Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zákoník práce k a náhrada škody podle zákoníku práce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zákoník práce k a náhrada škody podle zákoníku práce"— Transkript prezentace:

1 Zákoník práce k 1. 1. 2014 a náhrada škody podle zákoníku práce
© JUDr. Dana Hrabcová Ph.D.

2 Obecné prameny právní úpravy PP vztahů
Zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále také ZP) Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také NOZ) Zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samospráv. celků Nevstoupily v účinnost – budou zrušeny a nahrazeny Zák. č. 218/2002 Sb., o službě státních zam. ve spr. úřadech… Zák. č. 264/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců Systémově odlišná úprava služebně právních vztahů Zák. č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů = veřejnoprávní vztah 2

3 Obecné předpisy související a prováděcí
Zák. č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání Zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Zák. č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací … antidiskriminační zákon Zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osob. údajů Zák. č. 251/2005 Sb., o Inspekci práce Zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP……. Zák. č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění Nař. vl. č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osob. překážek v práci Nař. vl. č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého prac. prostředí a o výši přípl….. 3

4 Prameny právní úpravy p.p.vztahů ÚSC
Zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků… - speciální pro úředníky Zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce - subsidiární pro úředníky - generální pro zaměstnance -_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Nař. vl. č. 564/2006 Sb., o plat. poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě … Nař. vl. č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě Nař. vl. č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osob. překážek v práci

5 Zákoník práce a nový občanský zákoník obecně
Na rozdíl od jiných právních odvětví zůstalo pracovní právo rozsáhlejších změn poměrně ušetřeno - zůstala zachována existence pracovního práva vně NOZ Nadále zůstává zachován vztah ZP jakožto lex specialis k NOZ -§ 4 ZP a § 2401 odst. 1 NOZ - TO ZNAMENÁ: V ust. zvláštní části ZP obecná aplikační přednost před NOZ V ust. obecné části ZP zejména změna (sjednocení) pojmů ZP s pojmy NOZ, právní úpravy neplatnosti právních jednání , právní úpravy způsobilosti zaměstnance, jednání za zaměstnavatele PO, změna právní úpravy započtení proti pohledávce na mzdu + ? Dopady do aplikační praxe - důsledky koncepce NOZ - přednost dispozitivnosti před práv. normami kogentními , ochrana slabší strany, nicotnost, veřejný zájem a další ŘADA MOŽNÝCH DOPADŮ NEJISTÁ – NUTNÁ JUDIKATURA

6 Neplatnost a nicotnost právního jednání
Neplatnost a nicotnost práv. jednání upravuje i pro ZP obecně NOZ § 551- § 553 NOZ - p. jednání zdánlivé – nepřihlíží se = nicotné § 575 – 582 NOZ – neplatnost – přednost relativní + zhojení § 4a odst. 4 ZP – vzdá-li se zam-ec práva, nepřihlíží se – nicotné § 18 ZP - přednost výkladu pro zaměstnance nejvýhodnějšího § 19 ZP - absolutní neplatnost při absenci souhlasu přísl. orgánu § 20 ZP - vady pro nedostatek formy , kterou vyžaduje ZP, a bylo již započato s plněním, nelze se neplatnosti dovolat u jednání, kterým vzniká a mění se základní PPV =m absolutní neplatnost , jinak relativní? § 23 odst. 1 - ujednání KS, která zam-cům ukládají povinnosti nebo zkracují jejich práva jsou nicotná § 27 ZP nicotnost ujednání PKS, která upravují práva z PPV v menším rozsahu než KSVS + nedodržení písemné formy + podpisů na jedné listině 6

7 Obecná a speciální ustanovení ZP
§ 1 ZP Pracovněprávní vztahy – výčet – působnost ZP § 1a ZP Základní zásady pracovněprávních vztahů § 1a odst. 2 ZP – zásady, které chrání veřejný pořádek § 2 ZP Vymezení závislé práce – znaky + podmínky § 4 ZP Výslovná subsidiarita NOZ - ale vždy v souladu se základními zásadami prac. právních vztahů § 4a ZP Odchýlení – co není zakázáno je dovoleno §§ 346a – 346c ZP - Zvláštní zákazy § 331 ZP Vrácení neprávem vyplacených částek

