Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odpovědnost a náhrada škody. v pracovním právu. JUDr. Dana Hrabcová Ph

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odpovědnost a náhrada škody. v pracovním právu. JUDr. Dana Hrabcová Ph"— Transkript prezentace:

1 Odpovědnost a náhrada škody. v pracovním právu. JUDr. Dana Hrabcová Ph
Odpovědnost a náhrada škody v pracovním právu JUDr. Dana Hrabcová Ph.D. Zápatí prezentace

2 Odpovědnost v pracovním právu
Druhy pracovněprávní odpovědnosti Odpovědnost za porušení pracovní povinnosti (pracovní kázně) Odpovědnost za nesplnění p. právního závazku Odpovědnost za bezdůvodné obohacení Odpovědnost za škodu Trestněprávní odpovědnost - vedle odp. pracovněprávní, pokud je skutkovým dějem současně naplněna skut. podstata TČ Zápatí prezentace

3 Odpovědnost za škodu - obecně
Odpovědnost zaměstnance za škodu – subjektivní ZAVINĚNÍ: Dokazované Presumované (dělené důkazní břemeno) + EXCULPACE Odpovědnost zaměstnavatele za škodu - objektivní (zavinění se nezkoumá) Za protiprávnost – porušení právní povinnosti Za výsledek + LIBERACE Zápatí prezentace

4 Prvky skutkové podstaty obecně
Soubor zákonných podmínek pro vznik odpovědnosti: Subjekt – subjektivita, p.p., příp.+ další sml.vztah Škoda – skutečná škoda, ušlý zisk Objekt - právem chráněný zájem Chování subjektu – plnění prac. úkolů a přímá souvislost s ním - § Protiprávnost – u odpovědnosti objektivní Zavinění – u odpovědnosti subjektivní Příčinná souvislost – kauzální nexus Zápatí prezentace

5 Odpovědnost zaměstnance za škodu
Obecná odpovědnost zaměstnance Zvláštní – kvalifikovaná odpovědnost zaměstnance - Za nesplnění povinnosti k odvracení škody (§ 251) - Za schodek na svěřených hodnotách, které je povinen vyúčtovat (§ 252) - Za ztrátu svěř. předmětů (§ 255) Zápatí prezentace

6 Obecná odpovědnost zaměstnance
Obecné vymezení vzniku odpovědnosti – ust. § 250 ZP - zaviněné porušení povinností zaměstnancem - při plnění prac. úkolů nebo v přímé souvislosti s ním - souč. porušení pov. zam-tele = poměrné omezení odp. - důkazní břemeno zam-tel. s výjimkou § 252 a 255 Rozsah náhrady škody – ust. § - Skutečná škoda v penězích, pokud ne v předešlý stav - vznik z nedbalosti – max. 4,5 násobek prům. výdělku - úmysl + opilost = zánik limitace + ušlý zisk - odp. více zaměstnanců – poměrně podle míry zavinění - způsobil i zam-tel = náhrada škody se poměrně omezí - § –proces vymáhání + MODERAČNÍ PRÁVO SOUDU Zápatí prezentace

7 Odpovědnost za schodek (manko)
Vymezení podmínek vzniku odp. – ust. § 252 – 254 - uzavření dohody o hmotné odpovědnosti , uzavřené po dovršení 18. roku věku + písemně (sankce neplatnosti) - k ochraně hodnot svěř. k vyúčtování = oběh + obrat - podmínka osobní dispozice po celou dobu svěření - presumované zavinění + institut vyvinění - exculpace - možnost odstoupení od dohody – nevytvoření podmínek - inventarizace – jediný způsob, jak vyčíslit vznik škody - společná hmotná odpovědnost – doložka v dohodě o HO Výše náhrady škody + omezení při společné HO - obecně = ve skutečně zjištěné výši schodku (- ztratné) - při spol. HO limitace u zam-ců – zbytek vedoucí +zást. Zápatí prezentace

8 Odpovědnost za ztrátu svěř. předmětů
Vymezení předmětu ochrany a vzniku odp.-§ - Ochrana svěřených nástrojů, prac. ochr. prostředků a pod. - Při hodnotě do 50tis. – svěření na písemné potvrzení - nad 50tis. - písemná dohoda o HO (sankce nepl.+ 18 let) - presumpce zavinění + plná (částečná) exculpace - výlučně osobní dispozice se svěřeným předmětem - možnost odstoupení – nevytvoření podmínek Rozsah náhrady škody - plná výše skutečné škody (hodnota v době poškození) Zápatí prezentace

