Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Markéta Štíbrová Ondřej Vaníček Veronika Kamenická

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Markéta Štíbrová Ondřej Vaníček Veronika Kamenická"— Transkript prezentace:

1 Markéta Štíbrová Ondřej Vaníček Veronika Kamenická
Dohoda o náhradě škody Markéta Štíbrová Ondřej Vaníček Veronika Kamenická

2 Dojde-li ke způsobení škody, předpokládá se, že první možností jejího vypořádání je dohoda mezi poškozeným a škůdcem. Pravidla : v písemné formě jaká škoda se hradí částka náhrady škody jak ke škodě došlo způsob uhrazení škody termín uhrazení škody mezi kým se hradí místo a datum podpisu dohody podpis škůdce i poškozeného razítko a případné další nároky

3 ZÁKONÍK PRÁCE

4 Předcházení škodám Zaměstnavatel je povinen zajišťovat svým zaměstnancům takové pracovní podmínky, aby mohli řádně plnit své pracovní úkoly bez ohrožení zdraví a majetku; zjistí-li závady, je povinen učinit opatření k jejich odstranění.

5 Zaměstnanec je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví a majetku ani k bezdůvodnému obohacení na úkor společnosti nebo jednotlivce. Hrozí-li škoda, je povinen na ni zaměstnanec upozornit vedoucí zaměstnance. Zjistí-li zaměstnanec, že nemá vytvořeny potřebné pracovní podmínky, je povinen oznámit závadu svému nadřízenému.

6 Odpovědnost zaměstnance za škodu
Zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.

7 Odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů
Zaměstnanec odpovídá za ztrátu nástrojů, ochranných pracovních prostředků a jiných podobných předmětů, které mu zaměstnavatel svěřil na písemné potvrzení.

8 Rozsah náhrady škody Zaměstnanec, který odpovídá za škodu podle § 250, je povinen nahradit zaměstnavateli skutečnou škodu, a to v penězích, jestliže škodu neodčiní uvedením v předešlý stav. Výše náhrady škody způsobené z nedbalosti nesmí přesáhnout u jednotlivého zaměstnance částku rovnající se čtyřapůlnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku před porušením povinnosti, kterým způsobil škodu. Toto omezení neplatí, byla-li škoda způsobena v opilosti, kterou si sám přivodil, nebo po zneužití jiných návykových látek.

9 Byla-li škoda způsobena také zaměstnavatelem, je zaměstnanec povinen hradit poměrnou část škody podle míry svého zavinění. Odpovídá-li zaměstnavateli za škodu několik zaměstnanců, je každý z nich povinen hradit poměrnou část škody podle míry svého zavinění.

10 Odpovědnost zaměstnavatele za škodu
Zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za škodu, která mu vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním porušením právních povinností nebo úmyslným jednáním proti dobrým mravům. Zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci též za škodu, kterou mu způsobili porušením právních povinností v rámci plnění úkolů zaměstnavatele zaměstnanci jednající jejím jménem Zaměstnavatel neodpovídá zaměstnanci za škodu na dopravním prostředku, kterého použil při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním bez jeho souhlasu.

11 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Markéta Štíbrová Ondřej Vaníček Veronika Kamenická"

Podobné prezentace


Reklamy Google