Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seznam OVM Přístupnost webových stránek Ing. Jaroslav Parma.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seznam OVM Přístupnost webových stránek Ing. Jaroslav Parma."— Transkript prezentace:

1 Seznam OVM Přístupnost webových stránek Ing. Jaroslav Parma

2  Seznam OVM – veřejně přístupná část  Přístupnost webových stránek  Požadavky na obsah webových stránek

3 seznam.gov.cz Seznam fyzických osob, podnikajících fyzických osob, právnických osob a orgánů veřejné moci, které mají zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku - dále jen „Seznam držitelů datových schránek“ Seznam držitelů datových schránek je zřízen na základě zákonného zmocnění uvedenému v § 14b zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů,

4  Účelem Seznamu OVM je: Poskytnout veřejnosti aktuální a ověřené informace o tom, jak se který úřad správně jmenuje, jeho působnost, sídlo, otevírací dobu, organizační strukturu atd. Poskytovat informace o změnách subjektu a jeho statutárním zástupci do informačního systému datových schránek. Umožnit správu uživatelů systému Czech POINT.

5  Údaje o držitelích datových schránek fyzické osoby, podnikající fyzické osoby, právnické osoby, soudního exekutora a notáře jsou pravidelně aktualizovány na základě dat vedených v informačním systému datových schránek. Provozovatel zajišťuje aktualizaci dat nejméně jednou za 24 hodin.  Údaje o držitelích datové schránky orgánu veřejné moci z oblasti státní správy a samosprávy jsou zveřejněny v takové podobě, jak je o sobě konkrétní subjekt poskytl. Pod odkazem „Sestava dle § 5 z.č. 106/1999 Sb.“ je vždy uvedeno, zda zveřejněné údaje byly ověřeny subjektem či dosud ne.

6

7  Orgány územní samosprávy  Orgány státní správy  Ostatní orgány VM  Soudní exekutoři  Notáři  Fyzické osoby  Podnikající fyzické osoby  Právnické osoby

8  Základní údaje  Kontaktní osoby  Vnitřní organizační struktura  Sestava dle §5 z.č. 106/1999 Sb.  Zřizované organizace

9

10

11

12

13 Určité změny údajů nejdou dělat "pouhým" přihlášením do administrační sekce SOVM. Pro takovou změnu musí lokální administrátor odeslat pomocí DS na MV elektronický formulář (*.zfo stejný typ souboru jako v Czech POINTu). Na základě doručeného formuláře udělá MV změnu v portálu SOVM.  Elektronický formulář pro správu lokálních administrátorů - zasílá statutární zástupce  Elektronický formulář pro aktualizaci údajů subjektu

14 Elektronický formulář pro správu lokálních administrátorů subjektu  zřizování účtů nových lokálních administrátorů a správu těch stávajících  změnit údaje účtu nebo požádat o reset hesla či zrušení účtu  žádost odešleme přes datovou schránku našeho subjektu do další datové schránky MV ČR

15 Správa uživatelů  Přidání nového uživatele  Úprava údajů o uživateli  Přidělování rolí uživateli  Úprava osobních certifikátů uživatele  Zablokování nebo odblokování uživatele  Nastavení hesla uživateli  Nastavení nebo změna statutárního zástupce

16 Správa pracovišť úřadu  Přidání nového pracoviště  Úprava údajů o pracovišti

17 Přístupnost webových stránek Ing. Jaroslav Parma

18 V ČR vychází právní úprava přístupnosti ze zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, podle kterého jsou jednotlivé subjekty povinny postupovat při uveřejňování informací způsobem umožňujícím dálkový přístup tak, aby byly informace související s výkonem veřejné správy uveřejňovány ve formě, která umožňuje, aby se s těmito informacemi v nezbytném rozsahu mohly seznámit i OZP. Specifické požadavky přístupnosti jsou pak stanoveny ve vyhlášce č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti). www.pristupnost.cz

19  vytváří předpoklady pro to, aby hendikepovaní uživatelé internetu nebyli jakkoliv diskriminováni při získávání informací od orgánů veřejné správy prostřednictvím webových stránek  hendikepovaní uživatelé mohou k obsahu webových stránek přistupovat buď standardními programovými prostředky nebo mohou využívat speciální programové prostředky asistivních technologií  stanovuje 33 pravidel tzv. přístupného webu, které se dělí na povinná a podmíněně povinná stanovuje 33 pravidel

20 Nevidomí uživatelé  hlasové nebo hmatové výstupy, pomocí kterých je jim buď hlasem předčítán nebo na speciálním zařízení (tzv. braillském řádku) v Braillově písmu zobrazován textpředčítán braillském řádku Osoby zrakově postižené  používají tzv. softwarové lupy, pomocí kterých si jejich obsah zvětšují. Pokud zvětšení nedostačuje, je třeba upravit např. i barevné schéma či kontrast barevsoftwarové lupy

21 ALTformáty – Alternativní formáty  Alternativní formát představuje alternativní prezentaci běžného tištěného nebo digitalizovaného textu, která zpřístupňuje takový text lidem s problémy čtení.  Software určený pro tvorbu a následné čtení alternativních formátů je velmi vhodný pro zpřístupnění běžného nebo digitalizovaného textu uživatelům, kteří tento text nedokážou vnímat nebo jej vnímají s obtížemi.  Je to aplikace pro tvorbu alternativních formátů (prostý text, Braille, zvětšený tisk, formát DAISY, audio soubor), aplikace pro čtení formátu DAISY a aplikace usnadňující čtení a psaní uživatelům se specifickými poruchami učení (synchronizované audio a text pro dyslektiky, dysgrafiky).

