Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zakladatelský rozpočet

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zakladatelský rozpočet"— Transkript prezentace:

1 Zakladatelský rozpočet
Potřeba kapitálu a zdroje jeho krytí Příprava finančních prostředků Prognóza cash-flow

2 Účel zakladatelského rozpočtu je:
vytvořit přehled o jednorázových finančních zdrojích potřebných pro založení podniku až do doby než podnik obdrží první úhrady od svých zákazníků.

3 Varianta 1 1. Rozpočtová výsledovka
vychází z předpokládaného objemu prodeje, nákladů hledají se způsoby snižování nákladů, zvyšování výnosů sledujeme očekávané CF 2. Rozpočtová rozvaha zjišťujeme potřebnou výši majetku a zdrojů jeho krytí vychází se z ocenění majetku probíhá provázaně se sestavováním rozpočtové výsledovky 3. Ukazatele výnosnosti a efektivnosti výnosnost vlastního kapitálu výnosnost celkového kapitálu 

4 Varianta 2 Obsahuje plánovanou:
- rozvahu (přehled majetku pro podnikání a zdrojů jeho krytí), - výkaz zisků a ztrát (způsob tvorby hospodářského výsledku tzn. přehled o výnosech a nákladech podniku), - výkaz cash flow (pohyb peněžních prostředků, tzn. přehled o příjmech a výdajích) a posouzení efektivnosti podnikání.

5 Základní účetní výkazy
VÝKAZ cash flow za určité období PS peněz Příjmy Výdaje KS peněz ROZVAHA k urč. datu Aktiva Pasíva (majetek) (zdroje) Stálá a. Vlastní jmění Oběžná a. Cizí zdroje Ostatní a. Ostatní p. VÝKAZ zisků a ztrát za určité období Náklady Výnosy Hospodářský výsledek

6 Varianta 3 - Finanční potřeby
1. Investice - nákup pozemků, budov a staveb, výdaje spojené se založením podniku, stavební výdaje, nákup výrobního zařízení, strojů, dopravních prostředků, výpočetní techniky, nákup kancelářského nábytku, inventáře, zařízení skladů a prodejen, nákup licencí, patentů, softwaru … 2. Marketingové výdaje 3. Provozní výdaje 4. Výdaje osobní potřeby podnikatele 5. Likvidní rezerva Celkem

7 Varianta 3 – Struktura kapitálu
1. Dlouhodobé finanční prostředky Vlastní kapitál - hotovost, věcné prostředky, podílový kapitál Cizí kapitál - dlouhodobý bankovní úvěr, dlouhodobé privátní půjčky, jiné dlouhodobé zdroje 2. Krátkodobé finanční prostředky - krátkodobé úvěry a kontokorent, dodavatelský úvěr, zálohy přijaté od odběratelů, směnky, krátkodobé privátní půjčky 3. Veřejné prostředky na podporu Celkem

8 Zakladatelský rozpočet = potřeby
Fixní investice (v tis. Kč) Úprava pozemku (400 Kč/m2) …… 108 Budova(2800 Kč/m2 obest. objemu) Garáž ……………………………………… Stroje ……………………………………… Dodávkový automobil …………… Ostatní (PC, …) ……………………… ______________________________________ Celkem fixní investice ……………………

9 Předvýrobní kapitálové náklady (v tis. Kč)
Založení podniku ……………… Projekt (cca 5 % z fixních investic) Investorský dozor ………… ___________________________________ Celkem ………………………..……

10 Provozní kapitál (v tis. Kč)
Počáteční zásoba materiálu, alespoň na dva měsíce(550Kč/ks, 99 ks)………… Počáteční výdaje na mzdy ……… Peněžní hotovost (12tis. Kč/měs)… Drobný m.: pracovní stůl ………… inventář ……………… software ……………… Celkem ……………………………………… Celkem potřeby …………………………

11 Kolik peněz bude podnikatel potřebovat do začátku?
Stánek s občerstvením … ,- Kč Restaurace (dle velikosti, lokality…) od ,- Kč Prodej oblečení, obuvi, kosmetiky (…) od ,- Kadeřnictví, kosmetika od ,- Kč, při zřízení vlastní provozovny několik set tisíc Kč Opravna obuvi od ,- Truhlárna od ,- Kč

