Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Účetní závěrka a uzávěrka

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Účetní závěrka a uzávěrka"— Transkript prezentace:

1 Účetní závěrka a uzávěrka

2 Podstata účetní závěrky
Zjistit k rozvahovému dni stav majetku, závazků a vlastního kapitálu Stanovit výsledek hospodaření za účetní období Zjistit změny dalších veličin za určité období – např. tok peněžních prostředků, vlastního kapitálu atd.

3 Obsah účetní závěrky Rozvaha (bilance)
Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) Příloha Další výkazy (povinné pouze pro některé účetní jednotky): Přehled o peněžních tocích (cash flow) Přehled o změnách vlastního kapitálu

4 Zákonná úprava úč. závěrky
Zákon o účetnictví 563/1991 Sb. Vyhláška 500/2002 Sb. ČÚS (č. 020, 023) Upravují sestavení úč. závěrky: v plném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu (není zákonná povinnost auditu)

5 Náležitosti úč. závěrky
Obchodní firma (název úč. jednotky) Identifikační číslo Právní forma úč. jednotky Předmět podnikání Rozvahový den, den k němuž se úč. závěrka sestavuje Okamžik sestavení účetní závěrky Podpis statutárního orgánu Podpis osoby zodpovědné za vedení účetnictví

6 Rozdíl mezi pojmy účetní uzávěrka = proces uzavírání účtů a převod konečných zůstatků na závěrkové účty: konečný účet rozvažný (KÚR) a účet zisků a ztrát (ÚZZ), zahrnuje řadu uzávěrkových účetních případů a operací účetní závěrka = proces sestavování výkazů finančního účetnictví

7 Uzavření účetního období:
A. Přípravné práce B. Uzávěrkové práce C. Sestavení účetních výkazů a přílohy, případně dalších výkazů + sestavení výroční zprávy

8 A. Přípravné práce Inventarizace majetku a závazků
Tvorba a zúčtování rezerv Přecenění položek na reálnou hodnotu Zúčtování dohadných položek A i P Časové rozlišení nákladů a výnosů Přepočet cizoměnových položek akt. kurzem

9 A. Přípravné práce 1. Inventarizace
Cíl: uvedení účetního stavu aktiv a pasiv do souladu se skutečností Nezjišťují se pouze skutečné stavy účetních položek, ale i jejich ocenění Etapy: Plánování a příprava Zjištění skutečného stavu majetku, závazků, vlastního kapitálu

10 Etapy inventarizace - pokračování
Porovnání skutečného stavu se stavem účetním a vyčíslení rozdílů 1) manko 2) schodek 3) přebytek Prošetření inventarizačních rozdílů a návrh na jejich vypořádání Zúčtování a vypořádání inventarizačních rozdílů Návrh na snížení ocenění majetku a jeho zúčtování V rámci inventarizace se provádí též úprava ocenění majetku a závazků -opravné položky, odpisy

11 Snížení ocenění majetku je možné
Tvorbou opravných položek – dočasné snížení hodnoty aktiva – viz. přednáška Náklady Zúčtováním jednorázového odpisu – např. v případě úplného opotřebení či v případě nepotřebnosti Zúčtováním pravidelného odpisu – trvalé snížení hodnoty

12 2. Rezervy Za účelem principu opatrnosti
Zdroj na budoucí výdaje, když je vysoce pravděpodobné, že výdaje nastanou V rámci procesu inventarizace přezkoumat opodstatněnost a odhad výše účetní daňové viz. přednáška VK a dlouhodobé závazky + více v UC2

13 Další činnosti v přípravné fázi
3. Přecenění na RH – probíráno v UC2 4. Časové rozlišení, dohadné položky – přednáška Zúčtovací vztahy a Výnosy 5. Přepočet kurzem ČNB k rozvahovému dni – probráno v přednáškách Náklady a Výnosy(kurzové zisky a ztráty)

14 B. Uzávěrkové práce Zjištění obratů a konečných zůstatků - formální charakter (dnes pomocí výpočetní techniky) Přezkoušení formální správnosti účetnictví – předvaha, deníková zkouška, kontrolní soupiska analytických účtů Zjištění účetního výsledku hospodaření Provozní VH Finanční VH Mimořádný VH Zjištění daňového základu a výpočet daně z příjmů – viz. přednáška Zúčtovací vztahy II - daně Zaúčtování daně z příjmů – splatné, odložené – 591/341 (splatná daň) – viz. přednáška Zúčtovací vztahy II –daně Uzavření účetních knih – deník, hlavní knihy, knihy analytické evidence, sestavení účtů 710(ÚZZ) a 702 (KÚR) – zajištění bilanční kontinuity

15 Uzávěrka účtů k poslednímu dni účetního období
Akt. účty KÚR Pas. účty KZ převod převod KZ ZISK A = P Náklady ÚZZ Výnosy KZ převod převod KZ ZISK MD = D

16 Otevírání účtů k 1. dni následujícího účetního období
Pas. účty 701-PÚR Akt. účty PS PS 431-VH ve schval. řízení ZISK A = P

17 C. Sestavení účetních výkazů
Sestavení sady výkazů Audit Schválení účetních výkazů Zveřejnění účetních výkazů Úschova účetních výkazů

18 Sestavení sady výkazů seskupování konečných zůstatků v účetních knihách do jednotlivých složek účetních výkazů – rozvahy, výkazu zisku a ztráty, cash-flow, výkazu o změnách vlastního kapitálu výkazy se sestavují v peněžních jednotkách české měny v tis. Kč výkazy i příloha musí být podepsány odpovědnými osobami(statutární orgán – p.o., fyz. osoba-vlastnoruční podpis. Účetní závěrka se předkládá současně s daňovým přiznáním k dani z příjmů příslušnému finančnímu úřadu a ukládá se do obchodního rejstříku, kde se stává součástí sbírky listin účetní jednotky(u auditovaných firem je součástí výroční zprávy).

