Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociální zabezpečení rodiny cizího příslušníka pracujícího na území ČR: dávky v mateřství a odpovídající otcovské dávky rodinné dávky dávky v případě.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociální zabezpečení rodiny cizího příslušníka pracujícího na území ČR: dávky v mateřství a odpovídající otcovské dávky rodinné dávky dávky v případě."— Transkript prezentace:

1 Sociální zabezpečení rodiny cizího příslušníka pracujícího na území ČR: dávky v mateřství a odpovídající otcovské dávky rodinné dávky dávky v případě pracovních úrazů nároky evropských migrujících pracovníků nároky vědeckých pracovníků ze 3. zemí nároky na základě vnitrostátní legislativy

2 Nároky evropských migrujících pracovníků
jedná se o migrující pracovníky ve smyslu evropského práva vztahuje se na ně rovnost nakládání a zákaz přímé i nepřímé diskriminace na základě občanství v sociální oblasti upravují nároky zejména nař. 1408/71 a nař. 1612/68 (čl. 7/2 – sociální výhody) de facto postaveni na roveň českým občanům

3 Nároky vědeckých pracovníků ze třetích zemí dle směrnice 2005/71
pracovníci spadající do rozsahu směrnice 2005/71/ES podmínky pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí do členských států na dobu delší než tři měsíce pro účely provedení výzkumného projektu na základě dohody o hostování (čl. 6) uzavřené s výzkumnými organizacemi "výzkumným pracovníkem" se rozumí státní příslušník třetí země, který má náležitou vysokoškolskou kvalifikaci umožňující přístup k doktorandským programům a který je vybrán výzkumnou organizací pro provedení výzkumného projektu, pro nějž se obvykle daná kvalifikace vyžaduje čl rovnost nakládání v oblastech krytých nař. 1408/71

4 není stanovena rovnost nakládání
Nároky vědeckých pracovníků ze třetích zemí nespadajících do rozsahu směrnice 2005/71 není stanovena rovnost nakládání pouze nároky vyplývající z vnitrostátních předpisů a za podmínek stanovených těmito předpisy vztahují se na ně zvláštní úpravy pro cizince včetně podmínky trvalého pobytu apod.

5 Rodinné dávky Dávky na základě zák. č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře: Přídavek na dítě Rodičovský příspěvek Sociální příplatek Příspěvek na bydlení Příspěvek na školní pomůcky Porodné Pohřebné Dávky pěstounské péče

6 Rodinné dávky Dávky státní sociální podpory podle zákona
č. 117/1995 Sb. , které podléhají pravidlům koordinace podle Nařízení 1408/71: přídavek na dítě příspěvek na školní pomůcky rodičovský příspěvek pohřebné opakující se dávky pěstounské péče sociální příspěvek (neexportovatelná)

7 Rodinné dávky Sociální výhody:
ostatní dávky státní sociální podpory, u kterých se postupuje podle Nařízení 1612/68 : příspěvek na bydlení porodné jednorázové dávky pěstounské péče přímý nárok mají pouze evropští výzkumní pracovníci, ostatní kategorie až po splnění podmínky trvalého pobytu, resp. 365 dní pobytu

8 Rodinné dávky – nároky jednotlivých kategorií VP
Nároky evropských VP: rovný přístup k dávkám krytým jak nař. 1408/71, tak nař. 1612/68 – bez podmínky TP Nároky VP krytých směrnicí: rovný přístup k dávkám krytým nař. 1408/71, u dávek spadajících pod nař. 1612/68 nutná podmínka TP, resp. pobytu 365 dní Nároky VP nekrytých směrnicí: musí splnit veškeré podmínky stanovené zák. o SSP pro nárok na dávky SSP – tj. podmínka TP resp. 365 dní pobytu

9 Pracovní úrazy a nemoci z povolání
aktuální právní úprava v přechodných ustanoveních ZP (z.č. 262/2006 Sb. - §§ ) systém zákonného pojištění zaměstnavatele u České pojišťovny a.s. nebo Kooperativy a.s. platný nový zák. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců – nejistá účinnost i budoucnost předpokládaná změna koncepce systému oblast upravená nař. 1408/71

10 Pracovní úrazy a nemoci z povolání - nároky na náhradu škody
náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náhrada za bolest náhrada za ztížení společenského uplatnění náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem náhrada nákladů na výživu pozůstalých jednorázové odškodnění pozůstalých náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením náhrada věcné škody

11 Pracovní úrazy a nemoci z povolání - nároky evropských VP
evropští VP – aplikuje se nař. 1408/71 včetně základních zásad a příslušnosti k právním předpisům veškeré peněžité dávky jsou vypláceny institucí země posledního zaměstnání – mohou být exportovány možnost čerpat zdravotní péči ve státě bydliště podle předpisů tohoto státu na účet kompetentní instituce možnost vycestovat do jiného členského státu za účelem léčení – nutné svolení kompetentní instituce možnost se souhlasem kompetentní instituce přesunout bydliště na území jiného členského státu

12 Pracovní úrazy a nemoci z povolání - nároky ostatních VP
VP spadající do rozsahu směrnice 2005/71 – nárok na rovné nakládání – nemá praktický dopad v této oblasti VP ze třetích zemí mají nárok na dávky pokud se na ně vztahují pracovněprávní předpisy ČR (tedy pokud se jejich pracovní vztah řídí českým zákoníkem práce) rozhodující kritérium je místo výkonu práce (lex loci laboris)

13 Dávky sociální pomoci na základě zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi příspěvek na živobytí doplatek na bydlení mimořádná okamžitá pomoc - rozhodují o nich a vyplácejí je pověřené obecní úřady oblast nepokrytá nař. 1408/71 – nespadá tedy ani do působnosti směrnice 2005/71 spadá pouze do rozsahu nař. 1612/68 jako sociální výhoda

14 Dávky v hmotné nouzi – nároky evropských VP
pokud se jedná o „pracovníka“ nárok vyplývá přímo z nař. 1612/68 pokud by se jednalo o osobu, která nemá TP, ukončila výdělečnou činnost a je neaktivní, případně studenta bylo by při rozhodování o dávce nutné posoudit, zda nepředstavuje neodůvodnitelnou zátěž pro systém pomoci v hmotné nouzi žádost je možno podat nejdříve po 3 měsících pobytu v případě posouzení jako neodůvodnitelné zátěže je odebráno povolení k pobytu dané osoby

15 Dávky v hmotné nouzi – nároky ostatních VP
směrnice 2005/71 předpokládá dostatečné finanční zabezpečení VP, proto se nepředpokládá, že by tito VP žádali o dávky v hmotné nouzi cizinci ze 3. zemí mají nárok na dávky v hmotné nouzi jen pokud mají trvalý pobyt cizinci ze 3. zemí bez TP mají v některých situacích nárok jen na mimořádnou okamžitou pomoc

16 Děkuji za pozornost. Mgr. Vít Holubec


Stáhnout ppt "Sociální zabezpečení rodiny cizího příslušníka pracujícího na území ČR: dávky v mateřství a odpovídající otcovské dávky rodinné dávky dávky v případě."

Podobné prezentace


Reklamy Google