Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Inkluzivní škola Předpoklad rovných příležitostí ve vzdělávání

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Inkluzivní škola Předpoklad rovných příležitostí ve vzdělávání"— Transkript prezentace:

1 Inkluzivní škola Předpoklad rovných příležitostí ve vzdělávání
Projekty ESF VIP-Kariéra, SIM, Propos Realizátor IPPP ČR PhDr. Jana Zapletalová

2 Vzdělávání jako nástroj změny
Koncept rovných příležitostí (equal educational opportunity) vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělávání (různé sociální složení třídy, různá kognitivní úroveň x stejní učitelé) a poskytovat stejnou péči Současně se škola snaží dosahovat tzv. „funkčního minima“ žáků a vyrovnávat jejich dosahované výsledky Klíčovou figurou v tomto procesu integrace je učitel Plní roli zprostředkovatele v procesu učení, rozlišuje odlišnosti v průběhu vzdělávání u jednotlivých žáků při zachování kvality procesu vzdělávání Umí pracovat se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Umí komunikovat s rodiči těchto žáků Umí pracovat s odbornými doporučeními pro práci se žákem, zavádí je do praxe- vytvoření IVP Dokáže využívat podpůrné poradenské služby (asistenti, ŠP, ŠSP, PPP, SPC…) Zvládá práci s předsudky

3 Cesty k zajištění rovných podmínek a příležitostí ve vzdělávání
Škola Zkvalitnit podpůrné poradenské služby školy vstupem školních psychologů a školních speciálních pedagogů do škol (VIP-Kariéra, Propos) Orientace vzdělávání na pedagogicko-psychologické a didaktické kompetence Podpora procesu integrace žáků ve spektru speciálních vzdělávacích potřeb Pomoc učiteli prostřednictvím poskytování pomoci žákům Metodická podpora učitelům, poskytování zpětné vazby o správnosti zvolených strategií a nápravy problémů Možnost okamžité konzultace, učení se v průběhu vlastní práce pedagoga

4 Metodická podpora učitelům VIP-Kariéra, Propos, SIM
Metodická podpora- vedení rozhovorů s rodiči Metodická pomoc s integrovanými žáky Pomoc se žáky se SPUCH a SPU Rozbory vyučovacích strategií Hospitace ve třídách, práce se třídami Aplikace alternativních vyučovacích metod Zpracovávání metodických materiálů (IVP, šikana, záškoláctví, prevence) Pomoc s problematickými žáky Spolupráce s vedením školy Komunikace s problematickými rodinami

5 Příklady vzdělávacích obsahů
Psychodiagnostické nástroje a nástroje speciálně pedagogické diagnostiky pro oblast kariérového poradenství, pro identifikaci speciálních vzdělávacích potřeb a pro sociálně psychologickou diagnostiku školních tříd Možnosti krizové intervence ve školním prostředí Problematika aplikací psychologie učení ve školní práci Otázky psychopatologie u dětí a dospívajících ve škole Kariérové poradenství Strategie poskytování poradenských služeb ve škole Trestně právní otázky ve školské praxi Práce se třídami aj. skupinami žáků, vytváření strategií prevence Prevence rizikového chování žáků a praktické dovednosti práce školních speciálních pedagogů s rizikovými žáky a skupinami žáků  Tvorba IVP a jeho naplňování Specifika práce se žáky z odlišného prostředí

6 Cesty k zajištění rovných podmínek a příležitostí ve vzdělávání
Žáci Postupně na základě reflektujících pozorování žáka je vhodné vytvářet: koncept strategií učení (metaučení)ve vztahu ke zvláštnostem průběhu učení se a specifikům jeho osobnosti, (VIP, PROPOS, SIM) sledovat pochopení, reprodukci i praktickou aplikaci učiva, analyzovat postupy práce žáka i její produkty, posuzovat funkčnost strategie a snažit se tyto informace propojit se sociálním kontextem (třída, rodina)

7 Riziko předčasné selekce ve vzdělávání
Brzká selekce ve vzdělávání vede k nerovnosti zvláště u sociálně znevýhodněnných žáků a často k výběru méně prestižních forem vzdělávání (H.Mehan, Hubard,1999) Je třeba vytvářet učivo s vysokým vzdělávacím standardem a současně umožnit učitelům získat interkulturní kompetence Role vrstevníků (vliv na kvalitu vzdělávání)(Colemann 1966, Entorf a Lauck, 2006) Role očekávání rodičů, žáka a školy Škola jako sociální systém a strukturovaná organizace vede k rozvoji vztahů, jazyka a řeči, sociálního povědomí

8 Cesty k zajištění rovných podmínek a příležitostí ve vzdělávání
Rodina Důležitost komunikace s rodiči, vedení dialogu o dítěti, řešení problémů žáka, zpracovávání očekávání školy a rodiny(VIP-Kariéra, PROPOS, SIM) Včasná péče o děti z nepodnětného, odlišného a znevýhodněného prostředí a pomoc rodičům přebírat roli zprostředkovatele ve vzdělávání (SIM) Komunikace s prostředím nahrazujícím rodinu- PROPOS

9 Co může vzdělávání ovlivnit ?
Makro úroveň (vzdělávací politika) Může přispět k vytvoření nových prvků v poradenském a vzdělávacím systému ČR a zajistit jejich funkčnost Realizační (střední úroveň) (škola) Schopnosti škol vzdělávat žáky a ovlivňovat úspěšnost žáků z ohrožených skupin (kvalitní a sdílená pedagogická koncepce školy, vysoká očekávání kladená na žáky, kvalita vyučování, vybavení školy pomůckami, snaha o dobrou komunikaci s rodiči, podpůrný poradenský systém) Mikro- úroveň (žák a jeho rodina) Nepřímo i přímo ovlivňovat žáky a jejich rodiče, pracovat s možnými vývojovými riziky v kontextu procesu socializace, kulturního, společenského a ekonomického kapitálu rodiny


Stáhnout ppt "Inkluzivní škola Předpoklad rovných příležitostí ve vzdělávání"

Podobné prezentace


Reklamy Google