Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Programové období , 20. mezinárodní sympozium INOVACE JUDr

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Programové období , 20. mezinárodní sympozium INOVACE JUDr"— Transkript prezentace:

1 Programové období , 20. mezinárodní sympozium INOVACE JUDr. Olga Letáčková vrchní ředitelka sekce NOK Ministerstvo pro místní rozvoj

2 přípravy nového programového období
Aktuální stav přípravy nového programového období 2014–2020

3 Dohoda o partnerství Dohoda o partnerství – zásadní dokument pro → obdobná role jako NSRR pro Neformální dialog s Evropskou komisí (od února 2013) Návrhy legislativy pro ESI fondy → Evropský parlament Příprava Dohody o partnerství: zapojení široké škály partnerů, šablona daná Evropskou komisí Projednání Dohody na jednání Rady pro fondy SSR, resp. ESI fondy Neformální dialog s EK – jednání k připomínkám EK k Dohodě Zaslání Dohody do meziresortního připomínkového řízení (MPŘ) Do konce roku předložíme vládě informaci o aktuálním stavu přípravy Dohody o partnerství Termín pro zaslání připomínek v rámci MPŘ Zaslání Dohody pro finální posouzení SEA hodnotiteli Obdržení SEA hodnocení Dohody, předání na MŽP březen Předložení Dohody spolu se stanoviskem SEA vládě ČR ke schválení březen Zaslání verze Dohody schválené vládou na EK duben Zahájení formálního vyjednávání s EK

4 Vymezení platforem MMR-NOK připravilo materiál „Vymezení platforem pro období “, který platformy hlouběji rozpracovává a stanovuje její charakteristiky Materiál vzat vládou na vědomí dne Důležitým nástrojem pro zajištění koordinace zpracování programů mezi sebou i vůči Dohodě o partnerství Základním prvkem pro nastavení a realizaci principů partnerství, který MMR-NOK respektuje

5 Rada pro fondy SSR, resp. ESI fondy
Pro fázi přípravy programového období jsou stěžejní tyto platformy: Rada pro fondy SSR, resp. ESI fondy Pracovní skupiny pro fondy SSR, resp. ESI fondy Pracovní skupina pro přípravu Dohody o partnerství Pracovní skupina k rozpracování programů Meziresortní expertní poradní skupina Oponentní skupina pro vytvoření jednotného metodického prostředí Pracovní skupiny pro přípravu jednotlivých programů V průběhu zpracování Dohody o partnerství je přístup a postup zpracování ze strany MMR-NOK projednáván na mnoha platformách. Návrh na vznik platforem pro fázi přípravy i realizace programového období 2014–2020 je obsažen již v Podkladu pro přípravu Dohody o partnerství. Následně MMR-NOK připravilo materiál „Vymezení platforem pro programové období 2014–2020“, který byl vládou vzat na vědomí dne 20. února 2013 a který platformy hlouběji rozpracovává, přičemž pro každou stanovuje její základní charakteristiky – termín vzniku, předsedu, členy, činnosti a sekretariát. Pro fázi přípravy programového období 2014–2020 jsou stěžejní zejména tyto platformy: • Rada pro fondy SSR, resp. ESI fondy – nadresortní odborný a poradní orgán vlády ČR, který zajišťuje věcné zaměření intervencí všech ESI fondů v ČR v programovém období 2014–2020; • Pracovní skupiny Rady pro fondy SSR, resp. ESI fondy – pět pracovních skupin s konkrétním tematickým zaměřením, které řeší soulad se strategiemi a dosažení synergií v příslušných oblastech; • Pracovní skupina pro přípravu Dohody o partnerství 2014–2020 – klíčová platforma pro projednávání zpracování Dohody o partnerství se zástupci řídicích orgánů programů i ostatních partnerů; • Pracovní skupina k rozpracování programů 2014–2020 – projednávání rozpracování programových dokumentů s řídicími orgány pod koordinačním vedením MMR-NOK; • Meziresortní expertní poradní skupina – seskupení odborníků pro přípravu metodického prostředí a diskusi k jednotlivým zpracovávaným metodickým dokumentům, které zahájilo činnost již v srpnu roku 2012; • Oponentní skupina pro vytvoření jednotného metodického prostředí – oponentura připravovaných metodických dokumentů širším plénem potenciálních uživatelů a dalších dotčených aktérů z řad zástupců široké občanské společnosti; • Pracovní skupiny pro přípravu jednotlivých programů 2014–2020 – zřízeny jednotlivými řídicími orgány. Platformy jsou základním prvkem pro nastavení a realizaci principu partnerství, který MMR-NOK od zahájení celkové přípravy programového období 2014–2020 respektuje. Tyto platformy jsou také důležitým nástrojem pro zajištění koordinace zpracování programů mezi sebou i vůči Dohodě o partnerství.

