Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2012 / 2013 Ordo et Iustitia Ochrana osobních údajů - osobní údaj = je informace týkající se určitelného subjektu údajů a to zejména číslem, kódem nebo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2012 / 2013 Ordo et Iustitia Ochrana osobních údajů - osobní údaj = je informace týkající se určitelného subjektu údajů a to zejména číslem, kódem nebo."— Transkript prezentace:

1 2012 / 2013 Ordo et Iustitia Ochrana osobních údajů - osobní údaj = je informace týkající se určitelného subjektu údajů a to zejména číslem, kódem nebo více specifickými prvky (údaj, pomocí nějž můžeme určit osobu jako jednotlivce, tj. jde např. o RČ, fyzickou podobiznu – fotografii, ale ne o křestní jméno) - citlivé údaje - osobní údaj, který vypovídá o národnostním nebo etnickém původu, členství v politických stranách, o zdravotním stavu, sexuální orientaci či náboženském přesvědčení - zpracování osobních údajů = úplně vše, co se dá s takovými údaji podniknout (shromažďování, ukládání na nosiče, šíření, uchovávání, používání, likvidace) - správce = kdo určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování osobních údajů a odpovídá za něj Ordo et Iustitita

2 2012 / 2013 Ordo et Iustitia Ochrana osobních údajů Junák a jeho organizační složky jsou správci osobních údajů a citlivých osobních údajů, kteří tyto údaje zpracovávají. Ordo et Iustitita

3 2012 / 2013 Ordo et Iustitia Ochrana osobních údajů Správce je povinen: - zpracovávat pouze pravdivé a přesné údaje - shromažďovat osobní údaje pouze ke stanovenému účelu a uchovávat pouze na nezbytnou dobu (účel vymezen především ve Stanovách) - zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s účelem, k němuž jsou shromážděny - mít pokud možno souhlas subjektu údajů ke zpracování jeho osobních údajů - zabezpečit osobní údaje tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k nim či k jejich dalšímu zpracování, změně, zničení… Ordo et Iustitita

4 2012 / 2013 Ordo et Iustitia Ochrana osobních údajů Junák a jeho OJ: -zpracovávají osobní údaje za účelem výchovné (oddílové) činnosti, evidence členů, kontaktování člena a jeho zákonných zástupců, pořádání akcí, vzděláván, rozvoje spolkových aktivit (včetně náborů), plnění povinností při čerpání finančních prostředků od veřejné správy -zpracovávají citlivé osobní údaje za účelem ochrany života a zdraví, zachování náboženské svobody a přesvědčení, zajištění nepolitičnosti (členství v pol. stranách) -zpracování osobních údajů pro další účely je podmíněno souhlasem subjektu údajů a oznámení´Úřadu pro ochranu osobních údajů, ze které je obecně pro stanovený účel Junák vyňat jako i ostatní spolky -Souhlas se zpracováním osobních údajů členů Junáka je obsažen na oficiální verzi přihlášky do Junáka Ordo et Iustitita

5 2012 / 2013 Ordo et Iustitia Ochrana osobních údajů Junák a jeho OJ: -zpracování osobních údajů pak odpovídá zajištění v IS Skautis, kde v rámci zpracování osobních údajů vystupují pověřené osoby se svými rolemi ve Skautisu -při zpracování osobních údajů mimo Skautis je OJ povinna určit pověřené osoby, stanovit způsob zpracování a poučit pověřenou osobu Práva člena Junáka: -znát údaje, které o něm Junák vede -požadovat výmaz osobních údajů o ukončení členství -žádat nápravu po VRJ při porušení při zpracování jeho osobních údajů Ordo et Iustitita

6 2012 / 2013 Ordo et Iustitia Ochrana osobních údajů Prameny: -zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů -směrnice pro nakládání s osobními údaji („kuchařka) -stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů (např. č. 12/2012, k použití fotografie, obrazového a zvukového záznamu fyzické osoby) Sankce při porušení -při porušení zákona může dojít ke spáchání přestupku či jiného správního deliktu, k řízení o nich je zřízen Úřad pro ochranu osobních údajů Trestný čin "Neoprávněné nakládání s osobními údaji" dle § 180 trestního zákoníku: (1) Kdo, byť i z nedbalosti, neoprávněně sdělí, zpřístupní, jinak zpracovává nebo si přisvojí osobní údaje o jiném shromážděné..., bude potrestán odnětím svobody...nebo peněžitým trestem. Ordo et Iustitita