9 Odpovědnost zaměstnavatele za škodu
Obecná odpovědnost zaměstnavatele za škodu Zvláštní (kvalifikovaná odpovědnost zam-tele - Odpovědnost za věcnou škodu vzniklou zaměstnanci při odvracení škody (§ 266 ZP) - Za škodu na odložených věcech - Za pracovní úrazy a nemoci z povolání Zápatí prezentace

10 Obecná odpovědnost zaměstnavatele
Vymezení obecných podmínek vzniku - ust. § 265 - objektivní odpovědnost zam-tele - škoda vzniklá porušením jeho právních povinností – za protiprávnost - nebo škoda vzniklá jednáním proti dobrým mravům - shodná odp. za škodu způsobenou jinými zaměstnanci - vždy při plnění prac. úkolů nebo přímá souv. s ním - vyloučena odp. za škodu na dopr. prostředku (nářadí) použitém bez souhlasu zam-tele Rozsah náhrady škody - plná výše skutečné škody (v době poškození) Zápatí prezentace

11 Odpovědnost za škodu na odložených věcech
Vymezení předmětu ochrany, vzniku odpovědnosti a výše náhrady škody - § 267, 268/2 Věci, které se obvykle do práce nosí - které si při plnění prac. úkolů odložil - na místě určeném nebo obvyklém - objektivní odpovědnost za výsledek (bez možnosti liberace) Věci, které se obvykle do práce nenosí - pokud zam-tel nepřevzal do zvl. úschovy – limit 10tis. Kč - pokud způsobil jiný zam-ec – skutečná škoda bez omezení Vždy krátká prekluzivní lhůta k uplatnění – bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se o škodě dozvěděl Zápatí prezentace

12 Odp. za pracovní úrazy a nemoci z povolání
Právní úprava vychází z práva na ochranu zdraví při práci, zakotveného v čl. 31 LZPS, = bezpečnou a zdraví neohrožující Nároky z tohoto titulu přecházely původně na stát Od r dobrovolné - smluvní pojištění zam-tele Od r zákonné pojištění - § 205d zák. 65/1965 Sb., ZP + vyhl. MF č. 125/1993 Sb. kterou se stanoví podmínky a sazby zák. poj. odpovědnosti zam-tele… S novým ZP současně přijat zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců – posun účinnosti – do Současná právní úprava – dosud v přechodných a závěrečných ust. - § 365 – 393 zákona 262/2006 Sb. ZP – odkaz na ZP 65/65 Zápatí prezentace

13 Vymezení pojmů Pracovní úraz – ust. § 380 odst. 1
Poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim - při plnění prac.úkolů nebo v přímé souvislosti s ním (§ 273,274) - pro plnění prac. Úkolů (§ 380 odst. 2) - nezávisle na jeho vůli - krátkodobým, náhlým a násilným - působením zevních vlivů. Nemoc z povolání – ust. § 380 odst. 4 – - Nemoci uvedené ve zvláštním seznamu – odkaz na: - Nař. vl. č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání a podmínek za nichž vznikají – prováděcí k zák. č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

14 Rozsah odpovědnosti, liberace
Odpovědnost zam-tele objektivní, za výsledek - § 366 Zproštění odpovědnosti – liberace: Úplná - § 367 odst. 1 prokáže-li, že škoda vznikla výhradně tím, že zaměstnanec - porušil předpisy BOZP, ačkoliv s nimi byl řádně seznámen, a jejich znalosti a dodržování byly soustavně vyžadovány a kontrolovány - v důsledku jeho opilosti + požití návyk. Látek a zaměstnavatel nemohl škodě zabránit. Částečná - § 367 odst. 2 - dtto, když šlo o jednu z příčin vzniku škody nebo - i když předpisy neporušil, jednal lehkomyslně (ne běžná neopatrnost)

15 Náhrada škody z titulu odpovědnosti za PÚ a NzP
Náhrada za ztrátu na výdělku - po dobu pracovní neschopnosti - po skončení pracovní neschopnosti Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění Náhrada účelně vynaložených nákladů na léčbu Náhrada věcné škody Při úmrtí zaměstnance v důsledku PÚ a NzP Náhrada účelně vynaložených nákladů léčení Náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem Jednorázové odškodnění a náhrada nákladů na výživu pozůstalých +moderační právo soudu+zásada změnitelnosti+regres


Stáhnout ppt "Odpovědnost a náhrada škody. v pracovním právu. JUDr. Dana Hrabcová Ph"

Podobné prezentace


Reklamy Google