6 Informace o aktuálním stavu přípravy programů 2014–2020

7 OP schváleny usnesením vlády č. 867 ze dne 28. 11. 2012
Struktura operačních programů období EFRR+ESF+FS EZFRV ENRF Program rozvoje venkova OP Rybářství Cíl Investice pro růst a zaměstnanost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Výzkum, vývoj a vzdělávání OP Doprava OP Životní prostředí OP Zaměstnanost Integrovaný regionální operační program OP Praha - pól růstu ČR OP Technická pomoc Cíl Evropská územní spolupráce OP ČR - Polsko OP Svobodný stát Sasko - ČR OP Svobodný stát Bavorsko - ČR OP Rakousko - ČR OP Slovensko - ČR OP Nadnárodní spolupráce OP Meziregionální spolupráce OP schváleny usnesením vlády č. 867 ze dne

8 Zpracování programů Gesce: Řídící orgány MMR-NOK: hodnocení ve fázích
Pravidelné informace na vládu Aktuální verze k → budou zaslány Evropské komisi v rámci neformálního dialogu

9 Informace o přípravě programového období 2014-2020
Prosinec 2013: neformální dialog EK s MMR k Dohodě, vládě informace o přípravě DoP a programů ESIF (v souladu s UV 809/2013). Leden 2014: neformální dialog EK k programům. Březen 2014: předložení Dohody o partnerství vládě vč. SEA, předložení programů vládě vč. SEA. Duben: zahájení formálního dialogu ČR s EK.

10 Koncepce jednotného metodického prostředí

11 Harmonogram přípravy JMP
Metodické oblasti řešené v materiálu Termín předložení vládě ČR (schválení) Příprava programových dokumentů UV 401 z 29. května aktualizace k 1. červenci aktualizace nyní Evaluace, indikátory, způsobilé výdaje, řízení rizik UV 597 z 9. srpna 2013 Řízení výzev, výběr a hodnocení projektů listopad 2013 Rozvoj lidských zdrojů prosinec 2013 Integrované přístupy Zadávání zakázek, řídicí dokumentace programů, publicita a komunikace, monitorování (1. část), procesy řízení a monitorování v MS2014+ (1. část) Revize programů leden 2014 Projekty vytvářející příjmy, finanční nástroje, veřejná podpora únor 2014 (pro info) Monitorování (2. část) a procesy řízení a monitorování v MS2014+ (2. část) březen 2014 Metodika finančních toků červen 2014 Probíhají intenzivní práce na jednotném metodickém prostředí. Metodické oblasti rozděleny do balíčků, které jsou postupně předkládány vládě ke schválení. První balíček byl schválen již v květnu a obsahoval metodiky zaměřené na způsobilost výdajů, evaluace, indikátory a řízení rizik. Aktuálně vláda schválila metodiku v řízení výzev, výběru a hodnocení projektů. Do konce roku bude ještě předložen třetí soubor. Metodika k integrovaným přístupů – rovněž do konce roku. Metodika k řízení lidských zdrojů - EK požádala o posečkání, připomínky předminulý týden – největší problém zřejmě sankce.

12 Odstraňování legislativních a nelegislativních bariér

13 CÍL přispět ke snížení administrativní zátěže
sjednotit pravidla pro poskytování pomoci z fondů EU přispět ke zvýšení právní jistoty jednotlivých aktérů při výkonu jejich činnosti

14 Legislativní materiály
Aktuálně příprava již sedmého legislativního balíčku 2010 Návrh legislativních a dalších změn za účelem zjednodušení administrace SF a FS EU (UV 03/2010) Zpráva o pokroku v řešení vybraných legislativních oblastí (UV 11/2010) 2011 Zpráva o pokroku v řešení dalších změn a nových podnětů (UV 11/2011) Vyhodnocení právních nástrojů implementace SF a FS v programovém období 2007–2013 (pro informaci 11/2011) 2012 Návrh na snížení legislativních bariér pro implementaci SF a FS EU v období (UV 08/2012) 2013 Zpráva o pokroku v realizaci změn nelegislativní povahy zpracovaná v souladu s UV ze 08/2012 (pro informaci 01/2013)

15 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Programové období , 20. mezinárodní sympozium INOVACE JUDr"

Podobné prezentace


Reklamy Google