Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

aktuální problémy současného světa postoje, názory, jednání

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "aktuální problémy současného světa postoje, názory, jednání"— Transkript prezentace:

1 aktuální problémy současného světa postoje, názory, jednání
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA - aktuální problémy současného světa postoje, názory, jednání

2 ROLE PT V ŠVP pomáhají doplňovat a propojovat informace které si žáci během studia osvojili pomáhají utvářet a rozvíjet klíčové kompetence žáka mají osobnostní a výchovný charakter pomáhají rozvíjet osobnost žáka v oblasti postojů a hodnot a připravit jej lépe do života

3 STRUKTURA PT V RVP G charakteristika PT
(význam daného PT, vztah PT ke vzdělávacím oblastem, konkrétní propojení s VO) přínos PT k rozvoji osobnosti žáka (klíčové kompetence, k jejichž rozvoji PT přispívá) tematické okruhy PT (vždy několik částí s doporučeným obsahem)

4 Další parametry PT do vzdělávání musí být zařazena všechna PT se všemi jejich tematickými okruhy PT se realizují v libovolných ročnících studia povinně je absolvují všichni žáci k realizaci je možné využít disponibilní časové dotace aktivity žáků související s realizací PT mohou být hodnoceny i jinak než klasifikací

5 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA RVP ZV RVP G
• Osobnostní a sociální • Osobnostní a sociální výchova výchova • Výchova k myšlení • Výchova k myšlení v evropských a v evropských a globálních souvislostech globálních souvislostech • Multikulturní výchova • Multikulturní výchova • Environmentální výchova • Environmentální výchova • Mediální výchova • Mediální výchova • Výchova demokratického občana

6 DVĚ ÚROVNĚ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT
na celoškolní úrovni (osmá část Charakteristiky ŠVP) v rámci předmětu (Učební osnovy - část vzdělávací obsah vyučovacího předmětu)

7 MOŽNOSTI ZAČLENĚNÍ PT DO VZDĚLÁVÁNÍ
vytvoření samostatného předmětu integrace do předmětu projekt jiná forma – seminář, kurz, stacionář

8 SAMOSTATNÝ PŘEDMĚT Průřezové téma Tematické okruhy průřezových témat
Námět činnosti Vyučovací předmět Forma realizace Cílové skupiny Environmentální výchova ekosystémy základní podmínky života lidské aktivity a problémy životního prostředí vztah člověka k prostředí zpracováno podle tématických okruhů průřezového tématu environmentální výchova podle RVP ZV Ev Samostatný vyučovací předmět Environmentální výchova Kvarta Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov

9 INTEGRACE DO PŘEDMĚTU Průřezové téma
Tematické okruhy průřezových témat Námět činnosti Vyučovací předmět Forma realizace Cílové skupiny Výchova demokratického občana • občanská společnost a škola význam aktivního zapojení žáků do žákovských rad a parlamentu Ov Integrace Prima občan, občanská společnost a stát formy participace občanů v politickém životě principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování listina základních práv a svobod parlamentní, krajské a komunální volby ústava jako základní zákon země Tercie Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov

10 PROJEKT Průřezové téma Tématické okruhy průřezový temat Námět činnosti
Vyučovací předmět Forma realizace Cílové skupiny Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech objevujeme Evropu a svět Den Evropy, život Evropanů a styl života, vzdělání mladých Evropanů CJ (A, N, Fr) Projekt Den Evropy (Europa - Eureka) Tercie Evropa a svět nás zajímá zvyky a tradice národů Evropy Kvarta Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov

11 Přírodovědný stacionář
Jiné formy - stacionář Ministacionáře Přírodovědný stacionář

12 OSV – nejobecnější průřezové téma
Výrazné propojení s nejméně 4 klíčovými kompetencemi Souvislost se všemi vzdělávacími oblastmi RVP G Prakticky je realizováno v průběhu vzdělávání nepřetržitě

13 Realizace Zařazení TO do vybraných ročníků formou integrace v předmětu občanská výchova Projekty (realita – není naplněna potřeba nepřetržitého působení) Řešení – proškolit část pedagogického sboru v oblasti OSV

14 ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŽÁKŮ
Projekt financovaný z ESF Cílovou skupinou jsou žáci nižšího gymnázia – vícedenní stacionáře, které se stanou součástí ŠVP Heuréka Vedlejší produkty: - 1/3 pedagogů prošla sérií seminářů s různým zaměřením - posílení technického vybavení školy

15 Přírodovědný stacionář
Slouží k realizaci PT Environmentální výchova Je zařazen do 4-letého a vyššího gymnázia V osmiletém studiu navazuje na vyučovací předmět Environmentální výchova Má podobu pětidenního kurzu,který absolvují žáci 2. ročníků a sexty mimo školu

16 Doplňující aktivity Projekty: Den stromů, Den vody
Exkurze: Zelené bydlení (Zlín) Třídění odpadu

17 DĚKUJI ZA POZORNOST Mgr.Blažena Kubíčková


Stáhnout ppt "aktuální problémy současného světa postoje, názory, jednání"

Podobné prezentace


Reklamy Google