8 Rovné zacházení a zákaz diskriminace ochrana osobních a majetkových práv
ZP - ust. § 16 - odkaz na zák. č. 198/2009 Sb. antidiskr. zákon Rovné zacházení + zákaz diskriminačního jednání - diferenciace oprávněnost + přiměřenost + důvodnost k vyrovnání nevýhod Antidiskriminační z.- definice + katalog diskriminačních důvodů: Jednání, včetně opomenutí, kdy se s jednou osobou zachází méně příznivě, než se zachází, zacházelo, nebo by se zacházelo, s jinou osobou ve srovnatelné situaci, a to z důvodů rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či svět. názoru Dělené důkazní břemeno - § 133a OSŘ Ochrana osobních práv zaměstnance - § 316 ZP spolu s ochranou majetkových zájmů zam-tele Šikana - § 2 odst. 3 NOZ – zákaz jednání v rozporu s dobrými mravy, vedoucí ke krutosti nebo bezohlednosti urážející obyčejné lidské cítění Zákaz zjevného zneužití práva § 8 NOZ – nepožívá práv.ochrany

9 Vznik pracovního poměru
Pracovní smlouvou + jmenováním - § 33 Písemná forma -viz neplatnost (+IP pokuta až 10mil.Kč) Podstatné náležitosti Druh, místo výkonu a den nástupu do práce - § 34 Pravidelné pracoviště - § 34a Další náležitosti – smluvní princip Zkušební doba -§ 35 – max. 3 měs., ved. zam. 6 měs. Konkurenční doložka - § 310 9

10 Změny pracovního poměru
Změny subjektu pracovního poměru Přechod práv a povinností z p. p. § , Přechod výkonu práv a povinností z p. p. § Smrt zaměstnavatele FO – přechod - zánik - § 342 Změny obsahu pracovního poměru Převedení na jinou práci - veř. zájem § 41/1, fakult. odst. 2 Pracovní cesta Přeložení na jiné místo výkonu práce Dočasné přidělení k jinému zaměstnavateli - § 43a Odvolání ved. zaměstnance z funkce = speciální - § 73 Společná ustanovení + návrat do práce - § 44

11 Pracovní poměr na dobu určitou
Zákaz řetězení - § 39 odst. 2 „Doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami nesmí přesáhnout 3 roky a ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou může být opakována nejvýše dvakrát.“ = max. 3 r.+ opakovaně 2x3r. Přetržka - 3 roky Vjimky - § 39 odst. 3 a 4 - u ÚSC zachovány, také pro spec. úpravu (např. povolení k zam.) - vážné provozní důvody – podmínka přiměřenosti + dohoda s odbory nebo vnitř. předpis Soudní ochrana - § 39 odst. 5 - podmínka – pokud došlo k sjednání v rozporu s ust. dst. 2 - před uplynutím sjednané doby povinnost oznámit zam-teli - soudu návrh na určení zam-tel i zam-ec – prekl.lhůta 2měs. 11

12 Pracovní doba a její rozvržení
Pracovní doba - zaměstnanec je povinen/připraven pro zam-tele vykonávat práci -§78 /1a) - vazba na překážky v práci Pracovní pohotovost – zaměstnanec připraven k možnému výkonu práce mimo pracoviště §78 h) +§ 95 Délka pracovní doby – vždy v týdnech - § 79 - stanovená zákonem, zkrácená, kratší Práce přesčas – definice § 78 /1 písm. i) + § 93 Rozvržení - pracovní dobu určuje zaměstnavatel písemným rozvrhem (povinnost seznámit 2 týdny předem - § 84) Rovnoměrné - nerovnoměrné pravidelné střídání směn v týdnu - nepravidelné střídání směn v období 26 týdnů – max. délka směny vždy 12hod.

13 Pružné rozvržení pracovní doby
ust. § 85 ZP Pružný pracovní den, týden, jiné období - maximální možné vyrovnávací období – 26 týdnů - maximální délka směny – 12 hod. Struktura: volitelná PD – základní PD - volitelná PD Povinnosti zaměstnavatele - určit typ PPD a rozsah profesí, kde bude uplatněna - předem určit rozvržení PD do směn pro případy, kdy se pružná PD neuplatní - § 85 odst. 3 ZP

14 Doby odpočinku Doba, která není pracovní dobou – def. § 78/1 b)
Přestávky v práci - přestávka na jídlo a oddech - § 88 - přiměřená doba na oddech a jídlo - § 88 - bezpečnostní přestávka - § 89 Nepřetržitý odpočinek - mezi směnami - § 90 - v týdnu - §92 Dny pracovního klidu § 91

