Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola."— Transkript prezentace:

1 Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant Bělíkova 1387, příspěvková organizace Šablona:III/2 Sada:VY_32_INOVACE_Úč.2.20 Vytvořeno:19. 04. 2013 Ověřeno: 23. 04. 2013Třída:NS2

2 Účetní závěrka – výkaz zisku a ztráty, příloha k účetním výkazům Vzdělávací oblast:Odborné předměty Předmět:Účetnictví Ročník:2. Autor:Ing. Petra Litošová Časový rozsah:1 vyučovací hodina Pomůcky:notebook, projektor Klíčová slova:výkaz zisku a ztráty, náklady, výnosy, hospodářský výsledek, příloha k účetním výkazům Anotace: Materiál je určen k seznámení s dalšími výkazy sestavovanými při účetní závěrce, tj. výkaz zisku a ztráty a příloha k účetním výkazům.

3  poskytuje informace o nákladech, výnosech a hospodářském výsledku  informuje uživatele o finanční výkonnosti podniku  sestavuje se v druhovém nebo účelovém členění  většina ÚJ používá druhové členění  ve výkazu se výnosy s náklady prolínají => potřeba zjistit HV v předepsaném členění

4  výnosy jsou označeny římskou číslicí  náklady velkým písmenem latinské abecedy  podrobnější členění je zajištěno arabskými číslicemi (u výkazu v plném rozsahu)

5 Stupňovité uspořádání výkazu:  provozní výsledek hospodaření – rozdíl mezi provozními výnosy a náklady  finanční výsledek hospodaření – rozdíl mezi finančními výnosy a náklady  výsledek hospodaření za běžnou činnost – součet provozního a finančního výsledku hospodaření upravený o splatnou nebo odloženou daň z příjmů  mimořádný výsledek hospodaření – rozdíl mezi mimořádnými výnosy a náklady upravený o splatnou nebo odloženou daň z příjmů

6  výsledek hospodaření za účetní období – součet hospodářského výsledku za běžnou a mimořádnou činnost -> vyjadřuje disponibilní (čistý) zisk (po zdanění)  obsahové vymezení některých položek výkazu zisku a ztráty v druhovém členění uvedeno v prováděcí vyhlášce k zákonu o účetnictví

7  na následujícím snímku je zobrazena (pro ukázku) část „Výkazu zisku a ztráty“  zobrazená část slouží pro výpočet provozního výsledku hospodaření  celý výkaz je uspořádán stupňovitě tak, jak je popsáno na předchozích snímcích

8 Číslo řádku Název položky Běžné období Minulé období 01I.Tržby za prodej zboží 02A.Náklady vynaložené na prodej zboží 03Obchodní marže (ř. 01 – ř. 02) 04II.Výkony 05B.Výkonová spotřeba 06+Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 – 05) 07C.Osobní náklady 08D.Daně a poplatky 09E.Odpisy DNM a DHM 10III.Tržby z prodeje DM a materiálu 11F.Zůstatková cena prodaného DM a mat. 12G.Změna stavu rezerv a opravných … 13IV.Ostatní provozní výnosy 14H.Ostatní provozní náklady 15V.Převod provozních výnosů 16I.Převod provozních nákladů 17*Provozní VH (ř. 06-07-08-09+10-11 …)

9  rozvaha + výkaz zisku a ztrát => pevně stanovený obsah a forma (formuláře)  příloha stanovený pouze obsah:  popisná forma nebo tabulky Příloha obsahuje zejména: 1.obecné údaje o účetní jednotce 2.informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách 3.doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

10 Obecné údaje o ÚJ:  popis účetní jednotky  jména a příjmení členů statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni – nejméně 20% podíl na základním kapitálu  údaje o ÚJ, ve kterých má ÚJ větší než 20% podíl  průměrný přepočtený počet zaměstnanců během účetního období  údaje o půjčkách, poskytnutých statutárním orgánům, členům statutárních a dozorčích orgánů

11 Informace o účetních metodách ….:  způsoby oceňování jednotlivých složek majetku  způsob sestavení odpisových plánů a použité odpisové metody  způsob stanovení opravných položek  způsob použitý při přepočtu cizích měn na Kč  způsob stanovení reálné hodnoty v případě jejího použití

12 Doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty:  důležité skutečnosti, které nelze z rozvahy a výkazu vyčíst  důležité skutečnosti, ke kterým došlo od rozvahového dne do okamžiku sestavení účetní závěrky  rozpis rezerv a dlouhodobých bankovních úvěrů  doměrky daně z příjmů za minulá účetní období  informace o výši splatných závazků pojistného na SZ  informace o výši splatných závazků veřejného ZP  informace o výši daňových nedoplatků ÚJ

13 1.Jaké informace poskytuje výkaz zisku a ztráty?  poskytuje informace o nákladech, výnosech a hospodářském výsledku 2.Jak je uspořádán výkaz zisku a ztráty?  je uspořádán stupňovitě, tzn. postupně se zjišťuje provozní VH, finanční VH, VH za běžnou činnost, mimořádný VH, VH za účetní období 3.Jaké informace obsahuje příloha?  obecné údaje o účetní jednotce, informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách, doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty

14 Použité zdroje ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví 2012 – 2. díl pro střední školy a pro veřejnost. 13. vyd. Znojmo: nakladatelství Štohl Pavel Ing. – vzdělávací středisko, 2012, ISBN 978-80-87237-48-9. Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora. Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Veškerá vlastní díla autora (fotografie, videa) lze bezplatně dále používat i šířit při uvedení autorova jména.


Stáhnout ppt "Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola."

Podobné prezentace


Reklamy Google