Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pojištění odpovědnosti za škodu II.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pojištění odpovědnosti za škodu II."— Transkript prezentace:

1 Pojištění odpovědnosti za škodu II.
Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání Povinná smluvní pojištění odpovědnosti za škodu z provozu pozemních vozidel (včetně drážních vozidel), plavidel a letadel

2 Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání
Zákon č.262/ 2006 Sb., zákoník práce (účinnost dnem ) odkazuje na zákonnou právní úpravu v ust.§ 365 a na novou legislativu – zákon č.266 /2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, který měl nabýt účinnosti dnem )

3 Právní úprava ustanovení § 205 d ZP
„Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání“. Vyhl. 125/ 1993 Sb. Vyhl.č. 440/ 2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění ( ruší jí NOZ, v souladu s § 394, odst.2 zák.č.262/2006 Sb. se použije

4 Vstoupí zákon č.266/2006 Sb. „vůbec“ v účinnost?
Nová právní úprava původně k Účinnost už byla 4 x posunuta : 1) Zákonem č. 218/2007 Sb. k 2) Zákonem č. 282/2009 Sb. k 3) Zákonem č. 463/2012 Sbk 4) Zákonem č. 182/ 2014 Sb. k

5 Poslední odložení účinnosti zákona 266/2006 Sb.
Dne schválil senát vládní návrh novely zákona, dne novelu podepsal prezident Účinnost zákona z r.2006 byla již 3x odložena, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání nadále upravují přechodná ustanovení § zákona č. 262/ 2006 Sb., zákoník práce (ZP)

6 Parlament žádá vládu zachovat koncepci (dávkový systém sociálního pojištění) - ČSSZ předložit novelu ZP – zařadit hmotněprávní úpravu odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání zpět do 11.části ZP zajistit právní úpravu výše a určování náhrad za bolest a ZSU (vč. příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání) Zahrnout do zákona odškodnění dobrovolných hasičů

7 Právní úprava provedená ZP v ust. § 205d v odstavcích 2-6.
pouze právní úprava vzájemných vztahů mezi státem, zastoupeným Ministerstvem financí a oběma provozovateli tohoto pojištění Česká pojišťovna, a.s. Kooperativa, a.s.

8 Ust.§ 205d ZP, odst.1 Zaměstnavatelé zaměstnávající alespoň jednoho zaměstnance jsou pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání pojištěni (dále jen „zákonné pojištění“) u České pojišťovny, akciová společnost, pokud s ní měli sjednáno toto pojištění k  Ostatní zaměstnavatelé jsou pojištěni u Kooperativy, československé družstevní pojišťovny, akciová společnost, případně u jejího právního nástupce v České republice (dále jen „pojišťovny“). To se nevztahuje na organizační složky státu.

9 Ust.§ 205d ZP, odst.2 Vznikne-li pojišťovnám provozováním zákonného pojištění majetková újma, mají právo na úhradu této újmy ze státního rozpočtu. Přebytek vzniklý z tohoto pojištění odvedou pojišťovny do státního rozpočtu

10 Ust.§ 205d ZP, odst.3, 4 Majetkovou újmou se rozumí ztráta pojišťovny vzniklá provozováním zákonného pojištění. Tou je záporný rozdíl mezi kalkulovanými náklady na pojistná plnění a skutečnými náklady na vyplacená pojistná plnění, vykázaný pojišťovnami k 31.prosinci každého roku. Přebytkem pojišťovny vzniklým z provozování zákonného pojištění se rozumí kladný rozdíl mezi kalkulovanými náklady na pojistná plnění a skutečnými náklady na vyplacená pojistná plnění, vykázaný pojišťovnami k 31.prosinci každého roku.

11 Výsledky hospodaření, evidence - ust.§ 205d ZP, odst.5, 6
Pojišťovna sdělí ekonomické výsledky provozu zákonného pojištění vždy za předchozí rok ministerstvu financí nejpozději do 31.března následujícího roku. Ministerstvo uhradí vykázanou majetkovou újmu za předchozí rok nejpozději do 30.června běžného roku. Ve stejném termínu odvedou pojišťovny přebytky pojistného do státního rozpočtu. Evidenci o zákonném pojištění vedou pojišťovny v účetnictví odděleně od evidence ostatní činnosti pojišťoven. Kooperativa, československá družstevní pojišťovna , akciová společnost vede evidenci o zákonném pojištění v účetnictví odděleně za Českou republiku a Slovenskou republiku.