12 Hodnocení zakládání firmy (rok …..)
Příklad: Sestavte celkový zakladatelský rozpočet podniku jako právnické osoby, víte-li, že: je potřeba pořídit výrobní zařízení v hodnotě 2 mil Kč a bude se odepisovat 15 % ročně, oběžný majetek je potřebný ve výši Kč, vlastní kapitál podnikatele je 1,5 mil. Kč, předpokládaný měsíční prodej je ks, možná prodejní cena je 300 Kč za kus, spotřeba materiálu na 1 kus je 60 Kč, měsíční spotřeba energie bude Kč, podnik zaměstná 5 zaměstnanců za mzdu Kč měsíčně, sociální a zdravotní pojištění (SZP) za zaměstnance činila ……. % z objemu hrubých mezd, daňová sazba PO byla ……………….. %, úroková sazba z možného úvěru bude …………………. %, možný úvěr bude s dobou splatnosti 10 let a to stejným každoročním úmorem. podnikatel měl možnost nechat se zaměstnat za čistý měsíční příjem Kč a své peníze mohl uložit s ………… % roční úrokovou sazbou.

13 Řešení Sestavení všech tří rozpočtů zobrazují tabulky. Z rozpočtu majetku a zdrojů krytí jsme zjistili potřebu úvěru ve výši 1,3 mil. Kč. Rozpočet výnosů a nákladů předpokládá, že podnik dosáhne za první rok čistého zisku ve výši Kč. Ve třetím rozpočtu jsme nejdříve převedli čistý zisk na tzv. nerozdělené prostředky (neboli čisté cash flow), neboť tyto představují skutečnou částku, kterou bude mít podnik k dispozici. Tento efekt z podnikání je potřeba porovnat s alternativními příležitostmi, neboli s oportunitními[1] náklady. Ty zde představuje ušlá mzda a ušlé úroky. Ekonomický zisk je v tomto případě kladný a vstup do podnikání se tedy vyplatí. Otázkou ovšem je, zda bude podnikatel ochoten za tento ekonomický zisk podstoupit riziko, které je s podnikáním spojeno. [1] Oportunitní náklady (náklady obětované příležitosti) – představují ušlý výnos z nejlepší nerealizované alternativní příležitosti.

14 Rozpočet majetku a zdroje krytí k datu……………….

15 Rozpočet výnosů a nákladů k datu …
Rozpočet výnosů, nákladů a hospodářského výsledku k  Položka výpočet v Kč Výnosy Tržby z prodeje výrobků Náklady Materiálové mzdové SZP Spotřeba energie Daňové odpisy Nákladové úroky Náklady celkem Hospodářský výsledek Daň z příjmů PO Čistý zisk

16 Rozdělení zisku, posouzení efektivnosti
Rozpočet rozdělení zisku a posouzení efektivnosti Položka výpočet v Kč Čistý (disponibilní) zisk Daňové odpisy Roční úmor úvěru (splátky) Nerozdělené prostředky Oportunitní mzda Oportunitní úroky Oportunitní náklady celkem Ekonomický zisk

17 Nekupuj to, co je potřebné, ale to, co je nezbytné Seneca, 39 n. l.
Kalkulace a rozpočty Nekupuj to, co je potřebné, ale to, co je nezbytné Seneca, 39 n. l.

18 Kalkulovat znamená počítat.
Podnikatel si kalkuluje cenu výrobku, to zda se mu vyplatí koupit nový stroj, přijmout zakázku, … Cenu výrobku můžeme počítat buď před jeho zhotovením nebo až po zhotovení, rozeznáváme buď kalkulaci předběžnou (ex ante) nebo dodatečnou - výslednou (ex post). Postup výpočtu je v obou případech stejný.

19 Kalkulační vzorec - opakujeme
Přímý materiál Přímé mzdy Ostatní přímé náklady Výrobní režie Vlastní náklady výroby Správní režie Vlastní náklady výkonu Odbytové náklady Úplné vlastní náklady výkonu Zisk Prodejní cena (bez DPH)

20 Tři stupně výpočtu k určení ceny výrobku
Kalkulace nákupní, zjišťujeme cenu materiálu a ostatních vstupů i souvisejících výdajů. Kalkulace výrobní, počítáme vlastní náklady výroby. Kalkulace prodejní, počítáme prodejní cenu, za kterou budeme výrobek nabízet na trhu.

21 Nákupní kalkulace Ceny materiálů, nástrojů, …. si zjišťujeme z ceníků, nebo si vyžádáme od dodavatelů nabídky, jsou závislé na jakosti a množství. K ceně zboží je nutno přičíst kolik zaplatíme za obal, dopravu, nakládku a vykládku a jiné (telefon, fax, cestovné, clo). Přirážkami k ceně jsou DPH, spotřební daň. Vidím-li v katalogu upozornění na super ceny a v rohu se krčí všechny ceny bez DPH, zamyslím se nad seriózností firmy. Srážkami z ceny jsou rabat, skonto, bonifikace. DPH se vypočítá až z ceny snížené o rabat.