15 Dovolená Dovolená za kalendářní rok - § 212 ZP
Podmínky vzniku nároku – konat práci alespoň 60 dnů v roce Poměrná část dovolené za kal. rok Pokud p.p. netrval celý rok – poměrná část 1/12 za měsíc trvání Dovolená za odpracované dny - při nesplnění podm. za každých 21 odpracovaných dnů 1/12 - § 214 Zákonná výměra - § 213 - obecně nejméně 4 týdny v roce - 5 týdnů v roce – odměňovaní platem - 8 týdnů – pedagogičtí a akademičtí pracovníci Dodatková dovolená - ne prodloužení zák.výměry - §215

16 Čerpání a krácení dovolené
Čerpání dovolené - pravidla - § 217 a násl. - Nástup určuje zaměstnavatel – přednost v týdnech - Povinnost - písem. rozvrh čerpání - vcelku a v roce - Pokud se čerpá po částech – nejméně 2 týdny vcelku Změna zaměstnání – požádá-li, převod - § 221 Krácení dovolené - pravidla - § 223 - pro překážky v práci – výjimka § 216 = výkon práce - pro neomluvenou absenci - sankční

17 Čerpání a nevyčerpání dovolené
Zrušen nástup na dovolenou ze zákona nárok na dovolenou nepropadá uplynutím následujícího kalendář. roku Zaměstnavatel je povinen určit dovolenou tak, aby zaměstnanec vyčerpal nejpozději do konce následujícího kalendářního roku celý nárok. Pokud ji zaměstnavatel neurčí nejpozději do násl. kal. roku, má zaměstnanec právo čerpání dovolené si určit – povinnost oznámit 14 dní předem - § 218 odst. 3 Pokud nemohla být dovolená vyčerpána ani do konce následujícího kal. roku proto, že zaměstnanec byl uznán dočasně práce neschopným nebo z důvodu čerpání mateřské anebo rodičovské dovolené, je zaměstnavatel povinen určit dobu čerpání této dovolené po skončení těchto překážek v  práci - § 218 odst. 4 Proplacení nevyčerpané dovolené - pouze při skončení p. p. §222 Nerozlišuje se mezi dovolenou v rozsahu do 4 a nad 4 týdny § 218

18 Způsoby skončení pracovního poměru
Právní událostí (bez vůle účastníků) - smrtí zaměstnance - § 48 + § 328 - smrtí zaměstnavatele - § 48 + § 342 - uplynutím času - § 65 Úředním rozhodnutím (cizinci) Právním úkonem (z vůle účastníků)

19 Skončení prac. poměru právním úkonem
Dvoustranným = dohoda (§ 49 ZP) - dohoda o celém obsahu - povinná písemná forma - každá smluvní strana musí obdržet jedno vyhotovení Jednostranným = zaměstnanec x zaměstnavatel - Zrušení p.p.ve zkušební době (§ 66 ZP) - jen pokud trvá zkušební doba (přek. v práci + ŘD nevčítat) - z jakéhokoliv nebo bez uvedení důvodu - p.p. skončí dnem doručení, není-li uveden den pozdější - Výpověď - výpovědní doba 2 měs. - § 51 obecná + §51a zvl. - Okamžité zrušení – p.p. končí doručením

20 Náležitosti výpovědi z pracovního poměru
Zaměstnanec Povinnost písemné formy (§ 50 odst. 1) Z jakéhokoliv nebo bez uvedení důvodu (§ 50/3) + § 339a Zaměstnavatel Existence a konkretizace výpověd. důvodu dle § 52 (§50/4) Konkretizace výpovědního důvodu (§50/4) Podmínka upozornění - u důvodů dle § 52 f) a g) Písemná forma (§50/1) Doručení - doručovat dle §334 a násl. Zaměstnanec není v ochranné době (§53 – §54) Dodržení lhůty (§ 57, § 58 + §59 zaměstnanec) Předchozí souhlas – u odbor. funkcionářů (§61/2)

