Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zákon 179/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Změny v oblasti uveřejňování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zákon 179/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Změny v oblasti uveřejňování."— Transkript prezentace:

1 Zákon 179/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Změny v oblasti uveřejňování a elektronizace Ministerstvo pro místní rozvoj Praha, 24.6.2010

2 Novela zákona o veřejných zakázkách Oznámení o dobrovolné průhlednosti ex ante -uveřejňuje zadavatel dobrovolně před uzavřením smlouvy, v případě, že hodlá zadat zakázku bez předchozího uveřejnění Oznámení o zakázce - stejný formulář pro veřejné i sektorové zadavatele -závaznou podobu stanoví Nařízení Komise (ES) č. 1150/2009 ze dne 10. listopadu 2009 -formulář a metodické pokyny k vyplnění v Informačním systému o veřejných zakázkách – uveřejňovacím sybsystému (http://www.isvzus.cz).http://www.isvzus.cz k 18.6.2010 – 9 oznámení Změny v uveřejňování platné od 1.1.2010

3 Novela zákona o veřejných zakázkách Další změny v uveřejňování: •Úprava formulářů Oznámení o zadání zakázky a Oznámení o zadání zakázky – veřejné služby. •Oznámení veřejných zakázek uzavřených na základě rámcové smlouvy. Změny v uveřejňování platné od 1.1.2010

4 Novela zákona o veřejných zakázkách Změny v uveřejňování platné od 15.9.2010 Profil zadavatele: konkrétní adresa elektronického nástroje v síti Internet, který zadavatel používá k uveřejňování informací týkajících se veřejných zakázek a který umožňuje dálkový přístup (§ 17g)

5 Novela zákona o veřejných zakázkách Profil zadavatele: Vhodný způsob uveřejnění ZPŘ po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek Uveřejnění profilu v informačním systému podle § 157. (§ 38 ods. 3) Změny v uveřejňování platné od 15.9.2010

6 Novela zákona o veřejných zakázkách Profil zadavatele: •Oznámení profilu zadavatele •Zrušení profilu zadavatele Změny v uveřejňování platné od 15.9.2010

7 Ministerstvo pro místní rozvoj

8

9

10 Novela zákona o veřejných zakázkách VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADANÉ NA ZÁKLADĚ RÁMCOVÉ SMLOUVY Zrušení povinnosti zasílat písemnou zprávu do 30 dnů po uzavření smlouvy či zrušení zadávacího řízení ( § 85 odst.4) Zavedení formuláře SOUHRN OZNÁMENÍ O ZADÁNÍ ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ RÁMCOVÉ SMLOUVY Změny v uveřejňování platné od 15.9.2010

11 Ministerstvo pro místní rozvoj

12

13 Novela zákona o veřejných zakázkách Novela vyhlášky č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách Změny v uveřejňování platné od 15.9.2010

14 Ministerstvo pro místní rozvoj DALŠÍ ZMĚNY V ISVZUS (nesouvisející s novelou) Od 1.7.2010 – úprava cen za uveřejňování ( ceny vč. DPH) Listinná podoba Poplatek za řádné uveřejnění formuláře 1 212,- Kč Poplatek za úpravu v uveřejněném formuláři 1 212,- Kč Poplatek za každou další stranu 50,- Kč Elektronická podoba Poplatek za řádné uveřejnění formuláře 480,- Kč Poplatek za úpravu v uveřejněném formuláři 480,- Kč Poplatek za každou další stranu 30,- Kč Fax Poplatek za řádné uveřejnění formuláře 2 208,- Kč Poplatek za úpravu v uveřejněném formuláři 2 208,- Kč Poplatek za každou další stranu 101,- Kč

15 Ministerstvo pro místní rozvoj Změny v oblasti elektronizace ( § 149) Zrušení povinných atestací elektronických nástrojů Zadavatel musí zajistit, aby elektronické nástroje, jejichž prostřednictvím jsou úkony při zadávání veřejných zakázek uskutečňovány, prokazatelně splňovaly požadavky stanovené tímto zákonem a prováděcími právními předpisy. Splnění požadavků na elektronické nástroje lze vždy prokázat certifikátem shody, který vydal subjekt posuzování shody akreditovaný vnitrostátním akreditačním orgánem

16 Ministerstvo pro místní rozvoj Zrušení vyhlášek:  v č. 326/2006 Sb., o podrobnostech atestačního řízení pro elektronické nástroje, náležitostech žádosti o atest a o výši poplatku za podání žádosti o atest (vyhláška o atestačním řízení pro elektronické nástroje)  č. 329/2006 Sb., kterou se stanoví bližší požadavky na elektronické prostředky, elektronické nástroje a elektronické úkony při zadávání veřejných zakázek Nová vyhláška, kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody

17 Ministerstvo pro místní rozvoj Změny v oblasti komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem (§ 148) Doplněna možnost doručit písemnosti prostřednictvím datové schránky. Pokud to povaha písemností umožňuje, doručují se písemnosti podle tohoto zákona prostřednictvím datové schránky podle jiného právního předpisu.

