Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Práce školního psychologa na základní škole

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Práce školního psychologa na základní škole"— Transkript prezentace:

1 Práce školního psychologa na základní škole
PhDr. Ivana Slavíková školní psycholožka ZŠ Novoborská, Praha 9 Kongresové dny výchovného poradenství, Brno 2014

2 O škole Základní škola Novoborská, Novoborská 371, Praha 9-Střížkov
I. a II. stupeň ZŠ (kapacita 748 žáků, aktuálně 746), školní družina (kapacita 250 žáků, naplněná), školní jídelna (kapacita 764 jídel) Aktuální počet tříd: 24 na I. stupni (1.-4. ročník), 12 na II. stupni (5.-9. ročník), 1 přípravná třída (14 dětí, bude výjimka na 17) ŠVP „Šance pro všechny, vždy a ve všem“(vzdělávání cizinců a žáků s handicapem, přípravné třídy, logičtější zařazení oborů do vzdělávacích oblastí, propojení a tematické sladění jednotlivých předmětů, nový způsob hodnocení, druhostupňové vzdělávání již od 5. ročníku, specifický vzdělávací program v 9. ročníku + absolventské práce žáků 9. tříd…) Dobrá vybavenost (sportovní areál, zahrada, dvě tělocvičny, čtyři multimediální pracovny, odborné pracovny pro každý předmět, chemická laboratoř, hudebna, výtvarný ateliér, keramická dílna, studovna pro žáky 9. ročníků, školní jídelna, dislokovaný areál školní družiny s tělocvičnou a přímým vstupem do zahrady, ošetřovna, soukromá MŠ „PRO FAMILY“ v budově školy…)

3 O školním poradenském pracovišti
Účel: vytváření a udržování dobrého sociálního klimatu ve škole, kvalitní pedagogická a psychologická diagnostika, stanovování prognóz dalšího vývoje jednotlivých žáků i třídních kolektivů, zvyšování připravenosti učitelů na možné výchovné problémy a krizové situace, pedagogicko-psychologická podpora práce učitelů Činnost: poskytování poradenských a konzultačních služeb jednotlivým žákům, třídním kolektivům, zákonným zástupcům žáků a pedagogům školy Východiska: a) kvalita vnitřního systému komunikace ve škole (užší tým ŠPP, vedení školy, speciální pedagogové, třídní a další učitelé, asistenti pedagogů, vychovatelky školní družiny) b) široká, ověřená a průběžně aktualizovaná vnější síť odborníků z různých oblastí péče o děti mládež a rodinu Organizace užší tým ŠPP: školní psycholožka, výchovná poradkyně a školní metodička prevence  širší tým ŠPP dále: speciální pedagogové (třídní učitelé na 1. stupni), vedení školy, psycholožka PPP pro Prahu 3 a 9  svrchované poradenské pracoviště: pedagogická rada složená ze všech pedagogických pracovníků školy

4 O školní psycholožce PhDr. Ivana Slavíková, na škole 3. školní rok na úvazek 0,6 Předchozí zkušenosti ve školství: 8 let psycholožka PPP 17 let koncepční a metodická práce v IPPP ČR (příprava podkladů pro legislativní a organizační předpisy týkající se poradenství, koncepčních materiálů a analýz poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, řešení metodických a metodologických otázek a otázek etiky poradenské práce, odborná příprava vzdělávacích programů realizovaných IPPP ČR, šéfredaktorka časopisu Pedagogicko-psychologické poradenství, přímá poradenská práce s klienty). participace na realizaci rozsáhlých ESF projektů VIP-Kariéra (OP RLZ, ) a Rozvoj školních poradenských pracovišť VIP II (OP VK, ) zaměřených na podporu rozvoje školní psychologie v ČR Jako školní psycholog ani v jiné pozici ve škole předtím nikdy nepracovala

5 Klienti školní psycholožky
O konzultaci, pomoc, spolupráci při řešení různých problémů týkajících se dětí žádají samy děti, rodiče, učitelé, OSPODy, odborníci specializovaných zařízení, kteří mají žáky školy v péči V těchto případech je klientem vždy dítě (ať je žadatelem kdokoli)! Souhlas zákonného zástupce nezbytný v případech psychologické diagnostiky dítěte, práce s dítětem formou pravidelných konzultací, nácviku relaxačních technik Se zněním zprávy o dítěti, je-li předávána třetí osobě, vždy žádám o souhlas oba zákonné zástupce Žádosti o konzultační pomoc dospělým (učitelům, rodičům) v jejich osobních, rodinných aj. problémech – nutnost vyhnout se dvojí vazbě

