Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola."— Transkript prezentace:

1 Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant Bělíkova 1387, příspěvková organizace Šablona:III/2 Sada:VY_32_INOVACE_Úč.2.19 Vytvořeno:18. 04. 2013 Ověřeno: 19. 04. 2013Třída:NS2

2 Účetní závěrka – charakteristika, rozvaha Vzdělávací oblast:Odborné předměty Předmět:Účetnictví Ročník:2. Autor:Ing. Petra Litošová Časový rozsah:1 vyučovací hodina Pomůcky:notebook, projektor Klíčová slova:účetní závěrka, účetní zápisy, přezkoušení správnosti, účetní výkazy, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha Anotace: Materiál je určen k seznámení s charakteristikou účetní závěrky a s jednotlivými účetními výkazy. Podrobněji se věnuje rozvaze.

3  vyvrcholení účetních prací za celé účetní období  sestavení účetních výkazů  účetní práce: a)běžné účetní zápisy podle účetních dokladů b)přezkoušení správnosti c)uzavření syntetických účtů na závěrkové účty

4 Výkazy účetní závěrky: 1.rozvaha – aktiva a pasiva účetní jednotky 2.výkaz zisku a ztráty (výsledovka) – náklady, výnosy a HV účetní jednotky 3.příloha  účetní závěrka poskytuje komplexní a pravdivý obraz o podniku a jeho hospodaření  uživatelé účetních info: management a vnější uživatelé (FÚ, banky, věřitelé, dlužníci, burzy, akcionáři)

5 Druhy účetních závěrek: 1.řádná: k poslednímu dni běžného účetního období 2.mimořádná: pouze v mimořádných situacích (ukončení činnosti, vstup do likvidace) 3.mezitímní: v průběhu účetního období k jinému okamžiku než ke konci rozvahového dne neuzavírají se účetní knihy inventarizace jen pro účely ocenění

6 Auditovanou účetní závěrku musí mít: a)akciová společnost => dosáhne nebo překročí alespoň jedno z kritérií v účetním období, za něž se účetní závěrka ověřuje a v účetním období bezprostředně předcházejícím b)ostatní obchodní společnosti, družstva a FO => dosáhne nebo překročí minimálně dvě z kritérií v účetním období, za něž se účetní závěrka ověřuje a v účetním období bezprostředně předcházejícím

7 Kritéria: 1.aktiva vyšší než 40 mil. Kč 2.roční čistý obrat vyšší než 80 mil. Kč 3.průměrný přepočtený stav zaměstnanců vyšší než 50

8 1.účetní závěrka v plném rozsahu  sestavují všechny a.s. a ÚJ s povinností auditu (při splnění kritérií) 2.účetní závěrka ve zjednodušeném rozsahu  všechny ostatní účetní jednotky Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu obsahují jen řádky označené velkými písmeny a římskými číslicemi.

9 Základní zdroj informací:  o celkové struktuře majetku účetní jednotky  o tom, kolik majetku vlastníci do firmy vložili  jaký výsledek hospodaření firma vytvořila  kolik dluhů firma má  údaje jsou za běžný rok (statický pohled)  pro porovnání musíme použít rozvahy z předchozích let (dynamický pohled)

10 Číslo řádku Název položky Běžné účetní období Minulé období BruttoKorekceNetto 01Aktiva celkem (ř. 02+03+07+12) 02A.Pohledávky za upsaný základní kapitál 03B.Dlouhodobý majetek 04B.I.Dlouhodobý nehmotný majetek 05B.II.Dlouhodobý hmotný majetek 06B.III.Dlouhodobý finanční majetek 07C.Oběžná aktiva 08C.I.Zásoby 09C.II.Dlouhodobé pohledávky 10C.III.Krátkodobé pohledávky 11C.IV.Krátkodobý finanční majetek 12D.Časové rozlišení

11 Poznámka: -brutto = výše aktiv neupravená o opravné položky a oprávky -korekce = výše opravných položek a oprávek k příslušným aktivům -netto = výše aktiv snížená o opravné položky a oprávky

12 Číslo řádku Název položky Běžné účetní období Minulé účetní období 13Pasiva celkem (ř. 14 + 20 + 25) 14A.Vlastní kapitál (ř. 15 až 19) 15A.I.Základní kapitál 16A.II.Kapitálové fondy 17A.III.Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 18A.IV.Výsledek hospodaření minulých let 19A.V.Výsledek hospodaření běžného roku*** 20B.Cizí zdroje (ř. 21 až 24) 21B.I.Rezervy 22B.II.Dlouhodobé závazky 23B.III.Krátkodobé závazky 24B.IV.Bankovní úvěry a výpomoci 25C.Časové rozlišení

13 1.Aktiva celkem (netto) = Pasiva celkem 2.Položka *** Výsledek hospodaření za účetní období ve Výkazu zisku a ztráty se musí rovnat v Rozvaze položce A.V. Výsledek hospodaření běžného roku  obsahové vymezení některých položek rozvahy uvedeno ve vyhlášce č. 500/2002 Sb. – prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví

14 1.Co je účetní závěrka?  sestavení účetních výkazů 2.Jaké jsou výkazy účetní závěrky?  rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha 3.V jakém rozsahu se sestavuje účetní závěrka?  v plném rozsahu – sestavuje akciová společnost a účetní jednotky, které mají povinnost auditu  ve zjednodušeném rozsahu – sestavují ostatní účetní jednotky

15 Použité zdroje ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví 2012 – 2. díl pro střední školy a pro veřejnost. 13. vyd. Znojmo: nakladatelství Štohl Pavel Ing. – vzdělávací středisko, 2012, ISBN 978-80-87237-48-9. Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora. Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Veškerá vlastní díla autora (fotografie, videa) lze bezplatně dále používat i šířit při uvedení autorova jména.


Stáhnout ppt "Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola."

Podobné prezentace


Reklamy Google