7 2012 / 2013 Ordo et Iustitia Ochrana osobnostních práv Prameny: -zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Ochrany požívají: -život a důstojnost člověka, jeho zdraví a právo žít v příznivém životním prostředí, jeho vážnost, čest, soukromí a jeho projevy osobní povahy Při zásahu do osobnostních práv má každý právo: -domáhat se toho, aby bylo od neoprávněného zásahu upuštěno nebo aby byl odstraněn jeho následek -rozšiřovat podobu člověka je možné jen s jeho svolením -odvolat svolení k použití svých písemnosti osobní povahy, své podobizny nebo zvukového či obrazového záznamu týkajícího jeho projevů osobní povahy Ordo et Iustitita

8 2012 / 2013 Ordo et Iustitia Ochrana osobnostních práv Povinnosti plynoucí z osobnostních práv: -zachytit jakýmkoli způsobem podobu člověka tak, aby podle zobrazení bylo možné určit jeho totožnost, je možné jen s jeho svolením -nikdo nesmí zasáhnout do soukromí jiného, nemá-li k tomu zákonný důvod, zejména nelze bez svolení člověka narušit jeho soukromé prostory, sledovat jeho soukromý život nebo pořizovat o tom zvukový nebo obrazový záznam, využívat takové či jiné záznamy pořízené o soukromém životě člověka třetí osobou, nebo takové záznamy o jeho soukromém životě šířit. Ve stejném rozsahu jsou chráněny i soukromé písemnosti osobní povahy. Ordo et Iustitita

9 2012 / 2013 Ordo et Iustitia Postavení dítěte Prameny: -sdělení FMZV 104/1991 Sb., o Úmluvě o právech dítěte -zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (§§ 775 a násl.) -zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dítěte Dle Úmluvy o právech dítěte: -obsahuje zásady, které upravují postavení dít ě te ve spole č nosti. -její hlavní myšlenou je to, ž e dít ě má právo na š ť astné d ě tství, od toho se pak odvíjí práva dít ě te obsa ž ená v tomto mezinárodn ě právním dokumentu Vý ň atek n ě kterých bod ů z Úmluvy o právech dít ě te: č l. 1: dít ě tem se rozumí ka ž dá lidská bytost mladší 18 let č l. 3: zájem dít ě te musí být p ř edním hlediskem p ř i jakékoliv č innosti týkající se d ě tí Ordo et Iustitita

10 2012 / 2013 Ordo et Iustitia Vý ň atek n ě kterých bod ů z Úmluvy o právech dít ě te: č l. 6: dít ě má p ř irozené právo na ž ivot č l. 13: dít ě má právo na svobodu projevu, č l. 14:... na svobodu myšlení, sv ě domí a nábo ž enství č l. 16: ž ádné dít ě nesmí být vystaveno svévolnému zasahování do svého soukromého ž ivota, rodiny, domova nebo korespondence ani nezákonným útok ů m na svou č est a pov ě st č l. 18: oba rodi č e mají spole č nou odpov ě dnost za výchovu a vývoj dít ě te. Rodi č e mají prvotní odpov ě dnost za výchovu a vývoj dít ě te. Základním smyslem jejich pé č e je zájem dít ě te. č l. 27: dít ě má nárok na ž ivotní úrove ň nezbytnou pro jeho t ě lesný, duševní, duchovní, mravní a sociální rozvoj. Rodi č e nesou v rámci svých schopností a finan č ních mo ž ností základní odpov ě dnost za zabezpe č ení ž ivotních podmínek nezbytných pro rozvoj dít ě te. Ordo et Iustitita

11 2012 / 2013 Ordo et Iustitia Vý ň atek n ě kterých bod ů z Úmluvy o právech dít ě te: č l. 28: dít ě má právo na bezplatné základní vzd ě lání č l. 31: dít ě má právo na odpo č inek a volný č as, na ú č ast ve h ř e a oddechové č innosti odpovídající jeho v ě ku č l. 37: ž ádné dít ě nesmí být podrobeno... krutému, nelidskému č i poni ž ujícímu zacházení nebo trestání. Pozn.: Plné zn ě ní Úmluvy o právech dít ě te : http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/umluva-o-pravech- ditete.pdf Ordo et Iustitita

