Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb RAMPS - VIP III

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb RAMPS - VIP III"— Transkript prezentace:

1 Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb RAMPS - VIP III
OP VK Oblast podpory 4a.1 Systémový rámec počátečního vzdělávání MŠMT Partner NÚV Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Filozofie projektu Projekt navazuje na projekty VIP-Kariéra a RŠPP(VIP II) Poradenská služba ve škole, která je zajišťovaná školním psychologem/speciálním pedagogem, výchovným poradcem, školním metodikem prevence, ve spolupráci s pedagogy školy a ředitelem školy je obvykle vymezována také jako faktor, který může ovlivnit kvalitu školy- průběhu vzdělávání a zejména pak skrytého kurikula Poradenské služby pomáhají zvyšovat kvalitu a efektivitu poskytovaných vzdělávacích služeb školy podporou a pomocí třem hlavním zainteresovaným stranám – všem žákům, rodičům – zákonným zástupcům a pedagogům školy včetně jeho vedení Poradenské služby přispívají k zvyšování exkluzivity prostředí v českém školství prostřednictvím podpory žákům se speciálními vzdělávacími potřebami Poradenští pracovníci pomáhají budovat zdravé klima ve školách poskytovanou adekvátní intervenční podporou

3 Cíle projektu - obecné Hlavní cíl:
Projekt je zaměřen na zvýšení kvality poskytovaných služeb ve školách a ŠPZ, které jsou poskytovány školními psychology, školními speciálními pedagogy a metodiky. Obecné cíle: zajišťovat široké spektrum poradenských služeb žákům, pedagogům a rodičům, vytvořit síť metodické podpory - propojení sítí školních a školských poradenských služeb v oblasti metodického vedení, vytvořit základ integrované metodické podpory poradenského systému v ČR podpořit školní poradenská pracoviště, rozšířit síť preventivních služeb poskytovaných SVP, poskytovat metod.podporu školním a školským poradenským pracovníkům poskytnout odborné vzděl. a supervizi poradenským pracovníkům projektu

4 Cíle projektu-konkrétní
Specifické cíle projektu: Zvýšení kvality poradenských služeb, nastavení pravidel pro sjednocení jejich úrovně v rámci ČR a supervize systému poskytování poradenských služeb. Reflexe požadavků EU kladených na kvalitu a efektivitu poskytovaných poradenských služeb a vytvoření sítě integrované metodické podpory. Vytvoření metodické podpory pro vznikající i stávající školní poradenská pracoviště, pro školská poradenská zařízení na úrovni krajů (PPP, SPC) a pro Střediska výchovné péče. Tvorba modelové struktury programů DVPP pro školní psychology a speciální pedagogy ve školských poradenských zařízeních s reflexí k dosavadní přípravě začínajících odborníků a ke vzdělávacímu standardu. Nastavení metodické podpory a supervize ve školských poradenských zařízeních.

5 Cíle projektu-konkrétní
Ověření modelové struktury vzdělávání založené na sledování dosažených kompetencí pro školní psychology, speciální pedagogy, doplnění DVPP pro školní metodiky prevence a výchovné poradce. Dojde k vytvoření katalogu, který definuje stupně poradenské podpory pro žáky ohrožené předčasným odchodem ze vzdělávání, žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (a žáky v režimu podpůrných a vyrovnávacích opatření), k ověření a porovnání modelů integrativního a inkluzivního vzdělávání žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Rozšíření poradenské služby pro žáky s poruchami chování prostřednictvím činnosti středisek výchovné péče a vypracování návrhů na legislativní změny v systému poradenských služeb, školního a školského poradenství, které pomohou zefektivnit služby, zajistit metodickou podporu a nastavit mechanismy kontroly těchto služeb.

6 Klíčové aktivity 1 Podpora školám v práci s podpůrnými a vyrovnávacími opatřeními 2 Metodická a supervizní podpora pro školní poradenská pracoviště 3 Metodická a supervizní podpora pro školská poradenská zařízení a střediska výchovné péče 4 Vzdělávání poradenských pracovníků na úrovni škol a školských poradenských zařízení 5 Poradenská péče pro žáky zajišťovaná střediskem výchovné péče

7 Cílové skupiny Žáci základních a středních škol a zvláště pak na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a na žáky s potřebou vyrovnávacích a podpůrných opatření. Pracovníci školských poradenských zařízení (pedagogicko - psychologických poraden - PPP a speciálně pedagogických center - SPC), včetně pracovníků SVP Pedagogičtí a vedoucí pedagogičtí pracovníci podpořených škol

8 Přínos pro cílovou skupinu žáků
Pro cílovou skupinu žáků (včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami) projekt rozšíří možnost podpory ve vzdělávání, povede k vytváření rovných podmínek a příležitostí ve vzdělávání prostřednictvím intervenčních postupů, metodické podpory pedagogů i žáků.

