Vzdělávání k sociální integraci dětí a žáků se SVP SC1 IP2 – Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ SC2 IP2 – Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků v klíčových kompetencích SC3 IP2 – Rozvoj strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání SC4 IP2 – Zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických pracovníků SC5 IP2 – Zvyšování kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

18 Prioritní osa 3 - Oprávnění žadatelé a cílové skupiny
Školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání, zájmového, základního a středního uměleckého vzdělávání a vyšší odborné školy. Další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit. Orgány státní správy a samosprávy, včetně jejich svazků nebo sdružení a jimi zřízené a podřízené organizace. Vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, které připravují budoucí pedagogické pracovníky.

19 Hlavní principy OP VVV v PO 3
Naplnění potřeb vzdělávací politiky Návaznost na předchozí programové období Důkladná příprava výzev a zaměření intervencí, včetně přípravy projektů Zjednodušení administrativní náročnosti v průběhu realizace projektů

20 Harmonogram 16. 7. OP VVV odeslán Evropské komisi
Ukončení formálního dialogu a schválení programu – konec roku 2014 Vyhlášení prvních výzev 1. pol. 2015

21 Kde najdete informace o OP VVV
v sekci Strukturální fondy – záložka OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Odkaz: Dotazy: Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání."

Podobné prezentace


Reklamy Google