12 2012 / 2013 Ordo et Iustitia Postavení dítěte Dle občanského zákoníku: Rodi č ovská zodpov ě dnost §(1) Rodi č ovská zodpov ě dnost je souhrn práv a povinností a) p ř i pé č i o nezletilé dít ě, zahrnující zejména pé č i o jeho zdraví, jeho t ě lesný, citový, rozumový a mravní vývoj, b) p ř i zastupování nezletilého dít ě te p ř i právních jednáních a správ ě jeho jm ě ní (2) P ř i tom jsou rodi č e povinni d ů sledn ě chránit zájmy dít ě te, ř ídit jeho jednání a vykonávat nad ním dohled odpovídající stupni jeho vývoje. Mají právo u ž ít p ř im ěř ených výchovných prost ř edk ů tak, aby nebyla dot č ena d ů stojnost dít ě te a jakkoli ohro ž eno jeho zdraví, jeho t ě lesný, citový, rozumový a mravní vývoj. Ordo et Iustitita

13 2012 / 2013 Ordo et Iustitia Postavení dítěte Dle občanského zákoníku: Rodi č ovská zodpov ě dnost 3) dít ě, které je schopno s ohledem na stupe ň svého vývoje vytvo ř it si vlastní názor a posoudit dosah opat ř ení jeho se týkajících, má právo obdr ž et pot ř ebné informace a svobodn ě se vyjad ř ovat ke všem rozhodnutím rodi čů týkajících se podstatných zále ž itostí jeho osoby a být slyšeno v ka ž dém ř ízení, v n ě m ž se o takových zále ž itostech rozhoduje. (4) Dít ě, které ž ije ve spole č né domácnosti s rodi č i, je povinno podle svých schopností jim pomáhat. §Dít ě je povinno své rodi č e ctít a respektovat. §Rodi č e zastupují dít ě p ř i právních úkonech, ke kterým není pln ě zp ů sobilé P ř im ěř en ě platí i pro osoby v jejich ž pé č i dít ě do č asn ě je (sk.vedoucí) Ordo et Iustitita

14 2012 / 2013 Ordo et Iustitia Postavení dítěte Dle zákona o sociálně právní ochraně dítěte: -z ř izují orgány sociáln ě právní ochrany dít ě te (zejm. obecní ú ř ady) k ochran ě d ě tí, jejich ž rodi č e zem ř eli č i neplní svou rodi č ovskou odpov ě dnost nebo o d ě ti, které vedou zahál č ivý a nemravný ž ivot, zanedbávají povinnou školní docházku -ka ž dý je oprávn ě n upozornit orgán sociáln ě -právní ochrany na porušení povinností nebo zneu ž ití práv vyplývajících z rodi č ovské odpov ě dnosti, na skute č nost, ž e rodi č e nemohou plnit povinnosti vyplývající z rodi č ovské odpov ě dnost -dít ě má právo po ž ádat orgány sociáln ě -právní ochrany o pomoc p ř i ochran ě svého ž ivota a dalších svých práv, dít ě má právo po ž ádat o pomoc i bez v ě domí rodi čů nebo jiných osob odpov ě dných za výchovu dít ě te. Ordo et Iustitita

15 2012 / 2013 Ordo et Iustitia Postavení dítěte – NGO organizace zabývající se ochranou dětí D ě ti bychom m ě li na jejich práva upozor ň ovat a také je upozornit na mo ž nosti, kam se p ř i problémech obrátit. (Linky bezpe č í, policie, Bílý kruh bezpe č í…). FOD - www.fod.cz (Klokánky, azylové domy) Bílý kruh bezpe č í (celá Č R) -- pé č e o ob ě ti trestné č innosti NONSTOP linka Bílého kruhu bezpe č í :257 317 110 http://www.bkb.cz http://www.domacinasili.cz DONA linka - pomoc ob ě tem domácího násilí, tel.2 51 51 13 13 http://www.donalinka.cz D ě tské krizové centrum -linka d ů v ě ry, pomoc d ě tem v krizových situacích NON-STOP: 241 484 149, 777 715 215 www.ditekrize.cz, www.linkaduverydkc.cz E-mail linky d ů v ě ry: problem@ditekrize.cz www.ditekrize.czwww.linkaduverydkc.cz problem@ditekrize.cz Ob č anské poradny-sociáln ě práv.poradna: www.obcanskeporadny.cz/ Ordo et Iustitita


Stáhnout ppt "2012 / 2013 Ordo et Iustitia Ochrana osobních údajů - osobní údaj = je informace týkající se určitelného subjektu údajů a to zejména číslem, kódem nebo."

Podobné prezentace


Reklamy Google