12 Ust .§ 205 d ZP odst.7,8,9 Bližší podmínky a sazby stanoví vyhláškou Ministerstvo financí. Vyhl.č.125/1993 Sb. Pokud při zániku zaměstnavatele nepřejdou práva a povinnosti z pracovněprávního vztahu na jiného zaměstnavatele, má poškozený (pozůstalý) právo přímo vůči pojišťovně, aby mu škodu nahradila v témže rozsahu, v jakém by mu ji byl povinen nahradit sám pojištěný zaměstnavatel. V rozsahu, v jakém se na zaměstnavatele vztahuje zákonné pojištění, zaniká jeho povinnost sjednat smluvní pojištění podle zvláštních předpisů.

13 Právní úprava provedená vyhláškou
Vyhláška Ministerstva financí 125/93 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. povinnosti pojištěného (zaměstnavatele) právo pojištěného na výplatu pojistného plnění povinnosti pojistitele právo pojistitele na náhradu škody vůči pojištěnému a právo na vyplacené pojistné plnění vůči poškozenému či třetím osobám stanovení výše pojistného (sazby pojistného dle ekonomických činností) a určení plateb pojistného

14 Na koho se nevztahuje tato právní úprava?
na zaměstnavatele, kteří mají povahu státního orgánu. PROČ ????? Organizační složky státu jsou taxativně vymezeny v ustanovení § 3 zákona č.219/ 2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích

15 Právní úprava odpovědnosti za škodu
Zákoník práce – zákon č.262/ 2006 Sb., zákoník práce Ust.§ Odpovědnost objektivní s liberačními důvody

16 Co je pracovní úraz ??? Pracovním úrazem se rozumí porucha zdraví způsobená zaměstnanci při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním nezávisle na jeho vůli náhlým, násilným a krátkodobým působením vnějších vlivů (mechanických, chemických, psychických), které mají za následek poruchu zdraví.

17 Co se za pracovní úraz dle ZP považuje ???
Úraz vzniklý při plnění pracovních úkolů anebo v přímé souvislosti s tím Úraz žáků základních škol Úraz studentů středních a vysokých škol Úraz osoby plnící veřejné funkce Úraz člena dobrovolného zásahového sboru Úraz osoby při dobrovolné akci či činnosti ve prospěch společnosti

18 Co je „nemoc z povolání“ ?
nemoc uvedená v právních předpisech o sociálním zabezpečení, jestliže vzniknou za podmínek tam uvedených. vl.nař. č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění pozdějších předpisů „nemoci vznikající nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů, pokud vznikly za podmínek uvedených v seznamu nemocí z povolání“

19 Pojistné plnění a nároky dle ust.§ 369 ZP
bolestné ztížení společenského uplatnění, ztráta na výdělku po dobu pracovní neschopnosti , ztráta na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, účelně vynaložené náklady spojené s léčením, věcná škoda

20 Odškodnění bolesti a ZSU
Ust.§ 394, odst.2 zákona č.262/2006 Sb.“ „ Do doby nabytí účinnosti právní úpravy úrazového pojištění se postupuje podle vyhl.č.440/2001 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění, ve znění vyhl.č.50/2003 Sb.“ Bodové hodnocení – př.č.1-4 , bod Kč 120,-

21 Pojistné plnění náležející pozůstalým
účelně vynaložené náklady spojené s léčením (§ 373 ZP) ztráta na výživě pozůstalých (§377 ZP), vynaložené přiměřené náklady spojené s pohřbem (§376 ZP), jednorázové odškodnění pozůstalých ( §378 ZP ), náhrada věcné škody(§379 ZP)

22 Každá pozůstalá osoba Výše jednorázového odškodnění v Kč OZ po novele zák. č.47/ 2004 Sb. zák. č. 65/ 1965 Sb., zákoník práce zák. č.262/ 2006 Sb., zákoník práce Manžel//manželka ,- 50.000,- Dítě 80.000,- Rodič za dítě Jiná blízká osoba není stanovena Rodič za dosud nenarozené dítě 85.000,- Sourozenec ,-


Stáhnout ppt "Pojištění odpovědnosti za škodu II."

Podobné prezentace


Reklamy Google