Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

11. tématický okruh: Výnosy a náklady

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "11. tématický okruh: Výnosy a náklady"— Transkript prezentace:

1 11. tématický okruh: Výnosy a náklady
Základy účetnictví 11. tématický okruh: Výnosy a náklady

2 Obecná charakteristika
výnosy a náklady jsou základními prvky výsledku hospodaření dle právní úpravy jsou tyto kategorie vyhrazeny účtové třídy 5 (náklady) a 6 (výnosy) ve výnosech (konkrétně ve skupinách 61a 62 jsou ovšem položky, které svojí ekonomickou podstatou patří do nákladů)

3 Uspořádání účtů v osnově
účtová osnova je primárně orientována na podání informací o nákladových druzích uspořádání účtů v 5 třídě odpovídá výkazu zisku a ztráty v druhovém členění nákladů pokud se podnik rozhodne pro účelové členění nákladů, musí si upravit účtový rozvrh je to povoleno i ve vyhlášce pro podnikatele (§ 46)

4 Druhové členění nákladů
druhový náklad představuje z pohledu podniku jako celku prvotní záznam o vzniku nákladu druhové členění odpovídá na otázku, co bylo vynaloženo během ekonomické činnosti podniku pro potřeby zjištění hospodářské výsledku se náklady (a i výnosy) člení do tří skupin: provozní (běžné operace související s hlavní podnikatelskou činností) finanční (finanční transakce – úroky, kurzové rozdíly, výnosy z cenných papírů) mimořádné (operace vzhledem k běžné činnosti podniku neobvyklé a nahodilé)

5 Zásady účtování na jednotlivé účty se účtuje narůstajícím způsobem od počátku účetního období do jeho konce náklady a výnosy vzniklé v současném období, ale které se vztahují k obdobím budoucím, nesmí ovlivnit výsledek hospodaření běžného roku náklady a výnosy související s běžným obdobím, u kterých nastane odpovídající peněžní plnění až v letech následujících, musí vstoupit do výsledku hospodaření již letos zákaz vzájemné kompenzace (započtení) výnosů a nákladů (existují přesně stanovené výjimky)

6 Provozní náklady spotřebované nákupy (50x): spotřeba materiálu, spotřeba energie, prodané zboží služby (51x): opravy, cestovné, reprezentace, ostatní služby osobní náklady (52x): mzdové náklady; zákonné a dobrovolné sociální a zdravotní pojištění daně a poplatky (53x): silniční daň, daň z nemovitosti, ostatní daně a poplatky jiné provozní náklady (54x): ZC prodaného DHM a DNM, účetní hodnota prodaného materiálu, dary, pokuty a penále, odpis pohledávek, manka a škody, ostatní odpisy, rezervy, KNPO a OP v provozní činnosti (55x)

7 Finanční náklady skupina 56: úbytek CP při prodeji, úroky, kursové ztráty, přecenění CP na reálnou hodnotu, manka a škody na finančním majetku, ostatní skupina 57: rezervy a opravné položky ve finančních nákladech

8 Mimořádné náklady účtová skupina 58
operace, které jsou neobvyklé, nahodilé, např.: změna způsobu oceňování mimořádné škody významné částky oprav nákladů minulých období náklady souvisejí s ukončením činnosti podniku

9 Provozní výnosy tržby za vlastní výkony a zboží (60x): prodej výrobků, zboží, poskytnutí služeb změna stavu zásob vlastní činnosti (61x): zajišťuje věcnou shodu mezi náklady a výnosy v druhové výsledovce u výrobního podniku (mělo by být v nákladech) aktivace vnitropodnikových výkonů a služeb (62x) jiné provozní náklady (64x): tržby z prodeje DHM, DNM a materiálu; pokuty, penále a jiné sankce; inkaso dříve odepsaných pohledávek; ostatní

10 Finanční výnosy účtová skupina 66, která je zrcadlově obrácenou verzí skupiny 56

11 Mimořádné výnosy účtová skupina 68 opět protějšek mimořádných nákladů

12 Daň z příjmu ve třídě 5 je samostatná skupina 59, ve které se sleduje daň z příjmu v členění na daň z příjmů za běžnou činnosti a daň z příjmů za mimořádnou činnost souvztažně se zaúčtuje daňový závazek na stranu Dal účtu 341 v této skupině je též účet rezerva na daň z příjmu, který se použije, pokud ke konci účetního období není známá výše daňové povinnosti

13 Časové rozlišení výnosů a nákladů
časové rozlišení zabezpečuje, aby účetnictví podávalo úplný a věrný obraz o výkonnosti podniku za účetní období v rámci uzávěrkových operací je nutné zjistit, zda některé výnosy a náklady zaúčtované do HV nepatří svojí podstatou do následujících období či zda některé výnosy a náklady běžného období nebyly ještě proúčtovány

14 Položky časového rozlišení
náklady příštích období (381) výdaje příštích období (383) výnosy příštích období (384) příjmy příštích období (385) u všech těchto položek je nutno znát: účel období, ke kterému se vztahují částku pokud je částka neznámá, musí se odhadnout a použijí se účty dohadných položek aktivních a dohadných položek pasivních položky časového rozlišení se vykazují v rozvaze: náklady příštích období, příjmy příštích období a dohadné položky aktivní v aktivech výdaje příštích období, výnosy příštích období a dohadné položky pasivní v pasivech


Stáhnout ppt "11. tématický okruh: Výnosy a náklady"

Podobné prezentace


Reklamy Google