22 Rabat, skonto,bonifikace, provize
Pozor rabat (srážka z ceny při odebrání většího množství zboží) není marže (je objem zisku, který získáte na jedné položce, rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou!). Skonto je sleva při hotovém placení.

23 Rabat, skonto,bonifikace, provize
Bonifikace je zvláštní sleva poskytnutá odběrateli s cílem získat ho pro nějaký obchod. Provize je odměna v procentech z účtované ceny. Např. obchodní cestující (zaměstnanec podnikatele, objíždí zákazníky, nabízí zboží a jménem firmy uzavírá obchody), obchodní jednatel (jedná jménem toho koho zastupuje) nebo obstaravatel (zprostředkovatel, dealer jedná vlastním jménem na vlastní nebezpečí a jsou samostatnými obchodníky).

24 Náklady Náklady = peněžně vyjádřená účelná (s výnosy spojená) spotřeba výrobních faktorů za určité období. Náklady mohou ale nemusí představovat peněžní toky z podniku (výdaje): důvodem je uplatnění principu časového rozlišení. Účetní náklady nezahrnují náklady na vlastní kapitál a nejsou tudíž totožné s ekonomickými náklady: důvodem je nutnost odhadu nákladů na vlastní kapitál.

25 Výrobní kalkulace Výrobní cena je tvořena výrobními náklady.
Pomocí druhového členění nákladů bychom cenu vykalkulovali obtížně (snad jen i u výroby jednoho druhu výrobku a až následně). Proto používáme jiný způsob a to kalkulační členění nákladů. Ze všech druhů nákladů vyčleníme ty, které se dají vypočítat na každý výrobek přímo (přímý materiál, přímé mzdy a všechny ostatní zahrneme do režie). Režijní přirážka = režie za minulý rok/přímé mzdy za minulý rok (v % ještě x 100).

26 Režie Rozlišujeme režii výrobní, správní a odbytovou. Režie jsou všechny náklady, které se nedají spočítat na jednici výroby. Sociální režie je navýšení přímých mezd o o sociální, zdravotní, úrazové pojištění, náhrady mezd (z 52 týdnů v roce se jedná cca o 4 týdny dovolené a 2 týdny plánované absence), o příplatky za přesčas, … K vyplaceným hrubým mzdám jednicových dělníků musí podnikatel počítat ještě 50 % navíc! Režijní náklady = režijní přirážka x jednicové mzdy (Kč/ks)

27 Výpočet výrobní ceny Je dána vlastními výrobními náklady, tedy z nákladů na přímý materiál (m1), -včetně dopravného přímé mzdy (v1)- včetně sociální režie a nákladů režijních (R1)., tento vztah je znám jako kalkulační vzorec. Rozvrhovou základnou jsou zde přímé mzdy. Výpočet výrobní ceny s použitím jedné režijní přirážky je dost zjednodušující a používá se spíše u malých firem u větších podniků se používá členění na fixní a variabilní náklady.

28 Zákon zhromadnění Celkové náklady N = variabilní(nv) x množství výrobků (q) + fixní (Nf) Zákon zhromadnění (náklady na jeden kus n = nv + Nf/q = zákon zhromadnění, tedy čím větší množství q můžeme vyrábět, tím více se sníží podíl fixních nákladů Nf na výrobní ceně n a tím bude výrobek levnější.

29 Kritický bod Bod K, v němž dochází k rovnosti celkových nákladů N a výnosů z prodeje Q, někdy je nazýván jako nulový nebo rovnovážný bod. Kritické množství výroby je dáno vztahem q(kritické) = Nf/(c - nv) Ukazuje nám od jakého množství bude mít firma zisk.

30 Prodejní kalkulace Za podnikatelské riziko si podnikatel zasluhuje přiměřenou náhradu ve formě zisku. Co to je přiměřený zisk? Měl by být alespoň takový, aby nahradil úroky, které by podnikatel dostal, kdyby své úroky uložil v bance. Zisková přirážka r = zisk / náklady (viz skripta 9.3.3). Kalkulační cena c (bez DPH) = výrobní náklady n (výrobní cena) + zisk (n x r)

31 Dotazy?


Stáhnout ppt "Zakladatelský rozpočet"

Podobné prezentace


Reklamy Google