19 Rozvaha aktiva Řádky – skupiny A, B, C, D
Sloupce – běžné období brutto, korekce, netto, minulé období pasiva Řádky – skupiny A, B, C Sloupce – běžné období, minulé období

20 Výkaz zisku a ztráty Řádky – stupňovité (retrográdní) členění
Výnosové skupiny značeny římskými číslicemi Nákladové skupiny značeny velkými písmeny Kategorie výsledku hospodaření značeny hvězdičkami Sloupce – běžné období, minulé období Modifikace uspořádání položek: a) Druhové členění – běžné a převažující b) Účelové členění – provozní náklady členěny na – výrobní, odbytové, správní

21 Veličiny výsledku hospodaření
* provozní výsledek hospodaření (před zdaněním) * finanční výsledek hospodaření (před zdaněním) ** výsledek hospodaření za běžnou činnost (po zdanění) * mimořádný výsledek hospodaření (po zdanění) *** výsledek hospodaření za účetní období (po zdanění – celkový) *** výsledek hospodaření před zdaněním (za účetní období, celkový)

22 Příloha forma tabulek či popisných příloh
vychází z účetních záznamů, údaje v tis. Kč účetní jednotky, které mají zákonnou povinnost auditu, sestavují přílohu v plném rozsahu uvádějí se i srovnatelné údaje za minulé účetní období

23 Příloha obecné údaje o účetní jednotce- popis účetní jednotky, organizační struktura, statutární orgán, dozorčí orgány, průměrný přepočtený počet zaměstnanců, výše půjček a úvěrů atd. informace o aplikaci obecných účetních zásad a účetních metod – způsoby ocenění majetku, způsoby odepisování DM, způsoby stanovení opravných položek apod. doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisků a ztráty – vysvětlení významných položek, rozpisy rezerv, rozpisy leasingových splátek, výše pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti apod. doplňující informace – jen u účetní závěrky v plném rozsahu, např.: jmenovitá hodnota nebo ocenění vydaných akcií, informace, zda je účetní jednotka emitentem registrovaných cenných papírů apod.

24 Fakultativní účetní výkazy
Výkaz cash flow – výkaz o peněžních tocích Výkaz o změnách vlastního kapitálu Tyto výkazy sestavují pouze auditované účetní jednotky.

25 Audit ověření účetní závěrky (případně výroční zprávy)
zákon o účetnictví, par. 20 – stanovuje podmínky pro povinný audit účetních závěrek. Akciové společnosti – podléhají auditu vždy pokud překročí nebo dosáhnou za dvě po sobě jdoucí účetní období 1 z těchto kritérií: aktiva celkem více než 40 mil Kč – aktiva brutto roční úhrn čistého obratu více než 80 mil. Kč (výnosy mínus prodejní slevy) průměrný přepočtený stav zaměstnanců v průběhu účetního období více než 50 – zjištěný podle zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě. Ostatní obchodní společnosti, družstva, podnikající zahraniční osoby, fyzické osoby účtující v soustavě podvojného účetnictví podléhají auditu vždy pokud překročí či dosáhnou 2 z výše uvedených kritérií. Audit účetní závěrky musí také mít : nadace a nadační fondy, politické strany a hnutí, obecně prospěšné společnosti apod. (upraveno zvl. právním předpisem) a státní podniky.

26 Výroční zpráva povinnost sestavovat a zveřejňovat výroční zprávu ukládá opět zákon o účetnictví – těm jednotkám, které musí mít účetní závěrku ověřenu auditorem. Auditor ověřuje též výroční zprávu

27 Přezkoumání ÚZ provádí dozorčí rada pokud je zřízena, před nebo po auditu, výsledek – podání zprávy valné hromadě či členské schůzi (družstvo). Dozorčí rada má ze zákona povinnost dohlížet na činnost statutárních orgánů, možnost nahlížet do účetních knih a kontrolovat tam obsažené údaje

28 Schválení ÚZ Provádí nejvyšší orgán podniku (valná hromada u o.s.) , – valná hromada se musí konat nejpozději do 6 měsíců od rozvahového dne. Po schválení ÚZ nesmí účetní jednotka provádět jakékoliv úpravy účetní závěrky. Do schválení může, ale poté musí ÚZ projít opět všemi fázemi – přezkoumáním, auditem, schválením.

29 Předkládání a zveřejňování ÚZ
finančnímu úřadu – do nebo do (v případě, že účetní jednotka má daňového poradce) Státnímu statistickému úřadu – do 31.3 nebo do 30.6. Rejstříkovému soudu – do nebo 30.6.

30 Předkládání a zveřejňování ÚZ
musí všechny účetní jednotky zapsané v obchodním rejstříku, auditované účetní jednotky předkládají účetní závěrku v plném rozsahu + výroční zprávu + zprávu auditora uložení ve sbírce listin obchodního rejstříku – u rejstříkového soudu zveřejnění nejpozději do konce následujícího období pokud účetní jednotka podléhá auditu a audit byl proveden a účetní závěrka byla příslušnými orgány schválena, tak musí být zveřejněna do 30 dnů od splnění obou podmínek Účetní jednotka je povinna uschovávat účetní závěrku a výroční zprávu po dobu 10 let počínaje rozvahovým dnem.

31 Děkuji za pozornost!!!


Stáhnout ppt "Účetní závěrka a uzávěrka"

Podobné prezentace


Reklamy Google