Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Petr Benda Název materiálu: Účetní závěrka Označení materiálu: VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1520.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Petr Benda Název materiálu: Účetní závěrka Označení materiálu: VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1520."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Petr Benda Název materiálu: Účetní závěrka Označení materiálu: VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1520 Datum vytvoření: 24. 11. 2013 Vzdělávací oblast: Účetnictví 2 Ročník: čtvrtý Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1520

2 Anotace Žáci získávají nové informace k tématu Účetní závěrka (mimořádná, mezitímní a konsolidovaná účetní závěrka, rozvaha, výkaz zisku a ztrát, přehled o peněžních tocích - cash flow) a ověřují si své znalosti. VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1520

3 Metodické pokyny Powerpointová prezentace je určena jak k výuce nebo samostudiu, tak ke zkoušení. Otázky k tématu jsou klikabilní (žák si může ověřit správnou odpověď kliknutím na zatmavené místo). VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1520

4 Účetní závěrka  účetní práce za celé účetní období vyústí v každé účetní jednotce k sestavení účetní závěrky  účetní jednotky sestavují řádnou účetní závěrku k posledními dni účetního období  účetní závěrka může být sestavena v plném nebo zjednodušeném rozsahu  zjednodušenou účetní závěrku mohou předkládat účetní jednotky, které ji nemusí ověřovat auditorem VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1520

5 Účetní závěrka Účetní závěrku tvoří:  rozvaha  výkaz zisku a ztráty (výsledovka)  příloha Dále může zahrnovat:  přehled o peněžních tocích (cash flow)  přehled o změnách vlastního kapitálu VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1520

6 Rozvaha – aktiva a pasiva Rozvaha obsahuje aktiva a pasiva. AKTIVA  jsou členěna důsledně podle likvidnosti jednotlivých složek majetku od nejméně likvidních až po krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky Struktura aktiv: -pohledávky za upsaný základní kapitál -dlouhodobý majetek -oběžná aktiva -časové rozlišení VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1520

7 Rozvaha – aktiva a pasiva Rozvaha obsahuje aktiva a pasiva. PASIVA  jsou členěna na vlastní a cizí zdroje Struktura pasiv: - vlastní kapitál - cizí zdroje - časové rozlišení VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1520

8 Výkaz zisku a ztráty  obsahuje výnosy a náklady v druhovém nebo účelovém uspořádání  uvedené mezisoučty rozdělují výsledek hospodaření na provozní, finanční a mimořádný  náklady a výnosy jsou uvedeny v běžném a minulém účetním období VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1520

9 P ř íloha k účetní závěrce  povinný obsah přílohy k účetní závěrce je stanoven ministerstvem financí. Formálně ji lze vypracovat formou tabulek i popisným způsobem, v plném nebo zkrácené rozsahu Příloha k účetní závěrce obsahuje: - obecné údaje - informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování - doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1520

10 Přehled o peněžních tocích (cash flow)  peněžním tokem rozumíme veličinu, která zobrazuje přírůstek nebo úbytek peněžních prostředků při činnosti podniku za určité časové období (rok, čtvrtletí, měsíc)  rozborem peněžních toků se podnik snaží odhalit příčiny platební neschopnosti, i když vykazuje zisk VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1520

11 Přehled o peněžních tocích (cash flow) Přináší informace o: -stavu peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů (krátkodobý majetek) na začátku sledovaného období, -tvorbě peněžních prostředků podle jednotlivých činností, -užití peněžních prostředků podle jednotlivých činností, -stavu peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci sledovaného období, -celkovém peněžním toku za sledované období VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1520

12 Druhy účetní závěrky  řádná účetní závěrku se sestavuje k posledními dni účetního období  mimořádná účetní závěrka se sestavuje v mimořádných situacích jak např. u právnických osob ke dni zrušení bez likvidace, ke dni skončení likvidace nebo konkurzu apod., u fyzických osob např. ke dni zápisu do obchodního rejstříku VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1520

13 Druhy účetní závěrky  mezitímní účetní závěrka se sestavuje i v průběhu účetního období. Neuzavírají se při ní účetní knihy, uplatňuje se např. při změně právní formy  konsolidovanou účetní závěrku sestavují účetní jednotky, které jsou v pozici ovládající nebo řídící osoby nebo uplatňují podstatný vliv v jiné společnosti VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1520

14 Předložení a zveřejnění účetní závěrky  účetní závěrka musí být podepsána statutárním orgánem, předkládá-li ji fyzická osoba touto fyzickou osobou  předkládá se společně s daňovým přiznáním příslušnému finančnímu úřadu  všechny osoby, které jsou zapsány v obchodním rejstříku, jsou povinny předat účetní závěrku do Sbírky listin, jež je součástí Obchodního rejstříku VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1520

15 Ověření účetní závěrky  řádná a mimořádná účetní závěrka podléhají ověření auditorem  k účetním jednotkám, které mají povinnosti ověřit účetní závěrku auditorem, patří: - a.s., které překročily nebo přesáhly alespoň jedno ze tří uvedených kritérií: a)úhrn rozvahy je více než 40 mil. Kč, b)čistý roční obrat je více než 80 mil. Kč c)průměrný přepočtený stav zaměstnanců je více než 50 VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1520

16 Ověření účetní závěrky -ostatní obchodní společnosti a družstva, FO zapsané do obchodního rejstříku, které dosáhly dvou ze tří výše uvedených kritérií, -zahraniční osoby, které podnikají na území České republiky -státní podniky VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1520

17 Výroční zpráva  účetní jednotky, které ověřují účetní závěrku auditorem, jsou povinny vyhotovovat výroční zprávy  obsahuje informace o minulém vývoji účetní jednotky nejméně za dvě předchozí účetní období  obsahuje informace o situacích které nastaly až po konci rozvahového dne  informace o předpokládaném budoucím vývoji účetní jednotky a další informace stanovené v zákoně o UCE VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1520

18 Otázky VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1520 1. Kdy se sestavuje řádná účetní závěrka? řádná účetní závěrka se sestavuje k posledními dni účetního období 2. Co tvoří účetní závěrku? rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha 3. Co obsahuje výkaz zisku a ztráty? výnosy a náklady v druhovém nebo účelovém uspořádání 4. Mezitímní účetní závěrka znamená? Sestavuje se v průběhu účetního období. Neuzavírají se při ní účetní knihy, uplatňuje se např. při změně právní formy

19 Otázky VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1520 5. Musí akciová společnost, jejíž čistý roční obrat překročil 70 mil., povinně ověřovat účetní závěrku auditorem? NE nemusí 6. Komu se předává účetní závěrka? příslušnému finančnímu úřadu 7. Co je to cash flow? přehled o peněžních tocích, peněžním tokem rozumíme veličinu, která zobrazuje přírůstek nebo úbytek peněžních prostředků

20 Zdroje VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1520 ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví 2013: pro střední školy a veřejnost. 14., upr. vyd. Znojmo: Pavel Štohl, 2013, ISBN 978-80- 87237-59-5. ŠTOHL, Pavel a Vladislav KLIČKA. Maturitní okruhy z účetnictví 2013: [pro studenty OA a středních škol s výukou účetnictví]. 6., upr. vyd. Znojmo: Pavel Štohl, 2013, 241 s. ISBN 978-80-87237- 56-4.


Stáhnout ppt "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Petr Benda Název materiálu: Účetní závěrka Označení materiálu: VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1520."

Podobné prezentace


Reklamy Google