9 KA 1 Poradenská služba ve škole bude zajištěna školními psychology a školními speciálními pedagogy Podpora školních poradenských pracovišť Výstupy: Ověření diagnostických a intervenčních postupů ve školním prostředí s důrazem na inkluzivní dynamickou diagnostiku. Metody práce se závěry z psychologického a speciálně pedagogického vyšetření ve školním prostředí. Metodika pro vytváření vyrovnávacích opatření ve školách. Metodika pro nastavování podpůrných opatření ve školách ve spolupráci se školskými poradenskými zařízeními. Inovace koncepčních a metodických dokumentů vymezujících školní poradenské služby. Ověření programu 3MP Realizace pozice pracovníka ŠPP

10 KA 2 Metodická podpora bude probíhat prostřednictvím působnosti metodiků, jenž bude regionální. Metodik bude mít v péči maximálně 6 škol. Metodici budou rozděleni na 2 profesní skupiny pro školní psychology a školní speciální pedagogy. Každá profesní skupina metodiků bude mít svého hlavního metodika. Profesní skupiny metodiků pro školy budou: spolupracovat s profesními skupinami metodiků pro školská poradenská zařízení, podílet se významně na integraci a kvalitě poskytovaných poradenských služeb, poskytovat metodickou a konzultační podporu školním odborníkům v oblasti intervencí, diagnostických i terapeutických postupů, současně komunikovat s řediteli škol, zpracovávat tematické metodické zprávy orientované na mapování průběhu, obsahu a kvality poskytovaných služeb ve školách.

11 Zpracování postupu řízení školních poradenských služeb ve školách
KA 2 – výstupy: Zpracování postupu řízení školních poradenských služeb ve školách Návrh na legislativní změny v systému školních poradenských služeb Vytvoření komunikační struktury mezi školami a školskými poraden. Zařízeními Integrovaná metodická síť – pro ŠPP Metodické zprávy Evaluační nástroj pro hodnocení kvality Katalog podkladů pro stanovování podpůrných a vyrovnávacích opatření Program 3 MP Realizace pozic metodiků

12 KA 3 V rámci této aktivity primárně dojde k metodickému vedení školských poradenských zařízení a středisek výchovné péče. Metodici pro školská poradenská zařízení a střediska výchovné péče jsou odborníci z praxe a budou vybíráni ve spolupráci s MŠMT a se zřizovateli – KÚ – zejména platí pro vedoucí metodiky. V rámci každého kraje vzniknou metodická pracoviště v rámci stávající sítě školských poradenských zařízení a středisek výchovné péče. Zřizovatelem bude určeno, ve kterých PPP, SPC či SVP budou metodická centra. Hlavní metodik pro PPP a SPC bude řídit vedoucí metodiky, kterým budou podléhat metodici pro SPC a PPP. Metodici pro SVP budou řízeni přímo hlavním metodikem pro SVP.

13 KA 3 – výstupy: Metodické zprávy (3-7) Metodická podpora pro PPP a SPC (700 osob), SVP (320 osob) Vznik integrované metodické sítě pro školská poradenská zařízení a SVP Návrh na legislativní změny v systému školských poradenských služeb na území ČR Evaluační nástroj pro hodnocení kvality a efektivity poskytovaných poradenských a preventivních služeb v ŠPZ a SVP Katalog podkladů pro stanovování podpůrných a vyrovnávacích opatření

14 KA 4 Vzdělávání podporuje zvyšování odborné způsobilosti poradenských pracovníků. Vzdělávací kurzy budou zaměřeny především na psychologii, etopedii, legislativu a soc. práce. Vzdělávání bude dále orientováno na oblasti práce s třídními kolektivy, rozvoje technik poraden. rozhovoru, na oblasti vytváření podkladů pro realizaci vyrovnávacích a podpůrných opatření, pro realizaci úprav školních vzdělávacích programů a na oblasti rozvoje koordinačních, organizačních a řídících dovedností poraden. pracovníků vedoucích k zajištění stabilního školního poraden. pracoviště, které je podporou všem žákům školy včetně rodičů a pedagogů. V rámci vzdělávání bude také probíhat supervize a možnost supervizích výcviků.

15 KA 4 – výstupy: 1 inovovaný modul DVPP pro ŠP a ŠSP (1) 1 inovovaný modul DVPP pro pracovníky ŠPZ a pracovníky SVP (1) 20 vzdělávacích programů Proškolení více než 1000 poskytovatelů školních a školských poradenských služeb Realizace pozic metodiků pro vzdělávání (4osoby) a lektorů - přibližně 140 osob.

16 KA 5 Klíčová aktivita bude určena školám, které nemají školního psychologa a nebo speciálního pedagoga. Orientuje se zejména na poskytování poradenských služeb zaměřených na prevenci a řešení poruch chování a s tím související problematikou. Střediska budou poskytovat péči v rozsahu 0,5 úvazku pro maximálně 3 školy na jedno středisko. Školy budou vybrány na základě stávající zkušenosti odborníků SVP a z potřeb regionu (nízká dostupnost služeb středisky, výrazné problémy v klimatech školních tříd).

17 Inovace metodiky pro práci pedagogů se žáky s poruchami chování
KA 5 – výstupy: Inovace metodiky pro práci pedagogů se žáky s poruchami chování Metodika diagnostické a intervenční práce ve středisku výchovné péče Zpráva o vyhodnocení účinností a efektivity smluv s rodiči u žáků s poruchami chování Programy preventivní péče v rámci systému včasné intervence ve školách Vydefinování úlohy středisek výchovné péče v systému podpory škol

18 Souhrnné informace o projektu
Příjemce (žadatel projektu): MŠMT Hlavní partner projektu: NÚV Hlavní odpovědnost za projekt: MŠMT Hlavní manažer projektu: MŠMT Celková výše dotace: ,20 Doba trvání projektu: 24 měsíců Začátek projektu: Celkem plánovaných VŘ: 7

19 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb RAMPS - VIP III"

Podobné prezentace


Reklamy Google