21 Okamžité zrušení pracovního poměru
Výjimečný způsob skončení pracovního poměru Ochrana před okamžitým zrušením p.p. ze strany zaměstnavatele pouze těhotných a zaměstnankyň na MD a zaměstnankyň/ců na RD - § 55 odst. 2 , jinak Zaměstnavatel i zaměstnanec stejné náležitosti - Jen z důvodů dle § 55 odst. 1 a § 56 odst. 1 - Skutkové vymezení důvodu, nepřípustnost ho měnit, povinnost písemné formy a doručení jako u výpovědi - § 60 - Stejná lhůta subjektivní 2 měs. + objektivní 1 rok - § 58 Při okamžitém zrušení p.p. zaměstnancem - náhrada mzdy (platu) za výpovědní dobu (namísto odstupného) - § 56 /2

22 Návazné vztahy se skončením p.p.
Popření platnosti - U SOUDU - § 72 – prekl. lhůta 2 měs. Odstupné – u org. změn výše odvozována od doby trvání p.p. - § 67 zvláštní odstupné u konta pracovní doby, pokud převádí zam-tel přesčasy Při okamžitém zrušení p.p. zaměstnancem - náhrada mzdy (platu) za výpovědní dobu namísto odstupného - § 56 odst. 2 Náhrada mzdy při neplatném skončení p.p. – na návrh zaměstnavatele moderační právo soudu, pokud celková doba, po kterou mu přísluší přesahuje 6 měs. - § 69 odst.2 - lze uplatnit až na případy neplatného rozvázání p.p. na základě p.ú který byl učiněn po relevantní je jiné zaměstnání zaměstnance po dobu sporu, resp. důvody jeho nezaměstnanosti Potvrzení o zaměstnání (i při skončení DoPP), údaj o o důvodu ok. zrušení dle § 55 odst. písm. b) – přesun do zvl. potvrzení pro ÚP - § 313 Posudek o pracovní činnosti – zvl. soudní ochrana - 22

23 Dohody o pracích konaných mimo p.p.
Právní úprava DoPČ a DoPP se sblížila s p.p. – pís. forma - § 77 odst. 2 - na výkon práce z dohod se přiměřeně použije úprava p.p. Dohoda o provedení práce - § 75 - max. rozsah až 300 hod. v kal. roce, musí být uvedena doba, na kterou se uzavírá - v měsících, ve kterých příjem z dohody přesáhne Kč, odvádět pojistné na sociální a zdravotní pojištění Dohoda o pracovní činnosti - § 76 - max. polovina zák. úvazku - v průměru (max. 52 týdnů) Obecně: Povinnost fikt. rozvržení týdenní prac. doby - náhrady PN - § 194 - Výkon práce nesmí přesáhnout 12 hod. během 24hod. § 77 odst. 2 - na dohody se vztahují ust. o spravedlivé odměně a min. mzdě - při skončení DPP povinnost vydat zápočtový list - možnost sjednat či stanovit právo na ŘD+ důležité os. přek. v práci 23

24 Odpovědnost a náhrada škody v p. právu
Druhy pracovněprávní odpovědnosti Odpovědnost za porušení prac.povinnosti (kázně) Odpovědnost za nesplnění p. právního závazku Odpovědnost za bezdůvodné obohacení Odpovědnost za škodu Trestněprávní odpovědnost v p.p.vztazích VNĚ – vznik vedle odp. pracovněprávní, pokud je skutkovým dějem současně naplněna skut. podstata dle TZ

25 Prvky skutkové podstaty odpovědnosti
Soubor zákonných podmínek pro vznik odpovědnosti: Subjekt – subjektivita, p.p., příp.+ další sml.vztah Škoda – skutečná škoda, ušlý zisk Objekt - právem chráněný zájem Chování subjektu – plnění prac. úkolů a přímá souvislost s ním - § Protiprávnost – u odpovědnosti objektivní Zavinění – u odpovědnosti subjektivní Příčinná souvislost – kauzální nexus

26 Odpovědnost zaměstnance za škodu
Obecná odpovědnost zaměstnance Zvláštní – kvalifikovaná odpovědnost za: - nesplnění povinnosti k odvracení škody (§ 251) - schodek na svěřených hodnotách, které je povinen vyúčtovat (§ 252) - ztrátu svěřených předmětů (§ 255)

