Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

(komentovaný přehled)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "(komentovaný přehled)"— Transkript prezentace:

1 (komentovaný přehled)
Klíčové kompetence (komentovaný přehled) Jakub Kalista

2 Klíčové kompetence Představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot Vychází z hodnot obecně přijímaných ve společnosti a z obecně sdílených představ V pojetí RVP je právě soubor kompetencí klíčovým bodem => snaha vybavit žáky na dosažitelné úrovni a připravit je tak pro další život (studium, zaměstnání)

3 Klíčové kompetence Osvojování kompetencí je dlouhodobý proces, avšak tvoří důležitý základ pro celoživotní učení žáka Kompetence nejsou izolované => vzájemně se prolínají Jsou chápány jako celkový výsledek procesu vzdělávání

4 Klíčové kompetence Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence pracovní Kompetence občanské

5 Kompetence k učení Zná vhodné způsoby a metody učení
Vyhledává a třídí informace Operuje s obecně užívanými termíny a znaky Uvádí věci do souvislostí Samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává

6 Kompetence k řešení problémů
Rozpozná a pochopí problém Vyhledá informace vhodné k řešení problému Samostatně řeší problémy Kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit

7 Kompetence komunikativní
Formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu Naslouchá promluvám druhých lidí Rozumí různým typům textů a záznamů Využívá informační a komunikační prostředky

8 Kompetence sociální a personální
Účinně spolupracuje ve skupině Přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy Vytváří si pozitivní představu o sobě samém Oceňuje zkušenosti druhých lidí

9 Kompetence občanské Respektuje přesvědčení druhých lidí
Váží si jejich vnitřních hodnot Chápe základní principy na nichž spočívají zákony a normy Rozhoduje se zodpovědně podle dané situace Chápe základní ekologické souvislosti

10 Kompetence pracovní Používá bezpečně stroje a vybavení
Dodržuje vymezená pravidla Využívá získané znalosti a zkušenosti Chápe podstatu, cíl a riziko podnikání Rozvíjí své podnikatelské myšlení

11 Klíčové kompetence Použitá literatura
Kolektiv autorů. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: VÚP, str. Dostupný z Internetu:


Stáhnout ppt "(komentovaný přehled)"

Podobné prezentace


Reklamy Google