18 Aplikace zákona 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů ve vztahu k zákonu o veřejných zakázkách Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Změna:  190/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (ze dne 28. května 2009)  219/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (ze dne 17. června 2009)  227/2009 Sb.,kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech (ze dne 17. června 2009)

19 Aplikace zákona 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů ve vztahu k zákonu o veřejných zakázkách Prováděcí předpisy: Vyhláška č.193/2009 Sb. o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů (ze dne 17. června 2009) Vyhláška č. 194/2009 Sb. o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek (ze dne 23. června 2009)

20 Aplikace zákona 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů ve vztahu k zákonu o veřejných zakázkách Datová schránka: zřízená ze zákona - právnické osoby - orgány veřejné moci na žádost - podnikající fyzické osoby - fyzické osoby

21 Aplikace zákona 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů ve vztahu k zákonu o veřejných zakázkách Doručování prostřednictvím DS: Orgán veřejné moci Právnická osoba Fyzická osoba Od 1.1.2010 - Fyzické a právnické osoby mezi sebou - faktury nebo obdobné žádosti o zaplacení Od 1.7.2010 -Fyzické a právnické osoby - bez omezení Nutnost potvrzení adresátem (ne fikce doručení) zpoplatněno

22 Aplikace zákona 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů ve vztahu k zákonu o veřejných zakázkách Datové schránky - elektronický nástroj či prostředek ? Informační systém datových schránek je informačním systémem veřejné správy (§ 14 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb.). Informačním systémem se podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy rozumí funkční celek nebo jeho část zabezpečující cílevědomou a systematickou informační činnost. Každý informační systém přitom zahrnuje data, která jsou uspořádána tak, aby bylo možné jejich zpracování a zpřístupnění, a dále nástroje umožňující výkon informačních činností, jež jsou prováděny prostřednictvím technických a programových prostředků. Z ustanovení § 149 odst. 1 a 2 ZVZ, které upravují elektronické prostředky a elektronické nástroje, vyplývá, že: Informační systém datových schránek není elektronickým prostředkem, neboť se nejedná o síť či službu elektronických komunikací, Informační systém datových schránek je elektronickým nástrojem ve smyslu § 149 odst. 2 ZVZ.

23 Aplikace zákona 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů ve vztahu k zákonu o veřejných zakázkách V souvislosti se zadávacím řízení vznikají tři základní kategorie datových zpráv:  Datové zprávy související s podáním nabídky/žádosti o účast v zadávacím řízení a návrhu v soutěži o návrh - NELZE (DS nejsou ve shodě s legislativními požadavky kladenými na elektronické nástroje dle ZVZ)  Datové zprávy související s předáváním vyhlášení provozovateli IS VZ US ve smyslu § 146 odst. 1 ZVZ – LZE (Doporučení: zachovat dosavadní praxi - přímé předávání vyhlášení provozovateli IS VZ US k uveřejnění v elektronické podobě )  Datové zprávy související s další komunikací mezi zadavatelem a dodavatelem (např. výzva k podání nabídek) – LZE ( pokud povaha dokumentů umožňuje a jsou dodrženy zásady § 6)

24 Aplikace zákona 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů ve vztahu k zákonu o veřejných zakázkách Zadavatelé jsou povinni komunikovat prostřednictvím datových schránek za současného splnění následujících podmínek:  Zadavatel má postavení orgánu veřejné moci ve smyslu stanovení § 1 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb. – pro zařazení zadavatele do této kategorie je rozhodující zda je zadavatel uveden ve výčtu § 1 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb.  Povaha dokumentu umožňuje komunikaci prostřednictvím datových schránek  Adresát datové zprávy má zpřístupněnu datovou schránku  Použití datových schránek neporušuje zásady postupu zadavatele (§ 6 )

25 Aplikace zákona 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů ve vztahu k zákonu o veřejných zakázkách MOŽNOSTI VOLBY ZADAVATELE PŘI KOMUNIKACI PROSTŘEDNICTVÍM DS  Pokud zadavatel provádí komunikaci elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje, není povinen tuto elektronickou komunikaci nahrazovat komunikací prostřednictvím datových schránek  Komunikace je uskutečňována uvnitř informačního systému veřejné správy (týká se uveřejňování vyhlášení ve smyslu § 146 ZVZ)  Zadavatel dokument „předává“ v listinné podobě (např. zadávací dokumentaci)

26 Aplikace zákona 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů ve vztahu k zákonu o veřejných zakázkách Výkon spisové služby: Zadavatelé - veřejnoprávní původci a zároveň určení původci - veřejnoprávní původci a nejsou určení původci - nejsou veřejnoprávními původci

27 Aplikace zákona 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů ve vztahu k zákonu o veřejných zakázkách Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení Portál o veřejných zakázkách a koncesích: http://www.portal-vz.cz/ sekce: „Metodiky a stanoviska“


Stáhnout ppt "Zákon 179/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Změny v oblasti uveřejňování."

Podobné prezentace


Reklamy Google