6 Spolupracovníci školní psycholožky
Ve škole: Výchovná poradkyně, školní metodička prevence, psycholožka PPP Ředitelka školy a zástupkyně ředitelky Speciální pedagogové a všichni ostatní třídní učitelé Asistenti pedagoga Vychovatelky ve školní družině Učitelé na II. stupni (všechny aprobace, nejintenzivněji matematika, čeština, cizí jazyky) Mimo školu: Speciální pedagožky a další odborníci z PPP pro Prahu 3 a 9 OSPOD pro Prahu 9 2 logopedky (1 z SPC, 1 OSVČ) 2 dětští psychiatři (1 - Dětská psychiatrická klinika FN v Motole, 1 – samostatná psychiatrická ordinace) 2 SVP (Praha 9 Klíčov, Praha 4 Modřany) Kliničtí psychologové a psychoterapeuti (Psychologické oddělení Thomayerovy nemocnice, Psychoterapeutické centrum Břehová….) Neziskové organizace (Alfa Human Service, Meta Praha…) SPC pro děti s PAS (Praha 10), s tělesným postižením (při Jedličkově ústavu v Praze), se zrakovým postižením (Praha 1) Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy (Praha 4) Odbor školství městské části Praha 9

7 Náplň práce školní psycholožky
Standardní činnosti školního psychologa vymezené v příloze č. 3 vyhlášky č. 75/2005 Sb., v platném znění Informace pro rodiče na webových stránkách školy: spolupráce s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných, vedení třídnických hodin ve spolupráci s třídními učiteli, realizace činností zaměřených na posílení pozitivní atmosféry ve škole a v jednotlivých třídách školy ve spolupráci s třídními učiteli,   realizace šetření a průzkumů ve škole (vztah žáků k vyučovacím předmětům, výskyt rizikového chování apod.) a konzultace zjištěných údajů s pedagogy při důsledném zachování anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření a průzkumů zúčastnili, poskytování informací rodičům o výsledcích šetření a průzkumů na třídních schůzkách (obecné informace), při osobních konzultacích (konkrétní informace týkající se jejich dítěte) či mimořádným písemným sdělením, poskytnutí krizové intervence žákovi, který se ocitne v psychicky mimořádně náročné situaci, poskytování poradenských konzultací žákům na základě jejich vlastní žádosti nebo na základě žádosti jejich rodičů, pedagogů či vedení školy, psychologická diagnostika a činnosti s psychologickou diagnostikou související, poskytování informací o výsledcích psychologické diagnostiky zákonným zástupcům žáků při osobních konzultacích, odborné poradenské vedení žáků psycholožkou, poskytování poradenských konzultací rodičům, nácvik relaxačních technik s žáky.

8 Děti se speciálními vzdělávacími potřebami v ZŠ Novoborská
Aktuálně celkem 163 dětí, tj. 21% z celkového počtu žáků školy, z toho 77 (tj. necelá polovina) dětí cizinců, nejvíce z Ruska a Ukrajiny, dále z Číny, Vietnamu, Moldávie, Arménie, Rumunska, Bulharska, ale i např. Ekvádoru… Přípravná třída + „vyrovnávací“ třída 1. ročníku Zvýšený normativ na celkem 4 žáky (3 s těžkým tělesným postižením, 1 s těžkým zrakovým postižením) 3 asistenti pedagoga (ve třídách, kde se vzdělávají děti s těžkým tělesným postižením) Posudek PPP doporučující IVP - jen u dětí s těžšími formami zdravotního postižení (SPU pouze u těžkých forem) V ostatních případech realizována „podpora 1. stupně“ (vyrovnávací opatření), a to buď na základě doporučení obsaženém ve zprávě z PPP nebo na základě posouzení obtíží dítěte ve spolupráci třídního učitele a školní psycholožky Úzká spolupráce školní psycholožky a psycholožky PPP

9 …děkuji Vám za pozornost a ať se daří


Stáhnout ppt "Práce školního psychologa na základní škole"

Podobné prezentace


Reklamy Google