22 DAISY - alternativní formát pro zrakově hendikepované  Soubor formátu DAISY je speciální kombinací zvukového výstupu a zvětšeného zdrojového textu, kdy čtenář na obrazovce počítače sleduje "běžící" zvýrazněný a zvětšený text zároveň čtený syntetickým hlasem. Formát DAISY je určený pro zrakově hendikepované čtenáře (silně slabozraké nebo nevidomé).  Ukázka programu VOICE READERVOICE READER

23 Braille alternativní formát pro nevidomé  Braille znamená výstup ve slepeckém bodovém písmu, takže výstup v tomto alternativním formátu mohou vnímat nevidomí nebo prakticky nevidomí. Výstup ve formátu Braille se tiskne na papír na speciální brailské tiskárně nebo může být elektronický, zobrazovaný na speciálním brailském terminálu. Do této kategorie alternativních formátů lze také zařadit hmatný reliéfní tisk, který se pořizuje ve speciální tepelné tiskárně (v tzv. fuzéru). Reliéfní grafika se ve fuzéru tepelně tiskne na zvláštní vzpěnovací papír.

24  Pro zobrazení či tisk bodového písma nebo reliéfní grafiky je potřebné též příslušné hardwarové vybavení: - brailský terminál (např. PAC MATE BX 440),  brailská tiskárna, fuzér. brailská tiskárna  Trackball Trackball  Klávesnice pro ovládání jednou rukou Klávesnice pro ovládání jednou rukou  Další pomůcky Další pomůcky Pomůcky pro osoby zrakově postižené a nevidomé TECHNICKÉ VYBAVENÍ TYFLO CENTRA BRNO

25  Kromě zpřístupnění primární verze je umožňeno vyhláškou i vytvoření samostatné verze výhradně pro zdravotně postižené  U nových webových stránek je vyžadována jediná verze webové prezentace

26 Zákon 106/1999 Sb. ze dne 11. května 1999 v platném znění o svobodném přístupu k informacím  povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti s možností dálkového přístupu pro neomezený okruh žadatelů pomocí sítě nebo služby elektronických komunikací  Vyhláška Ministerstva informatiky 442/2006 Sb. ze dne 31. srpna 2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o obci způsobem umožňujícím dálkový přístup (ve znění vyhlášky č. 416/2008 Sb.) - 17 bodová osnova – MĚSTO BOSKOVICE Vyhláška Ministerstva informatiky 442/2006 Sb. MĚSTO BOSKOVICE

27 Nařízení vlády 495/2004 Sb. ze dne 25. srpna 2004, kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů nařizuje i obcím zřídit a používat elektronickou podatelnu a zaručený elektronický podpis (Adresa elektronické podatelny epodatelna@boskovice.cz)  V souvislosti s tímto opatřením je obec povinna též způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejnit informace potřebné k doručování datových zpráv orgánu veřejné moci.

28 Zákon 500/2004 Sb. ze dne 24. června 2004 Správní řád ve znění zákonů č. 413/2005 Sb., č. 384/2008 Sb., č. 7/2009 Sb. a č. 227/2009 Sb.  Dle § 26 tohoto zákona má každý správní orgán (tedy i obec) za povinnost zřídit nepřetržitě přístupnou úřední desku, jejíž obsah se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup - elektronickou úřední desku  Pokud není obec schopna ji zřídit a provozovat tak aby umožňovala dálkový přístup, uzavře s obcí s rozšířenou působností, v jejímž správním obvodu má sídlo, veřejnoprávní smlouvu o zveřejňování obsahu úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup. veřejnoprávní smlouvu o zveřejňování

29 Zákon 101/2000 Sb. ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů  správce, který provádí zpracování osobních údajů (tedy obec) je povinen zajistit, aby informace, týkající se zejména účelu zpracování, kategorií osobních údajů, kategorií subjektů údajů, kategorií příjemců a doby uchování …. byly zpřístupněny, a to i dálkovým přístupem nebo jinou vhodnou formou  Zápisy z jednání ZM (nově i materiály) a RMZMRM

30  Podle zákona 159/2006 Sb. ze dne 16. března 2006 o střetu zájmů má obec povinnost vést Registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích veřejných funkcionářů.  Do registru je možné nahlížet osobně u evidenčního orgánu nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě.

31  Vzorové příklady správních úřadů a úřadů územních samosprávných celků:  Vláda České republiky, www.vlada.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz Frýdek Místek, www.frydekmistek.cz Vysoké Mýto, www.vysoke-myto.cz Odry, www.odry.czwww.vlada.czwww.mpsv.czwww.frydekmistek.czwww.vysoke-myto.czwww.odry.cz Servery pro zdravotně postižené  Braillnet, www.braillnet.czwww.braillnet.cz  Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, www.sons.cz www.sons.cz

32

33

34  Dotazy ?  Ing. Jaroslav Parma  parma@boskovice.cz


Stáhnout ppt "Seznam OVM Přístupnost webových stránek Ing. Jaroslav Parma."

Podobné prezentace


Reklamy Google