27 Obecná odpovědnost zaměstnance
Obecné vymezení vzniku odpovědnosti – ust. § 250 ZP - zaviněné porušení povinností zaměstnancem - při plnění prac. úkolů nebo v přímé souvislosti s ním - při souč. porušení pov. zam-tele = poměrné omezení odp. - důkazní břemeno zam-tel. s výjimkou § 252 a 255 Rozsah náhrady škody – ust. § - Skutečná škoda v penězích, pokud ne v předešlý stav - vznik z nedbalosti – max. 4,5 násobek prům. výdělku - úmysl + opilost = zánik limitace + ušlý zisk - odp. více zaměstnanců – poměrně podle míry zavinění - způsobil i zam-tel = náhrada škody se poměrně omezí - § –proces vymáhání + MODERAČNÍ PRÁVO SOUDU

28 Odpovědnost za ztrátu svěř. předmětů
Předmět ochrany a vznik odp.- § - Ochrana svěřených nástrojů, prac. ochr. prostředků a pod. - Při hodnotě do 50tis. – svěření na písemné potvrzení - nad 50tis. - písemná dohoda o HO (sankce nepl.+ 18 let) - presumpce zavinění + plná (částečná) exculpace - výlučně osobní dispozice se svěřeným předmětem - možnost odstoupení – nevytvoření podmínek Rozsah náhrady škody - plná výše skutečné škody (hodnota v době poškození)

29 Odpovědnost za schodek - manko
Vymezení podmínek vzniku odpovědnosti ust. § 252 – 254 - písemné uzavření dohody o HO po dovršení 18. roku věku - k ochraně hodnot svěř. k vyúčtování = oběh + obrat - podmínka - osobní dispozice po celou dobu svěření - presumované zavinění + institut vyvinění - exculpace - možnost odstoupení od dohody – nevytvoření podmínek - inventarizace – jediný způsob, jak vyčíslit vznik škody - společná hmotná odpovědnost – doložka v dohodě o HO Výše náhrady škody + omezení při společné HO - obecně = ve skutečně zjištěné výši schodku (- ztratné) - při spol. HO limitace u zam-ců – zbytek vedoucí +zást.

30 Odpovědnost zaměstnavatele za škodu
Obecná odpovědnost Zvláštní (kvalifikovaná) odpovědnost: - Za věcnou škodu vzniklou zaměstnanci při odvracení škody - Za škodu na odložených věcech - Za pracovní úrazy a nemoci z povolání

31 Odpovědnost za škodu na odložených věcech
Objektivní odpovědnost za výsledek bez možnosti liberace - § 267, 268/2 Věci, které se obvykle do práce nosí - které si při plnění prac. úkolů odložil - na místě určeném nebo obvyklém Věci, které se obvykle do práce nenosí - pokud zam-tel nepřevzal do zvl. úschovy – limit 10tis. Kč - pokud způsobil jiný zam-ec – skutečná škoda bez omezení Vždy krátká prekluzivní lhůta k uplatnění – bez zbytečného odkladu, - nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se o škodě dozvěděl

32 Odpovědnost za pracovní úrazy a nemoci z povolání
Odpovědnost zam-tele objektivní, za výsledek - § 366 a násl. Definice ust. § 380 odst. 1 Zproštění odpovědnosti – liberace: Úplná - § 367 odst. 1 prokáže-li, že škoda vznikla výhradně tím, že zaměstnanec: - porušil předpisy BOZP, ačkoliv s nimi byl řádně seznámen, a jejich znalosti a dodržování byly soustavně vyžadovány a kontrolovány - v důsledku jeho opilosti + požití návyk. látek a zaměstnavatel nemohl škodě zabránit. Částečná - § 367 odst. 2 - dtto, když šlo o jednu z příčin vzniku škody nebo - i když předpisy neporušil, jednal lehkomyslně (ne běžná neopatrnost)

33 Rozsah náhrady škody za PÚ a NzP
Náhrada za ztrátu na výdělku - po dobu - po skončení pracovní neschopnosti Náhrada za bolest a ztížení spol. uplatnění (NOZ ruší bod. hodnocení- soud - nutno legislativně upravit znovu) Náhrada účelně vynaložených nákladů na léčbu Náhrada věcné škody Při úmrtí zaměstnance v důsledku PÚ a NzP Náhrada účelně vynaložených nákladů léčení Náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem Jednorázové odškodnění a náhrada nákladů na výživu pozůstalých Moderační právo soudu + zásada změnitelnosti + regres


Stáhnout ppt "Zákoník práce k a náhrada škody podle zákoníku práce"

Podobné prezentace


Reklamy Google